PITJ

Genesis 25

Tjitji Kutjupa Tjuṯa Aipuṟamalanguṟu Ma-tjuṯaringkunytja

1Ka Aipuṟamalu kuri kutjupa aḻṯingu minyma ini Kituṟanya. 2Ka paluṟu katja tjuṯa kanyiningi Aipuṟamaku ini nyanganpa – Tjimaṟannga, Tjakitjannga, Mitannga, Mitiyannga, Itjipakanya, Tjuwanya tjananya. 3Ka Tjakitjannga wati Tjiipaku pulampa Titanku mama nyinangi. Ka wati panya Titantanguṟu aṉangu ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja, aṉangu panya ini nyanga tjana Atjurkunu tjuṯa, Litutjikunu tjuṯa, Liyumkunu tjuṯa. 4Ka Aipuṟamaku katjangku ini Mitiyantu katja tjuṯa utinu ini nyanganpa – Ipanya, Ipunya, Aanakanya, Apitanya, Iltayanya tjananya.

5-6Ka Aipuṟamalu minyma Kituṟakunu tjuṯa kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯa ungu palumpa panya katja tjuṯa, munu palu puṟunypaṯu minyma Aikakunu kuḻu ungu palumpa panya katja Itjumailnga. Munu palulanguṟu tjananya uwankara parari ma-iyaṉu kakaraṟa katja panya Isaacala itingka nyinanytjaku-tawara. Ka ngula Aipuṟamanya wiyaringkunyangka Isaacalu palumpa kutjupa kutjupa uwankara mantjinu.

Aipuṟamanya Wiyaringkunytja

7-8Uwa, Aipuṟamanya yiya tjuṯa mulapa nyinangu nampa nyangatja 175 munu palulanguṟulta ilungu. 9-10Ka palumpa katja kutjarangku Isaacalu pula Itjumailtu palunya katira ngura panya Mamaṟaila kakaraṟa tjuṉutjunu kuḻpi ini Makapilala. Panya kuḻpi pala palunya Aipuṟamalu ngaṉmanytju payamilaṉu wati Iitakunungka ini Ipuranta munu panya palumpa kuri Tjiiṟanya pala palula ngaṉmanytju tjuṉutjunu. 11Ka Isaacanya palumpa mama tjuṉutjunkunytjatjanu piṟuku ankula nyinangi ngura nyara mina piṯitjarangka, panya mina nyara palunyaya wangkapai nyanga alatji, “Ngura nyanga palula panya palunya nyangu Tiṯutjara Nyinapailu”. Ka Godalu Isaacanya pukuḻmanu kutjupa kutjupa tjuṯa palumpa palyaṟa.

Wati Itjumailtanguṟu Aṉangu Ma-tjuṯaringkunytja

12Ka nyangatja Aipuṟamaku katja Itjumailku walytjapiti palulanguṟu ma-tjuṯaringkunytja maḻatja maḻatja. Itjumailnga panya Aipuṟamalu minyma ini Aikala utinu Tjiiṟaku panya waṟkangka. 13-15Ka Itjumailtu katja tjuṯaṯu utinu. Ngaṉmanytju paluṟu utinu katja ini Nipayatjanya, ka Nipayatjalu pininu wati ini Kitarnga, ka Kitartu pininu Atapilnga, ka Atapiltu pininu Mipitjamanya, ka Mipitjamalu pininu Mitjimanya, ka Mitjimalu pininu Tumanya, ka Tumalu pininu Matjanya, ka Matjalu pininu Aatatanya, ka Aatatalu pininu Timanya, ka Timalu pininu Tjiturnga, ka Tjiturtu pininu Napitjinya, ka Napitjilu pininu Kitimanya. 16Nyanga paluṟu tjana uwankara Itjumailku katja tjuṯa nampa panya 12. Ka katja nyanga 12-nguṟu puḻka-aṉangu ma-tjuṯaringkula maḻatja maḻatja ma-nyinangu palu puṟunypaṯu. Munuya paluṟu tjana walytjaṟara walytjaṟara nyinara waṉaningi ngura kutjupa kutjupangka. Kaya Itjumailku katja panya 12 walytjapiti kutjupa kutjupaku mayatja nyinangi ngura walytjangka walytjangka. Munuya tawunu tjananku walytjangku walytjangku ininu. 17Ka Itjumailnga tjiḻpi mulararira ilungu yiya tjuṯa mulapa nyinanytjatjanu nampa panya 137. 18Kaya Itjumailku walytjapiti ma-tjuṯa mulararingu maḻatja maḻatja munuya manta lipiwanu nyinara waṉaningi nyanga alatji panya Itjipitala kakaraṟa ngura ini Tjuulanguṟu ma-nyinara waṉaningi kakaraṟalku ngura ini Apilalakutu. Munuya paluṟu tjana Aipuṟamaku walytja kutjupa tjuṯaku tiṯutjara mirpaṉtju nyinangi kalypa wiya.

Jacobanya Pula Iitjunya Iṯi Wirkankunytja

19Ka nyangatja Aipuṟamaku katja Isaacaku walytjapiti palulanguṟu ma-tjuṯaringkunytja maḻatja maḻatja. 20Panya Isaacalu puḻkaringkula yiya nampa 40 nyinanytjatjanungku Laipanku maḻanypa Ripikanya aḻṯingu panya wati Pitjuwilku uṉṯalpa. (Pitjuwilnga ngura panya Aṟamanya nguraṟa, manta nyara Mitjupu-taimiyala nyinapai.) 21Palu Ripikanya panya puṯu tjitjitjararingangi, ka Isaacalu Mayatja Godala tjapiningi palunya tjitji ungkunytjaku. Ka Mayatjalu paluṟu tjapinnyangka kulinu, ka palulanguṟu Ripikanya iṯitjararingu munu paku nyinangi. 22Palu Ripikala tjuningka iṯi kutjara nyinangi, munu pulanku wirkankunytja kuwaripangka tjuni unngu pikaringkupai. Ka ngunytjungku wangkangu, “Nyaaku pula tjuni unngu pikaringanyi?” Munu paluṟu puṯu kuliṟa Mayatja Godala tjapinu palula wangkara utintjaku. 23Ka Mayatjalu tjapinnyangka kuliṟa palula wangkangu nyanga alatji,

“Tjitji pala pulalanguṟu puḻka-aṉangu uṯuḻu kutjara ma-tjuṯaringkuku maḻatja maḻatja,

panya palumpakunu tjuṯaringkuku, ka nyara kutjupaku palu puṟunypaṯu tjuṯaringkuku.

Munuya paluṟu tjana uṯuḻu kutjara tiṯutiṯu nyinaku.

Ka uṯuḻu kutju witulya puḻka ngaṟaku,

palu uṯuḻu kutjupa upa nguwanpa ngaṟaku.

Ka kuṯa panya maḻanypaku waṟkariku.”

Alatji Mayatjalu Ripikanya utiṟa wangkangu.

24Ka Ripikanya tjuni iniringu munu palulanguṟu katja kutjara kanyinu. 25Ka kuṯanya miṟi tjitin-tjitinpa nguwanpa inyu puḻka, ka palunya ininu Iitjunya. 26Ka katja maḻatja mapalku wirkanu wanapari kuṯa paalpa maṟangku witiṟa, ka palunya ininu Jacobanya. Ka katja nyanga pula wirkankunytja-aṟa Isaacanya yiya nampa 60 nyinangi.

Iitjulu Palumpa Maḻanypa Kuṯanmankunytjikitjangku Kalkuntja

27Ka tjitji paluṟu pula puḻkaringu, ka Iitjunya kukaputju mulapa nyinangi, munu paluṟu ilytjingka pukuḻpa para-ngaṟapai kukaku ankula. Palu Jacobanya wati piluntju munu ngurangka kutju nyinara waṟkaripai. 28Ka Isaacanya Iitjuku puḻkaṟa mukuringkupai panya paluṟu pukuḻṯu ngalkupai Iitjulu kuka katinyangka. Palu Ripikanya Jacobaku puḻkaṟa mukuringkupai.

29Ka tjiṟirpi kutjupa Jacobalu mai tjuu waṟungka kutjannyangka Iitjunya kukatjanu wirkanu paḻtjatjiratja puḻka. 30Munu paluṟu Jacobanya wangkangu, “Ai! Ngayulu puḻkaṟa paḻtjatjiratjaringu. Ungamaṉi mai pala tjuu tjitin-tjitinpa.” (Kaya nyanga palulanguṟu palunya ini kutjupa wangkapai “Iitamanya” panya “Itima” wangkanyi “Tjitin-tjitinpa” tjanampa wangkangku.)

31Ka Jacobalu wangkangu, “Uwa palyantiṉanta ungkuku, palu wanyuṉi ngayunya kalkula, kaṉa nyara palulanguṟu kutju nyuntunya uwa. Panya nyuntu ngayuku kuṯa kuranyu iṯi wirkankunytja, munun palulanguṟu nyuntu kuṯa ngaṉmanyitja mamangka aṟangka ngaṟaku paluṟu wiyaringkunyangka. Munu nyuntu panya mayatja nyinaku nganampa walytja uwankaraku munun mamalu kanyintja uwankara mantjilku paluṟu ilunyangka. Ka nyuntunya Godalu pukuḻmankuku mununta kalkulku, panya paluṟu tjamu Aipuṟamanya mama Isaacanya kuḻu kalkuntja puṟunypa. Nyangatja uwankara nyuntu mantjilku kuṯa puḻkangku. Palu nyuntu nyanga ngayuku maiku mukuringkulampa ngayula-waraṟa wangkara palyanmara ngayulu nyuntumpa aṟangka ngaṟanytjaku kuṯa puṟunypa.”

32Ka Iitjulu wangkangu, “Wiya palya! Ngayulu panyaṉa kuwari paḻtjatjiratja puḻka nguwanpa ilunyi, munuṉa wanyu ilurampa mamangka aṟangka ngaṟaku? Wiya, ungamaṉi mai kaṉa palya nyuntumpa kuṯa nyinanytja wiyariwa mununku maḻanyari.”

33Ka Jacobalu wangkangu, “Wiya mulamulangkuṉi kalkula ngayunya kuṯanmankunytjikitjangku, kaṉanta palulanguṟu ungkuku.” 34Ka Iitjulu mulapaṯu kalkuṉu palunya kuṯanmankunytjikitjangku, ka Jacobalu palunya mai tjuu ungu nyuma kuḻu. Ka ngalkula tjikiṟa paḻtjaringkula pakaṟa anu. Uwa, Iitjunya kuṯa nyinangi, palu paluṟu ngunti maikitja maḻanyaringu.