PITJ

1 Tjitja-lanikaku 5

Mayatja Jesukula Aḻa-aḻangku Paṯantjaku

1Palu walytja tjuṯa kulilaya, panya Mayatja Jesunya maḻaku pitjaku tjiṉṯu maḻatjangka. Palu nyuntu nganaṉa ngurpa tjiṉṯu nyara palumpa yaalaṟa paluṟu wirkankuku. Panya nyanga palunyala nyurala ngaṉmanytju tjakultjunangi nyura kuliṟa ninti nyinanytjaku. 2Ka panya nyura ngaṉmanytju kulintjatjanu ninti nyinanyi panya Mayatja Jesunya urulyku wirkankuku tjiṉṯu maḻatjangka aṉangu winki watarku nyinanyangka. 3Panya nyara palula kuwaripangka aṉangu mantatja kulilpai tjuṯangku watarku nyinara pukuḻarira alatji wangkaku, “Ai, nyangatjala kuwari manta winkingka pikaringkunytja wiya pilunpa kalypa wiṟuṟa alatjiṯu nyinanyi, panya nganaṉa kutjupa tjuṯaku nguḻuringkunytja wiyaringu.” Palu paluṟu tjana alatji wangkara ngunti pukuḻarinyangka pika panya kura puḻka mulapa tjanala mapalku wirkankuku. Kaya kumpiṟa wirtjapakalku wankakitja-palku.

4Nyara paluṟu tjana panya kura tjuṯa mungawaḻuṟungka nyinapai. Munuya tjiṉṯu maḻatjangka Jesunya maḻaku pitjanyangka nyakula puḻkaṟa urulyaralku watarku nyinanytjatjanu. Palu nyura panya Jesuku mulamularingkunytjatjanu kura wantira mungawaḻuṟungka nyinanytja wiyaringu, munu palulanguṟu nyura tjiṉṯu maḻatjangka urulyarantja wiya rapa ngaṟaku Jesunya maḻaku pitjanyangka. 5Panya nyura tilitjara nyinara wiṟu tjuṯa kutju palyalpai, munu nyura tjiṉṯu nyara palula Jesunya pitjanyangka nyakula puḻkaṟa pukuḻariku. Nyuntu nganaṉa panya ngaṉmanypa mungawaḻuṟungka nyinanytjatjanu wiyaringu, munula aṉangu kura tjuṯangka tjunguringkula kura palyantjaku wiyaringuṯu. 6Palulanguṟula uti watarku nyinanytja wiyangku aḻa-aḻangku paṯanma munula kulil-kulilpa nyinama Godalawanu kutju tiṯutjara tjukaṟuru nyinanytjikitja mukuringkulampa. Palyantiya mantatja kulilpai tjuṯa watarku nyinama kunkunpa puṟunypa, palu nganaṉa uti wankangku nyangama. 7Panya mungaringkunyangka aṉangu tjuṯa kunkunarinytjikitja mukuringkula kunkunaripai. Kaya kutjupa tjuṯangku tjikiṟa taṟangkaripai. 8Palu nganaṉa kuwari mungangka nyinanytja wiya kaḻaḻa nyinanyi Godaku walytja tjuṯa. Munula uti palulanguṟu kulil-kulilpa Godalawanu kutju tjukaṟuru palyanyku nyinama.

Utila tiṯutjara Jesuku mulamularingama munula palumpa puḻkaṟa mukuringama Jesuku walytja kutjupa tjuṯaku kuḻu. Panya tjaultjingku piḻpirta angatjuṯulpai warmaḻangku wakantjaku-tawara, palu puṟunypa nganaṉa mulamularingkula mukulya puḻka nyinanyangka kutjupangku nganaṉanya puṯu kuralku. Kala uti mulamulangku kuliṟa aḻa-aḻangku paṯanma panya ngula tjiṉṯu maḻatjangka Jesulu maḻaku pitjala nganaṉanya wankaṟunkuku palula tjunguringkula wanka tiṯutjara nyinanytjaku. Panya tjaultjingku mukaṯa wituwitu kanyilpai kata wakantjaku-tawara, palu puṟunypa nganaṉa wankaṟunkunytja kuliṟa aḻa-aḻangku paṯannyangka kutjupangku nganaṉanya puṯu kuralku. 9Panya nganaṉanya Godalu ngurkantankunytja wiyaṯu kuranmaṟa waṟungka waṉinytjikitjangku. Paluṟulanya ngurkantanu Mayatja Jesulu nganaṉanya wankaṟunkunytjaku. Palulanguṟula uti rawa mulamularingkula mukulya nyinama Jesunya pitjanytjaku paṯaṟa.

10Paluṟu panya nganampa anga-ilungu nganaṉa palula tjunguringkula tiṯutjara tjungu nyinanytjaku. Munu paluṟu ngula maḻaku pitjala nganaṉanya uwankara palula tjungulku ngaṉmanypa ilunytja tjuṯa munu wanka nyinanytja tjuṯa kuḻu. 11Ka nyura uti palulanguṟu tjukurpa nyanganpa kuliṟa ngapartji-ngapartjingku nyuranku wangkara rapanma Jesunya tiṯutjarangku tungun-tunguntu waṉantjikitjangku. Panya kuwari nyuranku wangkara kuṉpuṉi, palu puṟunytjuyanku rawangku wangkara kuṉpunma wantinytja wiyangku.

Wiṟuṟaya Nyinama Godalu Nyakula Pukuḻarinytjaku

12Palu walytja tjuṯa, wanyuya kulila. Panya aṉangu maṉkurtu nyuranya Jesuku walytja tjuṯa aṯunymaṟa kanyini Godalawanu tjukaṟuru nyinanytjaku. Ka nyura uti aṯunymankupai palula tjanala wangaṉarangku kulinma. Panya paluṟu tjana nyurala puḻkaṟa waṟkarinyi munu panyaya nyuranya kuraringkunytjaku-tawara wangkara tjukaṟurulpai nyura Mayatja Jesunya tjukaṟurungku waṉantjaku. 13Ka nyura uti palula tjanala wiṟuṟa kulinma munuya tjanampa puḻkaṟa mukuringama, panya tjana waṟka wiṟu mulapa nyurampa palyaṉi. Palulanguṟu nyura uti tjanala wangaṉarangku kulinma. Munuyanku pikaringkuwiya kalypa pilunpa nyinama.

14Walytja tjuṯa, piṟukula nyurala wangkanyi. Uti nyura Jesuku walytja kutjupa waṟka wiya nyinanyangka nyakula palunya waṟkarinytjaku wangkara wituwitunma. Munuya kutjupangku nguḻuringkula puṯu nguwanpa kulinnyangka nyakula palunya wangkara rapanma munu palunya alpamilanma wantinytja wiyangku. Uwa, uti nyura aṉangu uwankarangka purkaṟangku mukulyangku wangkama mirpaṉarira miranytja wiyangku. 15Ka tjinguṟu kutjupangku nyuranya kurannyangka nyura uti palunya ngapartji kurantjikitjangku kulintja wiyangku wantima. Munu nyura Jesuku walytja tjuṯangku uti ngapartji-ngapartjingku mukulyangku pukuḻtjungku alpamilanma munuya aṉangu kutjupa tjuṯa kuḻu mukulyangku kanyinma.

16Palu pukuḻpa tiṯutjaraya nyinama. 17Munuya Godala rawangku tjapinma. 18Munuya Godaku pukuḻarira palunya tiṯutjarangku mirawaṉima kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯa utiringkunyangka nyakula, munuya tjituṟu-tjituṟu tjuṯa kuḻu utiringkunyangka nyakula palu puṟunytjuṯu mirawaṉima wantinytja wiyangku. Uwa, alatji Godanya mukuringanyi nyura wiṟuṟa tiṯutjara pukuḻpa nyinanytjaku Jesula Christala tjungu.

19Munu Kurunpa Miḻmiḻṯu nyurala nintinnyangka nyura uti wangaṉarangku kulinma wantinytja wiyangku. 20Ka tjinguṟu Jesuku walytja kutjupangku wangkaku, “Kurunpa Miḻmiḻṯuṉi kuwari tjukurpa nintinu. Kaṉa wanyu nyurala tjakultjunkuku?” Kaya alatji wangkanyangka purkaṟangku kulinma palunya mapalkungku anantja wiyangku. 21Munuya paluṟu tjakultjunkunyangka kuliṟa ngurkantanama alatji kuliṟa, “Mulapa tjukurpa nyangatja Godalanguṟu, munta tjinguṟu wiya?” Munuya tjukurpa Godalanguṟu wangkanyangka kutju kulinma. Palu wiyangkampa kulintja wiyangku wantima. 22Munuya kura uwankarangka tjunguringkuwiyangku wantima.

Tjukurpa Maḻatja

23Palu panya Godalu kutjungku nganaṉanya kurunpa pukuḻpa rapa nyinanytjaku palyalpai. Kaṉa palula nyurampa tjapini nyuranya tjukaṟuruntjaku nyura palula miṟangka kura wantinytjatjanu palyanyku nyinanytjaku. Munuṉa piṟuku tjapini paluṟu nyuranya anga-kanyintjaku kurangka-tawara, nyura kurunpa winki palya mulapa tjukaṟuru tiṯutjara nyinanytjaku, ka tjiṉṯu maḻatjangka kutjupangku nyuranya puṯu kuranmankuku Mayatja Jesunya maḻaku pitjanyangka. 24Panya Godalu nyuranya ngurkantankunytjatjanungku mulapa alatjiṯu nintilku palunya kutju tjukaṟurungku waṉaṟa palyanyku nyinanytjaku, panya paluṟu nyuranya aṯunymankunytjikitjangku kalkuṉu munu paluṟu kalkuntjatjanungku palyalku alatjiṯu.

25Uwa walytja wiṟu tjuṯa, nganampa kuḻuya rawangku Godala tjapinma. 26Munuya pala Jesuku walytja kutjupa tjuṯa pukuḻarira maṟa witiṟa wangkama alatji, “Paulalu tjana nyuranya rawangku kulini.”

27Uwa, lita nyanga palunyaya mantjiṟa pala Jesuku walytja uwankarangka nyakula tjakultjunama, panya Mayatja Jesunya tjukurpa nyanga palunya aṉangu palumpa walytja uwankarangku kulintjaku mukuringanyi.

28Uwa, alatjiṯuṉa walkatjunanyi. Ka Mayatja Jesulu Christalu nyuranya pukuḻtjungku wiṟuṟa kanyinma.