AKS

مَتِي 23

دِينّلَ كٌبِيٍ

مَرَكِ ١٢‏؛٣٨ ٬ ٤٠، لُكِ ١١‏؛٣٨ ٬ ٥٢، ٢٠‏؛٤٥ ٬ ٤٧

1عِسَ نَشَ عَ مَسٍن حَمَ نُن عَ قْشِرَبِرّيٍ بّ، 2«سّبّلِتِيٍ نُن قَرِ سّنِيٍ مِشِيٍ شَرَنمَ عَننَبِ مُنسَ شَ سّرِيّ نَن نَ. 3نَ كُي، وٌ شَ نُ عٍ شُي رَبَتُ، وٌ حّرّ عَ مَ. كْنْ وٌ نَشَ عٍ وَلِ قْشِ تَن نَبَ دٍ، بَرِ مَ عٍ نَشَن قَلَمَ، عٍ مُ نَ شَ رَبَمَ. 4عٍ كٌتٍ بِنيٍيٍ رَشِرِ مَ، عٍ عٍ سَ مِشِيٍ قَرِ، كْنْ عٍ تَن مُ تِنمَ عٍ مَلِدٍ هَلِ عٍ بّلّشّسٌلٍ كٍرٍن نَ. 5عٍ عٍ شَ كّوَلِيٍ بِرِن نَبَمَ عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عٍ تٌ. عٍ عٍ شَ سّبّيٍ رَبٍلٍبٍلٍمَ عٍ نَشٍيٍ شِرِ مَ عٍ تِفِ نُن عٍ بّلّشّ رَ. لُوتِ دّنبّشِيٍ نَشٍيٍ سِنفَنمَ دٌنمَ سَنبُنيِ رَ عَلَ شَ قٍ مَ، عٍ نٍيٍ رَكُيَمَ هَن عَ دَنفِ عَ عِ. 6عٍ نَ سِفَ عٍ دّفٍدٍ مِشِ شْنيِ مَلَنيِ نَ دّننَشّ، شَ نَ مُ عٍ نَ سٌ سَلِدٍ بَنشِ، بِنيّ دْشْدٍ رَقَن عٍ مَ كِ قَنيِ. 7عٍ نَ سِفَ تَا كُي، عَ رَقَن عٍ مَ مِشِيٍ شَ عٍ شّيبُ بِنيّ رَ، عٍ نَ عَ قَلَ عٍ بّ، ‹كَرَ مْشْ.›»

8«كْنْ مِشِيٍ نَشَ عَ قَلَ وٌ تَن بّ ‹كَرَ مْشْ،› بَرِ مَ كَرَ مْشْ كٍرٍن ثٍتِ نَن نَ وٌ بّ، وٌ قَن بِرِن قِندِشِ نفَشَكٍرٍنمَيٍ نَن نَ. 9وٌ نَشَ يِ دُنِحَ عَدَ مَدِ شِلِ ‹ﭑ بَبَ،› بَرِ مَ بَبّ كٍرٍن ثٍتِ نَن نَ وٌ بّ، وٌ بَبَ نَشَن نَ عَرِيَننَ. 10مِشِيٍ مَن نَشَ عَ قَلَ وٌ تَن بّ ‹مَنفّ،› بَرِ مَ مَنفّ كٍرٍن ثٍتِ نَن نَ وٌ بّ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ. 11نَشَن نَ مِشِ شُنفبٍ رَ وٌ يَ مَ، عَ شَ قِندِ وٌ شَ وَلِكّ نَن نَ. 12نَشَن نَ عَ يّتّ عِفبٌ، عَ شَ قٍ قَمَ نّ عِفٌرٌدٍ. نَشَن عَ يّتّ مَفٌرٌ مَ، عَ شَ قٍ قَمَ نّ عِتٍدٍ.»

13‏-14«كْنْ فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِ قِلَنكَقُييٍ، بَرِ مَ وٌ نَادّ بَلَنمَ مِشِيٍ يَ رَ عَلَكٌ عٍ نَشَ سٌ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ. نَ كُي، وٌ تَن يّتّ مُ سٌمَ، وٌ مَن مُ تِنمَ مِشِ فبّتّيٍ قَن شَ سٌ نَا نَشٍيٍ وَشِ سٌقٍ.»

15«فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِ قِلَنكَقُييٍ! وٌ بَا عِفِرِ مَ، وٌ بْشِ بِرِن عِسَ عَلَكٌ وٌ شَ مِشِ كٍرٍن نَسٌ وٌ شَ دِنّ، كْنْ عَ نَ سٌ، وٌ عَ قِندِ مَ يَهَننَمَ دِ نَن نَ، نَشَن كٌبِ دْشْ قِرِن وٌ تَن نَ.»

16«فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن يَرٍرَتِ دْنشُييٍ! وٌ عَ قَلَمَ، ‹شَ مِشِ عَ كَلِ هْرْ مْبَنشِ رَ، قٍقٍ مُ عَ رَ، هَلِ عَ كَنيِ مُ عَ شُي رَكَمَلِ. كْنْ شَ مِشِ عَ كَلِ شّيمَ رَ نَشَن نَ هْرْ مْبَنشِ كُي، قٌ عَ كَنيِ شَ عَ شُي رَكَمَلِ تٍكُ.› 17وٌ تَن دْنشُي شَشِلِتَرٍيٍ! مُندُن تِدٍ فبٌ، شّيمَ، كَ هْرْ مْبَنشِ نَشَن شّيمَ قِندِشِ سٍ سّنِيّنشِ رَ؟ 18وٌ مَن عَ قَلَمَ، ‹شَ مِشِ ندٍ عَ كَلِ سّرّشّبَدٍ رَ، قٍقٍ مُ عَ رَ هَلِ عَ كَنيِ مُ عَ شُي رَكَمَلِ. كْنْ شَ مِشِ عَ كَلِ سّرّشّ رَ نَشَن نَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، قٌ عَ كَنيِ شَ عَ شُي رَكَمَلِ تٍكُ.› 19وٌ تَن دْنشُييٍ! مُندُن تِدٍ فبٌ، سّرّشّ، كَ سّرّشّبَدٍ نَشَن سّرّشّ قِندِشِ سٍ سّنِيّنشِ رَ؟ 20نَ كُي، نَشَن يٌ نَ عَ كَلِ سّرّشّبَدٍ رَ، عَ بَرَ عَ كَلِ نَ رَ، عَ نُن سّرّشّ قَن نَشَن بِرِن سَشِ عَ قَرِ. 21نَشَن يٌ نَ عَ كَلِ هْرْ مْبَنشِ رَ، عَ بَرَ عَ كَلِ نَ رَ، عَ نُن نَشَن قَن سَبَتِشِ عَ كُي. 22نَشَن يٌ نَ عَ كَلِ عَرِيَننَ رَ، عَ بَرَ عَ كَلِ عَلَ شَ كِبَنيِ رَ، عَ نُن نَشَن قَن مَفٌرٌشِ عَ كُي.»

23«فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِ قِلَنكَقُييٍ! وٌ سَنسِ شُنشُرِيٍ قَرِلّ بَمَ، عَلْ سَلَشُي، سُلٌحِ، نُن دِفِيَنيِ، كْنْ قٍ نَشٍيٍ قِندِشِ عَ هَفِفّيٍ رَ عَلَ شَ سّرِيّ كُي، عَلْ تِنشِنيِ، كِنِكِنِ، نُن دَنشَنِيَ، وٌ فبِلٍنشِ نٍيٍ نَن قْشْ رَ. عَ لَنمَ نّ نُ وٌ شَ نَ سّرِيّ هَفِفّيٍ رَبَتُ، وٌ مَن مُ نّيمُ نَ سّرِيّ شُنشُرِيٍ دْنشْييٍ مَ. 24يَرٍرَتِ دْنشُييٍ! وٌ مِنسٍ رَ سّنسّنمَ كُلِ دِ شَ قٍ رَ، وٌ قَ حْشْمّ فُندِ فٍرُن!»

25«فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِيٍ قِلَنكَقُييٍ! وٌ ثْوتِ نُن ثِلٍتِ قَرِ مَشَمَ، كْنْ عٍ كُي رَقٍشِ بَلٌسٍ نَشَن نَ، وٌ عَ سْتْشِ مُحّ نُن وَ سَتَرٍيَ نَن سَابُي رَ. 26عِ تَن قَرِ سّنِ دْنشُي! ثْوتِ نُن ثِلٍتِ كُي رَ سّنِيّن سِندٍن، نَ تّمُي عَ قَرِ قَن سّنِيّنمَ نّ.»

27«فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِ قِلَنكَقُييٍ! وٌ مَنِيَشِ فَبُرِيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ قَرِ رَتٌقَنشِ، كْنْ عٍ كُي رَقٍشِ قَشَمِشِ شْرِيٍ نُن سّنِيّنتَرٍحَ مْولِ بِرِن نَ. 28وٌ قَن، مِشِ نَ وٌ تٌ، عٍ وٌ مَحْشُنمَ تِنشِنتْييٍ نَن نَ، كْنْ وٌ بْحّ كُي رَقٍشِ قِلَنكَقُيحَ نُن كٌبِحَ رَ.»

29«فبَلٌي نَ وٌ بّ، وٌ تَن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِ قِلَنكَقُييٍ! وٌ فَبُرِ قَنيِيٍ يَءِلَنمَ نَمِحْنمّيٍ بّ، وٌ تِنشِنتْييٍ شَ فَبُرِيٍ رَشُنمَمَ، 30وٌ عَ قَلَ، ‹شَ مُشُ نُ نَ دُنِحَ مَ مُشُ بٍنبَيٍ وَشَتِ، مُشُ مُ كَقُمَ عٍ مَ نُ نَمِحْنمّيٍ قَشَقٍ رَ.› 31نَ كُي، وٌ بَرَ سٍيدٍحْشْيَ بَ وٌ يّتّ شِلِ مَ، عَ قَلَقٍ رَ عَ وٌ قِندِشِ نَمِحْنمّ قَشّيٍ شَ دِيٍ نَن نَ. 32وٌ وٌ بٍنبَيٍ شَ كّوَلِيٍ رَكَمَلِ يِرٍ! 33وٌ تَن بْشِمَسٍ بْنسْي، وٌ رَتَنفَمَ يَهَننَمَ مَ دِ؟»

34«نَ كُي، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، ﭑ قَقٍ نَمِحْنمّيٍ، لْننِلَيٍ، نُن كَرَ مْشْيٍ شّيدٍ وٌ يِرٍ، كْنْ وٌ ندٍيٍ قَشَمَ نّ، وٌ حَن نٍيٍ ندٍيٍ مَبَنبَنمَ نّ وُرِ مَفَلَنبُشِيٍ مَ. وٌ ندٍيٍ بْنبْمَ نّ سّبّرّ رَ وٌ شَ سَلِدٍيٍ كُي، عٍ مَن سِفَ تَا يٌ كُي، وٌ بِرَ مَ عٍ قْشْ رَ عٍ حَشَنكَتَقٍ رَ. 35نَ نَن عَ رَ، تِنشِنتْييٍ شَ وُلِ نَشَن عِقِلِشِ دُنِحّ، عَ بِرِن لُمَ وٌ تَن نَن مَ، كٍلِقٍ هَبِلَ مَ دْشْ بٍرٍكِيَ شَ دِ سَكَرِ رَ، وٌ نَشَن قَشَ هْرْ مْبَنشِ نُن سّرّشّبَدٍ تَفِ. 36ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ، يِ حَشَنكَتّ بِرِن قَمَ نّ تٌ مِشِيٍ سْتْدٍ.»

عِسَ سُننُنقٍ دَرِ سَلَمُ شَ قٍ رَ

لُكِ ١٣‏؛٣٤ ٬ ٣٥

37«دَرِ سَلَمُ، دَرِ سَلَمُ، تَا نَشَن نَمِحْنمّيٍ قَشَمَ، نَشَن عَلَ شَ شّيرَيٍ مَفْنْمَ. سَنمَيَ وُيَشِ ﭑ بَرَ وَ عِ شَ دِيٍ مَلَنقٍ ﭑ يِرٍ، عَلْ تْشْي عَ شَ دِيٍ رَ سٌمَ عَ فَبُتٍنيِ بُن مَ كِ نَشّ، كْنْ وٌ نَشَ تٌندِ! 38نَ كُي، عَلَ بَرَ كٍلِ وٌ شَ بَنشِ شُن مَ. 39ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ مُ ﭑ تٌمَ سْنْن، هَن وٌ عَ قَلَمَ تّمُي نَشّ، ‹بَرَكَ نَ مِشِ بّ نَشَن قَقٍ مَرِفِ شِلِ رَ!›»