PITJ

Malakaiku 1

Tjukurtjara Tjuṯangku Ngunti Palyantja

1Tjukurpa nyangatja Mayatja Godalu wati ini Malakaila wangkangu Israelkunu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku. 2-5

6Nyanga alatji paluṟu wangkangu wati tjukurtjara tjuṯangka, “Ngayuluṉa Mayatja witulya puḻkangku nyurala wangkanyi, kaya kulinma! Panya tjitji tjuṯangku mamangka wangaṉarangku kulilpai, ka wati waṟkaripai tjuṯangku kuḻu mayatjangka wangaṉarangkuṯu kulilpai. Ka panya ngayulu nyurampa Mama munu Mayatja nyinanyi. Ka nyura nyaaku ngayula wangaṉarangku kulintja wiyangku wantinyi? Panya nyura ngayunya ananingi, munu nyura ngayunya kuliṟa wantingi. Palu nyura ngayula tjapilpai alatji, ‘Nyaala wanyu wangkara nyuntunya ananingi?’

7-8“Wiya, nyura kuka tjiipi munu puluka pikatjara tjuṯa katira pungkula ngayunya ungkupai, kuṟu pati tjuṯa, nyumpu tjuṯa kuḻukuḻu. Palu nyanga puṟunykuṉa ngayulu pukuḻaripai wiya. Panya nyura nyanga alatji ngunti palyalpai. Ka ngayulu tjituṟu-tjituṟurinyi nyura ngunti palyannyangka. Uti nyura ngayunya kuka wiṟu mulapa katira ungama. Palu nyura kuka kurakura tjuṯa kutju katipai, ka nyara palulanguṟu ngayulu nyurampa ngaḻṯuringkunytja wiyangku wantinyi. Tjinguṟu nyura mayatja mantatja kuka nyanga puṟunypa pikatjara katira ungkunyangka wanyu paluṟu nyurampa nyakula pukuḻariku? Wiya, paluṟu wantiku. Ka nyura nyaaku ngayunya mayatja ilkaṟitja ngunti kuraṉi? Uti nyura kuka palya kutju katima pungkula ngayunya ungkunytjikitjangku, panya ngayuluṉa mayatja puḻka mulapa manta winkitjaku. Ka nyura uti ngayunya tjukaṟurungku pukuḻmanama.” Alatji Godalu wangkangu. 9Ka nyura tjukurtjara tjuṯangku Godala puḻkaṟa tjapila nganampa ngaḻṯuringkunytjaku. Palu paluṟu nyura tjapinnyangka kuliṟa wantiku, panya nyura kuka kurakura tjuṯa ngunti katira ungkunyangka. 1011121314