PITJ

Markaku 9

1Munu tjanala wangkangu, “Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi, panya nyura nyanga tjuṯa kuwari ngaṟanyi, munu nyura kutjupa tjarangku ngula ilunytja kuwaripangka wankangku nyakuku Godalu mayatja puḻkangku aṉangu tjuṯa mulapa palumpa walytjaringkunytjaku palyannyangka.” Alatji Jesulu wangkara nintiningi aṉangu tjuṯangka kuliṟa mulamularingkunytjaku.

Jesunya Puḻi Katu Kutjuparinytja

2Munu palulanguṟu tjiṉṯu maṉkur-maṉkurpa ngaṟala wiyaringkunyangka Jesulu mauṉṯalpa katingu Peternya, Jamesanya munu Johnnga kuḻu puḻi katu mulapa. Ka nyara palulalta tjanala miṟangka Jesunya kutjuparingu. 3Ka mantara palumpa piṟanpa mulararingu munu puḻkaṟa irnya-irnyaningi, panya aṉangungku piṟanpa nyanga palu puṟunypa puṯu alatjiṯu palyalpai. 4Kaya nyangu Ilaitjanya pulanya Mosenya utiringkula Jesula tjungu ngaṟala wangkanyangka.

5Ka Peterlu wangkangu Jesula, “Nintilpai, nyanga kuwarila wiṟuṟa nyangangka nyinanyi. Wanyula wiltja maṉkurpa palyala, kutju nyuntumpa, kutju Moseku, munu kutju Ilaitjaku!” 6(Alatji Peterlu kurunpa wapakatira mapalkungku wangkangu, panya nyara palunya tjananya nyakula paluṟu puḻkaṟa nguḻuringangi, Jamesanya pula Johnnga kuḻu.)

7Ka ngangkaḻingku ukalingkula tjutuṉu tjananya, kaya wangka kulinu ngangkaḻi unngunguṟu alatji wangkanyangka Godalu, “Nyangatja ngayuku katja. Nyanga palumpaṉa puḻkaṟa mukuringanyi, kaya palula wangaṉarangku kulinma!”

8Kaya nyangatja kulintjatjanungku para-nyangu wati maṉkurpa nyakunytjikitjangku munuya nyangu Jesunya kutjuringkula ngaṟanyangka.

9Munu tjana puḻinguṟu ukalingangi mantakutu, ka Jesulu tjanala wangkara painingi, “Kuwari panya nyura nyakunytjaya aṉangu kutjupa tjuṯangka tjakultjunkuwiyangku wantima. Palu palyaya ngula tjakultjunama ngayulu Watiku Katjanya ilunytjatjanu pakannyangka maḻangka kutju.” 10Kaya paluṟu panya wangkanytja wangaṉarangku kulinu munuya tjakultjunkunytja wiyangku wantingi, palu tjana-kutjuringkulaya wangkara kuliningi, “Nyaa panyatja wangkangi ilunytjatjanu pakantja?”

11Munuya Jesula tjapinu, “Panya Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku wangkapai alatji, ‘Ilaitjanya-waraṟa kunyu pitjaku Wankaṟunkupaila kuranyu?’ Nyaanguṟuya wangkapai alatji?”

12Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Uwa, Ilaitjanya mulapa pitjanyi ngaṉmanytju wangkara uwankara tjukaṟuru palyantjikitja. Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja alatji ngaṟanyi, ‘Watiku Katjanyaya puḻkaṟa pikatjaralku munuya palunya wantiku mukuringkunytja wiyangku.’ Palu nyaanguṟuya alatji walkatjunu? 13Wiya, mulamulangkuṉa wangkanyi Ilaitjanya panya ngaṉmanypa pitjangu, ka panyaya tjana mukuringkula tjailangka tjarpatjunu munuya iluntanu, panya tjukurpa pala palunya wangkatjarangku iriti nyiringka walkatjunu.”

Jesulu Tjitji Nyiṯayira Mamutjara Palyantja

14Munuya palulanguṟu ukalingkula mantangka wirkanu munuya anu nintintja kutjupa tjuṯakutu. Munuya ma-ilaringkula nyangu aṉangu tjuṯa mulapa palula tjanala para-ngaṟala aṟintankunyangka. Kaya wati panya Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku tjananya pika-pikangku wangkangi Jesuku nintintja tjuṯa. 15Palu aṉangu tjuṯangkuya Jesunya pitjanyangka nyakula puḻkaṟa pukuḻaringu munuya ngapari-ngapari wirtjapakaṟa palunya pukuḻarira waḻkuningi.

16Ka Jesulu tjanala tjapinu, “Nyaanguṟu nyuranku pika-pikangku wangkanyi?”

17Ka wati kutjupangku aṉangu tjuṯangka nguṟurnguṟu Jesula wangkangu, “Nintilpai, ngayulu ngayuku katja ngalya-katingu nyuntulakutu panya paluṟu mamutjara, puṯu wangkapai. 18Panya mamungku palunya mantangka aṉṯawaṉipai, ka tjaangka wiṯa puḻka pakalpai, munu kaṯiṯi tirkilytjingalpai ka puntu winki tiwilaripai. Kaṉa nyuntumpa nintintja tjuṯa tjapinu mamu paintjaku, palu puṯuya painingi.”

19Ka Jesulu kuliṟa tjituṟu-tjituṟuringu munu tjanala wangkangu, “Nyura mulapa uwankara puṯu alatjiṯu mulamularinganyi. Kaṉa yaaltjiṯu aṟangku nyuranya nyinara nintilku nyura kuliṟa mulamularingkunytjaku? Tjitji palunya ngalya-kati ngayulakutu!”

20Kaya ngalya-katingu Jesulakutu. Ka mamungku panya tjitjingka unngunguṟu nyangu Jesunya munu mapalku tjitji panya palunya uri-uritjingaṟa mantangka aṉṯawaṉingu ka kuṯin-kuṯinkatira wiṯaly-wiṯalyaringu.

21Ka Jesulu tjapinu mamangka, “Yaalaṟa paluṟu alatjiringu?”

Ka wangkangu, “Tjitji tjukutjukulpi nyangatja alatjiringi. 22Rawangku alatjiṯu mamungku palunya alatjinkupai iluntankunytjikitjangku, munu kutjupa-aṟa palunya waṟungka aṉṯawaṉipai munu uṟungka kuḻu. Wanyutju ngaḻṯuringkula alpamilala, nyuntu ninti ngaṟalampa.”

23Ka Jesulu wangkangu, “Nyaakun alatji wangkanyi, ‘Ninti ngaṟalampa palyala?’ Uti nyuntu Godaku mulamularingama, panya paluṟu mulamularingkunyangka palyalpai alatjiṯu.”

24Ka mamangku panya mapalku wangkangu, “Ngayulu mulamularinganyi, palu tjuku nguwanpa, kaṉi wanyu alpamilala puḻkaṟa mulamularingkunytjaku.”

25Ka Jesulu nyangu aṉangu tjuṯa ngalya-kapuṯurinyangka munu mamu panya wangkara painu, “Mamun pina patilpai, munun tjaa kuḻu patilpai. Ngayulu nyuntunya paini, tjitjinguṟu pala ngalya-pakala munu piṟuku tjarpanytja wiyangku wantima.”

26Ka mamungku tjitji panya miraṟa puḻkaṟa uritjingaṟa aṉṯawaṉira pakaṟa anu, ka tiwilarira ngaringi ilunytja puṟunypa. Kaya aṉangu tjuṯangku nyakula wangkangi, “Wiya, tjitji palatja alatjiṯu ilungu.” 27Palu Jesulu tjitji panya palunya maṟa witiṟa katuṉu, ka wankaringkula pakaṟa paḻtjuṟa ngaṟangi.

28Ka palula maḻangka Jesunya tjana palumpa nintintja tjuṯa kuḻu waḻi unngu tjarpara nyinakatingu. Kaya palula tjapiningi alatji wangkara, “Nyaanguṟu panyatja nganaṉa mamu puṯu painingi?”

29Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, mamu nyara palu puṟunypa panya nyura Godala tjapiṟa kutju pailku.”

Jesulu Piṟuku Ilunytjikitjangku Wangkanytja

30-31Ka Jesulu tjana ngura palunya wantikatira anangi ngura tjuṯawanu uṟu panya Galileela itingka. Palu paluṟu mukuringkunytja wiya aṉangu tjuṯangku palunya nguriṟa nyakunytjaku, panya paluṟu nintintja tjuṯa kutju wangkara nintintjikitja mukuringangi. Munu paluṟu iwarangka ankula tjanala wangkangi nyanga alatji, “Panya wati kutjupangku ngayunya Watiku Katjanya nintilku wati mirpaṉtju tjuṯangka, kaṉiya witiṟa katira iluntankuku. Ka ngayulu ilunytjatjanu tjiṉṯu maṉkuritja wankaringkula pakalku.”

32Palu puṯuya kuliningi paluṟu wangkanyangka, “Nyaa nyangangku wangkanyi?” Palu palula utingku tjapintjakuya nguḻuringangi munuya wantingi tjapilwiyangku.

Ngananya Kuranyitja Puḻka Nyinaku?

(Matthew-ku 18:1-5; Luke-aku 9:46-48)

33Munuya ankula ankula ngura Kapaniyamala wirkanu munuya ngurangka tjarpangu. Ka Jesulu palumpa nintintja tjuṯangka tjapinu, “Nyaa nyura panyatja ngaparku wangkangi iwarangka panya pitjala?” 34Palu tjana kuṉṯaringkula ngapartji wangkanytja wiyangku wantingi palula, panya tjana iwarangka ankula wangkaṟinangi alatji, “Mayatjalu wanyu ngananya kuranyitja puḻka nyinanytjaku kulini nyanga nganaṉalanguṟu?”

35Ka Jesulu nyinakatira nintintja panya tjuṯangka wangkangu alatji, “Kulilaya. Ngananya wanyu kuranyitja puḻka nyinanytjikitja mukuringanyi? Uti paluṟu tjukutjukuringama munu wati waṟkaripai puṟunypa nyinara aṉangu uwankaraku wiṟu tjuṯa palyanma.” 36Munu paluṟu tjitji tjukutjuku ila ngaṟanyangka minaṟa tjanala nguṟurpa ngaṟatjunu munu palulanguṟu tjitji palunya ngaḻikitikitiṟa tjanala wangkangu alatji, 37“Tjinguṟu aṉangu kutjupangku ngayuku nintingku tjitji tjukutjuku nyanga puṟunypa mantjiṟa pukuḻṯu walytjanmankulampa, nyara paluṟu ngayunya walytjanmananyi munu ngayunya iyantjanya kuḻu walytjanmananyi.”

38Ka Johntu wangkangu palula, “Nintilpai, nganaṉa nyangu wati kutjupangku aṉangu tjuṯanguṟu mamu tjuṯa painnyangka nyuntu witunnyangka-palku, panya paluṟu painingi nyuntunya ini wangkara. Kala palunya painu, panya paluṟu nganaṉala tjungutja wiya.”

39Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Pailwiyangkuya wantima, panya kutjupangku ngayunya ini wangkara witulyatjarangku kutjupa kutjupa tjuṯa palyaṟa ngayunya puṯu kuraṉi. 40Panya aṉangu kutjupa nganampa kuraringkunytja wiya nyinarampa nyara paluṟu nganampa walytjaṯu nyinanyi. 41Kaṉa tjukaṟurungku nyurala wangkanyi, panya kutjupangku nyuranya ngayuku walytja nyinanyangka nyakula ngaḻṯunytjungku alpamilannyangka Godalu palunya ngapartji wiṟu mulapalta ungkuku. Tjinguṟu aṉangu paluṟu mina wari kutju nyuranya tjikintjaku ungkuku, ka Godalu nyakula wantinytja wiyangku palunya ngapartji ungkuku alatjiṯu palumpa pukuḻarira.”

Kuraringkunytjaku Wituwituntja

42Munu Jesulu piṟuku wangkangi nyanga alatji, “Tjinguṟu watingku aṉangu kutjupangka liringka puḻi puḻka tjunguṟa karpiṟa uṟu ngaṯingka waṉiku, ka palatja wiṟu wiya kura. Palu tjinguṟu tjitji ngayuku mulamularingkupai nyinanyi, ka aṉangu kutjupangku palunya wituwitulku kura palyantjaku, ka palatja wiṟu wiya kura puḻka mulapa. Panya pika puḻka mulapa utiringkuku aṉangu nyanga palumpa paluṟu tjitji tjukutjuku nyanga puṟunypa kuraringkunytjaku palyannyangka.

43-44“Uwa, uti nyura kura tjuṯa wantinytjikitjangku puḻkaṟa kulinma munu wantima alatjiṯu kuraku piṟuku mukuringkunytja wiyangku. Ka nyuntu tjinguṟu maṟa kutjungku kura kutjupa kutjupa palyalku. Palu uti nyuntu maṟa pala palunya kaṯaṟa waṉima kura rawangku palyantjaku-tawara, munun palyalta maṟa kutjutjara Godala tjunguringkula wanka tiṯutjara nyinaku, panya nyuntu maṟa winkingku kura rawangku palyannyangka Godalu nyuntunya ngura kurangka waṉiku waṟu puḻkangka tiṯutjara kampanytjaku.

45-46“Munun palu puṟunypaṯu tjinguṟu tjina kutjungku kura kutjupa kutjupa palyalku. Palu wiya, uti nyuntu tjina pala palunya kaṯaṟa waṉima kura rawangku palyantjaku-tawara, munun palyalta tjina kutjutjara Godala tjunguringkula wanka tiṯutjara nyinaku, panya nyuntu tjina winkingku kura rawangku palyannyangka Godalu nyuntunya palu puṟunypaṯu ngura kurangka waṉiku.

47“Munu palu puṟunypaṯu tjinguṟu nyuntu kuṟungku kutjupa kutjupa nyakula kura palyalku. Palu uti nyuntu kuṟu warpuṟa waṉima kura rawangku palyantjaku-tawara, munun palyalta kuṟutjara Godala tjunguringkula wanka tiṯutjara nyinaku, panya nyuntu kuṟu winkingku kura rawangku palyannyangka Godalu nyuntunya ngura kurangka waṉiku. 48Panya ngura nyara palula katilyka tjuṯangku tiṯutjarangku ngalkupai ilunytja wiya wanka alatjiṯu, ka waṟu nyara paluṟu panya tiṯutjara kampapai wiyaringkunytja wiya.

49“Kulilaya, panya urtjanpa waṟungka tjunkupai kampara tjularingkunyangka wiṟupungkunytjikitjangku kuḻaṯa tjukaṟuruṟa kaṟaly-kaṟalypa ngaṟanytjaku. Palu puṟunypa Godalu palumpa walytja tjuṯa waṟungka puṟunytja pikangka tjunkupai tjananya nintiṟa wiṟuntjikitjangku.

50“Ka tjaltu wiṟu, palu mayu wiyaringkula nyamparingkupai ka tjaltu palunya piṟuku mayutjararingkunytjaku puṯu palyalpai. Ka palu puṟunypa nyura Godaku walytja tjuṯa uti Godala tjungu tiṯutjara nyinama wantinytja wiya, munuyanku wiṟuṟa kalypa palyanyku nyinama, panya nyura wantira Godalanguṟu paṯuringkulampa wiṟu tjuṯa puṯu palyalku aṉangu watarkitja tjuṯaku.” Alatji Jesulu palumpa nintintja tjuṯangka wangkangi ngura panya Kapaniyamala.