PITJ

Ipitjaku 1

Paulalu Ngaṉmanytju Wangkanytja

1Uwa, Jesuku walytja tjuṯa, ngayuluṉa Paulalu nyurampa lita nyangatja walkatjunanyi ngura nyara Ipitjala nyinanytja tjuṯaku nyura Jesunya Christanya mulamulangku waṉannyangka. Panya Godaluṉi ngurkantaṟa tjunu Jesuku Christaku tjukurtjara waṟkarinytjaku munuṉi wituṟa iyaṉu palumpa tjukurpa aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku.

2Ka Mama Godalu Mayatja Jesulu Christalu kuḻu nyuranya pukuḻtju puḻkangku kanyinma munu nyuranya kurunpa rapaṟa pukuḻmanama.

Godalu Nganaṉanya Pukuḻmankunytja Christalanguṟu

3Godanya Mayatja Jesuku Christaku mama nyinanyi, panya nyara paluṟu palumpa God. Kala wanyu palunya puḻkaṟa waḻkunma, panya paluṟulanya Christalawanungku kurunpa winki pukuḻmanu, panya ngura ilkaṟitjangka tjananya pukuḻpa mulapa kanyini, palu puṟunypa. 4Palulanguṟula uti palunya waḻkunma panya kuwaripatjara mulapa uwankara wiyangka paluṟu nganaṉanya ngurkantanu palumpa walytja nyinanytjaku munu Christala tjunguringkula palula miṟangka palya alatjiṯu nyinanytjaku. Kalanya kutjupangku nyakula puṯu kuranmananyi Christala tjungu ngaṟanyangka.

5Panya Godalu mukulya puḻkangku nganaṉanya ngurkantanu palumpa katja uṉṯalpa nyinanytjaku, Jesula Christalanguṟu. Paluṟu alatjiṯu nganampa mukuringu munulanya paluṟu kutjungku kuliṟa ngurkantanu. 6Kala uti palunya puḻkaṟa waḻkunma paluṟu nganampa puḻkaṟa mukuringkunytjitjanguṟu, panya paluṟu palumpa katjaku puḻkaṟa mukuringkupai munu paluṟu pukuḻtju puḻkangku nganampa palyaṉu katja palumpa intjanungku mantakutu iyaṟa. 7Ka nyara paluṟu puṉu kaṯakutjarangka ilura milkaḻi tjutiṟa nganaṉanya ngalkinu, kalanya Godalu mukulya puḻkangku nganaṉa kura palyantjitjanguṟu kalypangku pungkuwiyangku wantinyi. 8-9Kala puḻkaṟa alatjiṯu pukuḻaringu Godalu alatji nganampa pukuḻtjungku palyannyangka.

Uwa panya Godalu ninti puḻkangku ngaṉmanytju kuliningi palumpa katja mantakutu iyantjikitjangku nganaṉanya wankaṟunkunytjaku, munu alatji kuliṟa palyaṉu alatjiṯu. Nyanga palunya paluṟu kutjungku kuliningi ngaṉmanytju munu kuwari utinu nganaṉa tjukaṟurungku kulintjaku kulintjitja panya palunya. 10Munu ngula Tjiṉṯu Maḻatjangka Godalu ngaṉmanytju kulintja uwankara palyalku, ka Christalu uwankara kutjuringkunytjaku palyalku Godalu panya palyantjitja uwankara ilkaṟinguṟu munu mantanguṟu, munu paluṟu uwankara mayatjangku kanyilku.

11Panya Godalu kuliṟa uwankara palyantjikitjangku paluṟu palyalpai alatjiṯu. Munu ngaṉmanytju paluṟu kulintjatjanungku nganaṉanya ngurkantanu palumpa walytja nyinanytjaku Christala tjungu. Nyangatja paluṟu kuwaripatjaranguṟu alatjiṯu ngurkantankunytjikitjangku kulinu. 12Kala nganaṉa Jew tjuṯa-waraṟa Christaku mulamularingkula pukuḻpa paṯaṟa nyinanyi. Palulanguṟula uti nganaṉa-waraṟa Godanya puḻkaṟa mirawaṉima wiṟu mulapa witulya puḻkanya. 13Ka panya nyura kuḻu tjukurpa tjukaṟuru palya mulapa kulinu munu palumpa mulamularingu, tjukurpa panya wankaṟunkupaitjara kuliṟa. Ka panya nyura mulamularingkunyangka Godalu nyurala walka puṟunypa tjunu nyura palumpa walytja nyinanytjaku, panya watingku pulukangka walka tjunkupai kutjupa tjuṯangku ngurkantankunytjaku, palu puṟunytju Godalu Kurunpa Miḻmiḻnga nyuranya ungu kutjupa tjuṯangku ngurkantankunytjaku, panya nyura palumpa walytjaringkunyangka paluṟu Kurunpa Miḻmiḻnga nyuranya ungkunytjikitjangku kalkuṉu. 14Kala nyara palulanguṟu nganaṉa mulapa alatji kulini, “Panya Godalu nganaṉanya wiṟu mulapa ungkuku paluṟu panya kalkuntja.” Panya Godalu nganaṉanya ngaṉmanytju Kurunpa Miḻmiḻnga ungu munulanya piṟuku ngula unganyiṯu ilkaṟingka wiṟu mulapa. Uwa, Mayatja Godanya palya mulapa witulya puḻkanya, kala wanyu palunya waḻkuṟa mirawaṉima.

Paulalu Godala Tjapintja Tjanampa

15Ngayulu kulinu nyura Mayatja Jesuku puḻkaṟa raparingkunyangka munu Godaku walytja tjuṯaku puḻkaṟa mukuringkunyangka. 16Munuṉa nyara palulanguṟu ngayulu kuliṟa pukuḻarira Godanya rawangku mirawaṉinyi nyuralanguṟu wantinytja wiyangku. 17Godanya panya Mayatja Jesuku Christaku mama nyinanyi, panya nyara paluṟu palumpa God nyinanyi palya mulapa witulya puḻkanya. Kaṉa palula rawangku nyurampa tjapilpai nyuranya Kurunpa Miḻmiḻnga ungkunytjaku. Ka paluṟu nyurala unngu nyinara puḻkaṟa nintilku nyura Godaku ninti mulararinytjaku. 18Uwa, rawangkuṉa nyurampa tjapilpai paluṟu nyurampa kulintja tjukaṟuruntjaku. Ka nyura nintiringkula uti kulilku panya paluṟu nyuranya ngurkantanu nyura ngula ilunytjatjanu pakaṟa wanka tiṯutjara nyinanytjaku palula tjungu, palumpa mulamularingkunytjatjanu. Munu nyara palulanguṟu nyura nintiringkula kulilku, “Mulapa Godalu kalkuntjatjanungku palyalpai alatjiṯu munu palumpa walytjapiti puḻkaṟa pukuḻmankupai witulya puḻkangku.”

19-20Uwa ngayulu tjapilpai nyurampa paluṟu nyurala unngu nintintjaku nyura alatji kulintjaku, “Mulapa Godaku witulya puḻka alatjiṯu nganaṉala ngaṟanyi palumpa mulamularingkupai tjuṯangka.” Panya Godalu witulya puḻkangku Jesunya ilunyangka pakaltjingaṉu munu ngura ilkaṟitjangka tjunu palula kampa wakungka nyinanytjaku mayatja puḻka. Ka witulya nyara paluṟu panya nganaṉala ngaṟanyi munulanya kuṉpulpai. 21Uwa, Godalu panya Christanya puḻka mulapa tjunu uwankaraku mayatja puḻka nyinanytjaku ilkaṟitja tjuṯaku, munu mayatja mantatja uwankaraku kuḻu. Christanya panya puḻka mulapa angelpa tjuṯangka muṉkara, munu mamu tjuṯangka muṉkara munu mayatja kutjupa tjuṯangka muṉkara puḻka alatjiṯu nyinanyi munu tiṯutjara mayatja puḻka nyinara mayatjangku uwankara kanyilku.

22Uwa, Godalu palunya Mayatja puḻka tjunu, ka uwankara palula tjaṟu ngaṟanyi, ka paluṟu uwankara mayatjangku kanyini. Munu palulanguṟu uwankara mayatjangku kanyiṟa paluṟu palumpa walytjapiti mauṉṯalpa wiṟuṟa aṯunymaṟa kanyini. 23Panya Christalu nganaṉanya palumpa walytjapiti paluṟunku alatjiṯu kanyini. Panya puntu kata winkitjara aṉangu wanka ngaṟapai, palu puṟunypa Christanya nganampa kata ngaṟanyi, ka nganaṉa palumpa puntu ngaṟanyi, munula palula tjungu ngaṟala kutju wanka nyinanyi.