PITJ

Jonah-ku 3

Jonah-nya Wangaṉararingkula Ninipalakutu Ankunytja

1Ka Godalu piṟuku Jonah-la wangkangu, 2“Pakaṟa ara ngura Ninipalakutu ngura panya aṉangu mungilyitjarakutu. Munu tjukurpa panyatja tjanala wangka, panya ngaṉmanytjuṉa ngayulu nyuntula wangkangu.” 3Ka paluṟu mulapa pakaṟa anu ngura Ninipaku munu ankula wirkanu. Palu Ninipanya ngura tawunu puḻka mulapa, waḻi mungilyitjara. (Panya aṉangumpa tjinguṟu Ninipala waḻi kantilypa wiluṟara-pitinypa nyinara mukuringkuku waḻi kantilypa kakaraṟa pitinyku ankunytjikitja munu paluṟu ankula ankula nguṟurpa tjiṉṯu maṉkurpa ngarira kutju wirkankuku.)

4Ka Jonah-nya ngura Ninipala tjarpara ankula nguṟurpa wirkaṟa aṉangu tjuṯangka wangkangi Godalu wangkanytja alatji, “Tjiṉṯu 40-nguṟu kunyu Godalu nyuranya uwankara mulapa wiyalku aṉangu, kuka, waḻi uwankara, kutjupa maḻaringkula ngaṟanytjaku wiya.”

5Ka aṉangu tjuṯangku Godaku tjukurpa kuliṟa nguḻu-nguḻuringkula Jonah-la wangkangu, “Munta-uwa, panya nganaṉa kura mulapa Godanya kulilwiya nyinangi watarku alatjiṯu. Uti nganaṉa mulamularingkula kampa kutjuparira Godanya kutju kulinma.” Munuya maḻa kutju kuliṟa puḻkaṟa mulapa tjituṟu-tjituṟuringu kura panya ngaṉmanypa nyinanytjatjanu. Munuya kuṉṯaringkula mai kuka ngalkuwiya nyinangi munuya mantara wiṟu tjuṯa wantira mantara walyku-walyku tjana palyantjitjangka tjarpara nyinara waṉingi tjituṟu-tjituṟu mulapa.

6Ka wati panya Ninipaku mayatjangku kulinu Jonah-ku wangka munu kulintjatjanu nguḻuringkula tjiyanguṟu pakaṟa mantakutu ukalingu munu mantara wiṟu panya aṉangitja araṟa waṉira mantara walyku-walyku palyantjitjangka tjarpara nyinakatingu manta tjuṉpatjarangka puḻkaṟa kuṉṯaringkula. 7Munu paluṟu wati tjuṯa wituṟa iyaṉu aṉangu tjuṯangka para-wangkanytjaku alatji, “Nyangatjala pitjangu Ninipaku mayatja tjuṯanguṟu nyurala wangkanytjikitja. Kaya wangaṉarangku kuliṟa palyanma alatji kuka, mai, waina uwankara ngalkuwiyangku wantima munuya puluka, nanikuta, tjiipi kuḻu ngalkunytjaku ungkuwiyangku wantima. 8-9Munuya uwankara mantara walyku-walyku palyantjitjangka tjarpara nyinama, munuya kuka tjuṯa kuḻu mantara kurakurangka tjarpatjura. Munuya kura nyinanytjatjanu kampa kutjuparira palyanyku nyinara Godala tjapinma nganampa ngaḻṯuringkula nganaṉanya iluntankuwiyangku wantinytjaku. Ka tjinguṟu Godalu kampa kutjuparira nganaṉanya kalypangku wantiku, kala wanka nyinaku.” Nyanga alatjiya aṉangu tjuṯangka para-tjakultjunangi panya wati mayatjangku wangkanytja.

10Kaya aṉangu tjuṯangku wangaṉarangku kuliṟa ngaṉmanypa kura nyinanytjatjanu kampa kutjuparingu tjukaṟuru nyinanytjikitja. Ka Godalu tjananya nyakula kuliṟa ngaḻṯuringu munu tjananya iluntankuwiyangku wantingu.