PITJ

1 Johnku 3

Godaku Katja Uṉṯalpa Tjuṯa

1Palu nyangatjaya kulinma, panya Godanya nganampa mukulya puḻka mulapa nyinanyi, munulanya katja uṉṯalpanmaṟa kanyini. Kala mulapa palumpa katja uṉṯalpa nyinanyi. Kaya mantatja kulilpai tjuṯangku nganaṉanya puṯu tjukaṟurungku kulilpai, panya Godanyaya puṯu kulilpai munuya wantipai. Palu puṟunypaya nganaṉanya puṯu ngurkantananyi. 2Walytja wiṟu tjuṯa, kuwari nganaṉa Godaku katja uṉṯalpa nyinanyi munula ngula nyaaringkuku? Wiya, nganaṉa ngurpa panya Godalu nganaṉala wangkanytja wiyaṯu. Palu tjukurpa nyangaku kutjula ninti, panya ngula Christanya maḻaku pitjanyangka nganaṉa palu puṟunyariku palunya yunpa ilangku nyakula. 3Uwa, nyangatjala rawangku kulini Christanya puṟunypa ngula nyinanytjikitjangku, munula palulanguṟu mantangka nyanga paṯaṟa nyinara arkaṟa wiṟuṟa nyinanyi Christanya wiṟuṟa nyinanytja puṟunypa.

4Aṉangungku kura palyaṟa Godaku tjukurpa kuraṉi. 5Ka nyura nintingku kulini panya Christanya pitjangu nganampa ngalkilpa munu nganaṉa kura palyantjitjanguṟu anga-ilungu Godalu nganaṉanya kalypangku pungkuwiyangku wantinytjaku. Palu Christanya kura wiya alatjiṯu. 6Ka aṉangumpa Christala tjungu nyinara kura rawangku palyantjaku wiyaringu. Palu tjinguṟu kutjupangku kura kutju alatjiṯu tiṯutjarangku palyalkatira nyara paluṟu Christanya kuliṟa alatjiṯu wantinyi munu palumpa ngurpa nyinanyi.

7Walytja wiṟu tjuṯa, kutjupa tjuṯangkuya kura tiṯutjarangku palyaṉi munuyanku palyanmankupai. Ka nyura tjinguṟu tjanala kuliṟa palumpa tjanampa mulamularingkuku, palu wantimaya panya tjana ngunti wangkapai. Panya aṉangungkumpa tjukaṟurungku palyaṟa nyara paluṟu Christanya puṟunypa nyinanyi tjukaṟuru mulapa. 8Palu panya kura palyalpai tjuṯa mamuku tjitji tjuṯa nyinanyi, panya mamu paluṟu kuwaripatjaranguṟu alatjiṯu kura palyalkatingi, kaya palumpa tjitji tjuṯangku palu puṟunypaṯu palyaṉi. Palu Godaku Katja panya pitjangu mamungku palyantjitja uwankara wiyantjikitja.

9Ka aṉangumpa Godaku walytja nyinara kura tiṯutjarangku palyantja wiya nyinapai Godanya kurunpa palula unngu nyinanyangka. Aṉangu nyara paluṟu kuraku mukuringkunytja wiya nyinanyi Godanya palumpa Mama nyinanyangka. 10Uwa, nyanganguṟula ngurkantananyi ngananya tjana Godaku tjitji tjuṯa nyinanyi munu ngananya tjana mamuku tjitji tjuṯa nyinanyi. Panya mamuku tjitji tjuṯangku tjukaṟurungku palyalpai wiya, munuyanku kalypa mukulya nyinapai wiya. Nyara paluṟu tjana Godaku tjitji wiya tjuṯa.

Mukulyaya Nyinama

11Ka panya nyura tjukurpa nyangatja kuwaripatjaranguṟu kulinu nyanga alatji nganaṉalanku uti Godaku walytja uwankaraku kalypa mukulya nyinama. 12Utila wati panya Kainnga arkalwiyangku wantima panya paluṟu mamuku walytja nyinara palumpa maḻanypa pungkula iluntanu. Palu nyaanguṟu wanyu Kaintu iluntanu? Wiya, kura palyantjatjanungku palumpa maḻanytju wiṟu palyannyangka nyakula pungkula iluntanu.

13Walytja tjuṯa kulilaya, mantatja kulilpai tjuṯa nyurampa kuraringkunyangkampa alatji kulinma, “Nyangatjaya tjaka panya nganampa kuraringanyi.” 14Panya nganaṉa tjana puṟunypa wiya, kutjupa nguwanpa munula Godaku walytja uwankaraku mukulya kalypa nyinanyi. Panya ngaṉmanypa nganampa ilunytjaku ngaṟangi, palu kuwari nganaṉa wankaringkulalta iwara palyangka ananyi wankakutu. Ka nyara paluṟu tjana mukulya wiya nyinara iwara kurangka ananyi ilunytjakutu tiṯutjara kurangka nyinara.

15Palu ngananya tjana walytja tjuṯaku kuraringkupai Godaku panya walytja kutjupa tjuṯaku? Nyara paluṟu tjana miriputju puṟunypa nyinanyi. Ka nyura ninti panya miriputju tjuṯa Godala tjungu wanka tiṯutjara nyinanytja wiya. 16Palu nyaa wanyu nyanga mukulya kalypa nyinanytja? Wiya, panya Christalunku ungu puntu walytjangku nganampa ngalkiltu munu anga-ilungu. Nyanga paluṟu mukulya mulapa. Kala uti palu puṟunypa Godaku walytja kutjupa tjuṯaku ngalkilarira iluma tjana ilunytjaku-tawara.

17Tjinguṟu wati kutjupa Godaku walytja mani puḻkatjara mantara wiṟu tjuṯatjara nyinanyi, munu paluṟu Godaku walytja kutjupa paḻtjatjiratja mantara wiya nyinanyangka nyakula wantinyi. Munu yaaltji-yaaltjingku paluṟu walytjangku paluṟunku Godaku mukuringkunytjanmananyi? Wiya palatja ngunti wangkanyi. Uti paluṟu Godaku mukuringkulampa aṉangu ngaḻṯutjara ungama. 18Kala wanyu ngunti winpinpingku wangka wiyangku wantima munula mulamulangku mukulyangku palyanma aṉangu kutjupa tjuṯaku ngaḻṯuringkula.

19Uwa, nganaṉa mukulya mulapa nyinara alatji tjukaṟurungku kulilpai, “Godaku tjukurpa tjukaṟuru mulapa, kala nganaṉa mulamularingkula Godaku walytja mulapa nyinanyi.” Alatji kuliṟala Godala kurunpa rapangku wangkapai nguḻuringkunytja wiyangku. 20Palu kutjupa-aṟa tjinguṟu nganaṉa kura kutjupa kutjupa palyantjatjanu Godala miṟangka rapa wiya ngaṟala kuṉṯaringkupai munula kulilpai, “Kuraṉatju nyinanyi.” Palu utila wantira waintaṟa kulinma alatji, “Munta, Godanya ngayuku ninti nyinanyi, ngayulu kulintjitja uwankaraku kuḻu. Paluṟu nintingku kulini panya ngayulu palumpa walytja tjuṯaku mukuringkunyangka. Wanyu kaṉatju kurunpa rapariwa.”

21Walytja tjuṯa, utila Godala miṟangka kuṉṯa wiya ngaṟalampa palula ilaringkula rapangku wangkama nguḻuringkunytja wiyangku. 22Ka nganaṉa kutjupa kutjupaku tjapinnyangka paluṟu nganaṉanya ungkuku. Panya nganaṉa palula wangaṉarangku kuliṟa palyalpai munu palunya pukuḻmankupai. Nyara palulanguṟu paluṟu nganaṉanya tjapinnyangka ungkupai. 23Panya Godalu nganaṉanya wangkangu nyanga alatji, “Ngayuku katjakuya Jesuku mulamularingama, munuya palumpa walytja tjuṯaku mukulya kalypa nyinama.” Nyangatja panya Jesulu kuḻu nganaṉala wangkangu palumpa walytja tjuṯaku puḻkaṟa mukuringkunytjaku. 24Ka nganaṉa paluṟu wangkanyangka kuliṟa tjukaṟurungku palyaṟampa palula tjungu mulapa wankaṟu nyinaku. Ka paluṟu ngapartji nganaṉala tjunguṯu nyinaku. Panya paluṟu palumpa kurunpa nganaṉala unngu tjarpatjunu, ka nyara palulanguṟu nganaṉa nintingku kulini, “Mulapa Godanya tjungu nyinanyi nganaṉala.”