PITJ

1 Johnku 2

Christalulanya Alpamilalpai

1Uwa, walytja wiṟu tjuṯa, tjukurpa nyangatjaṉa walkatjunanyi nyura kuliṟa kura wiya alatjiṯu nyinanytjaku. Palu tjinguṟu nyura kura palyaṟampa kulinma panyatja, panya nganampa ngalkilpa nyinanyi Jesunya Christanya, panya paluṟu tjukaṟuru nyinapailu Mamala anga-wangkapai nganampa ngalkiltu. 2Ka nyara palulanguṟu Godanya nganampa kalyparingkupai Christanya nganampa ngalkilpa ilunytjitjanguṟu. Panya paluṟu kura nganampanguṟu kutju ilunytja wiya aṉangu winkiku kuranguṟu ilungu.

3Nganaṉa tjinguṟu Godalu wituntjitja uwankara wangaṉarangku kuliṟa palyantjatjanungku nintingku kulilku, “Mulapa ngayulu Godaku ninti nyinanyi.” 4Palu tjinguṟu kutjupangku Godala wangaṉarangku kulintja wiyangku wantira palu puṟunypaṯu wangkaku, “Ngayulu Godaku ninti.” Nyara paluṟunku ngunti nintinmananyi Godaku. Ka palatja tjukaṟuru wiya. 5Palu kutjupangku Godala wangaṉarangku kuliṟa palyaṟa kutju Godaku puḻkaṟa mulapa mukuringanyi. Uwa, nyanga palulanguṟula kulini panya nganaṉa mulapa palumpa walytja nyinanyi. 6Palu tjinguṟu nganaṉanku Godaku walytjanmankula uti Jesunya Christanya puṟunypa alatjiṯu nyinama.

Wituntja Kuwaritja

7Walytja wiṟu tjuṯa, ngayulu nyurampa walkatjunanyi munuṉa nyuranya wituwituṉi nyuranku mukulya nyinanytjaku. Palu wituntja nyanga paluṟu kuwaritja wiya, palu tjukurpa irititja, panya nyura kuwaripatjaranguṟu alatjiṯu kanyiningi munu kuliningi. 8Palu tjukurpa nyanga paluṟu kuwaritja nguwanpa ngaṟanyi, panya Christalu nganaṉala puḻkaṟa nintinu tjukurpa nyanga palunya nganaṉa puḻkaṟa mulapa unngu kulintjaku. Panya Christalu tilingku irnyaṟa utinu tjukurpa nyanga palunya, ka palulanguṟu mungawaḻuṟu ma-wiyaringanyi panya paluṟu tili puḻka irnyaṟa ngaṟanyangka.

9Ka tjinguṟu kutjupangku wangkanyi, “Ngayulu tilingka ngaṟanyi, Godaku walytja.” Palu nyara paluṟu Jesuku walytja kutjupaku kuraringkulampa mungawaḻuṟungka ngaṟanyi munu ngunti wangkanyi tilingka ngaṟanytja. 10Palu nganaṉa kutjupa tjuṯaku mukulya nyinarampa tilingka tiṯutjara nyinanyi. Ka nganaṉa alatji nyinanyangka Jesuku walytja kutjupa tjuṯangku nyakula punkantja wiya nyinaku. 11Palu nganaṉa Jesuku walytja kutjupaku kuraringkulampa mungawaḻuṟungka tiṯutjara nyinanyi munula mungawaḻuṟungka ananyi panya kuṟu patingku puṯu nyanganyi iwarangka tjukaṟuru ankunytjikitjangku, palu puṟunypa.

12Uwa tjitji tjuṯa, lita nyangangkaṉa nyurala tjakultjunanyi panya nyura kura palyantjitjanguṟu Godalu nyuranya pungkunytjaku ngaṟanyi, palu Christanya nyurampa ngalkilpa ilunytjitjanguṟu paluṟu nyuranya kalypangku wantingu.

13Ka wati minyma tjuṯa, lita nyangangkaṉa nyurala kuḻu tjakultjunanyi panya nyura ninti Godaku kuwaripatjara nyinanytjitjaku.

Ka wati yangupala tjuṯa munu kungkawaṟa tjuṯa, nyangatjaṉa nyurala kuḻu tjakultjunanyi panya Godalu nyuranya kuṉpuṉu, ka mamungku nyuranya arkannyangka nyura kuliṟa wantipai alatjiṯu.

14Uwa tjitji tjuṯa, nyura panya Mamaku ninti nyinanyi. Ka wati minyma tjuṯa nyura kuḻu ninti Godaku kuwaripatjara nyinanytjitjaku. Ka wati yangupala tjuṯa munu kungkawaṟa tjuṯa, nyura panya kuṉpu rapa mulapa nyinanyi Godaku tjukurpa mulamulangku kuliṟa, munu mamungku nyuranya mukumukunnyangka nyura kuliṟa wantipai alatjiṯu.

15Uwa, nyura uwankarangku kutjupa kutjupa mantatja tjuṯaku mukuringkunytja wiyangku wantima. Munuya kulinma panya mantatjaku mukuringkula aṉangu mantatja kulilpai tjuṯangka tjunguringkula nyura Mamaku kuraringanyi munu palumpa mukuringkunytja wiya nyinanyi. 16Panya mantatja kulilpai tjuṯangkuya walytjangku unngu kuliṟa nyanga alatjiripai panya tjana walytjatjaraku mukuringkupai, munuya kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯaku nyakula manyuringkupai, munuya walytjangku kuliṟa kaṉany-kaṉanyaripai. Palu Godalu tjananya alatji nyinanytjaku nintintja wiya alatjiṯu. 17Ka ngula manta wiyaringanyi munu tjana mukuringkunytja uwankara kuḻu. Kaya Godaku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa palyalpai tjuṯa kutju wanka tiṯutjara nyinaku wiyaringkunytja wiya.

Christaku Mirpaṉtju Tjuṯa

18Uwa, walytja tjuṯa, kuwari nguwanpa Christanya maḻaku pitjaku, ka manta ilkaṟi wiyaringanyi. Ka nyura panya ngaṉmanytju kulinu Christaku mirpaṉtju utiringanyi. Palu ngaṉmanypa wirkanu ngura uwankarangka Christaku mirpaṉtju tjuṯa. Kala palunya tjananya nyakula nintingku kulini panya tjiṉṯu maḻatja waṯalpi wirkananyi. 19Panya Christaku mirpaṉtju tjuṯaya ngunti palumpa walytja puṟunypa nganaṉala tjunguringkula nyinangi. Munuya tjukutjuku nyinara nganaṉanya wantikatira anu. Tjinguṟuya Christaku walytjampa nganaṉala nyinama, palu wiya tjana anu. Ka nyara palulanguṟu nganaṉa uti alatjiṯu kulini panya tjana nganaṉala tjungutja wiya.

20Palu nyura tjananya puṟunypa wiya, panya Christalu nyuralakutu Kurunpa Miḻmiḻnga iyaṉu, ka paluṟu nyurala tjarpara unngu nyinanyi. Palulanguṟu nyura uwankarangku nintingku kulini tjukurpa tjukaṟuru. 21Palu tjinguṟu nyura kulini ngayulu nyurampa walkatjunanyi nyura tjukurpa tjukaṟuruku ngurpa nyinanyangka. Palu wiya, nyura ninti. Kaṉa nyangatja nyurampa walkatjunanyi nyura ninti nyinanyangka. Ka nyura nintingkuṯu kulini panya kutjupangku tjukurpa tjukaṟuru wangkara tjukurpa ngunti tjuṯa puṯu tjunguṉi tjukurpa tjukaṟurungka.

22Ngananya wanyu ngunti wangkapai? Wiya, panya paluṟu, panya Godalu Jesunya iyantjanya wiyanmankupai. Aṉangu nyara paluṟu Christaku mirpaṉtju munu Mamanya pulanya Katjaṟara wantipai. 23Panya Katjanya wantirampa Mamanya kuḻu wantinyi, palu katjaku mulamularingkula Mamaku kuḻu mulamularinganyi.

24Uwa, rawangkuya kulinma tjukurpa palya panya nyura ngaṉmanytju kulintjanya, munu nyura palunya kulintjatjanu Katjala Mamala kuḻu tiṯutjara tjungu nyinaku. 25Panya Christalulanya ngaṉmanytju kalkuṉu palula tjungu wanka tiṯutjara nyinanytjaku.

26Nyangatjaṉa nyurampa walkatjunanyi nyuranya angapaintjikitjangku, panya aṉangu kutjupa tjuṯangku nyuranya ngunti wituwitulku kutjupa kutjupa tjuṯawanungku palyantjaku. Kaya kuliṟa wantima tjanampa mulamularingkunytja wiyangku. 27Panya Christalu Kurunpa Miḻmiḻnga nyurala unngu tjarpatjunu. Ka nyura palumpa kurunpa kanyintjatjanungku tjanala piṟuku kulintja wiyangku wantima. Panya Christaku kuruntu nyurala alatjiṯu tjukurpa uwankara nintini tjukaṟurungku. Kaya wangaṉarangku kuliṟa palyanma munu Christala tjungu alatjiṯu nyinama.

28Uwa walytja wiṟu tjuṯa, Christalaya tjungu nyinama munu nyura kuṉṯa wiyangku kurunpa rapangku paluṟu pitjanyangka nyakuku tjiṉṯu maḻatjangka. 29Nyura panya nintingku kulini Christanya tjukaṟuru nyinapai. Nyara palulanguṟuya kulinma panya tjukaṟurungku palyalpai tjuṯa Godaku katja uṉṯalpa nyinanyi.