PITJ

1 Kaṟintjaku 5

Jesuku Walytja Kuri Kutjupangka Ngariwiyangku Wantinytjaku

1Kutjupangkuṉi tjakultjunu panya wati nyurala tjungutjangku kunyu kurangku palumpa mamaku kuri aḻṯira kanyini, palumpa ngunytju nyuyulpa. Ka nyangatja kura puḻka mulapa. Nyara paluṟu Jesuku walytja wiya tjuṯangka waintaringu panya paluṟu tjana kura nyanga palu puṟunypa palyalpai wiya. 2Ka nyura nyaaku kaṉany-kaṉanypa nyinanyi Jesuku walytjangku kura nyanga palu puṟunypa palyannyangka? Uti nyura puḻkaṟa kuṉṯaringama munu wati nyara palunya painma inmangka nyurala tjunguringkuwiya nyinanytjaku. 3Ngayuluṉa puḻkaṟa kuṉṯaringanyi wati nyara palunya kuliṟa, munuṉa paṯunguṟu nyanga kulintjatjanungku nyurala wangkanyi wati panya palunya ilanguṟu paintjaku. Ngayulu ngura pala Kaṟintjala nyurala tjungu nyinanytja wiya, palu palya ngayulu kurunpa kutju nyurala tjungu ngaṟanyi munuṉa nyangatja paṯunguṟu litangka kutju wati panya palunya wangkara paini. 4-5Ka nyura Mayatja Jesula miṟangka inmangka tjunguringkula kulila lita nyangatja kutjupangku nyakula wangkanyangka, ka ngayulu nyurala kurunpa kutju tjunguringanyi. Ka Mayatja Jesulu nyuranya witulyankunyangka nyura wati palunya Satannga uwa palumpa puntu kurantjaku, ka nyara palulanguṟulta tjinguṟu paluṟu walytjangku kulilku ilunytja kuwaripangka kura wantinytjikitjangku, ka kampa kutjuparira wantinyangkampa Godalu palunya kurunpa wankalku Tjiṉṯu Maḻatjangka.

6Ka wati kutju nyurala tjungu kura nyinanyangka nyura nyaaku kaṉany-kaṉanypa nyinanyi? Tjinguṟu nyura kuḻu aaṉarira kuraringkuku. Panya yiitja tjukutjuku tjunkupai mai uḻungka munu minangka uṟulpai ka mai taḻṯuringkula puḻkaringkupai, palu puṟunypa nyura wati kura nyurala tjungu kanyinnyangka kura puḻkaringkula lipiringkuku, ka nyura kuḻu kuraringkuku. 7Kaya palula-tawara wati pala kura palunya paiṟa iyala. Panya Jew tjuṯangku inma Katuwanu Ankunytjala ngalkula ruuru kulintjikitjangku yiitja uwankara nguranguṟu mantjiṟa waṉipai munuya mai pilytja kutju ngalkupai, ka nyura palu puṟunypa wati panya kura palunya nyuralanguṟu paiṟa iyala munuya palyanyku nyinama kuraringkunytjaku-tawara.

Uwa, Jew tjuṯangku yiitja waṉira mai pilytja kutju ngalkuningi, munuya palulanguṟu lamalama iluntaṟa milkaḻi mantjiṟa waḻi tuwa nyiṯinu angelpa iluntankupailu nyakula tjanampa katja ngaṉmanyitja waḻi pala palula unngu nyinanyangka wantinytjaku munu waḻi palula katuwanu ankunytjaku waḻi kutjupakutu. Ka tjanampa panya katja uwankara lamalama milkaḻinguṟu wankaringu. Ka palu puṟunypa Christanya nganampa lamalama, panya paluṟu nganampa ngalkilpa anga-ilungu Godalu nganaṉanya kura palyantjitjanguṟu kalypangku pungkuwiyangku wantinytjaku. 8Ka palulanguṟula uti palunya ruuru kulinma, munu kura wantira ngunti wangkawiyangku tjukaṟurungku Jesunya waṉanma. Panya Jew tjuṯangku yiitja wantipai munuya mai pilytja kutju ngalkula ruuru kulilpai, palu puṟunytjula uti kura wantima munula Jesunya ruuru kuliṟa tjukaṟurungku waṉanma.

9Panya lita kutjupangkaṉa ngayulu nyurala wangkangu nyanga alatji, “Aṉangu pirtjipai tjuṯaya maḻpa palyantja wiyangku wantima.” 10-11Palu panya ngura winkingkaya aṉangu mantatja kutju kulilpai tjuṯa nyinanyi Godaku walytja wiya tjuṯa, panya kampangkaṯu ngaripai tjuṯa, manyu puḻka tjuṯa, kutitjunkupai tjuṯa, munu god ngalypa-ngalypa waḻkulpai tjuṯa. Palu ngayulu nyuranya nyanga palula tjanalanguṟu paintja wiya. Tjinguṟu nyura tjanalanguṟu mauṉṯalpa nyinanytjikitja mukuringkula puṯu kulilku ngura kutjupakutu ankunytjikitjangku, panya ngura winkingkaya kura nyanga puṟunypa palyalpai tjuṯa nyinanyi. Palu ngayulu Jesuku walytja kutjupa tjuṯanguṟu kutju nyuranya paini. Uti nyura Jesuku walytja kura nyinanyangka nyakula kitikitiringama palula tjunguringkunytja wiya, tjinguṟu kampangkaṯu ngarinyangka, munta tjinguṟu manyu puḻka nyinanyangka, munta god ngalypa-ngalypa waḻkunnyangka, ngunti kuranmankunyangka, tjikiṟa taṟangkarinyangka, munta tjinguṟu kutitjunkunyangka. Munuya maiku kuḻu palula tjunguringkuwiyangku wantima alatjiṯu.

12-13Uwa, ngayulu nyuranya mantatja kulilpai tjuṯanguṟu paintja wiya, panya nganampa waṟka wiya palunya tjananya kura palyannyangka nyakula pungkunytjikitjangku ngurkantankunytjaku. Panya Godalu kutjungku tjananya nyakula ngurkantankuku. Palu nganampa ngaṟanyi Jesuku walytja tjuṯa kutju kura palyannyangka nyakula ngurkantaṟa paintjaku. Panya iriti nyiringka walkatjunkunytja alatji ngaṟanyi,

“Paiṟa iyala wati kura palyalpainya nyurala tjungu nyinanytjaku-tawara.”

Ka nyura uti tjukurpa nyanga palunya kulintjatjanungku wangaṉarangku kuliṟa palyanma.