PITJ

2 Timitjiku 4

1-2Uwa, ngula Jesulu mayatja puḻka mulatu maḻaku pitjala aṉangu uwankara ngurkantaṟa tjaralku ngaṉmanypa ilunytja tjuṯa munu wanka nyinanytja tjuṯa kuḻu. Kaṉa nyara palulanguṟu nyuntunya kuwari wangkanyi Godaku tjukurpa aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku pakuringkuwiyangku. Nyangatjaṉa Godala munu Jesula Christala miṟangka nyuntunya wangkanyi, ka mulamulangku kuliṟa wangkama. Kaya tjinguṟu kuliṟa pukuḻariku, munta tjinguṟuya kuliṟa wantiku. Palu nyuntu tjanala wangkama alatjiṯu wantinytja wiyangku. Munu tjananya kura palyannyangka nyakula painma kura wantinytjaku, munu tjananya wangkara kuḻu tjukaṟurunma Godalawanu tjukaṟuru palyanyku nyinanytjaku. Palu tjananya purkaṟangku wangkara nintinma mukulyangku mirpaṉarinytja wiyangku tjana kuliṟa wangaṉararingkula Jesunya tjukaṟurungku waṉantjaku.

3Kuwariya aṉangu tjuṯangku nyuntula wangaṉarangku kulini Godaku Tjukurpa Palya wangkanyangka. Palu ngula tjana tjukurpa tjukaṟuru wangkanyangka kulintja wiyaringkuku munuya tjukurpa kutjupa tjuṯaku mukuringkuku tjukurpa panya tjana mukuringkunytjitjaku kutju, munuya aṉangu nintilpai kutjupa tjuṯa aḻṯiku tjukurpa palunya tjananya kutju tjanala wangkanytjaku. Munuya kuliṟa pukuḻariku tjana ngunti wangkanyangka. 4Panya paluṟu tjana tjukurpa tjukaṟuru ngaṉmanytju kulintjatjanu tjukurpa palumpa watarkuriku munuya wantiku, munuya tjukurpa mantatja tjuṯa kutju kuliṟa tiṯutjarangku waṉaṟinkuku.

5Palu Timitji, nyuntu purkaṟangku kuliṟa palyanma tjituṟu-tjituṟurinytja wiyangku. Tjinguṟuya nyuntunya anaṟa kuranma, tjinguṟuya nyuntunya pungama munu paiṟa iyanma. Palu nyuntu tungun-tungunpa alatjiṯu ngaṟama pika kulintja wiya, munu Jesunya tjukaṟurungku waṉanma tjukurpa ngunti tjanampa kulintja wiyangku. Munu Tjukurpa Palya Jesunyatjara rawangku para-wangkama aṉangu uwankarangka munu nguṟurpaṯu pakuringkula wantinytja wiyangku Godaku waṟka wangaṉarangku alatjiṯu palyanma.

6Panya alatjiṯu tjiṉṯu ilaringu ngayulu manta nyangatja wantikatira ankunytjaku. Kaṉatju kuwari puntu winki Godanya unganyi, panya Moseku tjukurtjarangku kuka pungkula Godanya ungkupai nyakula pukuḻarinytjaku, palu puṟunytju ngayulu kuwari puntu winki Godanya unganyi. 7Panya ngayulu Godaku puḻkaṟa waṟkaringi pakuringkuwiya munuṉa ngaṯalpa wantinytja wiyangku waṟka uwankara wiyaṉu. Panya aṉangu waintarinytjikitja puḻkaṟa wirtjapakalpai munu nguṟurpa ngaṟakatinytja wiya rawa wirtjapakaṟa waintarira mulyangka wirkankupai, palu puṟunypa ngayulu kuwari wirkanu, tjukurpa Godaku aṉangu tjuṯangka rawangku tjukaṟurungku nintintjatjanu. 8Katju Godalu ngayuku pukuḻarira wiṟu mulapa kanyini ngayunya ngula ungkunytjikitjangku. Panya Tjiṉṯu Maḻatjangka Mayatja Jesulu aṉangu uwankara tjukaṟurungku ngurkantaṟa tjaralku. Munuṉi nyara palula-aṟalta ngayunya ungkuku, kaṉa palula tjunguringkula tiṯutjara nyinaku. Palu paluṟu ngayunya kutju ungkunytja wiya palumpa walytja uwankara kuḻu ungkuku palula tjunguringkula tiṯutjara nyinanytjaku. Panya nganaṉa uwankara aḻa-aḻa paṯaṉi paluṟu maḻaku pitjanytjaku.

Tjukurpa Maḻatja

9-11Palu maḻpa wiṟu, wanyu waṟka nyuntumpa mapalku palyaṟa wiyala munu ngayulakutu warpungkula pitja. Munu wanyu wati panya Markanya kuḻu aḻṯira ngalya-kati ngayunya pitjala alpamilantjaku, panya paluṟu wiṟuṟa waṟkaripai.

Uwa, nyangatjali Luke-anya ngali kutjara nyinanyi panya maḻpa kutjupa tjuṯaya anu. Panya wati Timatjalu mantatja tjuṯaku mukuringkula ngayunya wantikatira anu ngura Tjitja-lanikalakutu, ka wati panya Kaṟitjannga kuḻu anu manta nyara Kalaitjiyalakutu. Ka Taitatjanya anuṯu ngura ini Talumai-tjiyaku. 12Kaṉa Titjikatjanya iyaṉu ngura nyara Ipitjalakutu. 13Ka Timitji, nyuntu ngura pala Taṟuwatjalawanu pitjalampa wanyu mantjiṟa ngalya-kati ngayuku panya mantara, panya wati Kaapaku ngurangkaṉa watarkurira wantikatingu. Munu ngayuku panya nyiri rulumapi tjuṯa kuḻu mantjiṟa ngalya-kati, panya tjuṉa-tjuṉanguṟu palyantja tjuṯa munu nanikuta miṟinguṟu palyantja tjuṯa. Palu nyara miṟinguṟu palyantja tjuṯakuṉa puḻkaṟa mukuringanyi, ka palunya tjananya watarkurinytja wiyangku ngalya-kati.

14Palu Timitji, nyuntu panya ninti wati panya Alikatjantaku. Panya paluṟu kutjupa kutjupa tjuṯa ayananguṟu palyalpai. Wati nyara paluṟu panyaṉi puḻkaṟa kuraṉu. Ka palunya ngapartji Godalu pika puḻka ungkuku. 15Panya paluṟu tjukurpa wangkanyangka ngayunya puḻkaṟa wiyanmaṟa ananingi. Ka nyuntu palunya nguḻu nyangamaṯu nyuntunya kuḻu kurantjaku-tawara.

16Panya kuwaripatjaraṉi mayatja puḻkangku ngayunya witiṟa kuutpangka wangkanytjaku tjunu, ka kutjupangku pakaṟa ngayulanguṟu alpamilaṟa anga-wangkanytja wiya alatjiṯu. Panya maḻpa uwankarangkuṉiya wantikatira anu. Palu palya, ngayulu Godala tjanampa tjapini pungkunytja wiya tjanampa kalyparingkunytjaku. 17Palu ngayulu kuutpangka ngaṟanyangka Mayatja Jesunya ngayula tjungu ngaṟangi, munuṉi rapaṟa witulyanu palumpa tjukurpa winki utiṟa tjakultjunkunytjaku aṉangu nyanga Jew wiya uwankarangka. Munuṉi wankaṟunu, panya tjana ngayunya iluntankunytjikitja mukuringangi. 18Uwa, Mayatjaluṉi tiṯutjarangku aṯunymananyi kura tjuṯangka-tawara, munuṉi wankaṟa katiku ngura ilkaṟitjakutu palula tjungu tiṯutjara nyinanytjaku. Kala wanyu palunya tiṯutjarangku waḻkuṟa mirawaṉima witulya puḻkanya. Uwa mulapa.

19Uwa Timitji, ankula minyma panya Puṟitjilala munu palumpa kuringka Akuwilala kuḻu wangka panya ngayulu pulanya rawangku kulini. Munu wati Anitji-puṟaku waḻingka nyinanytja tjuṯa kuḻu palu puṟunypaṯu wangka.

20Ka wati panya Iṟatjatjanya pitjanytja wiya ngura nyara Kaṟintjala ma-nyinanyi. Kaṉa wati ini Taṟapimanya wantikatingu ngura nyara Mailitatjala, panya paluṟu pikatjararingu.

21Palu Timitji, wanyu mapalku pitja wari kuwaripangka.

Kaya kuwari aṉangu nyangantu nyuntunya kulini ini Upulatjalu, Putantu, Lainatjalu, Kulutiyalu tjana. Nyanga paluṟu tjana uwankarangku nyuntunya kulini nyuntumpa pukuḻarira. Kaya Jesuku walytja kutjupa tjuṯangku kuḻu palu puṟunytjuṯu ngayunya wangkangu nyuntula wangkanytjaku.

22Uwa Timitji, alatjiṯuṉa walkatjunanyi. Ka Mayatja Jesulu nyuntula tjungu nyinara nyuntunya rapaṟa pukuḻmanama, munu nyuranya uwankara pukuḻtju puḻkangku kanyinma.