PITJ

Genesis 5

Adamaku Walytjapiti

1-2Ka nyangatja Adamaku walytjapiti ma-tjuṯaringkunytja maḻatja maḻatja. (Panya Godalu aṉangu palyaṉu paluṟunku puṟunypa alatjiṯu. Ka paluṟu pula nyiṯayira kungka. Ka pulanya palyantjatjanungku pukuḻmanu munu pulanya ininu “aṉangu”.) 3-4Ka Adamanya yiya tjuṯa 130 nyinanytjatjanu piṟuku katjatjararingu, ka katja nyanga paluṟu mama puṟunypa alatjiṯu, ka palunya ininu Tjiitjinya. Munu nyara palula maḻangka Adamanya piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi nampa 800 munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. 5Munu paluṟu tjiḻpi mulararira kutju ilungu yiya 930 nyinanytjatjanu rawa mulapa.

6-8Ka Tjiitjinya puḻkaringkula yiya tjuṯaṯu nyinangi, munu 105 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu katja palunya ininu Inatjanya. Munu palula maḻangka paluṟu piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi nampa 807 munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu ngula mulapalta ilungu yiya 912 nyinanytjatjanu rawa mulapa.

9-11Ka wati panya Inatjanya yiya 90 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu palunya ininu Kinannga. Munu paluṟu piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi nampa 815 munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu paluṟu ngula mulapalta ilungu yiya 905 nyinanytjatjanu rawa mulapa.

12-14Ka wati panya Kinannga yiya 70 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu palunya ininu Maalalilnga. Munu nyara palula maḻangka paluṟu yiya tjuṯa mulapaṯu nyinangi nampa 840 munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu paluṟu ngula mulapalta ilungu yiya 910 nyinanytjatjanu rawa mulapa.

15-17Ka wati Maalalinya yiya nampa 65 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu palunya ininu Tjaṟitanya. Munu palula maḻangka piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi nampa 830 munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu paluṟu ngula mulapalta ilungu yiya 895 nyinanytjatjanu rawa mulapa.

18-20Ka Tjaṟitanya yiya tjuṯaṯu nyinangi munu 162 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu palunya ininu Inakanya. Munu palula maḻangka paluṟu piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi nampa 800 munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu palulanguṟu tjiḻpi mulararira ilungu yiya tjuṯa mulapa nyinanytjatjanu nampa 962.

21-22Ka wati panya Inakanya yiya 65 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu palunya ininu Mitjutjilanya. Munu palula maḻangka Inakanya pula Godanya maḻpaṟara nyinangi yiya tjuṯa mulapa nampa 300, munu paluṟu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. 23-24Paluṟu panya Godaku maḻpa tiṯutjara nyinangi palula tjungu, munu yiya nampa 365 nyinanytjatjanu paluṟu ilunytja wiya arkayiringu, panya Godalu palunya kultukaṯangku wanka mantjinu ngarira ilunytja wiyaṯu.

25-27Ka wati panya Mitjutjilanya yiya nampa 187 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu katja palunya ininu Lamikanya. Munu palula maḻangka piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi nampa 782, munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu paluṟu rawa mulapa nyinara ngula mulapa ilungu yiya nampa 969 nyinanytjatjanu.

28-29Ka wati panya Lamikanya yiya nampa 182 nyinanytjatjanu katjatjararingu munu palunya ininu Noah-nya munu wangkangu, “Mayatja Godalu panya manta kuraṉu, kala palulanguṟu maikitja puḻkaṟa mulapa waṟkarira pakuringkupai. Palu tjitji nyanga Noah-lu puḻkaringkula ngalinya pakuringkunyangka paku wiyalku pukuḻpa nyinanytjaku.” Alatji paluṟu wangkara ininu Noah-nya. 30-31Munu tjitji palunya mantjintjatjanu maḻangka Lamikanya piṟuku yiya tjuṯa mulapa nyinangi munu tjitji kutjupa tjuṯatjararingangi. Munu paluṟu ngula mulapalta ilungu yiya tjuṯa mulapa nyinanytjatjanu nampa 777.

32Ka wati Noah-nya yiya tjuṯa mulapalta nyinangi nampa 500 munu palulanguṟu katjatjararingu munu palunya ininu Tjimanya. Munu palulanguṟu katja kutjupa kanyinu ini Aamanya munu piṟuku kutjupa kanyinu ini Tjaipitjanya.