PITJ

Johnku 20

Kuḻpi Uḻṯu Ngaṟanyangkaya Nyangu

(Matthew-ku 28:1-8; Markaku 16:1-8; Luke-aku 24:1-12)

1Ka Sunday tjiṉṯukutu manta maṟungka mulapa Mary Magdalene-anya pakaṟa anu kuḻpikutu, munu wirkaṟa nyangu apu panya tjaangka angatjunkunytja wati-uṉṯuṟa waṉaṟa wantinytja. 2Munu nyakula wirtjapakaṉu nintintja kutjarangka tjakultjunkunytjikitja Simon Peterla munu Jesuku panya maḻpa mulata. Munu pulala wangkangu, “Pitjala pula wanyu nyawa. Mayatjanyala puṯu nyangu. Kuḻpi aḻa ngaṟanyi. Kutjupangkunti mantjiṟa katira wampa kutitjunu.”

3-4Ka pula alatji wangkanyangka kuliṟa pakaṟa mapalku wirtjapakaṉu kuḻpikutu. Ka nintintja panya kutjupa Peterla waintaringu munu paluṟu-waraṟa kuḻpingka wirkanu. 5Munu pupakatira nyirkiṟa nyangu mantara panya palunya karpiṟa tjunkunytja kutju ngarinyangka. Munu tjarpanytja wiyangku uṟilnguṟu kutju ma-nyangu. 6Ka Simon Peterlu waṉaṟa maḻawanungku wirkanu kuḻpingka munu paluṟu-waraṟa tjarpangu kuḻpi unngu. Munu ilangku nyangu mantara kutju ngarinyangka. 7Ka raiki panya kata karpiṟa wantinytjanya mauṉṯalpa ngaringi tapulaṟa tjunkunytja. 8Ka nintintja panya kutjupa, panya paluṟu-waraṟa kuḻpingka wirkankunytjanya, paluṟu kuḻu tjarpangu, munu nyangu, “Mulapa nyangatja mantara kutju ngarinyi.” Munu paluṟu mulamularingu Jesunya ilunytjatjanu wankaringkula pakantjitjaku. 9(Panya Mary-lu pulanya Jesunya puntu wiya ngaṟanytja tjakultjunkunyangka pula Jesunya wankaringkunytjitjaku mulamularingkunytja wiyaṯu. Panya kuwaripangkuṯu pula puṯu kuliningi panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi alatjiṯu Jesunya ilunytjatjanu wankaringkula pakantjaku.) 10Munu pula kuḻpi unngu nyakunytjatjanu maḻaku anu ngurakutu.

Jesunya Mary Magdalene-ala Utiringkunytja

(Matthew-ku 28:9-10; Markaku 16:9-11)

11-12Ka Mary-lu panya pulanya kuḻpikutu maḻawanungku waṉaṉu munu wirkaṟa ngaṟala ulangi uṟilta kuḻpi tjaangka munu ulara ulara pupakatira kuḻpi unngu nyirkiṟa nyangu angelpa kutjara mantara piṟantjara nyinanyangka. Panya pula Jesunya ngarinytjitjangka nyinangi kutjupa tjinatjangka, kutjupa katalku. 13Munu pula Mary-nya nyakula tjapinu, “Minyma awa, nyaakun ngaṟala ulanyi?”

Ka wangkangu pulala, “Wiya, panya ngayuku Mayatjantiya wampa katingu, kaṉa puṯu kulini, ‘Yaaltjingkaya katira tjunu?’ ”

14Munu alatji wangkara pinkuraraṟa nyangu Jesunya ngaṟanyangka, munu paluṟu puṯu ngurkantanangi wati kutjupa-palku. 15Ka Jesulu tjapinu palunya, “Minyma awa, nyaakun ngaṟala ulanyi? Ngananyan puṯu ngurini?”

Ka paluṟu wati kaanangka waṟkaripai-palku kuliṟa tjapinu, “Munta, nyuntu ma-katinytjatjanungkumpaṉi tjakultjura, ‘Yaaltjingkan tjunu?’ Kaṉa ankula mantjila.”

16Ka Jesulu wangkangu palula, “Mary!”

Ka ini wangkanyangka kuliṟa paluṟu pinkuraraṟa nyangu munu wangkangu, “Rabboni!” (Ini nyanga Rabboni wangka Aṟa-mayika munu panya wangkanyi Nintilpai.)

17Ka Jesulu wangkangu palula, “Pampulwiyangkuṉi wantima panya kuwaripaṉa Mamalakutu ankunytja wiyaṯu. Palu ankula tjanala wangka nintintja panya tjuṯangka, ‘Ngayulu Mamalakutu maḻaku ananyi, panya nyuntumpa nganampa Mamakutu. Panya nyuntu nganaṉa God nyara palunya waḻkulpai, nyara palulakutuṉa ananyi.’ Alatji tjanala ankula wangka.”

18Ka Mary-lu kuliṟa ankula nintintja tjuṯangka wangkangu, “Awa, kulilaya wanyu! Ngayuluṉa nyangu Mayatjanya ngayula utiringkunyangka.” Munu paluṟu tjanala tjakultjunu Jesulu palula wangkanytja uwankara.

Jesunya Palumpa Nintintja Tjuṯangka Utiringkunytja

(Matthew-ku 28:16-20; Markaku 16:14-18; Luke-aku 24:36-49)

19Ka tjiṉṯu panya palulaṯu nintintja tjuṯa mungangka tjunguringu waḻi kutjungka munuya nyinangi tuwa patiṟa Jewku mayatja tjuṯaku nguḻu. Ka Jesunya tuwa patingka utiringkula ngaṟangu tjanala nguṟurpa munu wangkangu tjananya, “Raparingkulaya pukuḻpa nyinama!” 20Munu nyangatja wangkara tjanala nintinu maṟa kultu kuḻu, kaya nyakula puḻkaṟa pukuḻaringu palumpa. 21Ka piṟuku Jesulu tjananya wangkangu, “Raparingkulaya pukuḻpa nyinama. Panya ngayunyaṉi mantakutu Mamalu wituṟa iyaṉu palumpa waṟka palyantjaku, kaṉa ngayulu palu puṟunypaṯu nyuranya ngapartji wituṟa iyaṉi waṟka ngayuku palyantjaku.”

22Munu palulanguṟu tjananya puuṉu munu wangkangu, “Kuwariṉa nyurala Kurunpa Miḻmiḻnga tjarpatjunanyi, kaya mantjila nyurala tjunguringkula nyinanytjaku. 23Ka tjinguṟu nyura kutjupangka wangkaku alatji, ‘Mama Godanya nyuntumpa kalyparingu munu nyuntu kura palyantjitjanguṟu kalypangku wantinyi.’ Ka mulapaṯu Mamanya palumpa kalyparingkuku. Palu tjinguṟu kutjupangka nyura wangkaku alatji, ‘Mama Godanya nyuntumpa kalyparingkunytja wiya.’ Ka mulapaṯu Godalu palumpa kalyparingkunytja wiyangku wantiku.”

Jesunya Thomasala Utiringkunytja

24Ka munga nyara palula Jesunya tjanala utiringkunytjitjangka nintintja kutju wiya ngaṟangi wati ini Thomasanya. (Nyara paluṟu ini kutjupa panya Titimatjanya.) 25Kaya nintintja panya kutjupa tjuṯangku Thomasanya ngula pitjanyangka nyakula tjakultjunu alatji, “Mayatjanyala nyangu.”

Ka Thomasalu wangkangu, “Wiya, puṯuṉa mulamularinganyi ngayulu. Tjinguṟuṉa palunya maṟa panya nailangka wakantja nyakula pampuṟa kutju mulamularingkuku, munuṉa kultu panya wakantja pampuṟa kuḻu mulamularingkuku.”

26Ka nyanga palulanguṟu tjiṟirpi 7 ngaṟala wiyaringkunyangka nintintja tjuṯa piṟuku tjunguringkula waḻi unngu nyinangi tuwa patingka. Ka Thomasanya kuḻu tjanala tjungu nyinangi. Ka Jesunya tuwa patingka piṟuku utiringu munu tjanala nguṟurpa ngaṟangu munu panya palu puṟunypaṯu wangkangu, “Raparingkulaya pukuḻpa nyinama!” 27Munu paluṟu Thomasala wangkangu, “Ala, nyawaltaṉi kuṟungku maṟa nyanga munuṉi pampula, munuṉi piṟuku miṉa waṟaringkula kultungka nyanga maṟa tjura pika nyanga aḻangka. Panya ngaṉmanypan puṯu mulamularingangi tjana tjakultjunkunyangka. Palu kuwari nyangaltatju mulamulariwa.”

28Ka Thomasalu nyakula mulamularingu munu wangkangu palula, “Mulapan nyuntu ngayuku Mayatja Godanya!”

29Ka Jesulu palula wangkangu, “Ngayunya nyakula kutjun ngayuku mulamularingu. Palu kutjupa tjuṯaya ngayuku nyakunytja wiya mulamularingkupai, nyara paluṟu tjana pukuḻpa mulapa nyinaku.”

Tjukurpa Nyangatja Mulamularingkunytjaku Walkatjunu

30-31Ka Jesulu miracle kutjupa kutjupa tjuṯa mulapa palyaningi palumpa nintintja tjuṯangka miṟangka tjana nyakula mulamularingkunytjaku. Palu nyiri nyangangkaṉa Jesulu palyantja uwankara walkatjunkunytja wiya munuṉa tjukurpa maṉkurpa kutju walkatjunu nyura nyakula kuliṟa mulamularingkunytjaku panya Jesunya mulapa Christanya Godaku katja, panya Wankaṟunkupai Godalu kalkuntjanya. Ka nyura tjukurpa nyangatja kuliṟa mulamularingkula wankaṟu tiṯutjara nyinaku palula tjungu.