PITJ

1 Kaṟintjaku 13

1Utila mukulya mulapa nyinama. Panya ngayulu tjinguṟu wangka kutjupangku wangkapai nyinanyi, tjinguṟu angelpa tjuṯaku wangka puṟunypa. Palu mukulya wiyangku wangkanyangkaṉiya alatji kulilku, “Wiya, palangku tjukurpa mulapa wangkanytja wiya, panya iltingkiltingkarinyangkala unytjungku kutju kulilpai, palu puṟunypa palumpa wangka ngaṟanyi tjukurpa mulapa wiya.” 2Munta, tjinguṟu ngayulu Godaku tjukurpa tjakultjunkupai nyinanyi Kurunpa Miḻmiḻṯu nintinnyangka. Munuṉa tjinguṟu ngayulu ninti puḻka nyinanyi, munuṉa Godaku tjukurpa kumpilitja uwankara kulini. Munuṉa tjinguṟu ngayulu Godaku puḻkaṟa mulamularingkupai nyinanyi munuṉa rapangku wangkaku murpu puḻka kitikitiringkunytjaku, ka mulapa uriṟa kitikitiringkuku. Palu tjinguṟu waṟka nyanga palunya tjananya ngayulu mukulya wiyangku palyaṟampa ngayulu unytju kutju waṟkarinyi. 3Tjinguṟuṉa ngayulu kanyintja uwankara tjalamilaṟa mani mantjiṟa uwankara ma-ungkuku ngaḻṯutjara tjuṯa tjana paḻtja nyinanytjaku. Palu tjinguṟu ngayulu mukulya wiyangku ungkulampa ngayulu unytjungku kutju unganyi. Munta tjinguṟuṉi kutjupa tjuṯangku ngayunya Jesunya waṉannyangka waṟungka waṉinytjikitjangku witini, kaṉa nguḻu wiya rapa ngaṟanyi. Palu tjinguṟu ngayulu mukulya wiya ngaṟalampa ngayulu unytju kutju raparinganyi.

4Panya mukulya mulapa nyinapainya nyanga alatji atatjuṟa kuliṟa wangkapai mirpaṉarinytja wiyangku, munu aṉangu tjuṯaku ngaḻṯuringkupai, kutjupa kutjupa-tjiratja nyaṟaringkupai wiya, walytjangku wangkara mirawaṉipai wiya, munu kaṉany-kaṉanyaripai wiya. 5Munu mukulya nyinapailu pika-pikangku wangkapai wiya purkaṟangku wangkapai, munu paluṟunku kutju walytjangku aṯunymankupai wiya kutjupa tjuṯa kuḻu aṯunymankupai, munu paluṟu mapalku waṟuringkupai wiyaṯu. Uwa, mukulya nyinapailu rawangku kulilpai wiya kutjupangku palunya kurantjitjanguṟu. 6Munu mukulya nyinapailu kura palyannyangka nyakula tjituṟu-tjituṟuripai pukuḻarinytja wiya, palu tjukaṟurungku palyannyangka kutju paluṟu nyakula pukuḻaripai. 7Mukulya nyinapainya aṉangu kutjupaku tiṯutjara puḻkaṟa mukuringkupai wantinytja wiya. Munu tjinguṟu kura palyannyangka nyakula palumpa rawangku paṯalpai paluṟu maḻaku palyaringkunytjaku, munu palunya wantinytja wiyangku mulamulangku kulilpai, “Wiya kuwari paluṟu palyaringanyi.”

8Aṉangu mukulya nyinapainya tiṯutjara mukulya nyinapai wiyaringkuwiya. Panya kuwari Kurunpa Miḻmiḻṯu kutjupa tjuṯangka nintilpai Godaku tjukurpa aṉangu tjuṯangka wangkanytjaku, palu ngula paluṟu piṟuku tjanala alatji nintintja wiyaringkuku. Kuwari paluṟu kutjupa tjuṯangka nintilpai wangka kutjupa wangkanytjaku, palu ngula paluṟu piṟuku tjanala alatji nintintja wiyaringkuku. Kuwari paluṟu kutjupa tjuṯangka nintilpai paluṟu tjana ninti puḻkaringkunytjaku, palu ngula paluṟu tjanala alatji piṟuku nintintja wiyaringkuku. Palu nyangatja paluṟu tjananya rawangku nintilku panya mukulya puḻka tiṯutjara nyinanytjaku. 9Panya kuwari Kurunpa Miḻmiḻṯu nganaṉala tjukutjuku nguwanpa utini nganaṉa kulintjaku. Munu tjukurpa tjukutjuku nguwanpa nganaṉala utini kutjupa tjuṯangka tjakultjunkunytjaku. 10Palu ngula uwankara wiṟuringkunyangka nganaṉa puṯu kulintja wiyaringkuku, munula uwankaraku ninti nyinaku. 11Panya ngaṉmanypala tjitji nyinaralpi tjitji puṟunytju wangkapai munu kulilpai, munula tjitji puṟunypa mukuringkupai. Palu aṉangu puḻkaringkulala tjitji puṟunypa nyinanytja wiyaringkupai. 12Panya kuwarila Godanya puṯu uti nyanganyi kalawatja ruwangka puṟunypa. Palu ngulala palunya ilangku uti nyakuku. Kuwarila Godanya puṯu nguwanpa kulini, palu ngulala palunya ilangku nyakula ninti mularariku. Panya Godanya nganampa ninti puḻka nyinanyi, palu puṟunypa nganaṉa ngula palumpa ninti mularariku munula ninti puḻka nyinaku.

13Uwa, tjukurpa puḻka maṉkurpa ngaṟanyi nyanganpa utila Godaku mulamularingama, munula uti palumpa pukuḻṯu kulil-kuliltu nyinara paṯanma, munula uti aṉangu tjuṯaku mukulya puḻka nyinama. Palu tjukurpa nyanga maḻatja puḻka mulapa kutjupa nyanga kutjarangka waintarinytja, panya aṉangu tjuṯaku mukulya nyinanytjaku.