PITJ

2 Kaṟintjaku 10

Paulalu Tjananya Paintja Kampangkaṯu Wangkanyangka

1-2Palu nyura kutjupa tjuṯangku ngayunya alatji wangkapai, “Paulanya ngura nyangangka wirkaṟa nganaṉala tjungu nyinara paluṟu kalypangku purkaṟangku alatjiṯu wangkapai, palu ngura kutjupangka paṯu nyinara paluṟu lita walkatjuṟa nganaṉanya pailpai rapangku alatjiṯu.” Palu wiya, nyangatja nyura ngunti kulintja. Wanyuya Jesunya kulila! Panya paluṟu kalypa munu kaṉany-kaṉanypa nyinapai wiya. Ka ngayulu mukuringanyi nyurala ma-wirkaṟa palu puṟunytju nyuranya purkaṟangku kalypangku wangkanytjikitja nyura ngayunya wangaṉarangku kulintjaku. Palu kutjupa tjarangkuṉi wangkapai ngayulu mantatja kutju kulilpai aṉangu tjuṯangku nyakula ngayunya mirawaṉinytjaku. Palu nyangatjaya tjana ngunti kulini, ka ngayuku ngaṟanyi nyurala miṟangka palunya tjananya rapangku aṉanguṟa tjukaṟurungku wangkara paintjaku.

3-4Mulapa nganaṉa mantangka nyinanyi aṉangu mantatja kulilpai tjuṯangka tjungu, palu nganaṉa palunya tjananya puṟunypa wiya. Panya tjana mantangka nyanga nyinara kuḻaṯa tjiliratjara pikaringkupai aṉangu utitja tjuṯaku. Palu nganaṉa kuḻaṯa kutjupatjara pikaringanyi arkayitja kurunitja tjuṯaku. Panya nganaṉa mamu arkayitja tjuṯangka pikaringkunyangka Godalu nganaṉanya witulyankupai tjanampa pikaringkula tjananya upa palyantjaku.

5Panya mantatja kulilpai tjuṯangku tjukurpa ngunti tjuṯa kaṉany-kaṉanytju wangkara aṉangu tjuṯa Godalanguṟu mauṉṯankupai paluṟu tjana palumpa nintiringkunytjaku-tawara. Palu alatji ngunti wangkanyangka nganaṉa tjukaṟurungku wangkara nintilpai aṉangu tjuṯangku tjukurpa tjukaṟuru kuliṟa kampa kutjuparira Jesuku nintiringkunytjaku munu palumpa walytjaringkula palula wangaṉarangku kulintjaku. 6Uwa, nyura kulini? Panya ngayulu nyuranya tjukurpa tjukaṟuru nintiningi, ka panya nyura kuliṟa Jesuku nintiringu munu palula wangaṉarangku kuliningi. Kaṉa mukuringanyi nyura rawangku palula wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku. Palu tjinguṟu nyura palula rawa tungunpungama, ka ngayulu nyuranya pailku alatjiṯu.

7Palu nyura utitja tjuṯa kutju nyakula ngunti kulilpai. Tjinguṟu kutjupangku kulini, “Mulapa ngayulu Jesuku Christaku walytja nyinanyi.” Uwa palya-maṉṯu palatja, palu uti paluṟu piṟuku kulinma panya ngayulu kuḻu palu puṟunypa Jesuku walytjaṯu nyinanyi. 8Panya Mayatja Jesuluṉi ngurkantaṟa wituṉu tjukurpa palumpa wangkara nyuranya kuṉpuntjaku. Ka waṟka nyanga palunya rapangku palyaṟa ngayulu kuṉṯawiya ngaṟanyi. Ka nyura tjinguṟu ngayunya kulilpai kaṉany-kaṉanytju wangkanyangka-palku, munu nyura tjinguṟu kulini, “Mayatja Jesulu tjinguṟu palunya iyaṉu nganaṉanya upantjaku.” Palu wiya, paluṟu ngayunya wituṉu nyuranya kurunpa rapantjaku nyura palunya tiṯutjarangku waṉantjaku.

9Kutjupa tjuṯangkuṉiya wangkapai, “Nyarangku lita walkatjuṟa nganaṉanya nguḻutjingaṉi.” Palu wiya, ngayulu nguḻutjingantjikitjangku lita nyurampa walkatjunkunytja wiya. 10Palu kutjupa tjarangkuya ngunti wangkapai alatji, “Paluṟu nganaṉanya litangka paṯunguṟu mirpaṉarira pailpai, palu nganaṉala wirkaṟa paluṟu kalypangku kitikiti nguwanpa wangkapai nganampa nguḻuringkula nguwanpa.” Alatjiṉiya kutjupa tjuṯangku wangkapai. 11Palu utiya paluṟu tjana kulinma! Panya ngayulu tjananya litangka puḻkaṟa painu munuṉa palu puṟunytjuṯu ma-pitjala utingku tjananya wangkara pailku, panya ngayulu litangka walkatjunkunytjitja puṟunypaṯu.

12Panya kutjupa tjarangkuya walytjangku kuliṟa tjananku wiṟunmankupai, palu ngayulu paluṟu tjana puṟunypa wiya. Panya paluṟu tjana walytjangku kuliṟa tjukurpa tjananku walytjangku kutju palyalpai munuya tjukurpa palunya tjananya kutju kuliṟa mirawaṉipai. Palu tjana ngurpangku walytjangku wiṟunmankupai munuya nyara palulanguṟu kata kawakawaringkupai.

13Ka ngayulu nyanga puṟunypa mirawaṉira wangkapai wiya, panya Godaluṉi wituṉu ngura tjuṯakutu ankula Tjukurpa Palya Jesunyatjara kutju tjakultjunkunytjaku nyurala kuḻu. Kaṉa waṟka nyanga palunya kutju ngayulu mirawaṉipai. 14Kaya kulinma, panya Godalu ngayunya witunnyangkaṉa ngayulu Tjukurpa Palya Jesunyatjara nyurala tjakultjunu, munuṉa nyara palulanguṟu kutju walytjangku mirawaṉinyi.

15Palu aṉangu kutjupangku waṟka wiṟu palyantjitjaku ngayulu nyakula kaṉany-kaṉanyarira walytjangku mirawaṉipai wiya. Palatja tjanampa waṟka Godalu tjananya ungkunytja. Palu mulapa ngayulu lita nyangatja nyuralakutu iyaṉi nyura nyakula kuliṟa kuṉpuringkula rawangku Jesunya waṉantjaku pakuringkuwiyangku. Kaṉi tjinguṟu ngula Godalu ngayunya piṟuku nyuralakutu iyalku nyurala munu kutjupa tjuṯangka kuḻu puḻkaṟa waṟkarinytjaku, kaya aṉangu tjuṯa mulapa piṟuku Jesuku mulamularingkuku. 16Munuṉa palulanguṟu nyurala waintaṟa kuḻu wiluṟara ma-pitjala ngura kutjupa tjuṯangka Tjukurpa Palya tjakultjunkuku aṉangu watarkitja tjuṯangka. Panya wati kutjupangku ngaṉmanytju wangkanytjitjangka ngayulu maḻawanungku ankula wangkapai wiya ngayulu palyantjatjanungku-palku walytjangku ngunti mirawaṉinytjaku-tawara.

17Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi nyanga alatji,

“Nyuntu mirawaṉinytjikitja mukuringkulampa Mayatja Godanya kutju mirawaṉima paluṟu palyantjitja tjuṯanguṟu.”

18Ka tjinguṟu aṉangungku kutjupa kutjupa wiṟu palyantjatjanungku walytjangku mirawaṉiku, ka nyura tjinguṟu kulilku Godanya aṉangu nyara palumpa puḻkaṟa pukuḻarinytja-palku. Palu wiya! Nyaratja paluṟu walytjangku kuliṟa mirawaṉinytja, kaya kuliṟa mulamularingkuwiyangku wantima. Palu tjinguṟu Godalu aṉangu palunya palyanmankunyangka kuliṟa kutju uti nyura aṉangu palunya palya kulinma.