PITJ

Matthew-ku 24

Jesulu Timpulawanungku Wangkanytja

(Markaku 13:1-2; Luke-aku 21:5-6)

1Ka Jesunya timpulanguṟu ma-pakaṟa ankunyangka palumpa nintintja tjuṯangku wangkangu, “Wanyu maḻakukutuṟa nyawa! Nganampa timpula wiṟu mulapa ngaṟanyi.” 2Ka Jesulu nyakula wangkangu, “Uwa, timpula kuwari wiṟu ngaṟanyi, palu ngula wati warmaḻa tjuṯangku pitjala uwankara piḻuntankuku, ka kaṯakatira mantangka ma-ngarira waṉalku.”

Nintintja Tjuṯangku Tjapintja

(Markaku 13:3-13; Luke-aku 21:7-19)

3Munuya Jerusalemanya wantikatira anu puḻi panya Alipatjaralakutu munuya puḻingka katu tatiṟa nyinakatingu. Kaya nyanga palula mauṉṯalpa nyinara palumpa nintintja tjuṯangku Jesula tjapinu, “Wanyulanya tjakultjura! Yaalaṟa nyanga alatjiriku panya nyuntu kuwari timpula piḻukatinytja wangkangi? Ka nyaaringkuku ngula manta ilkaṟi wiyaringkunytjaku ilaringkunyangka nyuntu maḻaku pitjanytja kuwaripangka?”

4Ka Jesulu wangkangu, “Nguḻu nyangamaya kutjupa tjuṯangku nyuranya wangkara ngunti kurantjaku-tawara. 5Panya aṉangu kutjupa tjuṯaya pitjaku ngayulu iyantja-palku munuya ngunti wangkaku, ‘Ngayuluṉa wati panyatja panya Christanya Godalu kalkuntjanya.’ Kaya aṉangu winki mulatu ngunti kurannyangka kuliṟa mulamularingkuku. 6Ka nyura tjinguṟu kulilku aṉangu tjuṯangku tjananku pikangku pungkunyangka ilatjangku munu pararitja tjuṯangku kuḻu. Palu pika nyanga palunya tjananya kuliṟaya nguḻuringkuwiya nyinama, panya nyanga paluṟu tjana utiringkunytjaku ngaṟanyi alatjiṯu, palu tjiṉṯu maḻatja kuwaripaṯu ngaṟanyi ilaringkunytja wiya. 7-8Panya ngura kutjupa kutjupangka tjaultji tjuṯangku pikangku pungkuku nguraku mayatja tjuṯangku wituwitunnyangka. Ka ngura kutjupangka kutjupangka manta uriku, ka ngura kutjupa tjuṯangka ailuru puḻka ngaṟaku. Panya pika kura nyanga paluṟu tjana ngaṉmanypa utiringkunytjaku ngaṟanyi, ka nyura nyanganpa kulintjatjanungku uti purkaṟangku kulinma. Panya minyma iṯitjarangku paku nyinara urira pirinnyangka kulilpai, ‘Munta-uwa tjinguṟu nyangatja iṯi wirkankunytjaku urinyi.’ Palu puṟunypa kura nyanganpa utiringkunyangka nyura uti kulinma, ‘Munta, nyangatja tjinguṟu tjiṉṯu maḻatjalta ilaringanyi, palu palula kuwaripangka pika kutjupa kutjupa tjuṯa piṟuku utiringkunytjaku ngaṟanyiṯu.’

9“Kaya nyurampa mirpaṉtju tjuṯangku tjaultji tjuṯa wituwitulku nyuranya witiṟa pungkula iluntankunytjaku. Uwa, ngura tjuṯanguṟuya nyurampa puḻkaṟa kuraringkuku nyura ngayuku walytja nyinanyangka. 10Kaya nyara palula aṟa ngayuku walytja kutjupa tjarangku ngayunya waṉantjatjanungku wantiku munuya mulamularingkunytja wiyaringkuku. Munuya ngayuku walytja kutjupa tjuṯaku mukulya wiyaringkuku, munuya tjanampa kuraringkula tjaultji tjuṯa wituwitulku tjananya witiṟa pungkunytjaku. 11Kaya wati wangkatjara ngunti tjuṯa ngura tjuṯangka tjuṯaringkuku munuya aṉangu tjuṯa ngunti wangkara kuralku Godaku tjukurpa-palku. 12Uwa, ngura winkitjangkuya aṉangu tjuṯangku kuraringkula kura tjuṯa rawangku palyalku, ka kura nyanga paluṟu lipiringkunyangka aṉangu tjuṯa mukulya wiyaringkuku munuya aṉangu ngaḻṯutjara nyinanyangka nyakula nguḻungku wantiku mukulyangku alpamilantja wiyangku. 13Palu nyura tiṯutjarangku ilunytjakutu-wangkara ngayunya tungun-tunguntu waṉannyangkampa Godalu nyuranya wankaṟu kanyilku palula tjungu tiṯutjara nyinanytjaku. 14Palu tjiṉṯu maḻatja wirkankunytja kuwaripangka ngayuku walytja tjuṯangku Tjukurpa Palya ngayunyatjara aṉangu uwankarangka para-tjakultjunkuku manta winkingka, panya Godalu aṉangu tjuṯa mayatjangku walytjanmaṟa kanyinytjatjara. Ka aṉangu ngura winkitjangku kulinnyangka kutju manta ilkaṟi wiyaringkuku.

Jesulu Pika Puḻka Mulapa Ngaṟanytjaku Wangkanytja

(Markaku 13:14-23; Luke-aku 21:20-24)

15“Munu nyura ngula nyakuku timpula miḻmiḻṯa kutjupa kutjupa kura puḻka mulapa ngunti ngaṟanyangka panya uwankara wiyalpainya, panya ngaṉmanytju Godaku wangkatjarangku tjakultjunu wati panya Danieltu.” (Tjukurpa nyanga palunyaya purkaṟangku kulinma nintiringkunytjikitjangku.) 16“Munu palulanguṟu kura panya paluṟu utiringkunyangka nyakula nyura uti Judeala nyinanytjatjanu nguḻu wirtjapakanma puḻikutu. 17Ka tjinguṟu nyara palula aṟa aṉangu kutjupa waḻi katu nyinanyi munu uti paluṟu ukalingkula waḻi unngu kutjupa kutjupa tjuṯa mantjintjikitja tjarpanytja wiyangku wantira mapalku puḻikutu wirtjapakanma wankakitja.

18“Munta tjinguṟu kutjupa kaanangka waṟkarinyi munu uti paluṟu upukuta ngurangka ngarinyangka ankula mantjilwiya puḻikutu mapalku wirtjapakanma. 19Ka nyara palula aṟa panya kura puḻka mulapa ngaṟaku minyma iṯitjara tjuṯaku munu iṯi tjukutjukutjara tjuṯaku kuḻu. Ngaḻṯutjara! Panya tjana tjinguṟu wirtjapakaṟa nguṟurpaṯu pakuringkula wiyaringkuku.

20“Kaya Godala tjapinma kura nyanganpa nyiṉngangka utiringkunytjaku-tawara, panya nyiṉngangku aṉangu uṟilta nyinanyangka pungkula iluntankunytjaku-tawara. Munuya tjapinmaṯu tjiṉṯu pakuwiyaringkupaingka kuḻu utiringkunytjaku-tawara, panya nyurampa aṟa ngaṟanyiṯu tjiṉṯu pala palula wirtjapakantjaku wiya.

21“Uwa, kura nyanganpa utiringkuku puḻka mulapa panya ngaṉmanytju nyakunytja wiyatja alatjiṯu, ka kura nyanga palu puṟunypa maḻangka piṟuku utiringkunytja wiyalta ngaṟaku. 22Ka kura nyanganpa tjinguṟu rawa ngaṟanyangkampa aṉangu uwankara ilura wiyaringama. Palu Godalu tjiṉṯu nyara palunya tjananya muṯulku aṉangu panya paluṟu ngurkantankunytja tjuṯa ilunytjaku-tawara pika paluṟu rawa ngaṟanyangka.

23“Ka tjinguṟu kutjupangku nyurala wangkaku, ‘Nyangatja pitjangu Christanya, Godalu panya kalkuntjanya.’ Ka kutjupangku tjinguṟu wangkaku, ‘Wiya, nyaratja Christanya, Godalu panya kalkuntjitja mulapa.’ Ka nyura alatji wangkanyangka kuliṟa mulamularingkunytja wiyangku wantima. 24Panya nyara palula aṟangka aṉangu ngunti wangkapai tjuṯa Christanya-palku wirkankuku Godalu panya kalkuntjanya-palku, ka wangkatjara ngunti tjuṯa kuḻu ngura tjuṯangka tjuṯaringkuku, munuya paluṟu tjana aṉangu winki arkaṟa ngunti kurantjikitjangku miracle kutjupa kutjupa puḻka tjuṯa witulyangku palyalku tjana nyakula urulyaraṟa mulamularingkunytjaku, aṉangu Godalu ngurkantankunytja tjuṯangku kuḻu, palu puṯuya palunya tjananya kuralku Godaku panya walytja tjuṯa.

25“Ala! Kulinmaya nyanga kuwariṉa nyurala ngaṉmanytju tjakultjunanyi nyura kutjupa kutjupa tjuṯa utiringkunyangka nyakula nintingku kulintjaku. 26Tjinguṟu kutjupa tjuṯangku nyurala wangkaku, ‘Ai! Nyaratja puṯingka nyinanyi wati panya Godalu kalkuntjanya.’ Palu alatji wangkanyangkaya kuliṟa wantima ankula ngurintja wiyangku. Ka tjinguṟu kutjupa tjarangku wangkaku, ‘Awa! Pitjalaya wanyu nyawa! Nyangatja wati panya Godalu kalkuntjanya kumpiṟa nyinanyi.’ Palu nyura wantima alatjiṯu tjanala kuliṟa mulamularingkunytja wiyangku. 27Panya ngayulu Watiku Katjanya ngula maḻaku pitjala aṉangu uwankarangka utiringkuku manta winkitjangku uti nyakunytjaku, panya wanangaṟangku pinpara utilpai manta winki, palu puṟunypa ngayulu utiringkuku manta winkitjangku nyakunytjaku. 28Wanyu tjuḻpu panya waḻawuru kulila! Panya kuka ilura ngarinyangka waḻawuru tjuṯa kapuṯuripai. Kala nyakula tjukaṟurungku kulilpai. Palu puṟunypa nyura ngayunya maḻaku pitjanyangka nyakula tjukaṟurungku ngurkantankuku.”

Jesulu Maḻaku Pitjanytjikitjangku Wangkanytja

(Markaku 13:24-27; Luke-aku 21:25-28)

29“Ka pika nyara paluṟu tjana ngaṟala wiyaringkunyangka tjiṉṯu maṟuringkuku ka piṟangku kuḻu irnyalwiya ngaṟaku. Ka kililpi tjuṯa ilkaṟinguṟu punkalku. Uwa, Godalu ilkaṟitja kutjupa kutjupa uwankara puḻkaṟa uritjingaṟa kampa kutjupankuku. 30Ka nyara palula-aṟangka aṉangu uwankarangku kutjupa kutjupa ilkaṟingka nyakuku, munuya nyakunytjatjanungku kulilku, ‘Munta-uwa, nyangatja kuwari Watiku Katjanya maḻaku pitjanytjaku utiringanyi.’ Kaṉa palulanguṟu ngayulu ngangkaḻingka pitjaku witulya pitalytji puḻkanya, kaya uwankarangku ngayunya mayatja puḻka mulapa pitjanyangka nyakula nguḻuringkula ulaku. 31Ka ngayulu pitjanyangka kutjupangku tuṟampata puḻkaṟa puuṟa wangkatjingalku, kaṉa ngayulu angelpa tjuṯa witulku manta winkikutu ankunytjaku, kaya ankula kakaraṟa uḻpaṟira alinytjara wiluṟaranguṟu aṉangu Godalu ngurkantankunytja tjuṯa uṯuḻuṟa uwankara tjungulku, ngayuku walytja tjuṯa.”

Jesulu Puṉu Kiṟipitjanguṟu Wangkanytja

(Markaku 13:28-31; Luke-aku 21:29-33)

32Munu Jesulu piṟuku tjanala tjukurpa kampa kutjupa wangkangu puṉu kiṟipitjatjara alatji, “Panya nyiṉngangka nyaḻpi puṉu kiṟipitjanguṟu punkaṟa wiyaringkupai munu ngula piṟuku nyaḻpi kuwaritja pakannyangka nyura nyakula kulilpai alatji, ‘Munta-uwa, nyangatja waṯalpi kuḻiringanyi.’ 33Ka nyanga palu puṟunypaṯu pika panya paluṟu tjana utiringkunyangka nyura nyakula kulinma alatji, ‘Munta-uwa tjiṉṯu maḻatja waṯalpi ilaringu.’ 34Uwa, tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi, panya nyanganpa uwankara utiringkuku aṉangu nyanga kuwari nyinanytja tjuṯa wanka nyinanyangkaṯu. 35Panya ngula manta ilkaṟi uwankara wiyaringkuku, palu tjukurpa ngayulu wangkanytja tiṯutjara alatjiṯu ngaṟaku wiyaringkunytja wiya.

Aṉangu Uwankara Ninti Wiya Tjiṉṯu Maḻatjaku

(Markaku 13:32-37; Luke-aku 17:26-30, 34-36)

36“Palu uwankaraya tjiṉṯu nyara palumpa ngurpa. Angelpa ilkaṟitja tjuṯa ngurpa munu Katjanya kuḻu ngurpa, palu Mamanya kutju ninti. 37Panya Watiku Katjanya pitjanytja-aṟa tjiṟirpi panya Noah-nya tjana iriti nyinanytja puṟunypa ngaṟaku. 38Panya nyara palula-aṟangka uṟu puḻkangka kuwaripangka aṉangu tjuṯa watarku nyinangi, munuya mai kuka ngalkuningi, kapi waina kuḻu tjikiningi, munuya wati tjuṯangku kungka tjuṯa aḻṯingi. 39Nyanga alatjiya watarku alatjiṯu nyinangi, ka panya Noah-nya tjana walytjaṟara walytjaṟara kutju pautangka tjarpangu uṟu panya puḻkangka-tawara, ka panya uṟu puḻkangku pakaṟa katuringkula aṉangu kutjupa uwankara iluntanu. Ka nyara palu puṟunypa ngula aṉangu tjuṯa watarku alatjiṯu nyinaku ngayulu Watiku Katjanya witulya puḻka pitjanyangka. 40Panya nyara palula-aṟa wati kutjara tjinguṟu kaanangka waṟkarinyi, kaṉa kutju katiku, munuṉa kutju wantikatiku. 41Ka palu puṟunypa manta kutjupangka minyma kutjarangku tjinguṟu mai uṉinypa rungkanma, kaṉa kutju katiku munuṉa kutju wantikatiku. 42Ka nyura uti aḻa-aḻangku nyangama panya nyura tjiṉṯu nyara palumpa ngurpa ngayulu panya pitjanytjaku. 43Wanyuya wati panya kutitjunkupainya kulila, panya paluṟu waḻingka tjarpara kutitjunkunytjikitjangku ngaṉmanytju waḻiku mayatjangka tjakultjunkupai wiya, palu paluṟu kampangkaṯu tjarpapai. Tjinguṟu paluṟu ngaṉmanytju tjakultjunkunyangkampa waḻiku mayatjangku kuliṟa nintingku nyinara palumpa paṯanma munu ngura aṯunymanama paluṟu tjarpanytjaku-tawara. 44Ka pala palu puṟunypa nyura uti rawangku aḻa-aḻangku paṯaṟa nyangama nyura watarku nyinanyangka ngayulu Watiku Katjanya pitjanytjaku-tawara. Panya nyura uwankara ngurpa yaalaṟa ngayulu maḻaku pitjanytjaku.” Alatji Jesulu paluṟunku wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka.

Tjukaṟuru Wangaṉara Waṟkarinytjaku Mayatjaku

(Luke-aku 12:35-48)

45Munu Jesulu tjanala piṟuku wangkangu, “Ngananya wanyu wati waṟka nintipuka munu tjukaṟuru wangaṉara waṟkaripai? Nyara palunya mayatjangku tjukaṟuru nyakula kutju tjunkuku palumpa waṟka kutjupa tjuṯa tjukaṟurungku aṯunymaṟa kanyintjaku munu tjananya mai ungkunytjaku. 46Munu ngula mayatja panya paluṟu ankunytjatjanungku maḻaku pitjala nyakuku wati panya paluṟu waṟka panya wiṟuṟa palyantja. Munu paluṟu palumpa puḻkaṟa alatjiṯu pukuḻariku. 47Kaṉa tjukaṟurungku nyurala wangkanyi, panya wati mayatjangku alatji wiṟungku waṟka tjuṯa aṯunymaṟa kanyinnyangka nyakula palunya mayatja puḻka mulapa tjunkuku palumpa uwankara mayatjarira aṯunymaṟa kanyintjaku.

48“Palu tjinguṟu wati paluṟu kampa kutjuparira unngu kulilku, ‘Munta, ngayuku mayatja tjinguṟu tiṯutjara anu munu tjinguṟu ngula kutju maḻaku pitjaku.’ 49Munu palulanguṟulta pitjanytja wiya ngaṟanyangka paluṟu wati waṟka panya kutjupa tjuṯa pikangku pungkuku munu mai puḻka kuḻu ngalkula waina puḻka tjikiṟa taṟangkariku. 50Ka ngula mayatja panya paluṟu maḻaku pitjaku wati panya paluṟu watarku nyinanyangka. 51Munu palunya kura nyinanyangka nyakula puḻkaṟa alatjiṯu pungkula paiṟa iyalku ngura kurakutu pika puḻkatjara nyinara tiṯutjara ulanytjaku aṉangu panya ngunti palya-palku kaṉany-kaṉanypa nyinapai tjuṯangka tjunguringkula.”