PITJ

Matthew-ku 9

Jesulu Wati Wawanypa Palyaṟunguntja

(Markaku 2:1-12; Luke-aku 5:17-26)

1Ka palulanguṟu Jesunya pautangka tatiṟa maḻaku anu ngura walytjakutu Kapunimalakutu palumpa nintintja tjuṯa kuḻu. 2Ka ngura nyara palula wati kutjara kutjarangku tjanampa maḻpa wati nyumpu wawanypa mantarangka ngaritjuṟa tjaṯu-tjaṯungku katuṟa katingu Jesulakutu. Ka Jesulu tjana ngalya-katinyangka nyakula kuliningi, “Nyanga tjana ngayuku mulamularinganyi ngayulu pikatjara nyanga palunya palyaṟunguntjaku.” Munu wati panya pikatjarangka wangkangu, “Wati ngana, nguḻuringkunytja wiya! Panya Godalu nyuntunya kura tjuṯa palyantjitjanguṟu kalypangku wantinyi pungkunytja wiyangku.”

3Kaya wati Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku paluṟu alatji wangkanyangka kuliṟa unngu kuliningi, “Ai! Tjinguṟunku nyangangku walytjangku Godanya-palku kulini.”

4Ka Jesulu nintingku kuliningi tjana unngu kulinnyangka munu wangkangu, “Nyaaku nyura ngayunya unngu kura kulini? 5-6Nyura kuwari nyangangi ngayulu wati nyanga palula wangkanyangka munu nyura kutjupa kutjupa nyakunytja wiya. Palulanguṟu nyura tjinguṟu kulini ngayunya ngurpa-palku, munu nyura ngayuku mulamularingkunytja wiyangku wantinyi. Palu kuwari nyangaṉa ngayulu wati nyanga nyumpu wawanypa wangkara palyaṟunguṉi. Ka nyanga nyura nyakuku kuwari pakannyangka munu nyura palulanguṟu mulamularingkuku ngayulu panya ngaṉmanytju wangkanytjitjaku, panya ngayulu Watiku Katjangku mantangka nyanga nyinara aṉangu kutjupa kura tjuṯa palyantjitjanguṟu kalypangku wantinytjaku ngaṟanyi alatjiṯu.” Munu palulanguṟu wati panya pikatjarangka piṟuku wangkangu, “Wati awa, pakaṟanku mantara pala mantjila munu ngurakutu ara!”

7Ka mulapaṯu mapalku pakaṉu munu ngurakutu anu. 8Kaya aṉangu winkingku ila ngaṟanytjatjanungku nyakula nguḻuringangi munuya Godanya mirawaṉira waḻkuningi kuliṟa, “Ai! Wati nyangatja mulapa Godalu witulya ungu witulya puḻkangku pikatjara palyaṟunguntjaku.”

Jesulu Matthew-nya Aḻṯinytja

(Markaku 2:13-17; Luke-aku 5:27-32)

9Munu nyara palulanguṟu Jesulu ngura panya palunya wantikatira anu munu ankula nyangu wati kamantaku mani mantjilpai iwarangka itingka waḻi tjukutjukungka nyinanyangka, panya paluṟu aṉangu tjuṯa iwara nyara palulawanu pitjanyangka nyakula tjanalanguṟu mani mantjilpai Rome-aku panya mayatjaku. Wati nyara paluṟu panya ini Matthew-nya, ka Jesulu wangkangu palula alatji, “Pitjalaṉi ngayunya waṉala!” Ka Matthew-lu pakaṟa palunya waṉaṉu nintintja tjuṯangka tjunguringkula. 10Munuya ankula palumpa waḻingka tjarpara mai ngalkuningi. Kaya mani mantjilpai kutjupa tjuṯa, munu wati kura palyalpai tjuṯa kuḻu palula tjanala tjunguringu munuya mai ngalkuningi, 11Kaya Paṟatji tjuṯangku palunya tjananya Jesula tjunguringkula ngalkunyangka nyakula nintintja tjuṯangka wangkangu, “Ai! Nyaaku wati pala nyurampa nintilpaingku wati pala mani mantjilpai tjuṯangka munu kura kutjupa tjuṯangka kuḻu tjunguringkula mai ngalkuni? Uti paluṟu tjanala tjunguringkuwiyangku wantira wati palya tjuṯangka kutju tjunguringama.”

12Ka Jesulu tjana kuraringkula wangkanyangka kulinu munu tjanala wangkangu, “Kulilaya! Aṉangu palya tjuṯa wanyu ngangkaṟiku mukuringkupai? Wiya, pikatjara tjuṯa kutjuya mukuringkupai. 13Wanyu kaṉa tjukurpa nyangatja nyurala tjakultjura, kaya kuliṟa nintiriwa, panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi Godalu wangkanytja alatji,

‘Palya nyura tjinguṟu kuka pungkula tiliwakaṟa ngayunya ungama, palu nyangaku kuḻuṉa puḻkaṟa mukuringanyi nyura aṉangu kutjupa tjuṯaku ngaḻṯuringkula tjananya rawangku alpamilantjaku. Nyanga alatji palyannyangka nyakulaṉa puḻkaṟa pukuḻariku.’

Alatji Godalu iriti wangkangu, kaṉa ngayulu nyanga palunya palyantjikitja mantakutu pitjangu aṉangu panya Moseku tjukurwanu nyinapai tjuṯa aḻṯinytjikitja wiya, palu aṉangu nyanga nyura nyakula wantipai tjuṯa aḻṯinytjikitjaṉa pitjangu tjana ngayunya waṉaṟa Godala tjunguringkunytjaku.”

Jesula Tjapiṟa Kulintja Tjukurpa Panya Mai Wantinytja-tjara

(Markaku 2:18-22; Luke-aku 5:33-39)

14Kaya nyara palula aṟa Johnku nintintja tjuṯangku pitjala Jesula wangkangu, “Nganaṉa munu Paṟatji tjuṯangku kuḻu kutjupa-aṟa mai ngalkuwiyangku wantipai Godanya waḻkuntjikitjangku. Kaya nyaaku nyuntumpa nintintja tjuṯangku tiṯutjarangku mai ngalkuṉi kutjupa-aṟa wantinytja wiyangku?”

15Ka Jesulu tjanala kampa kutjupaṟa wangkangu alatji, “Wiya, nyura panya Moseku tjukurwanu nyinapai tjuṯa, palu ngayuku nintintja tjuṯaya aṟa kutjupawanu nyinanyi aṟa kuwaritjangka ngayulu nintintjitjangka, ka aṟa nyanga paluṟu pula tiṯitiṯu ngaṟanyi tjungu wiya. Wanyuya kulila aṟa panya watingku kuri aḻṯinytja, panya nyara palula-aṟa kuri aḻṯinyangka wati panya palumpa maḻpa tjuṯa palula tjunguringkula puḻkaṟa pukuḻaripai, tjituṟu-tjituṟurinytja wiya alatjiṯu. Palu ngula wati panya palunya kutjupa tjuṯangku witiṟa katinyangka maḻpa panya tjuṯa puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuriku munuya mai wantira nyinaku.

16“Munuya piṟuku aṟa kutjupa kuḻu kulila mantaratjara ngapartji, panya aṉangungku mantara irititja aḻaringkunyangka aḻa angatjunkunytjikitjangku mantara kuwaritjanguṟu tjukutjuku kaṯaṟa mantara irititjangka tjunguṟa wakantja wiyangku wantipai paltjinnyangka kaṯakatinytjaku-tawara. Panya paltjinnyangka mantara panya tjunguṟa wakantjanya tjukutjukuringkupai munu mantara irititja ilaṟa kaṯantankupai, ka aḻa puḻkaringkupai.

17“Munuya piṟuku aṟa kutjupa kuḻu kulila palu puṟunypaṯu wainaku yakutjatjara. Panya watingku kukaku miṟinguṟu yakutja palyalpai waina kuwaritja tjutiṟa kanyintjikitjangku. Palu paluṟu yakutja irititjangka waina kuwaritja tjutilpai wiya, panya waina kuwaritja tjuṯinnyangka wainaku panya wiṯa yakutja unngu lipiringkupai, ka miṟi irititja piḻṯi ngaṟanytjatjanu tjilpiraralpai, ka waina mantangka tjutira wiyaringkupai. Pala palula-tawara paluṟu waina kuwaritja yakutja miṟi kuwaritjangka tjutilpai tjulangka, ka wainaku wiṯa lipiringkunyangka yakutja kuḻu lipiringkupai tjilpirarantja wiya, ka yakutja munu waina kuḻu palyalta rawa ngaṟapai.” Alatji Jesulu tjanala wangkangi tjana palumpa tjukurpa munu Moseku tjukurpa ngunti tjunguntjaku-tawara.

Jesulu Minyma Munu Tjitji Kungka Palyaṟunguntja.

(Markaku 5:21-43; Luke-aku 8:40-56)

18Ka Jesulu palula tjanala wangkanyangka wati kutjupa palula wirkanu waḻi inmatjaku mayatja. Munu paluṟu Jesula kuranyu tultjungaṟakatira palula wangkangu, “Ngayuku uṉṯalpa kuwari wiyaringu. Wanyu pitjala nyawa, munu pampuṟa palyaṟungula ka wankariwa.” 19Ka Jesulu pakaṟa waṉaṉu wati panya palunya, palumpa nintintja tjuṯangku kuḻu.

20-21Munuya wati panya palumpa ngurakutu anangi, ka ankunyangka minyma kutjupa pika milkaḻitjara pitjangiṯu tjanala tjungu aṉangu tjuṯangka nguṟur-nguṟurpa. Panya minyma nyara paluṟu pika nyara palunyatjara rawa alatjiṯu nyinangi yiya 12 tjiṉṯu winki wiyaringkunytja wiya. Munu paluṟu Jesulakutu ilaringkula kuliningi, “Wanti kaṉatju kampangkaṯu tjaṉawanungku palumpa mantara pampula munuṉa tjinguṟu palyaringkuku.” Munu paluṟu mulapaṯu pampuṉu mantara nyara tjaṟutja mulapa panya tapulaṟa wakantjanya. 22Ka Jesulu pinkuraraṟa nyangu palunya munu wangkangu palula, “Minyma ngana! Nyuntu ngayuku mulamularingkunytjatjanun kuwari palyaringu.” Ka mulapaṯu minyma paluṟu pika panya mapalku wiyaringkula palyaringu alatjiṯu.

23Ka palulanguṟu Jesunya anu wati panya palumpa ngurakutu munu wirkaṟa nyangu aṉangu tjuṯa puḻkaṟa ulara waṉinyangka munu kutjupa tjuṯangku puuṟa wangkatjingaṟa inma inkanyangka. 24Munu paluṟu tjananya wangkangu, “Pakaṟaya ara uṟilkutu! Tjitji nyangatja ilunytja wiya kunkunpa ngarinyi.” Kaya alatji wangkanyangka kuliṟa Jesunya anaṟa ikaringangi ngunti wangkanyangka-palku. 25Ka wati panya tjitjiku mamangku tjananya uwankara uṟilkutu wituṉu, ka Jesunya tjarpangu tjitji panya ngarinytjitjakutu munu palunya maṟa witiṉu, ka tjitji paluṟu mapalku wankaringkula pakaṉu. 26Kaya aṉangu tjuṯangku tjitji panya wankaringkunytja kulintjatjanungku ngura winkingka para-tjakultjunangi.

Wati Kuṟu Pati Kutjara Kuṟu Aḻantja

27Ka Jesulu ngura nyara palunya wantikatira ma-pakaṉu, ka iwarangka ankunyangka wati kuṟu pati kutjarangku palunya waṉaṟa rawangku miraṟa wangkangi alatji, “Davidakun katja! Ngaḻṯuriwalimpa!” 28Ka Jesunya ngurangka wirkaṟa waḻingka ma-tjarpangu, ka paluṟu pula maḻawanungku waṉaṟa-tjarpangu, ka Jesulu pulala tjapinu, “Nyupali mulamularinganyi ngayulu kuṟu aḻantjaku nyupalinya?” Ka pula wangkangu, “Uwali.” 29Ka pulanya kuṟu pampuṉu munu wangkangu, “Palya, ngayuku mulamularingkunyangkaṉa nyupalinya kuwari kuṟu aḻaṉi.” 30Ka pula mulapaṯu kuṟu aḻaringkula nyangangi. Ka Jesulu pulanya wangkara painu kutjupa tjuṯangka wangkawiyangku wantinytjaku. 31Palu pula kulilwiyangku wantira ankula ngura tjuṯangka pukuḻṯu para-tjakultjunangi Jesulu panya pulanya palyaṟunguntja.

Wati Tjaa Pati Aḻantja

32Ka pula ma-pakaṟa ankunyangka kutjupangku Jesulakutu wirkakatingu wati mamutjara, mamungku tjaa patintja. 33Ka Jesulu mamu panya palunya painu, ka wati panya paluṟu tjaa aḻaringkula wangkapairingu. Kaya aṉangu tjuṯangku nyakula nguwankuringu munuya wangkangu, “Ai! Ngurpangkula kuwari kutju nyanga puṟunypa nyanganyi, panya ngura nyanga Israelta nganaṉa ngaṉmanytju nyanga puṟunypa nyakunytja wiyaṯu.” 34Palu wati Paṟatji tjuṯangkuya wangkangu, “Wiya, mamu tjuṯaku mayatjangku palunya witulyankunyangka palangku mamu tjuṯa paini aṉangu tjuṯanguṟu.”

Jesunya Aṉangu Tjuṯaku Ngaḻṯuringkunytja

35Uwa, Jesunya ngura winkingka para-ngaṟangi ngura tjukutjuku tjuṯangka munu puḻka tjuṯangka kuḻu, munu paluṟu waḻi inmatja tjuṯangka tjarpara aṉangu tjuṯangka wangkara nintiningi, munu tjukurpa palya tjakultjunangi panya Godalu aṉangu tjuṯa mayatjangku walytjanmaṟa kanyintja. Munu ngura winkingka pikatjara tjuṯa kuḻu palyaṟunguningi pika kutjupa kutjupa tjuṯatjara. 36Munu paluṟu aṉangu winki nyakula tjanampa puḻkaṟa ngaḻṯuringu, panya puṯuya kuliningi munuya tjiipi kawalirinytja tjuṯa puṟunypa watarku para-para-ngaṟangi tjapatangku tjananya aṯunymankunytja wiya.

37Ka Jesulu aṉangu tjuṯaku ngaḻṯuringkula palumpa nintintja tjuṯangka wangkangu, “Awa! Aṉangu mungilyi mulapa nyangatja watarku nyinara-waṉinyi Godaku walytjaringkunytjikitja paṯaṟa, palu aṉangu Godaku waṟkaripai maṉkurpa kutju ngaṟanyi palula tjanala ankula tjukurpa tjakultjunkunytjaku tjana kuḻu kuliṟa Godaku walytjaringkunytjaku. 38Ka nyura Godala tjapila palumpa waṟkaripai kutjupa tjuṯa ngurkantaṟa iyantjaku nyuranya alpamilaṟa aṉangu ngura winkitjangka Tjukurpa Palya wangkanytjaku. Kaya kuliṟa Godaku mulamularingkula palumpa walytjaringkuku.”