PITJ

Revelation 9

1Ka angelpa nampa 5-ngku palumpa tuṟampata puuṟa wangkatjingaṉu, kaṉa nyangu kililpi puṟunypa mantakutu punkannyangka, ka kutjupangku kililpi palunya key ungu piṯi ngaṯi puḻkanya aḻantjaku. 2Ka kililpingku key panya mantjiṟa piṯi palunya aḻaṉu, ka tjunaṉpa puḻka mulapa pakaningi piṯi panya puḻkanguṟu waṟu puḻkangku kampanytja puṟunypa munu tjunaṉpa paluṟu anga-pitjala utuwaṟingku tjutuṉu.

3Ka palulanguṟu tjiṉṯilyka tjuṯa ukalingu puyunguṟu mantakutu pitikataḻi puṟunytju wipungku wakantjikitja aṉangu panya Godaku walytja wiya tjuṯa. 4Ka tjananya alatji wangkangu, “Tjanpi, puṉu, parka, munu ukiṟi kutjupa kutjupa tjuṯaya ngalkuwiyangku wantima, munu aṉangu Godaku walka ngalyangka kanyintja tjuṯa wakantja wiyangku wantima. Palu aṉangu kutjupa tjuṯa kutju nyakula wakanma. 5Munu wipungku wakaṟa iluntankunytja wiyangku wantima, palu tjananya pikatjaranma kutju rawangku piṟa 5-aṟangku, ka panya pitikataḻingku wipungku wakalpai palu puṟunypa tjanampa pika rawa kaarngaṟaku.” 6Palu piṟa nyara palula tjanala aṉangu tjuṯangku puṯu ilunytjikitjangku kulilku palu wankaṯuya nyinaku munuya wangkaku, “Walawi kaṉa mapalku ilu, nyangatjaṉa pika puḻkangka tjitjanyi kaṉi kaarngaṟanyi.” Alatjiya ilunytjikitja mukuringkuku, palu tjana pika pala palunyatjara ilunytja wiya wanka nyinaku.

7Palu tjiṉṯilyka nyara paluṟu tjana aṉangu puḻka nyanytju puṟunypa munuya riti ngaṟa-ngaṟangi, panya nyanytju tjuṯa riti ngaṟapai pika ankunytjikitja, palu puṟunypa. Paluṟu tjana wati yunpa puṟunypa ngaṟangi, munuya katangka kanyiningi puṯuru puṟunypa, panya puṯuru mayatjangku kanyilpai gold-nguṟu palyantja, palu puṟunypa. 8Munuya tjana mangka waṟa kungka puṟunypa ngaṟangi, munuya kaṯiṯi iṟi puḻka mulapa kanyiningi lion tjuṯa puṟunytju. 9Munu tjana piḻpirpa ayanatjara puṟunypa ngaṟangi. Ka tjana nyaḻpi uri-uritjingannyangkaṉa kulinu puḻkaṟa rurkunnyangka, panya nyanytju tjuṯa wakina tjuṯatjara rurku winki pikakitja wirtjapakalpai, palu puṟunypa. 10Paluṟu tjana wipu pitikataḻi puṟunytjara rawa para-ngaṟangi aṉangu tjuṯa wakantjikitja piṟa maṉkurpa kutjara.

11Ka tjiṉṯilyka nyanga palumpa tjanampa mayatja angelpa kutju piṯi ngaṯi puḻka kanyilpai ngaṟangi. Nyara palumpa ini wangka kutjupa Iipuṟu alatji, Apatannga munu wangka kutjupa Kuṟiki ini Apaliyannga.

12Uwa, pika puḻka panya ngaṉmanyitja wiyaringu, ka nyanga palula maḻangka pika puḻka kutjupa kutjara piṟuku wirkankuku.

13Ka angelpa nampa 6-ngku palumpa tuṟampata puuṟa wangkatjingaṉu, kaṉa kulinu kuuna 4-nguṟu pitjilpa gold-nguṟu wangkanyangka, pitjilpa panya Godala kuranyu ngaṟapailanguṟu. 14Munu paluṟu wangkangu panya angelpa nampa 6-ngka, “Ara karu uṟu puḻkatjarakutu ini Yupuṟaitilakutu munu angelpa 4 karpintja nyinanyangka nyakula araltjara.”

15Panya Godalu tjananya angelpa nyanga 4 karpintja kanyiningi paṯaṟa ngula palumpa taimingka araltjankunytjikitjangku tjana aṉangu kutjupa tjara manta winkingka iluntankunytjaku. Ka wangkanyangka angelpa panya nampa 6 mulapaṯu anu munu tjananya nyakula araltjanu. 16Kaṉi kutjupangku tjakultjunu wati warmaḻa winki mulapa nyanytjungka tatiṟa riti nyinanyangka mungilyi mulapa nampa nyanganpa 200 million.

17-18Kaṉa tjukurpa nyanga palunya tjananya nyangu, ka warmaḻa paluṟu tjana piḻpirpa kuṯitjitjara puṟunypa ngaṟangi. Piḻpirpa nyanga paluṟu tjana ayananguṟu palyantja kala wiṟutjara ngaṟangi. Kutjupa tjara rituwana waṟu tili puṟunypa, kutjupa tjara puluwana ilkaṟi puṟunypa, ka kutjupa tjara yalawana inuntji puṟunypa. Ka nyanytju tjuṯa kata lion puṟunypa ngaṟangi, ka tjaanguṟu waṟu tili puḻka pakaningi, puyu puḻka kuḻu munu puḻi kala inuntji puṟunypa kuḻu tili winki kampangi tjaanguṟu pakaṟa.

Kaya palula tjanalanguṟu aṉangu mungilyi mulapa ilungi manta winkingka, palu aṉangu mungilyi kutjupa tjara wankaringu. Aṉangu tjuṯa ilungu, ka kutjupa tjara wankaringu. 19Nyanytju tjuṯangku tjananya iluntanangi tjuṯa mulapa tjaanguṟu munu wipunguṟu kuḻu panya wipu tjanampa liru kata puṟunypa ngaṟangi munu aṉangu tjuṯa iluntanangi panya lirungku patjaṟa iluntankupai, palu puṟunytju.

20Ka pika nyanga palulanguṟu aṉangu mungilyi mulapa ilungu, palu mungilyi kutjupa wanka nyinanytjatjanu pika nyanga palunya nyakula nguḻuringkula Godalakutu pinkurarantja wiyangku wantingi. Munuya mamu kurunitja tjuṯa wantir'iyantja wiyangku rawangku mirawaṉira tjananya puḻkanmanangi. Munuya palu puṟunypaṯu puṉu tjuṯa apu tjuṯa kuḻukuḻu rawangku mukuringkula tungun-tunguntu pupakatira tjananya puḻkanmanangi, panya kutjupa kutjupa tjuṯa tjananku maṟangku palyaṉu apunguṟu puṉunguṟu gold-nguṟu munu tjiilpanguṟu kuḻu. Palu nguntiya watarkungku palyaṉu tjana walytjangku kuliṟa, panya nyanga tjana nyakupai wiya, kulilpai wiya, munu ankupai wiya kuḻu. 21Munuya paluṟu tjana rawangku kura palyalkatingi Godalakutu pinkuraraṟa kuranguṟu piiwiyaringkunytjikitjangku kulintja wiya. Munuya miripungkukatingi, munuya ilpinytji inkangi, kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻuya palyalkatingi ngangkaṟingku puṟunytju ayinayinirira, munuya kampangkaṯu ngaringi kutjupa tjuṯangka, munuya kutitjunangi. Munuya kura nyanga palunya tjananya palyantjatjanungku piiwiyaringkula Godalakutu pinkurarantja wiyangku alatjiṯu wantingi.