PITJ

Johnku 2

Jesulu Minanguṟu Waina Palyantja

1Ka palulanguṟu tjiṉṯu kutjara wiyaringkunyangka aṉangu tjuṯa tjunguringu ngalkula pukuḻarinytjikitja tawunu ini Kainala uṟu panya Galileela wiluṟara watingku kuri aḻṯinyangka. Ka nyara palula Jesuku ngunytju kuḻu tjunguringu tjanala. 2Munuya Jesunya aḻṯingu palumpa nintintja tjuṯa kuḻu, kaya pitjala tjanala tjunguringkula mai ngalkuningi. 3Palu aṉangu tjuṯangku tjikinnyangka waina tjanampa wiyaringu. Ka Jesuku ngunytjungku palula pitjala wangkangu, “Waina tjanampa wiyaringu.”

4Ka Jesulu wangkangu, “Wampa. Tjanampanti, nyuntumpa ngalimpa wiya. Panya ngayulu puḻka utintjaku ngayuku riti wiya kuwaripa ngaṟanyi.”

5Ka palulanguṟu palumpa ngunytjungku palula kuliṟa ma-pitjala waṟkaripai tjuṯangka wangkangu, “Nyuranya Jesulu wangkanyangkaya wangaṉarangku kuliṟa palyanma.” 6Ka pala palula piti puḻka maṉkur-maṉkurpa ngaṟangi minatja uḻṯu tjuṯa. Piti nyanga palunya tjananyaya minatjara kanyilpai aṟa tjanampangka maṟa paltjintjikitjangku. Piti paluṟu tjana apunguṟu palyantja puḻka mulapa mina puḻka kanyilpai 100 litres. 7Ka Jesulu tjanala wangkangu waṟkaripai tjuṯangka, “Minaya tjutiṟa kati munuya tjaalyngaṟatjura piti pala uḻṯu tjuṯangka.” Kaya mulapaṯu tjaalyngaṟatjunu piti uwankarangka. 8Ka Jesulu wangkangu, “Ala, tjutiṟaya ma-katira uwa nyurampa mayatja.” Kaya mulapaṯu tjutiṟa katira palunya ungu. 9Ka paluṟu tjikiṟa arkaṉu waina kuwaritja minanguṟu panya palyantja, palu wati paluṟu ngurpangku puṯu kuliningi yaaltjinguṟuya mantjinu. Palu wati waṟkaripai tjuṯangkuya nintingku kuliningi palyannyangka nyakunytjatjanungku. Ka arkantjatjanungku wati panya mayatjangku aḻṯingu wati panya kuwari kuri aḻṯinytjanya. 10Munu wangkangu, “Ai, nyuntu waina wiṟu mulapa nyangatja kuwari unganyi, panya tjakangkuya waina wiṟu ngaṉmanytju ungkupai munuya maḻangka puḻkaṟa tjikinnyangka kurakura ungkupai. Palu nyuntu kuwari waina wiṟu mulapalta maḻangka unganyi.”

11Miracle nyanga palunya-waraṟangku Jesulu utintjikitjangku palyaṉu ngura ini Kainala uṟu Galileela wiluṟara. Paluṟunku witulya nintinu, kaya nintintja tjuṯangku nyakula palumpa mulamularingu.

12Nyanga palula maḻangkaya ma-pakaṉu ngura panya Kapunimalakutu palumpa ngunytju, maḻanypa tjuṯa, munu nintintja tjuṯa kuḻu, munuya ma-wirkaṟa ngura pala palula nyinangi tjiṟirpi maṉkurpa.

Jesulu Godaku Yiwaḻanguṟu Anga-wangkara Paintja

(Matthew-ku 21:12-13; Markaku 11:15-17; Luke-aku 19:45-46)

13Ka Jesulu kulinu Jewku inma panya Katuwanu Ankunytjanya ilaringkunyangka, munu Jerusalemalakutu pakaṟa ma-pitjangu palumpa nintintja tjuṯa kuḻu. 14Munuya wirkaṟa nyangu timpulaku yaatangka unngu watingku tjalamilannyangka tjiipi, puluka, tjuḻpu kuukuuku tjuṯa kuḻu. Ka wati mani ngaparku ungkupai tjuṯa taipulangka nyinangi. 15Ka Jesulu ruupanguṟu karpi-karpiṟa wiipa puṟunypa palyaṉu munu tjananya uwankara uṉṯuṟa waṉaṟa uṟilkutu pakaltjingaṉu tjiipi, puluka tjuṯa kuḻukuḻu. Munu paluṟu mani ngaparku ungkupai tjuṯaku taipula uṉṯuṟa waṉingu tjiilpa uwankara ma-wililytjingaṉu. 16Munu kuukuuku tjalamilalpai tjuṯangka wangkangu, “Katiya tjuḻpu nyanganpa. Nyangatja Mamaku yiwaḻa. Nyaaku nyura tjuwangka-palku alatji palyaṉi?” 17Kaya nintintja tjuṯangku panyatja kulinu, panya iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi alatji, “Nyuntumpa yiwaḻakuṉa puḻkaṟa mukuringkula kurunpa kakulyaraṉi.”

18Kaya Jewku mayatja tjuṯangku nyakula wangkangu, “Godalunta wanyu wangkangu nyanga alatjingantjaku? Palu wanyu-puṯa miracle kutjupa kutjupa puḻka palyala, kala nyakula kulila, ‘Munta, mulapa nyangatja Godalu iyantja.’ ” 19Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Piḻuntaṟaya wiyala nyanga Godaku yiwaḻa, kaṉa ngayulu tjiṟirpi maṉkurnguṟu piṟuku palyaṟa wiyalku.” 20Ka Jewku mayatja tjuṯangku wangkangu, “Ai, nyuntun tjiṟirpi maṉkurnguṟu mapalku pakaltjingalku? Timpula nyangatjaya kuḻi 46-ngku palyaningi rawa mulatu, ka nyuntu tjiṉṯu maṉkurtu puṯu mapalku palyalku.” 21Palu Jesulunku paluṟunku puntu wangkangi ngula ilunytjatjanu tjiṉṯu maṉkurnguṟu pakantjikitjangku. 22Kaya ngula paluṟu ilunytjatjanu pakannyangka nintintja tjuṯangku nyangatja kulinu paluṟu wangkanytja munuya palulanguṟu mulamularingu Godaku Tjukurku iriti panya walkatjunkunytjitjaku, munu Jesulu wangkanytjanguṟu kuḻu.

Jesunya Aṉangu Uwankaraku Ninti Nyinanytja

23Munu paluṟu ngura pala Jerusalemala nyinangi inma Katuwanutjangka, kaya tjuṯa mulapa palumpa mulamularingu miracle puḻka tjuṯa palyannyangka nyakula. 24Palu Jesulu tjana mulamularingkunytja nyakula kuliningi, “Wiya, tjana unytju kutju mulamularinganyi.” Munu paluṟu nintingku tjananya unngu nyangangi munu kuliningi alatji, “Tjana kuwari nguwanpa ngayunya wantikatiku.” Nyara palulanguṟu paluṟu puṯu mulamularingu tjanampa. 25Aṉangu kutjupangku palula tjakultjunkunytja wiya, palu paluṟu alatjiṯu nintingku unngu nyakupaingku ngurkantanangi.