gnnNTOTPO

Acts 14

Ŋunhala Goniyamdja wäŋaŋura wiripu-guḻku'yunydja märraŋala maṉḏakuŋu dhäwu', ga wiripu-guḻku'yunydja yaka märraŋala

1Yo' maṉḏanydja ŋunhi Bolyunydja ga Bänapatjthunydja yukurrana ḻakaraŋala Garraynha ŋunhiliyina Goniyamnha wäŋaŋura, ga balanyarayi liŋgu maḻŋ'thurruna ŋunhiliyinydja wäŋaŋura. Ŋäthilinydja maṉḏa yukurrana ḻakaraŋalanydja ŋunhiliyi walalaŋgala Djuwskalanydja buku-ŋal'yunaramirriŋuranydja buṉbuŋura, ga guḻku'na yolŋu walala yukurrana ŋäkula, bala märr-yuwalkthinana; Djuws yolŋu'-yulŋu ga mulku'-mulkuru, guḻku'na yukurrana yolŋu walala märr-yuwalkthinana Garraywala Djesuwala. 2Ga wiripunydja miṯtji Djuws yolŋu walala yaka märr-yuwalkthina, bala walala yukurrana mari warray ŋurru-ŋamaŋamayurruna maṉḏaku, ŋoy-dhuŋgur'yurrunana yukurrana mulku'-mulkurunhana yolŋu'-yulŋunha, bala walala ŋaramurryinana nhäŋalanydja maṉḏanha, Bolnha ga Bänapatjnhanydja.

3Bala ŋunhiyi dhäwu'mirrinydja maṉḏa Garraywu nhinanana yukurrana ŋunhiliyina wäŋaŋura märr-weyinnha. Ga bitjanana liŋguna maṉḏa ŋuli yukurranha beyaṉumiriwyuna ḻakaranha dhäwuny'tja Garraywalaŋuwuy, ga Godthunydja yukurrana djämana maṉḏakalaŋukurru ganydjarr-ḏumurruna dhikana wal'ŋu rom, ga ŋuliwitjarrayinydja ŋayi yukurrana Godthu milkuŋalana ḻakaraŋala maṉḏanhanydja, ŋunhi maṉḏanydja yukurrana ḻakaraŋala yuwalkkuŋala yana Godku ḻatjuny'tja rom. 4Ga ŋurikiynydja wäŋawuy yolŋu walala yukurrana guḻk-guḻkthunminana; wiripu-guḻkuny'tja miṯtji bala dhambay Djuwskalana, ga wiripu-guḻkuny'tja yukurrana guḻk-guḻkthunmina maṉḏakalana Bolwala ga Bänapatjkala, Garraywalaŋuwalana bo'puyŋuwala.

5Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋunhiyi Djuws yolŋu walala ga mulku'-mulkuru yolŋu'-yulŋu waŋgany-manapanmina yukurrana walalaŋgalayŋuwala ŋurru'-ŋurruŋuwalana yolŋu'-yulŋuwala, bala walala ŋurru-nherrara bunharawuna yanana maṉḏaku; walala yurru bumana yukurra guṉḏayuna maṉḏanha, murrkay'kumana. 6Yurru maṉḏanydja ŋuriŋiyi Bolyu ga Bänapatjthunydja ŋäkula warray walalanha, bala maṉḏa gonha'yurrunana ŋunhiyinydjayi wäŋa, bala marrtjinanydja maṉḏa Litjaralilina, ga Dopililina, ŋunhimalana makarrlili wäŋalili Läkuniyalilina, 7ga ŋuliwitjarrayina makarrkurru maṉḏa marrtjina ḻakaraŋala dhäwuny'tja Garraynha Djesunha.

Ŋunhala Litjaranydja wäŋaŋura walala bini yukurranha buku-ŋal'yuna maṉḏakuna Bolwuna ga Bänapatjkuna

8Ga ŋunhala wäŋaŋura Litjara yäkuŋura, yolŋu yukurrana nhinana bundhurr, yaṯa-nyalyunara, yurru nhinananydja ŋayi yukurrana ŋunhiyi, ŋunhina liŋguna, beŋuru liŋgu ŋunhi ŋayi dhawal-wuyaŋina; yakana ŋayi ŋuli gaŋgathinya marrtjinya yukurranha. 9Yo, ŋunhi ŋayi Bol marrtjinanydja balayi, ga ḻakaraŋala dhäwuny'tja yukurrana, ŋayinydja yukurrana ŋunhiyinydjayi bundhurrnydja yolŋu nhinana ŋäkulana yukurrana, mäkiri'-witjurruna ŋayi wirrkina. Bala ŋayi Bolyunydja dhunupana ŋanya nhäŋalana, ŋunhi ŋayi yukurrana yuwalkkuŋala dhika märr-yuwalkthina baḏarraŋdhinyarawu ḏukthunarawuna. 10Bala Bolyu waŋana ŋanya wirrkina, “Ma' dhärriyanydja dhunupayiya yana nhokalay nhe ḻukuyunydja,” bitjarra. Ga dhunupana ŋunhiyi ŋayi dhoṯtja ḏarramu gaŋgathinana, bala wapthu'-wapthurrunana dharrana, ga marrtji'-marrtjinana yukurrana.

11Ga ŋunhi walala yolŋu'-yulŋuyunydja nhäŋalanydja ŋanya ŋunhiyi, ŋunhi nhaltjarra ŋayi Bolyu ŋanya ḏukmaraŋala, bala walala yukurrana yatjunminana waŋana, wokthurruna maṉḏaku ŋurikiyi Bolwuna ga Bänapatjkuna, yurru waŋananydja walala yukurrana walalaŋgalaynha walala dhärukkurrunydja bitjarrana, “Dhuwalanydja ŋilimurruŋgu waŋarrnha maṉḏa marrtjina dhunarrana ŋilimurruŋgala, rumbalnha yolŋuna yana maṉḏa,” bitjarra. 12Bala walala waŋana ŋanya Bänapatjnhanydja bitjarrana, “Ŋayinydja dhuwalanydja gay', ŋilimurruŋgu waŋarr Diyutjnha yäku.” Ga bitjarrayi liŋgu walala Bolnhanydja yäku-nherrara Yämitjnha yäku, liŋgu ŋayinydja Bolyunydja ŋuli ŋunhi dhäwu'na ḻakarama. Yurru maṉḏa Bol ga Bänapatj yaka marŋgithinanydja nhaltjarra walala yukurrana ŋunhiyi waŋanhamina.

13Ŋunhiliyinydja wäŋaŋura buṉbu ŋuli yukurranha dhärranha, ŋunhi walala ŋuli buku-ŋal'yuna ŋurikiyi waŋarrwu yäkuwu Djiyutjku ŋunhiliyi, ga ŋayinydja ŋunhi ḏalkarra'mirri yolŋu ŋurikiyi waŋarrwu djämamirri, ŋayinydja märraŋala wäyin bulikina, ga ŋula nhä wurrki' malanha, bala gäŋala dhurrwaralilina ŋunhawalana buṉbulili, märr yurru ŋuriŋiyi ŋayi ga yolŋu'-yulŋuyu bukmakthu mundhurrnha wekama yurru, wäyinnha bathan ŋurikiyina maṉḏaku, buku-ŋal'yunna maṉḏaku yurru yukurra. 14Ga ŋunhi maṉḏa Bolyu ga Bänapatjthu nhäŋalanydja walalanha ŋunhimalayi, bala dharaŋarana nhaltjan yurru walala ŋuriŋiyi yolŋuyu walalay djäma, buku-ŋal'yun maṉḏaku, bala maṉḏa ŋunhi wirrkina dhika ŋoy-yätjthinanydja ŋurikiyi, bala girri'na maṉḏakuway maṉḏa barr'-barrmaraŋala, bala waṉḏinana maṉḏa nhinana bala ŋuliwitjarra yolŋu'-yulŋuwalana miṯtjikurruna, yatjurrunana maṉḏa marrtjina bala, 15“Way walala yolŋu'-yulŋu. Nhäku dhuwala nhuma bitjarrayinydja? Dhuwalanydja dhuwala ŋilinyunydja yolŋu muka maṉḏa, balanyara liŋgu bitjan nhuma. Ŋilinyunydja dhuwala marrtjina lili dhipala, gäŋala nhumalaŋgu ŋamakurru dhäwu', märr yurru nhuma ŋanydjaḻa'yun dhipuŋuruyinydja nhäŋiniŋ'ŋurunydja romŋuru, ga buku-ŋal'yunna yurru yukurra ŋurukuna yuwalkkuna wal'ŋu walŋamirriwuna waŋarrwu, ŋurukuna waŋganyguna ŋunhi ŋayi djäma ŋunha djiwarr, ga dhuwala munatha' ga gapu raypiny, ga dhika nhä malanha ŋunhi yukurra ŋorra dhiyalami. 16Ŋunhi ŋäthilinydja ŋunhinydja yolŋu walala ŋuli yukurranha marrtjinya walalaŋgiyingalana yana ḏukṯukkurru, ga ŋayinydja ŋunhi walalanha Godthunydja gonha'yurruna ŋunhimalayi romlili; yaka ŋayi walalanha dhä-ḏir'yurrunanydja ŋunhiyi yolŋunha walalanha, liŋgu yaka walala marŋgi yuwalkŋuwunydja wal'ŋu ŋurikinydja waŋarrwu. 17Yurru bitjanna liŋgu ŋayinydja ŋuli yukurra wekama ŋamakurru' yana nhumalaŋgu, märr yurru nhumanydja marŋgithirri ŋunhi ŋayinydja yuwalk muka walŋamirri nhina yukurra waŋarr. Ŋayinydja ŋuli wekama waltjaṉ djiwarr'ŋurunydja nhumalaŋgu, ga bitjandhi liŋgu ŋayi ŋuli ŋuthanmarama nhä malanha ŋatha, ga balwurkuma ŋayi ŋuli ŋatha ga borum waluyu dhunupa'ŋuyu yana, dhuŋgarra-ŋupan. Yo, ŋayi ŋuli wekama ŋatha ḻukanharawu nhumalaŋgu, ga biyapul ŋayi ŋuli nhumalanha ŋayaŋunydja-djulŋikuma, märr yurru nhumanydja nhanŋu marŋgithirri muka, ŋunhi ŋayinydja ḻatju' dhika wal'ŋu mel-wuyunaramirri waŋarr.” Bitjarrana maṉḏa yukurrana ḻakaraŋalanydja, Bolyu ga Bänapatjthu. 18Yurru ḏälnha wal'ŋu maṉḏaku ŋunhi yulŋunydja gulmaranharawunydja ŋurikiyi yolŋu'-yulŋuwunydja; mukthurruna yana walala djäma galŋa-raḻpayu, walala bini bathana mundhurr ŋuriki maṉḏaku, Garraywalaŋuwu bo'puyŋuwu maṉḏaku.

19Ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru walala Djuws yolŋu marrtjina ŋulaŋuruna wäŋaŋuru Yandiyukŋuru ga ŋulaŋuru Goniyamŋuru, bala walala yolŋu'-yulŋunhana wäŋa-ŋurikiynhana ŋoy-dhuŋgur'yurruna maṉḏakunydja Bolwunydja ga Bänapatjkunydja. Ga yolŋunydja walala märr-yuwalkthina walalaŋguna dhärukku, bala wapthurruna walalaŋgalana gali'lili, ŋurikala Djuwskalana. Bala walala mulkanana Bolnhanydja, bala bumarana yukurrana guṉḏayuna wirriw'-wirriwyurrunana, yana liŋgu ga galkina ŋayi, bala walala warryu'-warryurrunana ŋanya ŋuliŋuruyinydjayi wäŋaŋurunydja dhawaṯmaraŋalana, bala gonha'yurruna ŋanya warraŋullilina; walala yukurrana guyaŋinanydja ŋanya, yanapi ŋayi murrkay'nha rakunydhinya.

20Ga walala ŋunhiyi yolŋu'-yulŋu märr-yuwalkthinyaramirri walala Garraywunydja ḻuŋ'thurruna marrtjina, ḻiw'maraŋalana dhärrana ŋanya ŋunhiyi Bolnha, bala bukumirriyaŋalana walala yukurrana nhanŋu. Bala ŋayi dhunupana gaŋgathinana Bolnydja, bala marrtjina balayi roŋiyina ŋunhimalayi wäŋalili, walalaŋgala manapanmina. Ga wiripuŋuyunydja waluyu maṉḏa Bolyu ga Bänapatjthu gonha'yurruna ŋunhiyinydja wäŋa, bala marrtjina Dopililina wäŋalili.

Bol ga Bänapatj marrtjina roŋiyina balayi Yandiyukliliyi

21Ga ŋunhalayi Dopinydja wäŋaŋura, maṉḏa yukurrana Bolyu ga Bänapatjthu marŋgikuŋala ḻakaraŋala yukurrana ŋanya Garraynha Djesunhana, ga guḻku'yuna nhämunha'yuna märr-yuwalkthinanydja yukurrana, bala walala malthurruna nhanŋuna Garraywuna Djesuwuna, nhanŋuna malthunaramirri walala. Ga ŋuliŋuru dhäŋuru maṉḏa gonha'yurruna ŋunhiyi, ga balayi maṉḏa Litjaraliliyi roŋiyina. Ga ŋuliŋuruyinydja maṉḏa roŋiyina balayi Goniyamlili wäŋalili, ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru maṉḏa marrtjina roŋiyinayi Yandiyukliliyi ŋunha Bitjitiyalili makarrlili. 22Ga birrka'mirriŋura wäŋaŋuranydja maṉḏa yukurrana yolŋunhanydja walalanha Garraywalaŋumirrinhanydja ganydjarrmirriyaŋala, marrparaŋguŋalana yukurrana bitjarrana, “Biyaka liŋgu yana märr-yuwalkthiya yukirriya Garraynhanydja, yuwalkkuŋa wal'ŋu. Dhärriya yana walala mukthurra yukirriya dhiyalayinydja Garraywala romŋura, liŋgu ŋilimurrunydja dhuwala Garraywalaŋumirrinydja walala mukthun yana marrtji yukurra marimirrikurrunydja wäŋakurru yurru, ga ŋuliwitjandhina ŋilimurrunydja yurru ŋunhi gulŋiyirri ŋunha Gunhu'walanydja romlili ga wäŋalili, ga nhina yurru yukurra nhanukalaynha goŋŋura.” Bitjarrana maṉḏa yukurrana ḻakaraŋalanydja marŋgikuŋalanydja yolŋu'-yulŋunha. 23Ga ŋunhili waŋga'-waŋganygala bala wäŋaŋura malaŋuŋura, maṉḏa djarr'yurruna yolŋunha walalanha ŋuliŋuru Garraywalaŋumirriŋuru miṯtjiŋuru, bala nherrara walalanha bitjan djäkamirrina walala, märr walala yurru ŋunhiyi walala djäka yukurra ŋurikiyi miṯtjiwu ŋunhilimi wäŋaŋura. Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru maṉḏa bukumirriyaŋalana yukurrana ŋuriki Garraywalaŋumirriwu yolŋuwu walalaŋgu ŋoy-ŋathamiriwyuna maṉḏathu; ga ŋuliwitjarra bukumirriyanharakurrunydja maṉḏa wekaŋalana ŋunhiyinhanydja walalanha yolŋu'-yulŋunha nhanukala Garraywalana goŋlili nherrara, ŋurikalayina ŋunhi walala ŋayaŋu-nherraṉmina walalanhay walala nhanukala djäkalili.

24Bala maṉḏa marrtjinana yukurrana bala Bitjitiyakurru makarrkurru, yana liŋgu ga bunana maṉḏa Bambiliya makarrŋura, 25ga ŋunhiliyinydja maṉḏa ḻakaraŋala dhäwu' Bekanydja wäŋaŋura. Ga beŋurunydja maṉḏa bala marrtjina yarrupthurruna Yataliyalilina, 26ga ŋunhalayi maṉḏa wapthurrunanydja mitjiyalilina, bala marrtjina balayina, buḏapthurruna Yandiyuklilina; balayi maṉḏa roŋiyina Bol ga Bänapatj, ŋurikalayi liŋgu yolŋu'-yulŋuwala ŋunhi walala ŋäthili maṉḏanha wekaŋala nhanukala Godkala goŋlili dharraylili, ŋurikiyi djämawu ŋunhi maṉḏa dhawar'maraŋalana liŋguna.

27Yo, ŋunhi maṉḏa bunananydja ŋunhili Yandiyuktja wäŋaŋura, maṉḏa yukurrana ŋunhi ḻuŋ'thunmaraŋalanydja Garraywalaŋumirrinhana walalanha, bala walala marrtjina ḻuŋ'thurrunana maṉḏakala, ga ḻakaraŋalanydja maṉḏa yukurrana ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja dhäwu'na, ŋunhi nhaltjarra yukurrana ŋayi Godthu djäma maṉḏakala. Ga bitjarrayi maṉḏa ḻakaraŋalanydja, “Godthunydja dhuwala yuwalk yana ḻapmaraŋala dhukarr ŋuruku mulku'-mulkuruwunydja yolŋu'-yulŋuwu, märr yurru walalanydja bitjandhi yana liŋgu märr-yuwalkthirri nhanŋu Garraywu.”

28Bala maṉḏa yukurrana nhinanana ŋunhiliyinydjayi ŋurikala märr-yuwalkthinyaramirri-walanydja walalaŋgala märr-weyinnha wal'ŋu.