gnnNTOTPO

Exodus 28

Godkala ḏalkarra'mirriyu yolŋuyu walalay yurru nherraṉ girriny'tja dharrpalnha mayali'mirrina.

28:1-43 (The priests' clothes)

1“Ga wiripunydja, nhe yurru ganaŋ'maraŋa nhuŋuway wäwa'mirriŋunha Yärunnha, ga nhanŋu gäthu'mirriŋunha walalanha, Natapnha ga Bäyunha ga Layatjanha ga Yithamanha, walala yurru ganaŋ'thunna ŋurukala wiripuwurruŋgalanydja yolŋuwala Yitjuralpuyŋuwala, yarrkthunna yurru ŋarrakuwaynha ḏalkarra'mirri walala, märr walalanydja yurru ṉapuŋga yukurra dhärra, ŋarrakala ga yolŋu'-yulŋuwala, ŋarrakalaŋuwu romgu gänharamirri walala. 2Nhuma yurru djäma dharpuŋa Yärungu girri', gänana walŋu nhanŋuwaynha girri', ḻatju'kuŋa yana miny'tjimirriyaŋa.”

Yo, ga bitjarra ŋayi God Garray waŋana Mawtjitjkalanydja, 3“Liŋgu ŋarra ŋunha ŋäthilimirriyaŋala dharpunharawuy girri'wunydja yolŋu'-yulŋunha, märr yurru walala yukurra dharpuma girri' Yärungu, märr yurru ŋayi gäna walŋu yana ŋurukala wiripu-guḻku'walanydja, liŋgu ŋayinydja ŋunha ŋurruŋu walŋu ḏalkarra'mirri ŋarraku.

4-8“Ŋuriŋinydja walalay yurru yukurra dharpuma girri' malanha dharrpal'mirri dhika walŋu nhanŋu Yärungu, ga bitjandhiyi walala yurru dharpumayi girri' nhanukalaŋuwu Yärungalaŋuwu gäthu'mirriŋuwunydja, ŋuriki wiripuŋuwunydja ḏalkarra'mirriwu, yurru djämanydja walala yurru yukurra dhapirrkmirri ŋanya dhika walŋu girri' malanha miny'tji mäypamirri.

9-14“Yo, ga djämana walala yurru gumurrwuynydja girri' nhanŋu Yärungu, ga bitjandhi nhuma yurru märrama bilk-bilkmirrinydja dhika walŋu buyuwuyu'mirri yana guṉḏanydja maṉḏany märrma', ga ŋunhiwalayi guṉḏalili malanyŋulili nhuma yurru wukirrina yäkunydja miṯtji Yitjuralpuyŋunha, ḏämbumirri ga waŋgany bäythinyara waŋganyŋura ŋunhilimi guṉḏaŋura, ga ḏämbumirri ga waŋgany bäythinyara ga wiripuŋuranydja guṉḏaŋura. Ga ŋunhiyi maṉḏanha guṉḏa yurru gurrunhan girri'lili ŋunhiwala ḻambarrlili walŋu ŋunhi Yärungala, märr yurru ŋayi ŋunhiyi yäkunhanydja yukurra gäma ŋuriŋina nhanukalay ḻambarryuna, ŋunhi ŋayi yukurra dhärra nhanukala gumurrŋura Garraywala dharapulŋura ŋurikala yolŋu'-yulŋuwalana.

15-30“Ga bitjandhiyi nhuma yurru gurrunhan 12-nha guṉḏanha malaŋunha, miny'tjimirri dhika ŋanya walŋu yana, mel-wiḏi'mirri, ŋunhiyinydja nhuma yurru rulwaŋdhun gumurrlili walŋu, ga ŋunhilimi malanyŋuŋura guṉḏaŋuranydja yurru yäku malanha marrtji dhärra'-dharra ŋunhiyi Yitjuralwu gäthu'mirriŋu walala 12 ŋunhi, liŋgu ŋayi yurru Yärundhu yukurra gämanydja ŋunhiyi 12-nha miṯtjinha ŋuruŋu ŋayaŋuyuna nhanukalay, ŋunhi ŋayi yukurra yurru marrtji ŋunhiwalayi dhuyulili wäŋalili, ŋunhawalayi gumurrlili Garraywalanydja, märr yurru ŋayi yukurra Garrayyunydja guyaŋirrina bitjanna liŋguna ŋunhina nhanŋuwaynha miṯtjinhanydja Yitjuralnhana.

31-35“Yo, ŋunhiyi Yärungunydja walala yurru djäma girri' milkuminy yana, ga ŋunhinydja djinmir'lilinydja walŋu girri'lili walala yurru rulwaŋdhun marrtji borumdhinyara, ga ṉapuŋga'lilinydja ŋunhimala maṉḏanyŋulili borumdhinyara ḻarraṉi'yinyara rumbal walala yurru rulwaŋdhun rirrakaymirri banikin yumurrku'mirri walŋu. Ga ŋunhi ŋayi yurru Yärun marrtjinydja ŋunhimalayi ŋarrakala gumurrlilinydja, ŋayinydja yurru bitjandhiyina rirrakaymirriyirrina marrtji, märr yurru ŋayi yaka ŋunhiliyi rakunydhirri.

36-38“Ga bitjandhiyi nhuma yurru djämayi dhulmu-ḻuḻnyindhinyara, dhikana walŋu djeŋarra'na garwarrwarr, ga ŋunhiwalayinydjayi nhuma yurru wukirrina dhäruk bitjanna, ‘Garrkuḻuk walŋu ganaŋ'thun yana yukurra nhanŋuway Godku Garraywu,’ bala nhuma yurru rulwaŋdhundja ŋunhiyi girri' Yärungala muḻkurrwuylili girri'lilinydja, märr yurru ŋayi yukurra gämana ŋunhiyi yana dhäruknha nhanukalay ŋayi bukuyuna, märr yurru ŋunhi yolŋuyu walalay baḏatjundja ŋula, ŋunhi walala yurru wekama mundhurrnydja Godku, ŋayi yurru Godthunydja yakana dhä-ḏir'yundja walalanha ŋurikiyi baḏatjunaranydja, yana ŋayi yurru bäy-ḻakaramana walalaŋgu ŋurikiyi, bala märramana yana.

39-43“Yo, nhuma yurru djämanydja yukurra Yärungunydja girri' dhapirrkkuma yana walŋu dhika, ga bitjandhi liŋgu nhuma yurru djämayi Yärungalaŋuwu gäthu'mirriŋuwunydja girri' gumurrwuy, ga muḻkurrwuy girri', ga gandarrwuy girri', bukmak yana dhapirrkmirri dhika walŋu, bala nhuma yurru yulŋunydja Yärunnha ga nhanŋu gäthu'mirriŋunhanydja dhaṯthunna ŋuriŋi malaŋuyu girri'yunydja, bala ŋämiṉna walalanha weyika'yuna muḻkurrnha, bala ganaŋ'maramana walalanha yurru ŋurukala wiripu-guḻku'walanydja, märr yurru walala ḏalkarra'mirri yana ŋarraku, ga marrtji yurru lili galkithirri ŋarrakala, ga djäma ŋarraku yurru. Ga ŋunhi walala yurru bitjan liŋgu marrtji ŋarrakala walŋu gumurrlili galkithirri, ga djämanydja walala yurru marrtji ŋunhiliyi dhaliyarraŋuranydja, walalanydja yurru dhaṯthunmirrinydja yuṯuŋgurrwuyyu girri'yunydja, märr yurru walala yaka warraŋulthirri ŋarrakala, bala rakunydhirrina.” Ga bitjarrayina ŋayi ŋunhi Garray waŋananydja yukurrana.