AKS

تَرُشُي 19

ثْلُ سِفَقٍ عٍقّسّ

1عَثٌلٌسِ نُ نَ كٌرِنتِ. ثْلُ تٌ بَرَ فّ عَسِ قُفٍ بِرِ عِسَدٍ، عَ نَشَ قَ عٍقّسّ. عَ تٌ نَرَلَن عِسَ قْشِرَبِرّ ندٍيٍ رَ، 2عَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ بَرَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سْتْ وٌ تٌ دَنشَنِيَ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «مُشُ حَن مُ نُ نَ مّ سِندٍن شَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَ نَ.» 3عَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ وٌ شُنشَ يٍ شْورَ مُنقٍ مَ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «مُشُ بَرَ مُشُ شُنشَ يٍ شْورَ عَلْ يَيَ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ.» 4عَوَ، ثْلُ نَشَ عَ قَلَ، «يَيَ نُ مِشِ شُنشَمَ يٍ شْورَ نّ تُوبِ شَ قٍ رَ. عَ نُ عَ قَلَ مِشِيٍ بّ، عٍ شَ دَنشَنِيَ مِشِ ندٍ مَ نَشَن قَمَ عَ تَن شَنبِ رَ. نَ نَن لَنشِ عِسَ مَ.» 5نَ مَسٍنيِ مَ عٍ نَشَ عٍ شُنشَ يٍ شْورَ مَرِفِ عِسَ شِلِ رَ. 6ثْلُ تٌ عَ بّلّشّ سَ عٍ مَ، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ قَ عٍ مَ. عٍ نَشَ سٌ شُي فبّتّيٍ قَلَقٍ، عٍ مَن نُ عَلَ شَ مَسٍنيِ قَلَ. 7عٍ بِرِن نَلَنشِ، شّمّ قُ نُن قِرِن نَن نُ عٍ رَ.

8نَ دَنفِ شَنبِ، ثْلُ نَشَ سٌ سَلِدٍ كُي، عَ كَوَندِ تِ. عَ نُ قٍ تَفِ رَبَ عٍ بّ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ شَ قٍ رَ كِكٍ سَشَن بُن مَ. عَ نُ كَتَ عَ شَ مِشِيٍ نْ نَشٍيٍ تُلِ نُ مَتِشِ عَ رَ. 9كْنْ ندٍيٍ شَشِلِ نُ شْرْشْ، عٍ مُ لَ عَ رَ. عٍ نَشَ مَرِفِ شَ كِرَ بّشُ حَمَ يَ عِ. ثْلُ نَشَ مِنِ عٍ يَ مَ، عَ نَشَ عِسَ قْشِرَبِرّيٍ تٌنفٌ عَ شُن، عَلَكٌ عَ شَ عٍ شَرَن لْشْ يٌ لْشْ تِرَنُسِ شَ شَرَندٍ كُي. 10نَ نَشَ سِفَ هَن حّ قِرِن. يُوِقِيٍ نُن فِرّكِكَ نَشٍيٍ بِرِن نُ سَبَتِشِ عَسِ، عٍ مَرِفِ شَ مَسٍنيِ رَ مّ نَ نَن كُي. 11عَلَ نُ كَابَنَكٌ شُنفبٍيٍ رَبَمَ ثْلُ بّلّشّيٍ رَ 12هَن عٍ نُ دُفِ نُن شُنشُرِيٍ سَ قُرٍ مَيٍ مَ، ثْلُ نُ بَرَ دِن نَشٍيٍ رَ. قُرٍ نُ بَ نّ عٍ مَ، حِننّ نُ مِنِ مِشِيٍ عِ.

سٍبَ شَ دِيٍ

13يُوِقِيٍ ندٍيٍ نَشٍيٍ حِننّ رَ مِنِمَ مِشِيٍ يِرٍ بِرِن، عٍ نَشَ كَتَ مَرِفِ عِسَ شِلِ رَوَلِدٍ حِننّ كَنيِيٍ بّ. عٍ عَ قَلَ، «ﭑ بَرَ وٌ يَامَرِ عِسَ شِلِ رَ ثْلُ نَشَن شَ قٍ كَوَندِ مَ.» 14سٍبَ، يُوِقِيٍ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ ندٍ، شَ دِ سٌلٌقٍرٍ نَن نُ نَ قٍ رَبَمَ. 15حِننّ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ عِسَ نُن ثْلُ كٌلٌن، كْنْ ﭑ مُ وٌ تَن كٌلٌن قٍوٌ!» 16نَ حِننّ كَنيِ نَشَ بَفَن عٍ مَ، عَ نَشَ عٍ بْنبْ هَن عٍ نَشَ عٍ فِ بَنشِ كُي عٍ رَفٍلِ نُن عٍ مَشْنْشِ رَ.

17يُوِقِ نُن فِرّكِكَ نَشٍيٍ بِرِن نُ سَبَتِشِ عٍقّسّ، عٍ نَشَ نَ قٍ كٌلٌن. فَاشُي نَشَ عٍ بِرِن سُشُ. مَرِفِ عِسَ شِلِ دَرِيّ نَشَ مَتٍ. 18دَنشَنِيَتْي وُيَشِ نَشَ قَ، عٍ نَشَ عٍ تِ عٍ شَ يُنُبِيٍ رَ، عٍ نَشَ عٍ شَ قٍ حَاشِ بِرِن قَلَ كّنّ مَ. 19دُورٍيٍ قَن نَشَ قَ عٍ شَ بُكِيٍ رَ، عٍ نَشَ عٍ فَن بِرِن يَ شْرِ. عٍ نَشَ بُكِيٍ سَرٍ كْنتِ، كْبِرِ كٌلٍ وُلُ تٌنفٌ سُولِ نَن نُ عَ رَ. 20مَرِفِ شَ مَسٍنيِ نُ يِرِوَ مَ نَ كِ نّ سّنبّ رَ.

فِرِنبَنيِ بِرَقٍ عٍقّسّ

21يِ قٍيٍ تٌ دَنفِ، ثْلُ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ سِفَ دَرِ سَلَمُ. نَ بِيَاسِ كُي قٌ عَ شَ مَسٍدٌن نُن عَكَيِ بْشِ عِبٌلٌن. عَ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ نَ سِفَ دَرِ سَلَمُ، قٌ ﭑ شَ رْ مَ قَن لِ.» 22عَ نَشَ عَ مَلِمَ قِرِن شّي مَسٍدٌن، تِمٌتٍ نُن عٍرَ سِتٌ، كْنْ عَ تَن نَشَ لُ عَسِ سِندٍن.

23نَ تّمُي سْنشْي شُنفبٍ نَشَ رَبَ نَا مَرِفِ شَ كِرَ شَ قٍ مَ. 24شَبُي ندٍ، نَشَن شِلِ دٍ مٍتِرِ، عَ نُ عَلَ عَرِتٍمِ شَ سَلِدٍ مِسَالِ لَنمَدِ يَءِلَنمَ فبٍتِ رَ. نَ شَبُي مْولِيٍ نُ كْبِرِ فبٍفبٍ سْتْمَ نَ وَلِ كُي. 25عَ نَشَ عَ وَلِبٌورٍيٍ مَلَن، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ عَ كٌلٌن، وٌن بَلٌشِ يِ وَلِ نَن كُي. 26وٌ بَرَ عَ تٌ، وٌ بَرَ عَ مّ، يِ ثْلُ بَرَ مِشِ فبٍفبٍ مَدَشُ عَسِ بْشِ بِرِن مَ، عٍقّسّ فبَنسَن شَ مُ عَ رَ. عَ نَشّ عَ عَلَيٍ نَشٍيٍ رَقَلَشِ مِشِيٍ بّلّشّ رَ، عَ عَلَ مُ عٍ رَ. 27نَ كُي وٌن مَ وَلِ قَمَ نّ شِلِ حَاشِ سْتْدٍ. وٌن مَ عَلَ عَرِتٍمِ شَ سَلِدٍ قَن شُن نَكَنَمَ نّ. ندٍ بَمَ نّ عَرِتٍمِ شَ بِنيّ رَ عَسِ بْشِ نُن دُنِحَ مَ.»

28عَ تٌ نَ قَلَ، عٍ نَشَ شْنْ، عٍ نَشَ سٌ سْنشْي رَتٍقٍ، «عٍقّسّكَيٍ شَ عَلَ عَرِتٍمِ نَن فبٌ.» 29تَا بِرِن يَ نَشَ عِسٌ. عٍ نَشَ فَيُ نُن عَرِ سِتَرَكِ، ثْلُ حّرّبٌورٍ مَسٍدٌنكَيٍ، شَنِن مَلَندٍ شُنفبٍ كُي. 30ثْلُ نَشَ وَ سِفَقٍ نَا، كْنْ عِسَ قْشِرَبِرّيٍ مُ تِن. 31عَ بٌورٍيٍ عَسِكَيٍ شُنمَتِيٍ قَن نَشَ شّيرَ تِ ثْلُ مَ، عٍ عَ مَيَندِ عَ نَشَ سِفَ مَلَن يِرٍ. 32ندٍيٍ نُ سْنشْمَ عٍ فبٍ كِ مَ. بٌورٍيٍ قَن سْنشْمَ عٍ فبٍ كِ. لَنتَرٍيَ نُ نَ مَلَنيِ يَ مَ. مِشِ وُيَشِ مُ نُ عَ كٌلٌن عٍ مَلَنشِ قٍ نَشَن مَ.

33عَوَ، يُوِقِيٍ نَشَ عَلٍسَندِرٍ تُتُن يَرٍ عَ شَ وْيّن. عَ نَشَ حَمَ مَسَبَرِ عَ بّلّشّ رَ عَلَكٌ عَ شَ مَسٍنيِ تِ. 34كْنْ، عٍ تٌ عَ كٌلٌن عَ يُوِقِ نَن عَ رَ، عٍ بِرِن نَلَنشِ نَشَ سْنشْي رَتٍ لّيرِ قِرِن بُن مَ. عٍ نَشّ، «عٍقّسّكَيٍ شَ عَلَ عَرِتٍمِ نَن فبٌ.» 35نَ شَنبِ، تَا كُنتِفِ ندٍ نَشَ حَمَ مَسَبَرِ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «عٍقّسّكَيٍ، دُنِحَ بِرِن عَ كٌلٌن عَ عٍقّسّ تَا نَن عَرِتٍمِ شَ سَلِدٍ كَنتَمَ عَ نُن عَرِتٍمِ مَنِيّ، نَشَن فٌرٌشِ كٍلِ كٌورٍ مَ. 36مِشِ يٌ مُ نَ مَتَندِ مَ. عَ لَنمَ وٌ شَ دُندُ. وٌ نَشَ فبَتَ قٍقٍ رَبَدٍ. 37وٌ بَرَ قَ يِ مِشِيٍ رَ بٍ، كْنْ عٍ مُ عَرِتٍمِ مُحَ، عٍ مُ عَ كٌنبِ. 38شَ دٍ مٍتِرِ نُن عَ وَلِبٌورٍيٍ وَ مَ مِشِ ندٍ كَلَمُقٍ، عٍ شَ نَ مَسٍن كِيتِسَيٍ بّ كِيتِ لْشْييٍ. 39شَ وٌ وَ مَ قٍ فبّتّ نَن شْن، نَ قَن يَ عِبَمَ وٌن مَ مَلَن لْشْي. 40عٍ نْمَ وٌن سُشُدٍ وٌن مَ بْحّتٍ مَ نَشَن دَنفِشِ تٌ، بَرِ مَ نْندِ يٌ مُ نَ وٌن بّ يِ مَلَنيِ رَبَقٍ مَ.» عَ تٌ فّ، عَ نَشَ مَلَنيِ رَيٍنسٍن.