PITJ

Genesis 14

Lotanya Tjananya Warmaḻangku Tjulyaṟa Katinytja.

1-4Ka wati ini Kitulayamanya manta uwankaraku mayatja nyinangi Kainanku kuḻu. Paluṟu ngura ini Ilamala nyinangi Kainanta alinytjara kakaraṟa nguwanpa. Ka palula itingka tawunu maṉkurpa ngaṟangi, ka ngura nyara mankurpa mayatja maṉkurtu kanyiningi, wati panya Kitulayamaku maḻpa maṉkurtu.

Ka ngura tawunu kutjupa ini Tjatamanya uṟu ini Ilunytjala itingka kampa uḻpaṟira ngaṟangi manta panya Kainanta. Ka Tjatamala itingka tawunu kutjara kutjara ngaṟangi, ka aṉangu ngura Tjatamala tjanala nyinanytja tjuṯa aṉangu Ilamanya nguraṟa tjuṯaku kuraringkupai, panya mayatja Kitulayamalu tjana yiya kutjupa yiya kutjupa aṉangu palunya tjananya Ilamalanguṟu pitjala pauntjingaṟa mantjilpai mani puḻka, mai puḻka, ulytja tjuṯa munu kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu. Kaya palulanguṟu aṉangu ngura Tjatamala tjanala nyinanytja tjuṯangku rawa 12 yiya nguḻu-nguḻu nyinanytjatjanungku raparingkula kuliningi tungunpungkula pikaringkunytjikitjangku ngapartji mayatja Kitulayamaku tjanampa. Munuya palulanguṟu ngura panya tjuṯanguṟu tjunguringu wimaṟu ini Tjitimala munuya warmaḻaringu Kitulayamaku tjanampa ngapartji.

5-7Ka mayatja panya Kitulayamalu kulinu tungunpungkunyangka munu paluṟu aḻṯingu ngura panya maṉkuritja warmaḻarinytjaku, munuya tjunguringkulalta ngalya-ukalingu tjananya pungkunytjikitja. Munuya ukalingkula kutjupa tjuṯa-waraṟa pungu tawunu nguṟuritja tjuṯa munuya ngura kutjutja pungkula piṟuku ukalingkula ngura kutjupitja ngapartji pungu munu pungkula wiyaringkula piṟuku ukalingu ngura kutjupitja ngapartji pungkunytjikitja ngura panya Tjatamala tjanala kakaraṟa-pitinypa.

Munuya pungkula wiyaringkula kulinu Kitulayamalu tjana piṟuku ngura kutjupitja tjuṯa ngapartji pungkunytjikitjangku. Munuya ngalya-ukalingu, kaya ngura panya kutjupitja tjuṯangku nyakula nguḻu wirtjapakaṉu uḻpaṟiralku. Kaya Kitulayamalu tjana nguḻuṟa waṯaparaṉu, palu tjana wala puḻka nguḻu wirtjapakaṉu. Kaya puṯu waṯaparaṟa waṯaparaṟa pakuringkula wantingu. Ka tjana nguḻu kumpiṟa alatjiṯu anu.

Kaya Kitulayamanya tjana maḻaku aṟuringkula kampa wiluṟarawanu anu. Munuya tjana maḻaku pitjala piṟuku kutjupa tjuṯa pungkunytjikitjangku kuliningi munuya Amalikakunu tjuṯa-waraṟa pungu munuya palulanguṟu Aimurkunu tjuṯa ngapartji pungu. Munuya nyanga palunya tjananya pungkula wiyaringkula kulinu ngura panya Tjatamanya pungkunytjikitjangku munu Tjatamala ititja tjuṯa kuḻu, ngura panya Kumaranya tjananya.

8-12Kaya Tjatamaku mayatjangku munu ngura ititja tjuṯaku mayatja tjuṯangku kuḻu tjanampa wati tjuṯa aḻṯingu wimaṟu ini Tjitimala warmaḻa tjunguringkunytjaku, kaya mulapaṯu uwankara tjunguringkula paṯaningi warmaḻa wati panya Tjitulayamaku tjanampa. Kaya wirkanu palumpa tjanampa pikalta. Palu puṯuya ngaparpungkula pungu panya tjanaya tungun-tungunpa puḻka kaya puṯuliṟa nguḻu wirtjapakaṉu.

Palu mayatja kutjara, Tjatamaku Kumaraku pulampa mayatja, wirtjapakaṟa manta uwilatjarangka wiṟulyaraṟa punkaṟa piṯi ngaṯingka tjarpangu, kaya mayatja ngura maṉkuritja kutjulta wirtjapakaṟa kumpiṟa nyinangi puḻingka. Kaya Kitulayamalu tjana ngura panya Tjatamala Kumarala pulala tjarpangu munuya kutjupa kutjupa uwankara mantjiṟa katingu mai ulytja winki munu aṉangu kutjupa tjuṯa kuḻu. Munuya wati panya Aipamaku katja Lotanya kuḻu witiṟa ma-katingu palumpa walytja tjuṯa munu ulytja tjuṯa kuḻu, panya paluṟu tawunu Tjatamala nyinangi. Munuya Kitulayamanya tjana ma-pakaṉu ngura walytjakutu kutjupa kutjupa tjuṯatjara.

13-16Palu wati kutju tjana witiṟa kanyintja tjirkaṟa nguḻu wirtjapakaṉu kumpiṟa, munu wati Iipuṟula wirkanu panya Aipamala munu palula tjakultjunu uwankara panya palumpa katja kuḻu witiṟa katinytja. Ka nyanga palula aṟangka Aipamanya wati ini Mamaṟaiku ngurangka itingka nyinangi puṉu waṟa tjuṯangka. Panya paluṟu pula ngaṉmanypa maḻparingu, ka palumpa maḻanypa kutjara kuḻu Aipamaku maḻpa nyinangi, ini Itjikalnga pula Ainanya. Ka Aipamalu palumpa katja Lotanya katinytja kuliṟa palumpa wati waṟka kuṉpu tjuṯa aḻṯira uṯuḻuṉu warmaḻarinytjaku. Ka wati Mamaṟailu tjana palumpa maḻanypa kutjarangku kuḻu tjanampa wati waṟka tjuṯa kuḻu tjunguṉu Aipamala tjanala. Munuya tjunguringkula wati panya Kitulayamanya tjananya pikangku waṯaparaṉu, panya palumpa katja katinytjitjangka. Palu Aipamalu warmaḻa maṉkurpa nguwanpa katingi nampa panya 318, munuya tjananya waṯaparaṟa waṯaparaṟa nyangu nyinanyangka munuya ngaṯalpaṯu ngaṟangu ngura ini Danta. Ka tjana watarku alatjiṯu nyinara waṉingi.

Ka mungangka Aipamalu wati palumpa tjuṯa tjaraṟa tjunu kapuṯu kutjupa kapuṯu kutjupa para-aṟintaṟa ngura tjanampangka. Munuya watarku nyinanyangka paluṟu tjana urulyku wirkanu tjilira puḻkatjara. Ka panya tjana nyakula nguḻu-nguḻuringu munuya kulinu, “Tjinguṟu nyanga tjana winki mulapa pitjangu!” Ka Aipamalu tjana pungkula waintaṟa tjara kutjupa nguḻuṟa waṯaparaṉu. Kaya nguḻu wirtjapakaṉu maṟalpa alatjiṯu ngura tawunu walytjakutu. Kaya Aipamalu tjana waṯaparaṟa ngura ini Awupala ma-wirkanu panya ngura ini Tamatjakala alinytjara munuya ngaṯalnguṟu wantira pitjangu. Munuya maḻaku pitjala Kitulayamaku tjanampa nguranguṟu kutjupa kutjupa uwankara mantjinu panya tjana Tjatamala pulala Kumaralanguṟu kutitjura katinytja uwankara. Munu palumpa katja Lotanya kuḻuya mantjiṟa katingu palumpa kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu panya tjana kutitjuṟa katinytja tjuṯa. Munu wati panya witiṟa katinytja tjuṯa kuḻu minyma tjuṯa kuḻukuḻu mantjiṟa maḻakungku katingu, panya tjana ngura Tjatamala pulala Kumaralanguṟu witiṟa katinytja tjuṯa.

Wati Milkitjatikalu Aipamanya Wangkara Pukuḻmankunytja.

17-18Ka ngura Tjatamaku mayatjangku kulinu Aipamalu tjana Kitulayamanya tjananya pungkunytja, munu paluṟu kuliningi Aipamanya tjana ngalya-pitjanyangka ngaparikatinytjikitjangku. Munu mulapaṯu ankula ngapari-ngapari wirkanu ngura wimaṟu ini Tjapala panya tawunu ini Ipuranta alinytjara. (Kuwarila wimaṟu nyara palunya ini wangkapai, “Mayatjaku Wimaṟu”.) Ka wimaṟu nyara paluṟu ngura tawunu ini Salemala itingka kuḻu. Ngura pala paluṟu ini Salemanya iriti ngaṟangi munu maḻangka ini Jerusalemanyaringu. Ka wati ini Milkitjatikanya nyinangi Salemanya nguraṟa tjuṯaku mayatja munu palumpa tjanampa wati inma kanyilpai kuḻu nyinangi, panya paluṟu kuka pitjilpa puḻkangka tjunkula tiliwakalpai Godanya waḻkuntjikitjangku Mayatja panya Katutja Puḻkanya. Munu paluṟu Aipamanya wati-pitjanyangka kuliṟa mai waina kuḻu palula tjanalakutu ngalya-katira ungu. 19Munu paluṟu Aipamanya pukuḻmanu alatji wangkara,

“Mayatja God, nyuntu katutja puḻka mulapa, munun ilkaṟi manta kuḻu palyaṉu. Wanyu, wati nyanga Aipamaku palyanma pukuḻpa mulapa nyinanytjaku! 20Kalanku nyuntunya Mayatja Godanya puḻkaṟa mirawaṉima Katutja Puḻkanya, panya nyanga tjananya nyuntu witulyanu tjanampa mirpaṉtju tjuṯa pungkula waintarinytjaku.”

Ka palulanguṟu Aipamalu kutjupa kutjupa tjuṯa wati Kitulayamala tjanalanguṟu mantjintjatjanungku tjaraṟa tjukutjuku ma-ungu Milkitjatikanya mai, ulytja tjuṯa.

Aipamalu Ngura Tjatamaku Mayatja Maḻakungku Ungkunytja.

21Ka Tjatamaku mayatjangku Aipamala wangkangu, “Nyuntu uwankara kanyinma panya Kitulayamalu tjana tawunu Tjatamalanguṟu mai, ulytja, kuka tjuṯa mantjiṟa ma-katinytja, palu ngayuku aṉangu tjuṯa kutjuṉi maḻakungku uwa.”

22-23Ka Aipamalu ngapartji wangkangu, “Kuwariṉanta nyuntunya tjukaṟurungku wangkanyi Mayatja Katutja Puḻkangka miṟangka. Ngayulu kuwari nyuntumpa uwankara nyuntunya maḻakungku unganyi mai, ulytja, kuka tjuṯa kuḻu. Tjinguṟuṉitju Godalu kuliṟa tarilaraṟa ngunti wangkanyangka pungkuku. Palu ngayulu mulamulangku wangkanyi nyuntunya uwankara alatjiṯu maḻakungku ungkunytjikitjangku. Ngayulu kutjupa kutjupa tjukutjuku kanyintja wiyangku uwankara nyuntunya ungkuku, panya ngayulu kanyinnyangkampa nyuntu tjinguṟu alatji ngayunya wangkaku, ‘Ngayuluṉanta nyuntunya ulytja puḻkakutuṉu, Godalunta ungkunytja wiya.’ Alatji wangkanytjaku-tawaraṉanta kutjupa kutjupa tjuṯa nyuntumpa kanyintja wiyangku uwankara maḻakungku unganyi. 24Palu ngayuku wati tjuṯangku nyuntumpa mainguṟu tjukutjuku mantjiningi ngalkukatinytjikitjangku. Palya? Ka nyanga ngayuku maḻpa Mamaṟainya munu palumpa maḻanypa kutjara kuḻu ngayula tjungu anu, ka nyuntu tjinguṟu tjananya tjaraṟa ungama. Palya?” Alatji Aipamalu ngura Tjatamaku mayatjangka wangkangu.