PITJ

Luke-aku 14

Jesulu Wati Pikatjara Palyaṟunguntja Tjiṟirpi Miḻmiḻṯa

1Ka Saturday kutjupangka tjiṉṯu panya pakuwiyaringkupaingka Jesunya anu mai ngalkunytjikitja wati Paṟatji puḻkaku waḻikutu. Kaya Paṟatji kutjupa tjuṯangku munu wati Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku kuḻu waḻi pala palulaṯu tjunguringkula ngalkuningi, munuya Jesunya ilangku aṟuṟa nyangangi. 2Panya wati kutju tjunta kutjara munu miṉa kutjara raa-raa puḻkatjara Jesula kuranyu nyinangi.

3Ka Jesulu palunya nyakula Paṟatji tjuṯangka munu wati Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangka kuḻu tjapinu wangkara, “Nganampa palya ngaṟanyi Saturday-ngka pikatjara palyaṟunguntjaku tjiṉṯu panya pakuwiyaringkupaingka, munta wantikula tjiṟirpi kutjupaku?” 4Kaya uwankara alatjiṯu pilunpa nyinangi wangkanytja wiya.

Ka Jesulu pikatjara panya witiṉu munu palunya pika palyaṟunguṉu munu wituṟa iyaṉu ngurakutu ankunytjaku. 5Munu maḻangka Jesulu wangkangu aṉangu tjuṯangka, “Tjinguṟu nyuntumpa katja munta tjinguṟu puluka tjiṟirpi pakuwiyaringkupaingka wellangka punkaṟa tjarpanyangkampa nyuntu palunya ilaṟa walatjunkupai mungawinkiku paṯaṟa wantinytja wiyangku.”

6Kaya nyangatja kuliṟa unngu kuliningi, “Uwa pala.” Munuya ngapartji wangkanytjikitjangku puṯu kuliningi, munuya wangka wiya alatjiṯu ngaṟangi.

Walytjangkunku Puḻka Palyalwiyangku Wantima

7Ka waḻi pala palula Jesulu nyangu aṉangu tjuṯangku tjarpara tjiya wiṟu nyinakatinytjikitjangku walytjangku ngurkantankunyangka munu paluṟu tjanala tjukurpa aṟa kutjupatjara wangkangi alatji, 8“Tjinguṟu kutjupangku nyuntunya mai puḻkaku aḻṯinyangkampa pitjala tjiya wiṟungka ngurkantaṟa kuranyu nyinakatiwiyangku wantima. Tjinguṟu aṉangu kutjupa ngaṉmanytju aḻṯingu mai pala palumpaṯu. Ka paluṟu tjinguṟu wati mayatja puṟunypa nyuntula waintaṟa nguwanpa. 9Ka panya nyuntunya maiku aḻṯinytjalu tjinguṟu pitjala nyuntula wangkaku, ‘Nyuntu pala nyinanytjitjangka wati nyangatja nyinatjura kuranyu munu nyuntu nyangangka nyinakati maḻa nguwanpa.’ Ka nyuntu paluṟu alatjingannyangka puḻkaṟa kuṉṯaringkuku munun pakaṟa maḻarku nyinakatiku.

10“Palu utin kutjupangku nyuntunya maiku aḻṯinyangkampa ngaṉmanypa alatjiṯu ankula tjiya kutjupangka maḻa nyinama, kanta paluṟu nyuntunya maiku panya aḻṯinytjalu pitjala nyakula wangkaku, ‘Walytja wiṟu, pakaṟa pitja munu tjiya nyanga wiṟungka kuranyu nyinakati!’ Kan kutjupa tjuṯangka kuranyulta nyinaku.

11“Palu nyuntunku walytjangku puḻkanmankunyangkampanta maḻa tjunkuku, palu nyuntu walytjangku tjukutjuku kulinnyangkampanta kuranyu tjunkuku. Alatji Godalu palyalpai.”

12Munu Jesulu wangkangu wati panya palunya maiku aḻṯinytjanya panya, “Nyuntu mai puḻka palyaṟampa aḻṯiwiyangku wantima nyuntumpa kuṯa maḻanypa maḻpa tjuṯa munu wati mani puḻkatjara kuḻu munu nyuntula itingka nyinanytja tjuṯa kuḻukuḻu, panya nyuntu alatjingannyangkampa tjana kuḻu ngula mai puḻka palyantjatjanungku nyuntunya ngapartji palu puṟunypaṯu aḻṯiku. 13Palu mai puḻka palyaṟampa aṉangu ngaḻṯutjara tjuṯa, nyumpu tjuṯa munu lurpalpai tjuṯa kuḻu aḻṯi, munu kuṟu pati tjuṯa kuḻu. 14Panya paluṟu tjana nyuntunya ngapartji puṯu ungkupai, kanta ngula Godalu nyuntunya ngapartji ungkula pukuḻmankuku tjiṟirpi maḻatjangka panya aṉangu Godaku walytja tjuṯa ngula ilunytjatjanu pakantjitjangka.”

Mai Puḻkaku Aḻṯinytja

(Matthew-ku 22:1-10)

15Ka Jesulu wangkara wiyaringkunyangka wati kutjupangku palula itingka nyinara wangkangu, “Ngula Godaku walytja tjuṯa palula tjunguringkula mai puḻka ngalkuku Godalu tjananya mayatjangku kanyinnyangka, kaya palulanguṟu pukuḻpa mulapa nyinaku.”

16Ka Jesulu palula ngapartji wangkangu tjukurpa aṟa kutjupatjara nyanga alatji, “Wati puḻkangku aṉangu maḻpa tjuṯaku mai puḻka palyantjikitja mukuringangi munu paluṟu tjanala ngaṉmanytju tjakultjunu ngula pitjanytjaku. 17Ka mai panya ritiringkunyangka paluṟu wati palumpa waṟkaripai iyaṉu ankula nyara palunya tjananya aḻṯinytjaku wangkara, ‘Pitjaya! Mai uwankara palyaṟa tjunkunytja riti ngarinyi.’

18“Kaya uwankarangku kutjungku kutjungku wantinytjikitjangku wangkangi. Kutjungku alatji wangkangu, ‘Ngayulu kuwari manta payamilaṉu, munuṉa ankula nyakunytjikitja mukuringanyi. Ka puṯa nyuntumpa mayatjangka ma-wangka ngayulu puṯu pitjanytja.’

19“Ka kutjupangku ngapartji wangkangu palula, ‘Ngayulu puluka kutjara maṉkurpa payamilaṉu maḻpaṟara maḻpaṟara munuṉa tjananya arkaṟa waṟkamilantjikitja mukuringanyi. Ka puṯa nyuntumpa mayatjangka ma-wangka ngayulu puṯu pitjanytja.’

20“Ka kutjupangku ngapartji wangkangu, ‘Ngayulu kuwari kutju kungkawaṟa aḻṯingu munuṉa kuringka nyinanytjikitja mukuringanyi. Ka nyuntumpa panya mayatjangka ma-tjakultjura ngayulu puṯu pitjanytja.’

21“Ka wati panya waṟkangku maḻaku ankula tjana wangkanytjitja uwankara mayatjangka tjakultjunu. Ka paluṟu puḻkaṟa mirpaṉarira wangkangu palula, ‘Wala puḻka ara tawunukutu munu aṉangu ngaḻṯutjara tjuṯa iwara puḻka tjuṯangka munu tjukutjuku tjuṯangka kuḻu nyakulampa tjananya aḻṯira ngalya-kati, nyumpu tjuṯa, kuṟu pati tjuṯa kuḻukuḻu munu lurpalpai tjuṯa kuḻu.’

22“Ka paluṟu mulapaṯu ankula aḻṯira ngalya-katingu aṉangu ngaḻṯutjara tjuṯa, munu palulanguṟu wangkangu, ‘Mayatja, panya nyuntu wangkanytjitjangkaya pitjangu, palu ruuma angantja wiyaṯu ngaṟanyi.’

23“Ka mayatjangku panya piṟuku wangkangu wati panya waṟkangka, ‘Ara ilytjikutu munu iwara kutjupa tjuṯanguṟu aḻṯira ngalya-kati ngayuku waḻi angantjaku. 24Ka aṉangu panya ngayulu ngaṉmanytju aḻṯinytjitja tjuṯangkuya puṯu mai ngalkuku ngayula tjungungku.’ ” Alatji Jesulu tjukurpa tjanala wangkangi nintintjikitjangku panya paluṟu aṉangu tjuṯaku puḻkaṟa mukuringanyi palulakutu pitjala tjunguringkunytjaku.

Palumpa Nintintja Nyinanytjaku

(Matthew-ku 10:37-38)

25Kaya aṉangu tjuṯa mulapa Jesula tjungu anangi, ka paluṟu pinkuraraṟa tjanala wangkangu, 26“Kutjupa tjinguṟu ngayuku nintintja nyinanytjikitja mukuringkulampa uti ngayuku puḻkaṟa mukuringama munu palumpa mamaku, ngunytjuku, kuriku, tjitjiku, nyarumpaku, kuṯaku munu paluṟunku kuḻu tjuku nguwanpa mukuringama. Panya paluṟu ngayuku waintaṟa tjanampa puḻkaṟa mukuringkulampa puṯu ngayuku nintintja nyinaku. 27Uwa, nyura ngayuku nintintja nyinanytjikitja mukuringkulampa uti tiṯutjarangku ngayunya waṉanma pakuringkuwiyangku ilunytjakutu-wangkara. Palu nyura tjinguṟu puṉu kaṯakutjarangka ilunytjikitja kuliṟa nguḻuringkulampa nyura puṯu ngayuku nintintja nyinaku.

28“Panya kutjupangku tjinguṟu waḻi waṟa palyantjikitja mukuringkulampa uti paluṟu ngaṉmanytju nyinakatira mani-waraṟa kantamilanma nyakunytjikitjangku tjinguṟu mani puḻka ngarinyi waḻi palunya palyaṟa wiyantjaku. 29Palu tjinguṟu paluṟu mani kantamilalwiyangku watarkungku waṯa-waraṟa palyaṟa tjunkulampa tjinguṟu paluṟu puṯu uwankara palyaṟa wiyalku mani wiyaringkunyangka. Ka ngaṯalpaṯu palyaṟa wiyantja wiyaṯu wiyaringkuku, ka aṉangu tjuṯangku palunya nyakula ikaringkuku. 30Munuya wangkaku, ‘Wati nyangangku panya waḻi palyaningi, palu palyaṟa wiyantja wiyaṯu, nyangatja kuwaripaṯu ngaṟanyi.’

31“Munu tjukurpa pala palu puṟunypa kutjupa nintiringkunytjikitjangku kulila. Panya Mayatja puḻkangku wati tjaultji tjuṯa pika pungkunytjaku katingi nampa nyangatja 10,000. Ka ankunyangka kutjupangku tjinguṟu pitjala wangkangu palula, ‘Kulila, nyaratja mayatja kutjupangku nyuranya ngapartji pika pungkunytjikitjangku ngalya-katinyi tjaultji tjuṯa mulapa nampa nyangatja 20,000 nyuntumpa tjaultjingka muṉkara mulapa.’

“Ka nyangatja kuliṟa mayatja panya paluṟu nyinakatingu munu kuliningi alatji, ‘Tjinguṟu nganaṉa tjananya pungkula wiyalku, munta tjinguṟu wiya. Panya paluṟu tjana tjuṯa mulatu nganaṉanya pungkula wiyantjaku alatjiṯu.’ 32Munu paluṟu tjananya pika pungkula wiyantjikitjangku puṯu kuliṟampa wati kutjupa maṉkurpa tjakulpa iyaṉu ankula tjananya ngaparikatira kalypangku wangkara markuntjaku tjaultji panya kutjupa tjuṯa parari kuwaripaṯu pitjanyangka.

33“Ka palu puṟunypa ngaṟanyi nyurampa, panya nyura ngayuku nintintja tjuṯa nyinanytjikitja mukuringkulampa nyura uti puḻkaṟa kulinma. Panya nyura kutjupa kutjupa uwankara wantira ngayuku puḻkaṟa mukuringkula kutju ngayuku nintintja nyinaku.” Alatji Jesulu tjananya wangkangi.

Tjaltu Mayu Wiyaringkunytja

(Matthew-ku 5:13; Markaku 9:50)

34Munu piṟuku wangkangi tjukurpa kutjupa nintintjikitjangku alatji, “Panya tjaltu wiṟu mulapa ngaṟanyi, palu tjinguṟu tjaltu paluṟu mayu wiyaringkunyangkampa yaaltjingaṟa piṟuku tjaltu paluṟu palyaringkupai mayu wiṟuringkunytjaku? 35Wiya tjaltu paluṟu mayu wiyaringkupai alatjiṯu, ka nyamparingkunyangka waṉipai. Ka nyura pina aḻangku kuliṟampa ngalya-kulinma tjukurpa nyanga ngayulu nyurala wangkanytja.”