PITJ

Johnku 13

Jesulu Palumpa Nintintja Tjuṯa Tjina Paltjintja

1Ka panya inma Katuwanu Ankunytjanya ilaringu. Ka Jesulu unngu kuliningi, “Kuwari ilaringu ngayulu manta nyangatja wantikatira Mamalakutu ankunytjaku.” Munu paluṟu palumpa panya maḻpa tjuṯa unngu kuliningi, panya paluṟu tjanampa rawa puḻkaṟa mukuringangi ilunytjakutu alatjiṯu.

2Ka munga pala palula Jesulu tjana palumpa nintintja tjuṯangku kuḻu tjunguringkula mai ngalkuningi. Ka mamu Satantu panya ngaṉmanytju Judasanya wituwituṉu Jesunya manikitjangku Jewku mayatja tjuṯa nintjintjaku. (Judasanya panya Simon Kaṟiyataku katja.) 3Ka Jesunya ninti panya palumpa Mamangku palunya mayatja puḻka tjunu uwankarangka waintarira witulya puḻka nyinanytjaku. Munu paluṟunku nintingku kuliningi panya paluṟu Godalanguṟu pitjanytjatjanungku Godalakutu maḻaku ankunytjikitjangku. 4-5Munu palulanguṟu paluṟu pakaṟa mantara katutja araltjanu, munu taula mantjiṟa paluṟunku kaṟilpa karpinu munu pitingka mina tjutinu. Munu palulanguṟu tjananya kutju-kutju tjina paltjiningi, palumpa nintintja tjuṯa, munu tjananya taulangka tjina muṉiningi. 6Munu para-paltjiṟa waṉaṟa Simon Peterla wirkanu, ka Peterlu wangkangu palula, “Nyaa Mayatja, ngayunya kuḻun tjina paltjini?”

7Ka Jesulu wangkangu, “Kuwarin puṯu kulini ngayulu nyanga tjina nyuranya paltjinnyangka. Palu ngulan kulini nyanga palunya.”

8Ka Peterlu wangkangu, “Wiya, paltjintja wiyangkuṉi wantima!”

Ka Jesulu ngapartji wangkangu, “Palu ngayulu nyuntunya paltjintja wiyangku wantinyangkampa nyuntu ngayuku walytja wiya alatjiṯu.”

9Ka palulanguṟu Simon Peterlu wangkangu, “Uwa Mayatja, ngayunyaṉi tjina kutju paltjintja wiyangku, maṟa, kata kuḻu uwankara paltjila.”

10Ka Jesulu wangkangu, “Tjinguṟu aṉangungku walytjangku puntu winki ngaṉmanytju paltjintjatjanungku piṟuku paltjintja wiya, panya alatjiṯu paluṟu kilina wiṟu nyinanyi. Palu tjina kutju palya paltjini iwarangka pitjanytjatjanungku. Ka nyura uwankara kilina nyinanyi, palu nyuralanguṟu kutju kilina wiya.” 11(Panya Jesulu nintingku kuliningi nganalu kuwari Jewku mayatja tjuṯangka palunya witintjaku nintilku. Palulanguṟu paluṟu wangkangu, “Panya nyuralanguṟu kutju kilina wiya nyinanyi.”)

12Munu Jesulu tjananya tjina paltjiṟa wiyaringkula mantarangka maḻaku tjarpangu munu aṟangkaṯu nyinakatingu. Munu tjanala wangkangu, “Nyura wanyu nyangatja tjukaṟurungku kulini ngayulu nyanga nyuranya tjina paltjintja? 13-14Kulilaya! Panya ngayunya nyura mayatjanmankupai, munu panyaṉi nyura wangkapai ‘Nintilpai.’ Nyangatja nyura tjukaṟurungku wangkapai, panya mulapa ngayulu nyurampa mayatja, munu panyaṉa nyuranya nintilpai. Palu kuwari nyangaṉa nyurampa waṟkaripai puṟunytju nyuranya tjina paltjiṉu, ka nyuranku uti palu puṟunypaṯu tjina paltjinma. 15Alatjiṯuṉa nyurampa utiṟa wantingu nyura nyakunytjatjanungku ngayunya arkaṟa palu puṟunypaṯu nyura palyantjaku mayatja-mayatjangku wiya panya waṟka puṟunytju. 16Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi panya wati waṟkaripai palumpa mayatjangka waintarinytja wiya. Ka palu puṟunypaṯu wati panya tjakulpa iyantjanya puḻka wiya, palu wati panya wituṟa iyalpainya puḻka mulapa palula waintaṟa. 17Uwa, kuwari nyanga nyura nintiringu tjukurpa nyangaku, panya ngayulu mayatjangku nyuranya tjina paltjiṟa nintinu nyura palu puṟunypaṯu palyantjaku. Ka nyura nintiringkunytjatjanungku ngayunya arkaṟa palyannyangka Godalu nyuranya pukuḻmankuku.

18“Ka panya ngayulu nyuranya wangkangu nyura uwankara kilina ngaṟanytja. Palu uwankara wiya, panya kutju nyuralanguṟu kura ngaṟanyi. Ngayulu ninti nyurampa ngayuku nintintja tjuṯaku, panya ngayulu ngaṉmanytju nyuranya ngurkantanu. Palu panya tjukurpa nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi nyanga alatji, ‘Wati maḻpangku ngayula tjungungku mai ngalkupai, nyara paluṟu kampa kutjuparira ngayuku kuraringu.’ Ka tjukurpa nyanga paluṟu mulapa kuwari nguwanpa utiringanyi. 19Kaṉa nyangatja nyurala ngaṉmanytju tjakultjunanyi tjukurpa nyara paluṟu utiringkunytja kuwaripangka. Ka nyura maḻangka kuliṟa ngayuku mulamularingkuku, panya ngayulu panya paluṟu, Godalu panya kalkuntjanya. 20Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi. Ngayuluṉa tjakulpa tjuṯa wituṟa iyalpai ngayuku tjukurpa tjakultjunkunytjaku. Ka kutjupangku aṉangu nyara palunya tjananya pukuḻarira aḻṯirampa ngayunya kuḻu pukuḻṯu aḻṯinyi. Munu paluṟu ngayunya aḻṯirampa ngayuku Mama kuḻu pukuḻṯu aḻṯinyi panya ngayunya iyantjanya.”

Jesulu Judasanya Kuraringkunytja Ngaṉmanytju Wangkanytja

(Matthew-ku 26:20-25; Markaku 14:17-21; Luke-aku 22:21-23)

21Munu nyanga palunya wangkara wiyaringkula Jesunya kurunpa puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringu munu tjanala wangkangu, “Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi. Kutjungku nyanga nganaṉalanguṟu Jewku mayatja tjuṯangka nintilku ngayunya witintjaku.”

22Kayanku nintintja tjuṯangku nyanga palunya kuliṟa yunpa kutjupa kutjuparira ngapa-ngaparku nyangangi puṯu kuliṟa, “Ngananya nyangangku wangkanyi?” 23Ka nintintja kutju Jesula itingka anta ngaringi palumpa panya maḻpa mulapa. 24Ka wati nyara palula Simon Peterlu maṟangku tjapiṟa wangkangu, “Wati-tjapila! Ngananya palangku wangkanyi?”

25Ka wati paluṟu itingka anta ngarinytjatjanungku ma-ilaringkula palula tjaalymaṟa tjapinu, “Mayatja, wati paluṟu ngananya?”

26Ka Jesulu wangkangu, “Nyangamaṉi. Kuwariṉa mai mantjiṟa tjaḻatjuṟa unganyi wati panya palunya. Nyara paluṟuṉi witintjaku nintilku.” Munu mulapaṯu mai mantjiṟa tjaḻatjuṟa ungu Judasanya, Simon Kaṟiyataku katja. 27Ka paluṟu maṟakatira mai mantjinnyangka nyara palula aṟa Satannga wati nyanga palula tjarpangu. Ka Jesulu wangkangu palula, “Mapalku ankula palyala panya nyuntu palyantjikitjangku kulintjatjanungku.”

28Kaya uwankarangku tjungu nyinanytjatjanungku tjukurpa nyanga palunya puṯu kuliningi Jesulu Judasala wangkanyangka. 29Kutjupa tjarangku kuliningi, “Tjinguṟu nyangangku Judasanya wituṉi ankula nganampa mai mantjintjaku, panya paluṟu yakutja manitjara nganampa kanyilpai.” Kaya kutjupa tjarangku kuliningi, “Tjinguṟu palunya wituṉi ankula aṉangu ngaḻṯutjara tjuṯa mani ma-ungkunytjaku.” 30Ka Judasalu mai lampi Jesulu panya ungkunyangka mantjiṟa ngalkuṉu munu pakaṟa mapalku anu uṟilkutu. Ka manta maṟuringkula munga ngaṟangi.

Jesulu Tjananku Mukuringkunytjaku Wangkanytja

31Ka Judasanya ankunyangka maḻangka Jesulu wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Kuwariṉa Watiku Katjangku wiṟu mulapa palyalku, kaṉi Godalu puḻkaṟa mirawaṉiku. Ka wiṟu mulapa ngayulu palyannyangka aṉangu tjuṯangku Godanya palu puṟunypaṯu puḻkaṟa mirawaṉiku. 32Uwa, tjana ngayulanguṟu Godanya puḻkaṟa mirawaṉiku, ka nyara palula maḻangka Godalu ngayunya ngapartji mirawaṉiku aṉangu tjuṯangka miṟangka, munu paluṟu rawangku paṯantja wiyangku mapalkungku palyalku kuwariṯu.”

33Munu tjanala piṟuku wangkangu, “Walytja tjuṯa! Ngayulu kuwari tjukutjuku nyurala nyinanytjatjanu ananyi. Ka nyura ngayunya ngurilku, munu nyura nguriṟa puṯu nyakuku, panya ngayulu ngaṉmanytju wangkangu Jewku mayatja tjuṯangka nyanga alatji, ‘Ngayulu nyara ankunytjitjakutu nyura puṯu ngayunya ma-waṉalku.’ Alatjiṉa tjanala wangkangu, kaṉa kuwari tjukurpa pala palunya nyurala kuḻu wangkanyi alatji, ‘Nyura ngayunya puṯu waṉalku ngayulu ankunytjitjakutu.’

34“Palu kuwariṉa tjukurpa kuwaritja nyurala wangkanyi. Uti nyuranku mukulya puḻka nyinama. Panya ngayulu mukulyangku nyuranya aṯunymaṟa kanyini, palu puṟunypaṯu nyuranku uti mukulyangku kanyinma. 35Panya nyuranku alatji ngaḻṯunytju puḻka mukuringkunyangka nyakula aṉangu winkingku nintiringkula kulilku nyura ngayuku nintintja tjuṯa nyinanyangka.”

Jesulu Wangkanytja Peternya Ngula Palumpa Ngurparingkunytjaku

(Matthew-ku 26:31-35; Markaku 14:27-31; Luke-aku 22:31-34)

36Ka Simon Peterlu tjapinu, “Mayatja, yaaltjikutun ananyi?”

Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, nyuntu kuwari ngayunya puṯu ma-waṉalku nyanga ngayulu ankunyangka. Palu ngulaṉin waṉalku.”

37Ka Peterlu wangkangu, “Mayatja, nyaakuṉanta waṉalwiyangku wantir'iyalku kutju ankunytjaku? Ngayulu mukuringanyi nyuntunya waṉantjikitja, munuṉa palya nyuntunya waṉaṟa nyuntumpa ngalkilpa iluku.”

38Ka Jesulu wangkangu Peterla, “Palu mulamulangkun wanyu wangkanyi ngayuku ngalkilpa ilunytjikitjangku? Kulila, nyuntulaṉa kuwari tjukaṟurungku wangkanyi, panya tjiṉṯu pakantja kuwaripangka tjuḻpu panya tjuki wangkapai, ka munga nyanga kuwari tjuḻpu paluṟu wangkanytja kuwaripangka nyuntu ngayuku maṉkuraṟa ngurparingkuku.”