PITJ

Genesis 16

Aipamalu Kungka Kutjupangka Tjitji Utintja

1-3Ka Aipamanya tjana rawa nyinangi ngura nyara Kainanta kuḻi nyiṉnga 10-pa. Ka Aipamaku kuringku Tjiiṟailu tjitji puṯu kanyiningi palumpa. Munu paluṟu kulinu palumpa kungka waṟkaripai ini Aikanya ngura panya Itjipitanya nguraṟa Aipamanya kalkuṟa ungkunytjikitjangku tjitji palumpa utintjaku. Munu paluṟu wangkangu palumpa kuringka, “Mayatja Godaluṉi tjitji wiyaṉu. Ka nyuntu uti kungka nyanga ngayuku waṟkaripaingka ngarima. Ka tjinguṟu paluṟu tjitji ngalimpa kanyilku panya ngayulu puṯu kanyini.” Ka Aipamalu kuliṟa palya kulinu.

Ka palulanguṟu Tjiiṟailu kungka panya Aikanya ungu Aipamanya palula tjunguringkunytjaku. 4Ka palulanguṟu kungka paluṟu iṯitjararingu. Munu paku nyinara paluṟu kaṉany-kaṉanyaringi munu Tjiiṟainya kuranmanangi alatji wangkara, “Nyuntu iṯiku ngurpa, ngaḻṯutjara. Kaṉatju ngayulu iṯitjararingu maḻatja munuṉa ngayulu Aipamaku kuriringu.”

5Ka palulanguṟu Tjiiṟainya tjituṟu-tjituṟuringu munu Aipamanya wangkangu, “Nyangatja nyuntu kuliṟa tjukaṟuruntjaku Aipama, panya nyangangkuṉi ngayunya kuranmananyi. Ngayulu panyaṉa nyuntunya ungu kungka nyaratja, ka paluṟu paku nyinara kaṉany-kaṉanyarira ngayuku rawa kuraringanyi. Kalinyawi wanyu Mayatja Godalu nyuntunya ngalinya ngurkantara ngananya kura, tjinguṟu nyuntu, tjinguṟu ngayulu.”

6Ka Aipamalu ngapartji wangkangu, “Uwa palya! Palu nyuntulta kulila panya paluṟu nyuntumpa waṟkaripai. Tjinguṟu nyupalinku pungkula wiyaringkuku, tjinguṟu nyuntu palunya paiṟa iyalku. Nyuntulta kulinma.” Ka palulanguṟu Tjiiṟailu Aikanya tjuni puḻka wiṟuṟa kanyilwiyangku kuraṟa pungangi puḻkaṟa mulatu. Ka palulanguṟumpa kungka panya Aikanya nguḻulta wirtjapakaṉu palumpa ngura walytjakutu uḻpaṟiralku.

7-8Munu paluṟu ngura ini Tjuuku iwarangka ankula ilytjingka nguṟurpa wirkanu mina waḻangka paku puḻka. Munu mina tjikiṟa nyinangi pakuwiyaringkunytjikitja, ka angelpa Mayatja Godaku palula utiringu munu wangkangu, “Aika! Nyuntu minyma panya Tjiiṟaiku waṟkaripai nyinangi. Yaaltjinguṟun pitjangu? Munun yaaltjikutu ananyi?”

Ka wangkangu, “Ngayuluṉa ngayuku mayatjanguṟu wirtjapakaṉu.”

9Ka angeltu wangkangu, “Wiya, maḻaku ara munu palula nyinara waṟkarima.” 10-11Munu paluṟu wangkangu, “Nyuntu kuwari katjatjararinganyi munun inilku Itjumailnga, panya Godalu nyuntunya kulinu ilytjinguṟu mirara ngatjinnyangka puṯu kuli-kuliṟa. Munu paluṟu palyalku nyuntumpa katjanguṟu aṉangu ma-tjuṯa mulararinytjaku maḻatja maḻatja, kaya mungilyi mulapa nyinaku puṯu kantamilantjaku. 12Palu nyuntumpa katja tangkiyi inuṟa puṟunypa nyinaku wati pikaṯi mulapa, kaya aṉangu tjuṯa palumpa kuraringkuku munuya wantiku. Ka paluṟu palumpa walytja kutjupa tjuṯaku mirpaṉtju nyinaku kalypa wiya.” Alatji angeltu minyma panya Aikala wangkangu.

13Ka Aikalu kulinu, “Mulapaṉatju Godanya nyakula ilunytja wiya wankaṯu nyinanyi? Wiya, mulapaṉi wangkangu.” Munu nyara palulanguṟu Mayatja Godanya ininu nyanga alatji, “God Panya Ngayunya Nyakupainya”. 14Palulanguṟuya aṉangu tjuṯangku kuwari mina pala palunya wangkapai alatji, “Ngura nyanga palula panya palunya nyangu Tiṯutjara Nyinapailu”. Ka mina panya paluṟu kuwaripaṯu ngarinyi ngura panya Katitjala pulala Piṟitjila nguṟurpa.

15Kaya Aikalu kuliṟa maḻaku anu Tjiiṟailakutu munu nyinara nyinara katja kanyinu Aipamaku. Ka Aipamalu tjitji palunya ininu “Itjumailnga”. 16Palu tjitji wirkankunytja-aṟangka Aipamanya tjiḻpi mulapalta nyinangi yiya tjuṯa 86 nyinanytjatjanu.