PITJ

Luke-aku 17

Jesuku Walytja Tjuṯa Kurantja Wiyangku Wantinytjaku

(Matthew-ku 18:6, 7, 21, 22; Markaku 9:42)

1-2Ka Jesulu wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Uwa, mantangka nyanga nyinara aṉangu tjuṯangku Godala tungunpungkula kura tjuṯa palyalpai. Ka kutjupa tjuṯangku Godala tungunpungkula aṉangu kutjupa tjuṯa wituwitulpai tjana puṟunytju kura palyantjaku. Palu aṉangu nyara palumpa tjanampa pika puḻka mulapa ngaṟaku ngunti wituwitunnyangka. Kulilaya! Tjinguṟu watingku aṉangu kutjupangka liringka puḻi puḻka tjunguṟa karpiṟa palunya puḻi winki uṟu ngaṯingka waṉiku, ka alatji wiṟu wiya, kura alatjiṯu. Palu tjinguṟu tjitji ngayuku mulamularingkupai nyinanyi, ka aṉangu kutjupangku palunya wituwitulku kura palyantjaku, ka alatji wiṟu wiya kura puḻka mulapa nyara uṟungka waṉinytjitjangka muṉkara mulapa. Panya pika puḻka mulapa utiringkuku aṉangu nyara palumpa paluṟu tjitji tjukutjuku nyanga puṟunypa ngayula tungunpungkunytjaku palyannyangka. 3Kayanku nyura puḻkaṟa aṯunymanama.

“Palu tjinguṟu nyuntumpa kuṯangku nyuntunya kurannyangkampa palula utiṟa tjakultjunama panya paluṟu nyuntunya kurantja. Ka tjinguṟu paluṟu kura palyantjatjanu piiwiyaringkunyangkampa nyuntu palumpa kalyparingama. 4Palu tjinguṟu nyuntumpa kuṯangku tjiṉṯu kutju kaḻaḻa waṟa nyuntunya tjuṯa-aṟangku kuralku munu kurantjatjanu paluṟu tjuṯa-aṟaṯu maḻaku pitjaku kuṉṯaringkula nyuntula wangkara kalyparingkunytjikitja, ka nyuntu uti tjuṯa-aṟangkuṯu palunya kalypangku kuliṟa wantima.”

Rapa Mulararinytjaku

5Kaya Jesulu iyantja tjuṯangku palula wangkangu, “Mayatja, nintinmalanya Godaku rapa mulararinytjaku.”

6Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, nyura tjinguṟu kulini Godaku rapa puḻkaringkula kutju nyura puḻka palyantjikitjangku. Palu wanyuya kalka tjukutjuku kulila. Panya mantangka tjunkunyangka kalka paluṟu pakaṟa puṉu puḻkaringkupai, ka palu puṟunypa nyura Godaku tjukutjuku mulamularingkulampa nyura puṉu nyanga puḻkangka wangkaku milku winki pakaṟa ankula uṟu puḻkangka nguṟurpa ngaṟanytjaku. Ka mulapaṯu puṉu paluṟu ankuku nyura witunnyangka.”

Kaṉany-kaṉanyarinytja Wiya Mayatjaku Waṟkarima

7Ka Jesulu piṟuku tjanala tjukurpa kutjupa wangkangi wati waṟkatjara alatji, “Tjinguṟu wati kutjupangku wati waṟkaripai kanyini. Ka tjinguṟu paluṟu uṟilta waṟkaripai munu manta runyulpai munta tjinguṟu paluṟu tjiipi tjuṯa aṯunymankupai, munu paluṟu tjinguṟu waṟkatjanu wiyaringkula ngalya-tjarpaku. Ka tjarpanyangka palumpa mayatjangku palula nyaa wangkaku? Tjinguṟu alatji wangkaku, ‘Pitjala nyinakatira mai ngalkula.’ 8Wiya, wati pala palula paluṟu alatji wangkaku, ‘Kukatju paula mai kuḻu munu mantara kutjupangka tjarpara mai mina kuḻu ngalya-kati ngayulu ngalkula tjikintjaku. Munun maḻangka ngayulu ngalkula wiyaringkunyangka nyuntunku ngapartji mai walytjanku ngalkula.’ 9Ka wati panya waṟkaripaingku uwankara wangaṉarangku kuliṟa palyannyangka mayatjangku wanyu palunya wiṟunmankuku? Wiya, panya palumpa ngaṟanyi alatjiṯu mayatjangku witunnyangka palyantjaku.

10“Ka palu puṟunytju nyura kuḻu uti Godalu wangkanytja uwankara palyaṟa wiyaṟampa palula alatji wangkama, ‘Nganaṉa nyuntumpa waṟkaripai tjuṯa kutju, ka palya nyuntu nganaṉanya wangkara wiṟunmankunytja wiyangku wantinyi, panya nganaṉa nyuntu wituntjitja tjuṯa kutju palyaningi.’ ” Alatji Jesulu wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka tjana Godalu wituntjitja tjuṯa wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku.

Jesulu Wati Miṟi Pikatjara Tjuṯa Palyaṟungkunytja

11Ka Jesunya tjana Jerusalemalakutu ma-pakaṉu munuya Galileela pulala Tjamiṟiyala nguṟurwanu anangi. 12Munuya wirkanu ngura tawunu kutjupangka tjukutjukungka. Kaya wati 10 miṟi pika puḻkatjara tjuṯa nyinangi nyara palula waḻi tjuṯangka mauṉṯalpa. Munuya Jesunya pitjanyangka nyakula ngaparikatingu palulakutu. Palu tjana puṯu ilaringangi palulakutu, panya tjaka aṉangu miṟi pikatjara puṯu tjunguringkupai aṉangu palya tjuṯangka. 13Munuya paṯunguṟu mirara palula wangkangu, “Mayatja Jesu! Ngaḻṯuriwalampa!”

14Ka Jesulu tjananya nyakula wangkangu, “Ma-pitjaya waḻikutu munuyanku ankula nintila wati tjukurtjara tjuṯangka nyuranya miṟi nyakunytjaku.” Kaya mulapaṯu anu munuya nguṟurpa palyaringu.

15Ka kutjungku paluṟunku palyaringkunytja nyakula maḻaku aṟuringu Jesulakutu munu wangka katungku mirara Godanya waḻkuṉu. 16Munu puḻkaṟa pukuḻarira Jesula tjinangka itingka kuranyu ngampaḻngaṟakatira palunya waḻkuṉu. Wati nyanga paluṟu malikitja Tjamiṟiyanya nguraṟa, Jew wiya.

17Ka Jesulu tjapinu palula, “Panya wati 10 kuwari palyaringu, ka yaaltji 9 kutjupa?” 18Munu palulanguṟu palumpa nintintja tjuṯangka wangkangu, “Nyangatja wati Tjamiṟiyanya nguraṟa kutju maḻaku aṟuringu wati malikitja Godanya pukuḻarira waḻkuntjikitja.” 19Munu Jesulu piṟuku palula wangkangu, “Palya, pakaṟa pukuḻarira ara! Panya nyuntu ngayuku mulamularingkunytjatjanu palyaringu alatjiṯu.”

Godanya Mayatja Puḻka Nganaṉala Ngaṟanyi

(Matthew-ku 24:23-28, 37-41)

20Kaya Paṟatji tjuṯangku Jesula tjapinu, “Yaalaṟa Godalu pitjala mantangka nyanga aṉangu tjuṯa walytjanmaṟa mayatjangku kanyilku?”

Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Wiya, puṯu nyura uti nyanganyi Godalu aṉangu tjuṯa walytjanmaṟa mayatjangku kanyintja, panya paluṟu mayatja mantatja puṟunypa pitjala palyantja wiya. 21Aṉangungku puṯu wangkaku, ‘Nyawa! Nyangatja kuwari Godalu pitjala mayatjangku kanyini aṉangu nyanganpa.’ Munta tjinguṟu wangkaku, ‘Nyaratjampal!’ Palu wiya, panya Godanya ngaṉmanypa pitjala mayatja puḻka nyurala nguṟur-nguṟurpa ngaṟanyi nyurala unngu.”

22Munu Jesulu piṟuku wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Ngula, pika kutjupa kutjupa tjuṯa utiringkunyangka nyura Watiku Katjaku puḻkaṟa mukuringkuku ngayulu warpungkula pitjala wankantjaku, palu puṯu nyura palunya nyakuku. 23Ka nyara palula aṟangka aṉangu kutjupa tjuṯangku nyurala wangkaku, ‘Nyawa Mayatjanya nyaratjampal!’ Ka kutjupa tjuṯangku wangkaku, ‘Wiya, nyangatjampal!’ Palu alatji wangkanyangkaya kuliṟa wantima, munuya ngayuku ngurintjikitjangku tjanala tjunguringkunytja wiyangku wantima. 24Panya ngayulu Watiku Katjanya ngula maḻaku pitjala mapalku utiringkuku aṉangu uwankarangka manta winkitjangku uti nyakunytjaku. Panya wanangaṟangku pinpara utilpai manta winki, palu puṟunypa ngayulu utiringkuku. 25Palu ngayulu ngaṉmanypa pikatjararingkuku, kaya aṉangu mantatja tjuṯangku ngayunya kuraṟa pungkuku. 26Panya ngayulu pitjanytja-aṟangka tjiṟirpi panya Noah-nya tjana iriti nyinanytjitja puṟunypa ngaṟaku. 27Panya nyara palula aṟangka uṟu puḻkangka kuwaripangka aṉangu tjuṯa watarku nyinangi, munuya mai kuka ngalkuningi, kapi waina kuḻu tjikiningi, munuya wati tjuṯangku kungka tjuṯa aḻṯingi. Alatji-alatjiṯuya nyinangi watarku, ka panya Noah-nya tjana palumpa walytja tjuṯa kuḻu uṟu puḻkangka-tawara pautangka tjarpangu, ka panya uṟu puḻkangku pakaṟa katuringkula aṉangu kutjupa uwankara iluntanu.

28“Ka palu puṟunypa ngula ngaṟaku ngayulu maḻaku pitjanyangka. Panya Lotanya tjana iriti nyinanytja-aṟa puṟunypa ngura panya Tjatamala. Panya nyara palula aṟangka aṉangu Tjatamanya nguraṟa tjuṯa watarku alatjiṯu nyinangi munuya ngalkula tjikiningi, munuya kutjupa kutjupa tjuṯa tjalamilaningi, munuya mai tjuṯa kuḻu pakaltjinganingi, munuya waḻi tjuṯa kuḻu palyaningi. 29Ka panya tjiṉṯu kutjupa Lotalu tjana palumpa walytja tjuṯangku ngura pala Tjatamanya wantikatingu, ka tjana ankula ma-paṯuringkunyangka Godalu waṟu puḻka ilkaṟinguṟu iyaṉu Tjatamalakutu, ka aṉangu uwankara ilungu maḻaringkula nyinanytja tjuṯa. 30Ka nyara palu puṟunypa ngula aṉangu tjuṯa watarku alatjiṯu nyinaku ngayulu Watiku Katjanya witulya puḻka pitjanyangka. 31Nyara palula aṟangka tjinguṟu wati waḻi katu nyinanyi munu uti paluṟu ukalingkula waḻi unngu palumpa ulytja mantjintjikitja tjarpanytja wiya mapalku wirtjapakanma. Ka palu puṟunypa wati kutjupa tjinguṟu uṟilta kaanangka waṟkarinyi munu uti paluṟu maḻaku ngurakutu ulytjakitja ankunytja wiya mapalkuṯu wirtjapakanma. 32Minyma panyatjaya kulinma, Lotaku panya kuri, palu puṟunypa wiyaringkunytjaku-tawara. 33Aṉangu kutjupangku tjinguṟu alatji kulilku, ‘Wanyu kaṉatju ngayulu walytjangku aṯunymanama mantangka nyanga rawa wanka nyinanytjikitjangku.’ Palu alatji kuliṟa paluṟu Godanya wantinyi, ka Godalu palunya ngula ilunyangka puṯu wankaṉi palula tjunguringkula tiṯutjara nyinanytjaku. Ka aṉangu kutjupangku tjinguṟu alatji kulilku, ‘Wanyuṉa nguḻuringkuwiyangku Godanya tiṯutjarangku waṉanma, kaṉi palya kutjupangku ngayunya iluntankuku.’ Ka alatji kulinnyangka Godalu ngula ilunyangka palunya wankaṟa pakaltjingalku palula tjungu tiṯutjara wanka nyinanytjaku.

34“Ka ngula ngayulu mantakutu maḻaku pitjanyangka munga pala palula aṉangu kutjara tjinguṟu piita kutjungka kunkunpa ngarinyi, kaṉa kutju mantjilku munuṉa kutju wantikatiku. 35-36Ka palu puṟunypa ngura kutjupangka minyma kutjarangku tjinguṟu mai ukiṟinguṟu uṉinypa rungkaṉi, kaṉa tjinguṟu kutju mantjilku munuṉa kutju wantikatiku.” Alatji Jesulu tjanala wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka.

37Kaya tjapinu Jesula, “Mayatja, palu ngura yaaltjingka nyanga paluṟu tjana alatjiriku?”

Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Wanyu tjuḻpu panya waḻawuru kulila! Panya kuka ilura ngarinyangka waḻawuru tjuṯa kapuṯuripai. Kala nyakula tjukaṟurungku kulilpai. Palu puṟunypa nyura ngayunya maḻaku pitjanyangka nyakula tjukaṟurungku ngurkantankuku.”