PITJ

2 Kaṟintjaku 2

1Uwa, ngayulu nyuralakutu ma-pitjanytjikitjangku kuliṟa wantingu nyura ngayulu wangkanyangka kuliṟa tjituṟu-tjituṟurinytjaku-tawara. 2Panya ngayulu alatji kuliningi, “Tjinguṟuya ngayulu tjanala ma-wirkaṟa wangkara painnyangka paluṟu tjana tjituṟu-tjituṟuriku, ka nyara palulanguṟu tjana ngapartji ngayunya pukuḻmankunytja wiyangku wantiku tjituṟu-tjituṟurinytjatjanungku.” Alatjiṉa kuliningi. 3Munuṉa palulanguṟu wantira litangka kutju walkatjuṟa nyuranya painingi munu panyaṉa nyuralakutu ma-iyaṉu lita panya palunya. Tjinguṟuṉa ma-pitjalampa nyuranya wangkara pailku ka nyura ngayuku kuraringkuku kaṉa tjituṟu-tjituṟuriku, palu ngayulu mukuringangi nyuranya nyakula pukuḻarinytjikitja. Palulanguṟuṉa wantira lita kutju walkatjuṟa ma-iyaṉu ngayulu nyurampa pukuḻpa nyinanyangka nyura kuḻu pukuḻpa nyinanytjaku. 4Panya ngayulu kurunpa winki ulara lita panyangka walkatjuṟa nyuranya painingi nyura tjukaṟuru nyinanytja-tjiratjangku. Ka nyura tjinguṟu ngunti kuliningi ngayulu nyuranya tjituṟu-tjituṟu palyantjikitjangku lita nyurampa walkatjunkunyangka-palku. Palu wiya, ngayulu walkatjunu nyura nyakula kulintjaku alatji, “Munta-uwa, mulapa paluṟu nganampa puḻkaṟa mukuringkula lita nyangatja nganampa iyaṉu.”

Kurannyangka Kalyparingkunytja

5Panya aṉangu kutjungku kunyu nyurala tjungutjangku kura palyaṉu, kaṉa kuliṟa tjituṟu-tjituṟuringu. Nyangatja ngayunya kutju tjituṟu-tjituṟu palyantja wiya, palu nyuranya kuḻu tjituṟu-tjituṟu palyaṉu uwankaraṯu, munta tjinguṟu tjara kutju. (Tjinguṟuṉa uwankara wangkara tjukurpa nyangatja ngunti puḻkalku.) 6Panya nyura palunya paiṟa ngaṉmanytju tjukaṟuruṉu. Kaṉa nyuranya kuwari wangkanyi, “Palyaltaya wantima! Alatjiṯu nyura painu.”

7Uti nyura wati palunya kalypangku wantima munuya palunya pukuḻṯu kanyinma puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟurira Godalanguṟu paṯuringkunytjaku-tawara. 8Kaṉa nyuranya wangkara wituwituṉi palunya maḻakungku mantjiṟa mukulyangku kanyintjaku.

9Panya lita ngaṉmanyitjaṉa walkatjuṟa ma-iyaṉu nyurampa kuliṟa nintiringkunytjikitjangku, tjinguṟu nyura wangaṉarangku kuliṟa palyalku munta tjinguṟu nyura wantiku. 10-11Tjinguṟu nyura wati palaku nyuranya pala kuralpaiku kalyparingu palunya ngapartji kurantja wiyangku wantira, kaṉa ngayulu kuḻu palumpa kalyparinganyiṯu. Tjinguṟu paluṟu ngayunya kuranmanu, tjinguṟu wiya. Palu ngayulu nyurampa mukuringkula wati palunya kurantja wiyangku wantinyi munuṉa Christala miṟangka palumpa kalyparinganyi Satantu uwankara nganaṉanyaṯu kurantjaku-tawara, panya nyuntu nganaṉa ninti mamuku aṟaku, panya paluṟu tiṯutjarangku nganaṉanya kulini munu nyanganyi kurantjikitjangku.

Paulanya Ngura Taṟuwatjala Tjituṟu-tjituṟurinytja

12Uwa, ngura nyara Taṟuwatjalakutuṉa anu Tjukurpa Palya Jesunya Christanyatjara wangkanytjikitja munuṉa ngura pala palula wirkaṟa nyangu aṉangu wangaṉara tjuṯa nyinanyangka, panya Mayatja Jesulu tjanala ngaṉmanytju kurunta wangkangu palumpa tjukurpa wangaṉarangku kulintjaku. 13Palu puṯuṉa nyangangi wati panya ngayuku maḻpa Tayitatjanya. Munuṉa palulanguṟu tjituṟu-tjituṟurira aṉangu tjuṯa tjakuṟiṟa wantikatira anu manta nyanga Matja-tuniyalakutu.

Jesunya Christanya Nganampa Kuranyitja

14Uwa, wanyula Godaku pukuḻarira palunya mirawaṉima, panya paluṟu Christalawanungku nganaṉanya rawangku witulyankupai palumpa Tjukurpa Palya aṉangu tjuṯangka para-tjakultjunkunytjaku, kaya palumpa mirpaṉtju tjuṯangku nganaṉanya puṯu alatjiṯu kuralpai Godalu nganaṉanya witulyankunyangka. Kaya ngura winkingka aṉangu tjuṯangku tjukurpa palunya kuliṟa Jesuku Christaku nintiringkupai. Tjukurpa paluṟu panya paṉṯi wiṟu puṟunypa ngura tjuṯangka lipiringkupai. Panya paṉṯi wiṟu paṉṯinyangka aṉangu tjuṯangku paṉṯilpai, palu puṟunypa nganaṉa tjukurpa Jesunyatjara para-wangkanyangka aṉangu ngura winkitjangku kuliṟa nintiringkupai palumpa. 15-16Uwa, nganaṉa Jesulu iyantja tjuṯangku tjukurpa palunyatjara aṉangu uwankarangka tjakultjunkupai, kaya Godalu wankaṟunkunytja tjuṯangku kuliṟa pukuḻaripai munuya paluṟu tjana wankaringanyi nganaṉa Godaku tjukurpa wangkanyangka kulintjatjanu. Panya aṉangungku paṉṯi wiṟu paṉṯiṟa pukuḻaripai, palu puṟunypaya Godaku tjukurpa kuliṟa pukuḻaripai. Palu Godanya wantipai tjuṯangkuya kuliṟa alatjiṯu wantipai munuya palulanguṟu ngula iluku alatjiṯu. Panya aṉangungku kuka uṉa paṉṯiṟa wantipai, palu puṟunypa paluṟu tjana nganaṉanya wangkanyangka kuliṟa wantipai.

Uwa, waṟka puḻka mulapa nyangatja Tjukurpa Palya Jesunyatjara para-wangkanytjaku, ka nganalu wanyu tjukaṟurungku palyalku? Wiya, kutjupangku walytjangku puṯu tjukaṟurungku palyalpai. 17Panya tjara kutjupangkuya manikitjangku tjukurpa para-wangkapai, palu nganaṉa tjananya puṟunypa wiya, panya Godalu witunnyangkala palula miṟangka tjukaṟurungku palumpa tjukurpa wangkapai Jesula wangaṉarangku kuliṟa.