PITJ

Matthew-ku 18

Ngananya Kuranyitja Puḻka Nyinaku?

(Markaku 9:33-37; Luke-aku 9:46-48)

1Ka nyara palula-aṟa nintintja tjuṯangku Jesula pitjala tjapinu, “Godalu nganaṉanya mayatjangku kanyiṟa ngananya wanyu kulini kuranyitja puḻka mulapa nyinanytjaku kutjupa tjuṯangka waintaṟa alatjiṯu?”

2Ka Jesulu alatji tjapinnyangka kuliṟa tjitji tjukutjuku aḻṯingu munu tjanala nguṟurpa ngaṟatjunu. 3Munu wangkangu tjanala alatji, “Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi, panya nyura kampa kutjuparira tjitji nyanga puṟunyarinyangka kutju Godalu nyuranya mayatjangku walytjanmaṟa tiṯutjarangku kanyilku. Palu nyura wantinyangka paluṟu nyuranya wantiku. 4Ka panya nyura ngayula tjapiningi ngananya wanyu puḻka mulapa nyinaku. Palu tjitji nyangaya nyawa munuya wanyu kulila, panya paluṟu kaṉany-kaṉanyarira walytjangku mirawaṉipai wiya nyinanyi, ka nyura tjitji nyanga puṟunyarira nyinanyangka kutju Godalu nyuranya puḻkanmankuku. Panya tjitji nyangatja ngayuku kurunpa winki mulamularinganyi. 5Ka tjinguṟu nyura ngayuku nintingku tjitji tjukutjuku nyanga puṟunypa mantjiṟa pukuḻṯu walytjanmankulampa nyura ngayunya kuḻu walytjanmananyi.

Kura Mulamulangku Wantira Godanya Kutju Puḻkaṟa Kulintjaku

(Markaku 9:42-48; Luke-aku 17:1-2)

6“Palu kulilaya! Tjinguṟu watingku aṉangu kutjupangka liringka puḻi puḻka tjunguṟa karpiṟa palunya puḻi winki uṟu ngaṯingka waṉiku, ka alatji wiṟu wiya, kura alatjiṯu. Palu tjinguṟu tjitji ngayuku mulamularingkupai nyinanyi, ka aṉangu kutjupangku palunya wituwitulku kura palyantjaku, ka alatji wiṟu wiya kura puḻka mulapa nyara uṟungka waṉinytjitjangka muṉkara mulapa. Panya pika puḻka mulapa utiringkuku aṉangu nyara palumpa paluṟu tjitji tjukutjuku nyanga puṟunypa kuraringkunytjaku palyannyangka. 7Uwa, manta winkingka aṉangu kura tjuṯa nyinanyi munuya paluṟu tjana rawangku aṉangu kutjupa tjuṯa ngayulanguṟu mukumukuṟa mauṉṯaṟa katipai. Palu aṉangu nyara palunya tjananya Godalu puḻkaṟa alatjiṯu pungkuku aṉangu tjuṯa ngunti kurantjitjanguṟu. 8Ka nyura uti kura tjuṯa wantinytjikitjangku puḻkaṟa kulinma munu wantima alatjiṯu kuraku piṟuku mukuringkunytja wiyangku. Tjinguṟu nyuntu maṟangku kura kutjupa kutjupa palyalku. Palu uti nyuntu maṟa kaṯaṟa waṉima kura rawangku palyantjaku-tawara, munu palyalta maṟa wiya nyinama, panya nyuntu maṟa winkingku kura rawangku palyannyangka Godalu nyuntunya ngura kurangka waṉiku waṟu puḻkangka. Munta tjinguṟu nyuntu tjinangku kura kutjupa kutjupa palyalku. Palu uti nyuntu tjina kaṯaṟa waṉima kura rawangku palyantjaku-tawara, munu palyalta tjina wiya nyinama, panya nyuntu tjina winkingku kura rawangku palyannyangka Godalu nyuntunya palu puṟunypaṯu ngura kurangka waṉiku waṟu puḻkangka tiṯutjara kampanytjaku. 9Munta tjinguṟu nyuntu kuṟungku kutjupa kutjupa nyakula kura palyalku. Palu uti nyuntu kuṟu warpuṟa waṉima kura rawangku palyantjaku-tawara munu palyalta kuṟutjara nyinama, panya nyuntu kuṟu winkingku kura rawangku palyannyangka Godalu nyuntunya ngura kurangka waṉiku waṟu puḻkangka.” Alatji Jesulu tjananya wangkara nguḻutjunangi kura mulamulangku wantinytjaku munu Godanya kutju puḻkaṟa kulintjaku.

Tjukurpa Tjiipi Kawankatinytja

(Luke-aku 15:3-7)

10-11Munu Jesulu piṟuku tjanala wangkangu, “Tjitji tjukutjuku nyanga puṟunypaya analwiyangku wantima panya ngura ilkaṟingka nyanga palumpa tjanampa angelpa tjuṯa ngayuku mamangka tjungu tiṯutjara nyinanyi.”

12Munu piṟuku tjukurpa kutjupa kampa kutjupaṟa wangkangu alatji, “Nyaa nyura kulini? Panya watingku tjiipi 100 kanyini, ka tjinguṟu tjanalanguṟu kutju kawankatinyangka wanyu paluṟu wantiku? Wiya, paluṟu 99 panya ukiṟi ngalkunyangka wantikatira ankula tjiipi panya palunya ngurilku. 13Munu paluṟu nguriṟa nyakula mantjiṟa puḻkaṟa alatjiṯu pukuḻariku. Panya paluṟu 99 ngurangka nyinanytja tjuṯaku pukuḻaripai, palu tjanala muṉkara mulapa paluṟu pukuḻariku tjiipi panya kutjuku panya paluṟu nguriṟa mantjintjitjaku. 14Ka tjitji nyanga tjuṯa tjiipi puṟunypa nyinanyi, ka nyara tjiipi aṯunymankupai puṟunypaṯu nyurampa mama ilkaṟitja tjitji nyanga palumpa tjanampa puḻkaṟa mukuringanyi munu paluṟu kawalirinyangka wantinytja wiyangku nguriṟa mantjiṟa wankaṟunkunytjikitja mukuringkupai.

Godaku Walytja Kutjupangku Nyuntunya Kurannyangka Alatjinama

(Luke-aku 17:3)

15“Tjinguṟu Godaku walytja kutjupangku nyuntunya kuralku. Ka nyuntu uti palulakutu anama munu paluṟu nyupali mauṉṯalpa tjunguringkula nyuntu palunya purkaṟangku wangkara nintinma panya paluṟu nyuntunya kurantjanguṟu. Ka paluṟu tjinguṟu nyuntula kuliṟa kuṉṯaringkuku munu nyuntumpa maḻaku kalyparingkuku. 16Palu tjinguṟu paluṟu kulilwiyangku wantinyangkampa nyuntumpa maḻpa kutju munta kutjara aḻṯi munuya tjungungku ankula aṉangu panya palula wangka. Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi alatji,

‘Tjinguṟu nyuntu aṉangu kutjupa nyuntunya kurantjanguṟu puntuṟa wangkanytjikitja mukuringanyi. Munu uti nyuntu kutjungku ankula wangkanytja wiya, palu aṉangu kutju, munta kutjara nyuntunya kurannyangka nyakunytjitja kuḻu palulakutu ngalya-kati munuya maṉkurtu palunya wangkama.’

17Ka rawangku kuliṟa kuṉṯaringkuwiyangku wantinyangkampa palunya Godaku walytja tjuṯakutu katira tjuṯangka miṟangka wangka. Ka palu puṟunypaṯu tjuṯangka miṟangka tungun-tungunpa ngaṟanyangkampa palya palunya kuranmaṟa painma. Panya paluṟu aṉangu mantatja kulilpai tjuṯa puṟunypa nyinanyi Godaku mulamularingkupai wiya, wati panya kamantaku mani mantjilpai tjuṯa puṟunypa.”

Maṉkurpa Tjunguringkunyangka Jesunya Tjanala Tjunguṯu Ngaṟanyi

18Munu Jesulu piṟuku tjanala wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka panya, “Kulinmaya! Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi tjukurpa nyangatja. Nyura tjinguṟu mantangka nyanga Godaku walytja kutjupa pailku kutjupa kutjupa palyantja wiyangku wantinytjaku, ka Godalu ilkaṟinguṟu nyakula pailkuṯu. Ka tjinguṟu nyura mantangka nyanga tjananya wangkaku kutjupa kutjupa palyantjaku, ka Godalu ilkaṟinguṟu nyakula palyanmankukuṯu.

19“Piṟukuṉa nyurala wangkanyi alatji, tjinguṟu aṉangu kutjarangku tjunguringkula wangkara kuliṟa palyanmankula Mamala tjapilku, ka Mama Ilkaṟitjalu kulintja kutjuringkula tjapinnyangka kuliṟa pulampa palyalku alatjiṯu. 20Panya aṉangu kutjara munta tjinguṟu maṉkurpa ngayuku mulamularingkula paluṟu tjana tjunguringkunyangka ngayulu tjanala tjunguringkula alatjiṯu ngaṟaku.”

Aṉangu Tjuṯaku Ngaḻṯuringkunytjaku

21Ka Peterlu ilaringkula Jesula tjapinu, “Mayatja, Godaku walytja kutjupangku ngayunya rawangku kurannyangkampa ngayulu yaaltjiṯu-aṟangku palunya kalypangku wantiku pungkuwiyangku? 7-aṟangkuṉa wantiku munuṉa ngula piṟukuṯu kurannyangkampa nyaalku? Pungkukuṉa?”

22Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, 7-aṟangku wiya. Palu wantima alatjiṯu kalypangku ngula piṟuku pungkunytjikitjangku kulintja wiyangku. 23Panya Godalu aṉangu tjuṯa mayatjangku walytjanmaṟa kanyintja aṟa nyanga palu puṟunypa ngaṟanyi. Panya wati mayatja puḻka nyinangi munu paluṟu wati kuranyitja tjuṯa mani unytjungku ungkupai ngula maḻakungku ungkunytjaku. Munu kutjupa-aṟa paluṟu kulinu, ‘Wanyu kaṉa kuwari nyiringka panya nyawa wati nganaluṉi panyatja ngapartji ungkunytjaku ngaṟanyi.’ 24Munu nyiri aḻaṟa ini tjuṯa nyakula waṉaṟa ini kutju nyangu, panya ini paluṟu mani puḻka mulapa palunya maḻakungku ungkunytjaku ngaṟangi. Ka mayatjangku palumpa waṟka kutjupa wituṉu ini panya palunya ankula ngalya-katinytjaku. Ka ankula wati panya palunya aḻṯira ngalya-katingu. 25Ka wati panya paluṟu puṯu kulinu ngapartji ungkunytjikitjangku tjukutjuku kanyintjatjanungku. Ka mayatja panyangku wangkangu, ‘Wati nyanga palunya kuri tjitji winki munu paluṟu kanyintja uwankara kuḻu katira aṉangu kutjupangka tjalamilanma manikitjangku munuṉi mani mantjiṟa ngayunya ngapartji uwa.’ 26Ka wati panya paluṟu mayatjangka tultjungaṟakatira wangkangu, ‘Wanyu kuwaripa purkaṟa paṯala, kaṉanta uwankara maḻakungku purkaṟangku ungkukatima!’ 27Ka mayatja panya palumpa ngaḻṯuringu, munu kalypangku wantira iyaṉu ka anu.

28“Munu ma-pakaṟa wati waṟka kutjupa nyangu munu kulinu, ‘Wati nyanga palunya panyaṉa mungaṯu mani tjukutjuku ungu, kaṉi ngapartji ungkunytja wiyaṯu.’ Munu wati panya palunya witiṟa lirintaṟa wangkangu, ‘Walangkuṉi uwa ngapartji panya mungaṯuṉanta ungu!’ 29Ka wati panya waṟkaripaingku palula tultjungaṟakatira palula ngatjiṟa wangkangu, ‘Mayatja! Wanyu kuwaripa purkaṟa paṯala, kaṉanta ngula uwa!’ 30Palu wati panyangku kuliṟa wantingu palumpa ngaḻṯuringkunytja wiya alatjiṯu, munu palunya tjailangka tjarpatjunu tjaila unngunguṟu payamilaṟa wiyantjaku. 31Kaya waṟkaripai kutjupa tjuṯangku alatjirinyangka nyakula mirpaṉaringu munuya ankula mayatja panya puḻkangka uwankara tjakultjunu tjana nyakunytjatjanungku. 32Ka mayatjangku panya wituṉu wati palunya aḻṯinytjaku, kaya aḻṯira wirkakatingu. Ka mayatjangku panya palula wangkangu, ‘Nyuntun wati kura mulapa! Panya nyuntu ngayunya puḻka mulapa maḻakungku ungkunytjaku ngaṟanyi, kaṉanta ngatjinnyangka kalypangku wantir'iyaṉu. 33Kan uti nyuntu ngapartji wati panya waṟka kutjupaku ngaḻṯuringamaṯu ngayulu puṟunypa.’ 34Munu mayatja panya paluṟu palumpa puḻkaṟa alatjiṯu mirpaṉaringu munu palumpa waṟkangka wangkangu, ‘Wati nyanga palunya tjailakutu ma-kati, kaya tjaultji tjuṯangku palunya puḻkaṟa puwa. Ka nyara tjailangka nyinara paluṟu mani panya palunya uwankara ngayunya maḻakungku ungkula kutju pakalku.’ ”

35Munu Jesulu nyangatja wangkara wiyaringkula tjanala wangkangu, “Ngayuku mama ilkaṟitja mayatja nyanga palu puṟunypa nyinanyi. Panya nyura ngaḻṯunytjungku aṉangu tjuṯa kalypangku wantinyangka paluṟu ilkaṟinguṟu nyuranya kalypangkuṯu wantiku, palu nyura tjanampa kalyparingkunytja wiya rawa kuraringkunyangkampa paluṟu nyurampa kalyparingkunytja wiyangkuṯu wantiku.”