PITJ

Matthew-ku 17

Jesunya Puḻi Murpu Katu Kutjuparinytja

(Markaku 9:2-13; Luke-aku 9:28-36)

1Munu palulanguṟu tjiṉṯu maṉkur-maṉkurpa ngaṟala wiyaringkunyangka Jesulu aḻṯingu Peternya munu wati panya kuṯaṟara Jamesanya pulanya Johnnga munu tjananya mauṉṯalpa katingu puḻi murpu katu mulapa. 2Ka nyara palulalta tjanala miṟangka Jesunya kutjuparingu. Kaya palunya nyangu yunpa tjiṉṯu puṟunypa puḻkaṟa irnyannyangka, ka mantara palumpa piṟanpa mulararingu munu puḻkaṟa irnyaningi. 3Kaya wati panya maṉkurtu nyangu Mosenya pulanya Ilaitjanya utiringkula Jesula tjungu ngaṟala wangkanyangka. 4Ka Peterlu Jesula wangkangu, “Mayatja, nyanga kuwarila wiṟuṟa nyangangka ngaṟanyi. Ka nyuntu mukuringkunyangkala tjinguṟu wiltja maṉkurpa palyalku, kutju nyuntumpa, kutju Moseku, munu kutju Ilaitjaku. Palya?”

5Ka Peterlu ngaṟala Jesula wangkanyangka ngangkaḻi piṟanpa mulatu ukalingkula tjananya uwankara tjutuṉu, kaya wangka kulinu ngangkaḻi unngunguṟu alatji wangkanyangka Godalu, “Nyangatja ngayuku katja. Nyanga palumpaṉa puḻkaṟa alatjiṯu pukuḻarinyi. Kaya palula wangaṉarangku kulinma!” 6Kaya nintintja panya maṉkurtu wangka kuliṟa puḻkaṟa urulyaraṉu munuya yunpa kutitjuṟa mantangka waṯungaṟakatingu. 7Ka Jesulu pitjala tjananya pampuṟa wangkangu, “Pakalaya nguḻuringkuwiya!” 8Kaya pakaṟa nyangu Jesunya kutju alatjiṯu ngaṟanyangka kutjupa iṯingka ngaṟanytja wiya.

9Munuya puḻinguṟu ukalingangi mantakutu, ka Jesulu tjananya wangkara painu, “Kuwari panya nyura nyakunytjaya aṉangu kutjupa tjuṯangka tjakultjunkuwiyangku wantima. Palu palyaya ngula tjakultjunama ngayulu Watiku Katjanya ilunytjatjanu pakannyangka maḻangka kutju.” 10Kaya nintintja tjuṯangku palula tjapinu, “Nyaakuya panyatja Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku wangkapai Ilaitjanya-waraṟa pitjanytjaku?”

11Ka Jesulu wangkangu, “Uwa, Ilaitjanya mulapa pitjanyi ngaṉmanypa aṉangu tjuṯangka wangkanytjikitja kulil-kulilpa paṯaṟa nyinanytjaku. 12Palu tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi, panya Ilaitjanya ngaṉmanypa pitjangu, kaya palunya papulaṟa kuraṟa pungangi tjananku pukuḻmankunytjikitjangku, munuya palu puṟunymankukuṯu Watiku Katjanya.”

13Kaya palulanguṟu nintintja tjuṯangku kulinulta, “Munta-uwa, nyangangku wati panya John Baptistanya wangkanyi.”

Jesulu Tjitji Mamutjara Palyaṟunguntja

(Markaku 9:14-29; Luke-aku 9:37-43)

14-15Munuya palulanguṟu puḻinguṟu ukalingkula mantangka aṉangu tjuṯangka wirkanu, ka wati kutjupa Jesulakutu pitjala tultjungaṟakatira palula wangkangu, “Mayatja, ngaḻṯuringama wanyu ngayuku katjaku, panya paluṟu rawa nguwanpa tjinanpungkula wiṯaly-wiṯalyaripai munu kutjupa-aṟa waṟungka tjarpapai uṟungka kuḻu. 16Kaṉa nyuntumpa nintintja tjuṯakutu katingu, palu puṯuya palyaningi.”

17Ka Jesulu kuliṟa tjituṟu-tjituṟuringu munu tjanala wangkangu, “Nyura mulapa uwankara puṯu alatjiṯu mulamularinganyi munu tiṯutjarangku ngunti kulini. Kaṉa yaaltjiṯu-aṟangku nyuranya nyinara nintilku nyura kuliṟa mulamularingkunytjaku? Pakuringanyiṉa nyuranya rawangku nintiṟa nintiṟa. Tjitji palunya ngalya-kati ngayulakutu!” 18Munu Jesulu mamu panya tjitjingka unngutja painu ka mapalku pakaṉu tjitjinguṟu panya, ka tjitji paluṟu nyara palulaṯu palyaringu.

19Ka palula maḻangka palumpa nintintja tjuṯangku paluṟu tjana-kutjuringkula Jesula tjapiningi, “Nyaanguṟula panyatja nganaṉa mamu puṯu painingi?”

20-21Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, nyura Godaku puṯu mulamularingkula rapa tjukutjuku ngaṟangi. Palulanguṟu nyura puṯu painingi. Palu wanyuya kalka tjukutjuku kulila. Panya mantangka tjunkunyangka kalka paluṟu pakaṟa puṉu puḻkaringkupai, ka palu puṟunypa nyura Godaku tjukutjuku mulamularingkulampa nyura puṉu nyanga puḻkangka wangkaku milku winki pakaṟa ankula uṟu puḻkangka nguṟurpa ngaṟanytjaku. Ka mulapaṯu puṉu paluṟu ankuku nyura witunnyangka, munu nyura kutjupa kutjupa tjuṯa mulapalta witulyangku palyalku.”

Jesulu Ilunytjikitjangku Wangkanytja

(Markaku 9:30-32; Luke-aku 9:43-45)

22Munuya nintintja uwankara ngura Galileela tjunguringu, ka Jesulu wangkangu tjanala, “Panya wati kutjupangku ngayunya Watiku Katjanya nintilku wati mirpaṉtju tjuṯangka, kaṉiya witiṟa katira iluntankuku. 23Ka ilunytjatjanu wankaringkula pakalku tjiṉṯu kutjara wiyaringkula.”

Kaya nintintja tjuṯa alatji wangkanyangka kuliṟa puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringu.

Timpulaku Mani Ungkunytjaku

24Ka Jesunya tjana Kapunimala wirkankunyangka wati timpulaku mani mantjilpai tjuṯa tjanalakutu pitjangu munu Peterla tjapinu alatji, “Nyurampa nintilpaingku wanyu mani timpulaku ungkupai? Panya aṟa ngaṟanyi aṉangu uwankarangku rawangku ungkunytjaku.”

25Ka Peterlu wangkangu, “Uwa panya!”

Munu palulanguṟu tjana ngurakutu anu ka wirkankunyangka Jesulu Peternya wangkangu, “Simon, nyuntu yaaltji kulini? Mantatja tjuṯaku mayatja tjuṯangku tax mani nganala tjanalanguṟu mantjilpai? Tjanampa katja tjuṯanguṟu munta aṉangu nguraṟitja tjuṯanguṟu?”

26Ka Peterlu wangkangu, “Wiya, aṉangu nguraṟitja tjuṯanguṟuya mantjilpai.”

Ka Jesulu wangkangu, “Uwa, ka panya mayatja palumpa tjanampa katja tjuṯangku tjananya ungkupai wiya. Ka ngayulu kuḻu mayatja puḻkaku katja nyinara tjananya ungkunytjaku wiyaṯu ngaṟanyi. 27Palu palya nyuntu ngali tjananya ungama ngalimpa mirpaṉarinytjaku-tawara. Ka nyuntu wanyu uṟu pala puḻkakutu ara, munu mukulpa panya kuka antipina witilpainya waṉi uṟungka, munu nyuntu kuka ngaṉmanyitja witiṟa kuka nyara palula tjaangka unngu nyakuku mani kalka ngarinyangka. Mani pala paluṟu nyuntumpa ngalimpa timpulaku ungkunytjaku, ka tjananya katira uwa timpulaku mani mantjilpai tjuṯa.”