PITJ

Matthew-ku 4

Jesunya Satantu Kurantjikitjangku Arkantja

(Markaku 1:12-13; Luke-aku 4:1-13)

1Ka nyara palula maḻangka Kuṟunpa Miḻmiḻṯu Jesunya ma-katingu ilytjikutu Satantu palunya arkantjaku. 2Ka paluṟu rawa mai wiya nyinangi tjiṉṯu 40 munu palulanguṟu paluṟu paḻtjatjiratjaringu. 3Ka Satannga palulakutu pitjangu palunya arkaṟa Godalanguṟu mauṉṯankunytjikitja munu palunya alatji wangkara mukumukuningi, “Nyuntu wanyu paḻtjatjiratja? Uti nyuntu Godaku Katja mulapa nyinarampa puḻi nyanganpa wangkama mairingkunytjaku.”

4Ka Jesulu wangkangu palula, “Wiya, panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi alatji,

‘Aṉangungku mai kutju rawangku ngalkula puṯu wanka tiṯutjara nyinaku Godala tjungu, palu tjukurpa Godalu wangkanytja uwankara wangaṉarangku kuliṟa paluṟu wanka mulapa nyinaku.’ ”

5Ka palulanguṟu Satantu Jesunya katingu ngura miḻmiḻpa Jerusalemalakutu munu palunya ngaṟatjunu timpulangka katu mulapa. 6Munu alatji wangkara wituwituningi, “Nyuntu Godaku Katja ngaṟalampa waḻi nyanga katunguṟu waṟarakati panya nyiringka alatji walkatjunkunytja ngaṟanyi,

‘Godalu palumpa angelpa tjuṯa witulku nyuntunya aṯunymankunytjaku,

kaya nyuntunya maṟangku katuṟa kanyilku punkannyangka apungku tjina kaṯantankunytjaku-tawara.’ ”

7Ka Jesulu palula wangkangu, “Wiya, panya nyiringka iriti walkatjunkunytja alatji ngaṟanyi,

‘Nyura uti Mayatja Godala ngunti tjapintja wiyangku wantima paluṟu witulya puḻkangku palyannyangka unytjungku nyakunytjikitjangku.’ ”

8Ka piṟuku Satantu palunya katingu puḻi murpu puḻkakutu katu mulapa munu katunguṟu manta winki para-nintinu ngura uwankara wiṟu mulapa ngaṟanyangka aṉangu winki kuḻu. Munu paluṟu Jesula wangkangi, 9“Kulila! Nyuntu ngayunya pupakatira waḻkunnyangkampa ngayulu ngura nyanganpa uwankara nyuntunya ungkuku.”

10Ka Jesulu palunya paiṟa wangkangu, “Ara ngayulanguṟu! Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi alatji,

‘Mayatja Godanya kutjuya waḻkunma munuya palula kutju wangaṉarangku kulinma.’ ”

11Ka Satantu palunya wantikatingu, ka angelpa tjuṯangku pitjala palunya aṯunytju kanyiningi.

Jesulu Waṟka Palyantja Uṟu Galileela Itingka

(Markaku 1:14-15; Luke-aku 4:14-15)

12Ka Jesulu ilytjinguṟu pitjala kulinu mayatja panya Iṟatalu Johnnga tjailangka tjarpatjunkunytja, munu paluṟu kulintjatjanu ngurakutu ma-pakaṉu Galileelakutu. 13Munu paluṟu Nazarethala wirkaṟa ngura pala palula nyinanytja wiya waintaṟa anu ngura ini Kapunimalakutu munu ngura nyara palula waḻingka ngura tjunu uṟu panya Galileela kantilytja. Manta nyara Galileenya panya wati ini Tjipulanku pulampa Napataliku pakaḻipitiku ngura ngaṟangi. 14Panya aṟa nyanga Jesunya manta Galileela nyinanytja Godalu ngaṉmanytju wangkangu wangkatjara ini Aitjayala, ka panya paluṟu nyiringka walkatjunu nyanga alatji,

15“Kulilaya Tjipulanku pakaḻi puḻiripitingku munu Napataliku pakaḻi puḻiripitingku kuḻu!

Panya iwara puḻka ma-ngarinyi uṟu Galileela itiwanu, ka panya nyura iwara pala palula itingka nyinara waṉaṉi karu Jordanta wiluṟara.

Munuya Jew wiya tjuṯangku kuḻu kulila, panya nyura kuḻu manta pala Galileela nyinanyi Jew tjuṯangka tjungu.

16Panya nyura Godaku ngurpa nyinara mungawaḻuṟungka nyinanyi,

munu nyura ilunytjaku puḻkaṟa nguḻuringkupai.

Palu ngula Godalu tili puḻkangku nyuranya irnyaṟa paluṟunku nintilku,

ka nyura mungawaḻuṟungka nyinara palunya pitalytji puḻka nyakuku,

munu nyura nyakunytjatjanungku nintiringkuku munu palula wangaṉarangku kulilku.”

Alatji Aitjayalu iriti walkatjunu, ka tjukurpa panya paluṟu mulapaṯu utiringu Jesunya Galileela wirkaṟa nyinanyangka.

17Uwa, ngaṉmanytju panya John Baptistalu Godaku tjukurpa aṉangu tjuṯangka tjakultjunangi, palu nyanga palulanguṟu Jesulu tjukurpa para-tjakultjunangi. Munu paluṟu wangkangi alatji, “Kura palyantjatjanuya piiwiyariwaya munuya kampa kutjuparira kura piṟuku palyantja wiyangku wantima, panya kuwari ilaringu Godalu aṉangu tjuṯa mayatjangku walytjanmaṟa kanyintjaku.”

Jesulu Wati Antipina Witilpai Kutjara Kutjara Palunya Waṉantjaku Aḻṯinytja

(Markaku 1:16-20; Luke-aku 5:1-11)

18Munu Jesunya uṟu Galileela kantilypa waṟaṟa anangi munu paluṟu nyangu wati kutjara kuṯaṟara uṟu unngu ngaṟanyangka Simonnga, panya ini kutjupa Peternya, munu palumpa maḻanypa Andrew-nya. Panya nyanga paluṟu pula kuka antipina witilpai kutjara munu pula ngaṟala net uṟungka waṉingi kuka tjuṯa witintjikitjangku. 19Ka Jesulu palula pulala wangkangu, “Pitjala pula ngayula tjunguriwa, kaṉa nyupalinya nintila waṟka kutjupa. Panya nyupali ninti kuka antipina witintjaku, palu kuwariṉa nyupalinya nintini aṉangu tjuṯa aḻṯira ngayula tjunguntjaku tjana kuḻu tjunguringkula ngayunya waṉantjaku.” 20Ka pula mapalkungku net tjunkula wantikatira palula tjunguringkula anu.

21Munuya palulanguṟu tjukutjuku ma-pitjala nyangu kuṯaṟara kutjupa Jamesanya pulanya Johnnga wati panya Tjipitiku katja kutjara. Panya paluṟu pula pauta unngu nyinangi pulampa mamangka tjungu, munuya net palyaṟunguningi antipinaku ankunytjikitjangku. Ka palunya pulanya Jesulu aḻṯingu palula tjunguringkunytjaku. 22Ka pula mapalku pakaṟa palula tjunguringkula anu mama panya pautangka wantikatira.

Jesulu Aṉangu Tjuṯa Nintintja Munu Pikatjara Tjuṯa Palyaṟunguntja

(Luke-aku 6:17-19)

23Munu palulanguṟu Jesulu manta Galileela para-pitjaliṟa ngura uwankarangka tawunu kutjupangka kutjupangka waḻi inmatja tjuṯangka tjarpara Godaku tjukurpa wangkangi aṉangu tjuṯangka. Munu paluṟu tjanala Tjukurpa Palya tjakultjunangi panya Godalu aṉangu tjuṯa mayatjangku walytjanmaṟa kanyintja. Munu ngura winkingka pikatjara tjuṯa kuḻu palyaṟunguningi pika kutjupa kutjupa tjuṯatjara. 24Kaya ngura winkinguṟu kulinu Jesulu pikatjara tjuṯa palyaṟunguntja manta ini Tjiṟiyalanguṟu kuḻu. Munuya kulintjatjanungku aṉangu tjuṯa mulatu pikatjara tjuṯa katingi palulakutu palyaṟunguntjaku pika kutjupa kutjupa tjuṯatjara. Kutjupa tjaraya mamutjara, ka kutjupa tjara tjititingkula wiṯaly-wiṯalyarira punkalpai, ka tjara kutjupa nyumpu puṯu pakalpai. Ka Jesulu tjananya uwankara palyaṟunguṉu. 25Kaya aṉangu winkingku palunya rawangku waṉaningi, panya paluṟu tjanaya ngura tjuṯanguṟu kuliṟa pitjangu, ngura ilatja tjuṯanguṟu manta Galileelanguṟu, munu manta panya ngura tawunu 10-tjaranguṟu kuḻu. Munuya ngura pararitja tjuṯa kuḻu pitjangu manta panya Judealanguṟu, ngura Jerusalemalanguṟu, munu karu Jordanta kakaraṟanguṟu kuḻukuḻu.