PITJ

1 Kaṟintjaku 8

Mai, Kuka Ungkunytja God Ngalypa-ngalypa

1Ka panya nyura lita ngayuku walkatjuṟa ngayula tjapiningi nyanga alatji, “Panya aṉangu tjuṯangku kuka katira ungkupai god ngalypa-ngalypa puḻinguṟu palyantja. Kala nyuntula tjapini, nyuntun yaaltji kulini? Jesuku walytja tjuṯangku kuka palunya ngalkunytjaku palya ngaṟanyi?” Alatji nyura ngayula tjapiningi.

Palu panya nyura kutjupa tjarangku wangkapai alatji, “Nganaṉa nintingku kulini panya Godanya kutju nganampa nyinanyi, ka apunguṟu palyantja tjuṯa ngalypa-ngalypa tjuṯa ngaṟanyi god mulapa wiya. Kala palulanguṟu palya ngalkuni kuka panya tjananya ungkunytjitja.” Uwa, nyangatja nyura tjukaṟurungku wangkanyi. Nyara paluṟu tjana mulapa god ngalypa-ngalypa, god mulapa wiya. Palu nyura nyanga alatji tjukaṟurungku kulintjatjanungku nyuranku nintipukanmananyi munu nyara palulanguṟu kaṉany-kaṉanyarinyi. Palu nyura uti mukulya ngaṟalampa Godaku walytja kutjupa tjuṯa kulinma tjananya kuṉpuntjikitjangku tjana kuḻu Jesunya waṉantjaku tiṯutjarangku. 2Kulila, aṉangu kutjupangku tjinguṟu kulini paluṟunku ninti puḻkangku-palku, palu paluṟu ngurpa kuwaripaṯu uwankaraku nintiringkunytja wiya. 3Palu aṉangumpa Godaku puḻkaṟa mukuringkunyangkampa Godanya palumpa ninti nyinanyi munu palumpa nyakula pukuḻarinyi.

4Ka nyara palulanguṟu nyura uti yaaltjiriku? Panya watarkitja tjuṯangku kuka katira ungkupai god ngalypa-ngalypa puḻinguṟu palyantja. Kaya Jesuku walytja tjuṯangku wanyu kuka panya palunya ngalkunytjaku palya ngaṟanyi? Wiya kulila, nyuntu nganaṉa ninti panya apunguṟu palyantja tjuṯa god mulapa wiya ngalypa-ngalypa tjuṯa, palu panya Godanya kutju alatjiṯu nyinanyi, ka god kutjupa palula itingka nyinanytja wiya alatjiṯu. 5Kutjupa tjuṯangku wangkapai, “Nganampa god tjuṯa nyinanyi ilkaṟingka munu mantangka kuḻu.” Uwa mulapa tjana kutjupa kutjupa tjuṯaku mulamularingkupai munu tjananya wangkara godanmaṟa ngunti mayatjanmankupai. 6Palu panya Godanya kutju nyinanyi nganampa uwankaraku Mama. Panya paluṟu uwankara alatjiṯu paluṉu, kala palumpa uwankara nyinanyi. Munu nganaṉa ninti panya Mayatja kutju uwankaraku nyinanyi Jesunya Christanya. Panya palulawanungku Godalu uwankara paluṉu, munu panya palulawanungkuṯu nganaṉanya wankaṟu kanyini.

7Uwa, nyura kutjupa tjuṯa ninti Godanya kutju nyinanyi, palu aṉangu kutjupa tjara Jesuku walytjaringkula ngurpaṯu nyinanyi kuwaripaṯu nintiringkunytja wiya. Panya tjana iriti tjakaringu puḻinguṟu palyantja tjuṯa waḻkuntjikitja, munuya kuwari kutju Jesuku walytjaringkuntjatjanungku palunya waṉaṉi, palu tjana puḻinguṟu panya palyantjitjaku nguḻuringkupaiṯu mulapa-palku kuliṟa. Panya watarkitja tjuṯangku kuka katira ungkupai god ngalypa-ngalypa. Kaya paluṟu tjana kuka panya palunya watarkungku ngalkula maḻangka kuliṟa kuṉṯaringkupai munuya kulilpai, “Kurangkula kuka nyangatja ngalkuṉu panya nganaṉa Jesuku walytja. Utila ngalkuwiyangku wantima.”

8Palu kulila, kukangku nganaṉanya puṯu Godala tjunguringkunytjaku palyaṉi. Panya paluṟu nganaṉanya kuka ngalkuwiyangku wantinyangka paintjikitjangku kulintja wiya, munu ngalkunyangka palyanmankunytjikitjangku kulintja wiyaṯu. 9-10Uwa, mulapa nyura tjukaṟurungku kulini, “Kuka nyangatja palya alatjiṯu ngaṟanyi ngalkunytjaku.” Palu atatjuṟaya kulinma Godaku walytja kutjupa tjuṯa punkantjaku-tawara, panya kutjupa tjuṯa ninti puḻka wiya kuwaripaṯu ngaṟanyi, munuya tjinguṟu nyuranya maḻpa tjuṯangka god ngalypa-ngalypa tjuṯaku timpulangka tjarpara unngu ngalkunyangka nyakula nyurala aaṉariku munuya palulanguṟu ngalkunytjatjanungku kuliṟa tjituṟu-tjituṟuriku, “Kurangkuṉa kuka nyangatja ngalkuṉu panya ngayulu Jesuku walytjaringu.” 11Munu nyara palulanguṟu paluṟu ngaṉmanytju ngalkunytjatjanungku kuliṟa kuṉṯaringkula ma-paṯuringkuku Godalanguṟu nyurala arkaṟa ngalkunytjatjanu mununku walytjangku tjinguṟu kulilku, “Ngayulu-manti Godaku walytja wiyaringu.” Panya nyura nintingku kulini kaṉany-kaṉanytju, “Kuka nyangatja palya nganaṉa ngalkunytjaku.” Palu nyara paluṟu tjana kuwaripaṯu nintiringkunytja wiya nyinanyi. Ka nyura wanyu nyaaku tjanala miṟangka kuka panya palunya ngalkuni? Tjinguṟu paluṟu tjana nyuranya ngalkunyangka nyakunytjatjanu aaṉarira ma-paṯuringkuku Godalanguṟu. Panya nyara palumpa tjanampa kuḻu Christanya anga-ilungu. 12Ka nyura alatji palyaṟa kuraṉi Christaku walytjapiti kuraringkunytjaku munu nyura Christanya kuḻu kuraṉi. 13Kala uti palula-tawara kuka panyatja ngalkuwiyangku wantima Jesuku walytjapitingku arkaṟa ngalkunytjatjanu kuṉṯaringkula Godalanguṟu paṯuringkunytjaku-tawara.