PITJ

Matthew-ku 19

Kuri Wantikatiwiyangku Wantima

(Markaku 10:1-12)

1Munu tjukurpa nyanganpa wangkara wiyaringkula Jesunya ngura Galileenya wantikatira uḻpaṟiralku anu manta panya Judealakutu munu nyara palulanguṟu piṟuku kakaraṟalku anu karu panya uṟutjara ini Jordantakutu munu itipirira ma-wirkanu karungka kampa kutjupa. 2Ka aṉangu winki mulatu palunya waṉaningi, ka ngura nyara palula paluṟu pikatjara tjuṯa palulakutu katinyangka palyaṟunguningi.

3Kaya wati Paṟatji tjuṯa palulakutu pitjangu munuya palunya ngunti arkaṟa tjapiningi alatji wangkara, “Wanyulanya tjakultjura! Mulapa wanyu watingku minyma kuri wantinytjaku ngaṟanyi aṟa kutjupa kutjupanguṟu? Mulapa wanyu Moselu alatji wangkangu?”

4Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Nyiringka nyura wanyu nyakunytja wiyaṯu? Panya kuwaripatjara mulapa Godalu aṉangu paluṉu wati munu minyma. 5Ka nyanga palulanguṟu panya watingku mama ngunytju wantikatira minyma kuri aḻṯira pula kutjuringkupai. 6Uwa, panya kutjara ngaṟanytjatjanu kutjuringkupai, ka pala palulanguṟu uti wati palumpa kuringuṟu tjararingkunytja wiya palula tjungu tiṯutjara nyinama, panya Godalu wati palunya minyma kuringka tjunguṉu.”

7Kaya Paṟatji tjuṯangku wangkangu, “Wiya, panya Moselu walkatjunu alatji, ‘Watingku kuri wantinytjikitja mukuringkula uti nyiringka walkatjuṟa ungama minyma panya palumpa kuri nyiri mantjiṟa ankunytjaku.’ Nyaanguṟu paluṟu alatji walkatjunu?”

8Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, panya kuwaripatjara mulapa Godalu wati minyma palyaṉu tjungu tiṯutjara nyinanytjaku wantikatinytja wiya. Palu nyura panya tungunpungkula wituwitu nyinanyangka Moselu tjukurpa nyangatja walkatjunu kuri wantikatinytjaku. 9Palu ngayulu nyurala wangkanyi alatji tjinguṟu minyma kuri wati kutjupangka kampangkaṯu ngarinyangka wati panya palumpa kuringku palunya palya wantikatinyi. Palu minyma kuri palya nyinanyangka wati panya palumpa kuringku palunya wantikatira minyma kutjupa aḻṯira kura palyaṉi Godalu wangkanytjitjangka tungunpungkula.” Alatji Jesulu tjanala wangkangi Paṟatji panya tjuṯangka.

10Ka palumpa nintintja tjuṯangku tjukurpa nyanga palunya kulintjatjanungku ngulalta palula wangkangu, “Munta-uwa, minyma kuri wati kutjupangka kampangkaṯu ngarinyangka kutju wantikatinytjaku ngaṟanyi kutjupa kutjupa tjuṯanguṟu wiya, ka nyanga palulanguṟula kulini kampa kutjupa palyaṯu ngaṟanyi kuri aḻṯiwiya kutju nyinanytjaku.”

11-12Ka Jesulu wangkangu, “Uwa, panya wati kutjupa tjuṯa kuri wiya nyinapai kutjupa kutjupa tjuṯanguṟu. Panya kutjupa tjara tjitji utintjaku-tawara kutjupangku palyalpai tjana kuri wiya alatji-alatjiṯu nyinanytjaku. Ka tjinguṟu kutjupa tjara iṯinguṟu tjitji utilpai wiya ngarinytja. Ka kutjupa tjarangku kuri aḻṯinytja wiyangku wantipai Godaku waṟka kutju palyantjikitjangku. Ka tjinguṟu nyara palu puṟunypa nyinanytjaku Godalu wati kutjupangka wangkanyangkampa uti wati paluṟu wangaṉarangku kuliṟa kuri aḻṯiwiya nyinama. Palu tjinguṟu wati kutjupa kuri aḻṯinytjikitja mukuringkulampa uti paluṟu ngayulu panya wangkanytjitja wangaṉarangku kulinma munu minyma kuringka tjungu tiṯutjara nyinama palunya wantikatinytja wiya.”

Jesulu Tjitji Tjuṯa Aḻṯinytja

(Markaku 10:13-16; Luke-aku 18:15-17)

13Kaya aṉangu tjuṯangku tjitji tjuṯa ngalya-katingu Jesulakutu tjanala maṟa tjunkula wangkara tjananya pukuḻmanytjaku. Kaya nintintja tjuṯangku aṉangu palunya tjananya painu.

14Ka Jesulu nintintja tjuṯangka wangkangu, “Tjitji tjukutjuku tjuṯa ngayulakutu pitjanyangka nyakulaya paintja wiyangku wantima! Panya aṉangu tjuṯa tjitji nyanga tjukutjuku tjuṯa puṟunypa nyinanyangkampa Godalu tjananya mayatja puḻkangku walytjanmaṟa kanyilku.” 15Munu alatji wangkara paluṟu tjitji palula tjanala maṟa tjunkula tjananya pukuḻmanu, munu palulanguṟu anu.

Wati Mani Ulytja Puḻkatjara

(Markaku 10:17-31; Luke-aku 18:18-30)

16Ka tjiṉṯu kutjupa wati yangupala kutju Jesulakutu pitjangu munu palula tjapinu, “Nintilpai! Nyaaṉa wiṟu mulapa palyalku Godala tjunguringkula wanka tiṯutjara nyinanytjikitjangku?”

17Ka Jesulu palula ngapartji wangkangu, “Nyaakuṉin alatji tjapini? Panya Godanya kutju palya mulapa nyinanyi. Ka panya nyuntu wanka tiṯutjara nyinanytjikitja mukuringkulampa paluṟu wituntjitja tjuṯa wangaṉarangku kuliṟa palyanma.”

18-19Ka wati panya paluṟu piṟuku tjapinu, “Palu wanyuṉi tjakultjura, wituntjitja yaaltjiṉa tjukaṟurungku palyalku?”

Ka Jesulu palula wangkangu, “Miri pungkuwiyangku wantima, kuri walytjatjarangka ngariwiyangku wantima, walytjatjara kutitjunkunytja wiyangku wantima, aṉangu kutjupa ngunti ngukaṟa wangkawiyangku wantima, mamangka ngunytjungka wangaṉarangku kulinma, munu aṉangu kutjupa tjuṯaku puḻkaṟa mukuringama nyuntunku mukuringkunytja puṟunypa.”

20Ka wati panya paluṟu kuliṟa wangkangu, “Wiya, tjukurpa nyanga palunya tjananya uwankara ngayulu wangaṉarangku kuliningi. Munuṉa nyaa piṟuku palyalku wanka tiṯutjara nyinanytjikitjangku?”

21Ka Jesulu palula wangkangu, “Nyuntu palya mulapa nyinanytjikitja mukuringkula uti ankula nyuntu panya kanyintja uwankara ma-ungama manikitjangku munu mani mantjiṟa ngaḻṯutjara tjuṯa para-ungama, munuṉi palulanguṟu pitjala ngayunyalta waṉanma. Munun nyuntu nyara palulanguṟu ngula ilkaṟingka wiṟu mulapalta mantjilku.”

22Ka wati paluṟu tjukurpa nyangatja kuliṟa puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟurira anu, panya paluṟu mani ulytja kutjupa kutjupa puḻkatjara alatjiṯu nyinangi, munu palunya tjananya walytjangku kanyintjikitja mukuringangi.

23Ka wati paluṟu ankunyangka nyakula Jesulu nintintja tjuṯangka wangkangu, “Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi, panya wituwitu mulapa ngaṟanyi aṉangu mani munu ulytja puḻkatjara tjuṯaku, panya tjana mani ulytja kuḻu puḻkaṟa kuliṟa puṯu Godaku walytjaringanyi paluṟu tjananya mayatjangku kanyintjaku. 24Kulilaya! Panya nyiilangka aḻa utju mulapa ngaṟanyi. Ka aḻa nyara palulawanu wanyu kamula tjarpapai? Wiya alatjiṯu. Ka palu puṟunypaṯu aṉangu mani ulytja puḻkatjara tjuṯa puṯu Godaku walytjaringanyi paluṟu tjananya mayatjangku kanyintjaku.”

25Kaya nintintja tjuṯangku kuliṟa kawaṟu-kawaṟuringu munuyanku ngaparku tjapiningi, “Palu Godalu aṉangu mani puḻkatjara tjuṯa wantirampa tjinguṟu aṉangu kutjupa uwankara kuḻu ngura kurakutu iyalku wankaṟunkunytja wiyangku.”

26Ka Jesulu tjananya tjukaṟurungku nyakula wangkangu, “Uwa, aṉangu puṯu walytja wankaringanyi, palu Godalu kutjungku wankalpai.”

27Ka Peterlu wangkangu, “Kulila, panya nganaṉa kutjupa kutjupa uwankara wantikatira pitjangu nyuntunya waṉantjikitja mukuringkula. Kalanya Godalu wanyu nyaa ungkuku?”

28Ka Jesulu wangkangu, “Ngula manta ilkaṟi nyangatja wiyaringkunyangka Watiku Katjanya mayatja puḻka tjiya wiṟungka nyinaku manta ilkaṟi kuwaritjangka. Ka nyura ngayuku nintintja panya 12 palu puṟunypaṯu tjiya wiṟu tjuṯangka kutju-kutju nyinaku munu nyura aṉangu panya Israelkunu tjuṯa mayatjarira kanyilku walytjapiti kutju-kutju wati panya Jacobaku katja 12-nguṟu. 29Ka panya ngayunya waṉantjikitjangku nyura tjinguṟu nyurampa waḻi, munu kuṯa kangkuṟu tjuṯa, mama, ngunytju, tjitji tjuṯa, kaana kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu wantikatingu. Ka nyara palulanguṟu Godalu watarkuriwiyangku nyuranya puḻka mulapalta ungkuku, ka nyura palula tjungu wanka tiṯutjara nyinaku. 30Ka panya kuwari aṉangu tjara kutjupa puḻka nyinanyi, ka tjara kutjupa ngaḻṯutjara nyinanyi. Palu ngula puḻka nyinanytjatjanu tjana tjukutjukuringkuku, ka panya tjana ngapartji ngaḻṯutjara nyinanytjatjanu puḻkaringkuku.” Alatji Jesulu wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka.