PITJ

Luke-aku 3

Johntu Wangkanytja Aṉangu Tjuṯangka

(Matthew-ku 3:1-12; Markaku 1:1-8; Johnku 1:19-28)

1Ka nyara palulanguṟu wati ini Tjiitja Tapiṟiyanya Rome-aku mayatjaringu munu yiya tjuṯa nguwanpa mayatja nyinangi nampa 15. Munu palu puṟunypaṯu aṉangu ngura winkitja mayatja puḻkangku kanyiningi Israelkunu tjuṯa kuḻukuḻu. Ka ngura tjuṯangka mayatja tjukutjuku tjuṯa kuḻu nyinangi aṉangu nguratja tjuṯa tjukaṟurungku kanyintjikitja Rome-aku panya mayatja puḻkaku. Panya wati ini Pontius Pilate-anya ngura mayatja tjukutjuku nyinangi manta ini Judeaku. Ka wati ini Iṟatanya mayatja tjukutjuku nyinangi manta ini Galileeku. Ka palumpa kuṯa Philipanya manta kutjara kutjupaku mayatja tjukutjuku nyinangi manta ini Ituṟiyaku munu Tuṟakanaitaku. Ka wati ini Latjaniyatjanya mayatja tjukutjuku nyinangi manta ini Apiliniku. 2Ka wati kutjara ini Anatjanya pula Kayapatjanya aṉangu Jew tjuṯaku tjukurtjara puḻka nyinangi manta panya Judeala.

Ka nyara palula aṟangka wati Johnnga, Tjakaṟayaku panya katja, ilytjingka nyinangi, ka Godanya palula wirkanu munu palunya wituṉu aṉangu tjuṯangka palumpa tjukurpa wangkanytjaku. 3Ka Johntu Godalu wangkanyangka kuliṟa anu munu karu uṟutjarangka ini Jordanta itingka ngura tjukutjuku tjuṯangka Godaku tjukurpa para-wangkangi, munu tjanala wangkangi alatji, “Piiwiyariwaya kura nyinanytjatjanu munuya kampa kutjuparira kura piṟuku palyantja wiyangku wantima, kaṉa nyuranya uṟungka tjarpatjura baptise-katiku, ka Godalu nyuranya kura palyantjitjanguṟu kalypangku pungkuwiyangku wantiku.”

4-5Panya iriti wangkatjara Aitjayalu nyiringka walkatjunu alatji,

“Kutjupangku ilytjingka aṉangu tjuṯangka mirara wangkanyi alatji,

‘Mayatjakuya ngaṉmanypa ritiriwa paluṟu pitjala tjukurpa wangkanyangka wangaṉarangku kulintjikitja.

Panya watingku iwara tjukaṟurulpai mayatja puḻka maḻawanu pitjanytjaku,

palu puṟunypa nyura tjukaṟururingkula paṯanma Mayatjalu pitjala wangkanyangka wangaṉarangku kulintjikitja.

6Kaya aṉangu uwankarangku nyakuku Godalu palyantja aṉangu tjuṯa wankaṟunkunytjikitjangku.’ ”

7Kaya aṉangu winki mulapa pitjangu Johntakutu minangka baptise-katinytjaku. Ka paluṟu tjanala wangkangu alatji, “Nyaaku nyura baptise-katinytjaku pitjangu? Nyura wanyu mulapa kura wantira kampa kutjuparingu? Wiya, nyura uwankara liru tjuṯa aṉangu tjuṯa ngunti kuralpai! Nyura tjinguṟu ngunti kulini ngayulu nyuranya uṟungka tjarpatjunkunytjitjanguṟu Godanya nyurampa kalyparingkunytja-palku. Palu wiya, Godanya nyurampa puḻkaṟa mirpaṉarinyi. 8Nyura uti mulamulangku kura wantira kampa kutjuparima munuya palyanyku nyinara wiṟu tjuṯa kutju palyanma, ka nyara palulanguṟu wiṟu tjuṯa palyannyangka nyakula Godanya nyurampa pukuḻariku. Palu nyura tjinguṟu kulini alatji, ‘Nganaṉanya Godalu kura ngurkantankunytja wiyangku wantinyi panya nganaṉa Aipuṟamaku pakaḻipiti. Palulanguṟulanya pikantankuwiyangku wantiku.’ Palu wiya, nyura ngunti kulini. Palu puḻi tjuṯa nyanga nyawa! Tjinguṟu Godalu mukuringkula apu nyangannguṟu Aipuṟamaku pakaḻi tjuṯa palyanma. 9Kulilaya! Panya wati kaana kanyilpaingku puṉu tjuṯa maitjararingkunytjaku pakaltjingalpai, palu puṉu kutjupa tjuṯa kuraringkula tiṯutjara mai wiya ngaṟanyangka nyakula paluṟu kaṯaṟa waṉipai waṟungka, ka palu puṟunypa Godalu aṉangu tjuṯa tiṯutjara kura nyinanyangka nyakula tjananya paiṟa iyalku waṟukutu. Ka pala palula-tawara nyura uti Godalawanu tjukaṟuru palyanyku nyinama.” Alatji Johntu aṉangu tjuṯangka wangkangi.

10Kaya tjukurpa nyanga palunya kulintjatjanungku ngapartji palula tjapinu, “Kala wanyu nyaalku?”

11Ka paluṟu wangkangu tjanala, “Nyura mantara kutjara kanyiṟampa uti kutju ungama aṉangu kutjupa panya mantara wiyatjaranya. Munu nyura mai puḻka kanyiṟampa uti munytjangku ungama aṉangu kutjupa tjuṯa kuḻu panya mai wiyatjara tjuṯa.”

12Kaya wati mani mantjilpai tjuṯangku kuḻu pitjala palula kuliningi, panya tjana kuḻu mukuringangi baptise-katinytjaku. Munuya tjukurpa nyangatja kuliṟa palula tjapinu, “Nintilpai, kala nganaṉampa nyaalku?”

13Ka tjanala wangkangu, “Nyura piṟuku tjanalanguṟu ngunti mani puḻka waintaṟa mantjilwiyangku wantima, munuya mayatjangku wituntjitja kutju palyanma.”

14Kaya wati tjaultji tjuṯangku ngapartji palula tjapinu, “Ka nganaṉa ngapartji nyaa palyalku?”

Ka tjanala wangkangu, “Aṉangu kutjupangka ngunti pauntjingaṟa mani mantjilwiyangku wantima munu ngunti kuranmankuwiyangku wantima munu waṟkanguṟu mani ungkunyangka pukuḻṯu mantjinma, puḻka-tjiratjangku waintaṟa wangkanytja wiyangku.”

15Nyanga alatji wangkanyangkaya aṉangu tjuṯangku kulinu palunya alatji, “Awa, nyanga paluṟu-manti wati panya kalkuntjitja paluṟumpa wirkanu Christanya panyampa, panya paluṟu pitjanytjaku ngaṟangi.”

16Palu Johntu tjakultjunangi aṉangu uwankarangka alatji, “Ngayuluṉa nyuranya uṟungka baptise-katinyi palu kutjupa pitjanyi ngayula maḻangka. Nyara paluṟu puḻka mulapa ngayula muṉkara waintaṟa mulapa. Panya wati waṟkangku palumpa mayatjaku tjinatja araltjankupai, palu nyangatja mayatja puḻka mulapa pitjanyi, kaṉa ngayulu kura nyinara puḻkaṟa kuṉṯaringanyi palumpa tjinatja pupakatira araltjankunytjaku. Nyara paluṟu nyuranya baptise-katiku Kurunpa Miḻmiḻnga nyurala tjarpatjuṟa ka waṟungku puṟunytju nyuranya kampara tjukaṟurulku. 17Panya paluṟu kuwari ila ngaṟanyi aṉangu uwankara tjarantjikitja, panya minymangku mai kaṉiṟa mauṉṯalpa tjunkupai munu unytjunytju ma-waṉipai, palu puṟunypa paluṟu pitjala tjaralku munu palumpa walytja tjuṯa palumpa ngurangka tjunkuku munu kuralpai tjuṯa waṟu puḻkangka waṉiku waṟu tiṯutjara kampapaingka.”

18Alatji Johntu tjukurpa wangkara utiningi tjana kuliṟa piiwiyaringkunytjaku. Munu tjukurpa kutjupa kutjupa tjuṯawanungku paluṟu tjanala rawangku wangkangi tjana kulintjaku, munu tjukurpa palya kuḻu tjakultjunangi panya Godanya paṯaṉi aṉangu tjuṯa wankaṟunkunytjikitja. 19Munu paluṟu kutjupa-aṟa mayatja puḻka Iṟatanya aṉanguṟa tjukaṟurungku wangkangu alatji wangkara, “Nyuntu kurangku nyuntumpa inkaṉi aḻṯingu nyuntumpa kuṯaku kuri Iṟatiyanya.” Munu paluṟu kura kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu utiṟa wangkangu Iṟatalu palyantja tjuṯa. 20Ka palulanguṟu Iṟatanya miilaraṉu munu piṟuku kura puḻka mulapa palyaṉu munu Johnnga tjailangka witiṟa tjarpatjunu.

Johntu Jesunya Baptise-katinytja

(Matthew-ku 3:13-17; Markaku 1:9-11)

21Munu Johntu aṉangu tjuṯa uṟungka baptise-katira Jesunya kuḻu baptise-katingu. Ka paluṟu Godala mamangka tjapinnyangka ilkaṟi aḻaringu, 22ka Kurunpa Miḻmiḻnga palulakutu ukalingu tjuḻpu kuukuuku puṟunypa. Ka ilkaṟinguṟu wangkangu alatji, “Nyuntu ngayuku katja wiṟu mulapa. Kaṉa nyuntumpa pukuḻpa mulapa nyinanyi.”

Jesuku Walytjapiti Ngaṉmanyitja Tjuṯa

(Matthew-ku 1:1-17)

23Ka nyara palula aṟangka Jesunya yiya 30-ringu munu waṟkalta ma-palyaṉu munu tjukurpa para-wangkangi aṉangu tjuṯangka. Kaya aṉangu uwankarangku kuliningi palunya Josephaku katja-palku nyinanyangka.

Palu Josephanya panya wati ini Iiliku katja, 24ka panya Iilinya wati ini Matjataku katja, ka panya Matjatanya Leviku katja, ka Levinya Milkaiku katja, ka Milkainya Tjanaiku katja, ka Tjanainya Josephaku katja, 25ka Josephanya Matatjayaku katja, ka Matatjayanya Aimatjaku katja, ka Aimatjanya Nayamaku katja, ka Nayamanya Itjiliku katja, ka Itjilinya Nakaiku katja, 26ka Nakainya Maatjaku katja, ka Maatjanya Matatjaiku katja, ka Matatjainya Tjiminku katja, ka Tjiminnga Tjatjikaku katja, ka Tjatjikanya Tjautaku katja, 27ka Tjautanya Tjuwananku katja, ka Tjuwanannga Ritjaku katja, ka Ritjanya Tjiṟapapilku katja, ka Tjiṟapapilnga Tjiiltiilaku katja, ka Tjiiltiilanya Neriku katja, 28ka Nerinya Milkaiku katja, ka Milkainya Atiku katja, ka Atinya Katjamku katja, ka Katjamnga Ilmatamaku katja, ka Ilmatamanya Uurku katja, 29ka Uunya Tjatjuwaku katja, ka Tjatjuwanya Iliyatjaku katja, ka Iliyatjanya Tjaṟimku katja, ka Tjaṟimnga Matjataku katja, ka Matjatanya Leviku katja, 30ka Levinya Tjimiyanku katja, ka Tjimiyannga Judah-ku katja, ka Judah-nya Josephaku katja, ka Josephanya Tjaunamaku katja, ka Tjaunamanya Iliyakimaku katja, 31ka Iliyakimanya Miliyaku katja, ka Miliyanya Miinaku katja, ka Miinanya Matatjaku katja, ka Matatjanya Naitjanku katja, ka Naitjannga Davidaku katja, 32ka Davidanya Jesse-ku katja, ka Jesse-nya Uupitaku katja, ka Uupitanya Pawatjaku katja, ka Pawatjanya Tjamanku katja, ka Tjamannga Naatjanku katja, 33ka Naatjannga Aminatapaku katja, ka Aminatapanya Adminku katja, ka Adminnga Arniku katja, ka Arninya Iitjiranku katja, ka Iitjirannga Piṟitjiku katja, ka Piṟitjinya Judah-ku katja, 34ka Judah-nya panya wati ini Jacobaku katja, ka Jacobanya panya Isaacaku katja, ka panya Isaacanya Aipuṟamaku katja, ka Aipuṟamanya Taiṟaku katja, ka Taiṟanya Nayaku katja, 35ka Nayanya Tjiṟakaku katja, ka Tjiṟakanya Ruuku katja, ka Ruunya Pilikaku katja, ka Pilikanya Iipaku katja, ka Iipanya Tjiilaku katja, 36ka Tjiilanya Kainanku katja, ka Kainannga Apakataku katja, ka Apakatanya Tjimaku katja, ka Tjimanya panya wati ini Noah-ku katja, ka panya Noah-nya Lamikaku katja, 37ka Lamikanya Mitjutjilaku katja, ka Mitjutjilanya Inakaku katja, ka Inakanya Tjaṟitaku katja, ka Tjaṟitanya Maalalilku katja, ka Maalalilnga Kinanku katja, 38ka Kinannga Inatjaku katja, ka Inatjanya wati ini Tjiitjiku katja, ka Tjiitjinya wati panya Adamaku katja, ka Adamanya panya Godaku katja nyinangi. Nyanga paluṟu tjana Josephaku walytjapiti iritinguṟu nyinakatinytja wanapari wanapari ngaṟangi.