PITJ

Luke-aku 11

Jesulu Palumpa Nintintja Tjuṯa Godala Tjapintjaku Nintintja

(Matthew-ku 6:9-13, 7:7-11)

1Ka ngula tjiṉṯu kutjupa Jesulu Godala tjapiningi. Ka paluṟu tjapiṟa wiyaringkunyangka palumpa nintintja kutjupangku palula wangkangu, “Mayatja, nganaṉanya wanyu nintila Godala tjukaṟurungku tjapintjaku. Panya Johntu palumpa nintintja tjuṯa nintinu, palu puṟunypa.”

2Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Nyura Godala tjapiṟampa alatji palula wangkama,

‘Mama God, nyuntun puḻka mulapa nyinanyi uwankarangka waintarinytja.

Nintinmalanya nyuntunya tjukaṟurungku waḻkuntjaku aṉangu uwankarangku.

Munu nyuntu mayatjangku pitjala nganaṉanya uwankara walytjanmaṟa kanyinma nyuntumpa walytja mulapa nyinanytjaku.

3Kuwarilanya ungama mai kuka kuḻu kuwariku nganaṉa paḻtja ngalkula nyinanytjaku.

4Munu nganaṉa nyuntunya kurannyangkampa nganaṉanya kalypangku wantima pungkunytja wiyangku.

Panya kutjupangku nganaṉanya kurannyangkampa nganaṉa palunya kalypangku wantipai.

Anga-kanyinmalanya nganaṉa ngunti mukuringkula kura palyantjaku-tawara.’

Alatjiya Mamala tjapinma.”

5-6Munu palulanguṟu Jesulu tjanala wangkangu, “Tjinguṟu nyuntu nyuntumpa maḻpaku waḻikutu ankuku munga kultungka munun palula wangkaku, ‘Wati wiṟu! Ngayuku maḻpa kuwari pararinguṟu pitjangu ngayunya nyakunytjikitja. Palu ngayulu mai kanyintja wiya palunya ungkunytjikitjangku. Wanyuṉi wiṟungku ungama mai maṉkurpa.’

7“Ka nyuntumpa maḻpangku waḻi unngunguṟu ngapartji wangkaku, ‘Pakulwiyangkuṉi wanti! Nyawa, tuwa pati ngaṟanyi. Katju tjitji tjuṯa munu ngayulu kuḻu ngaṉmanypa ngarikatingu kunkunarinytjikitja, munuṉa puṯu pakaṉi nyuntunya mai ungkunytjikitja.’ Alatji paluṟu wangkaku. 8Palu ngayulu nyurala wangkanyi, panya paluṟu nyuntunya maḻpa kuliṟa pakaṟa ungkunytja wiyangku wantiku, palu nyuntu kuṉṯawiyangku rawangku tjapinnyangka kutju nyuntunya pakaṟa ungkuku nyuntu mukuringkunytja.

9-10“Kaṉa palulanguṟu nyurala wangkanyi alatji rawangkuya Godala ngatjinma nyura mukuringkunytjitjaku, ka nyuranya ungkuku. Munuya Godala rawangku tjapinma nyuranya tjukurpa palumpa nintintjaku, ka paluṟu nyuranya nintilku. Uwa, rawangkuya Godala tjapinma, panya aṉangungku tuwa pati ngaṟanyangka pungku-pungkupai pakaṟa alpamilantjaku, palu puṟunypa. Ka Godalu nyuranya kulilku, panya aṉangungku waḻi unngu nyinara tuwa pungku-pungkunyangka kuliṟa aḻaṟa ungkupai, palu puṟunypa Godalu rawangku tjapinnyangka kuliṟa ungkupai munu nintilpai munu alpamilalpai wantinytja wiyangku. 11Wati mamangku wanyu katjangku antipinaku ngatjinnyangka liru ungkupai? Wiya! 12Munu wanyu ngampuku ngatjinnyangka palunya pititjaḻiḻi ungkupai? 13Wiya, nyura panya kura tjuṯangku nintingku tjitji nyurampa wiṟu tjuṯa kutju ungkupai ngatjinnyangka. Kaya palulanguṟu wanyu Mama Ilkaṟitjanya kulinma, paluṟu nyaa puṟunypa nyinanyi? Panya paluṟu wiṟu mulapa nyurala waintaṟa alatjiṯu munu paluṟu intjanungku Kurunpa Miḻmiḻnga ungkupai nyura palula ngatjinnyangka.” Alatji Jesulu nintintja tjuṯangka wangkangi.

Jesuku Witulya Godalanguṟu

(Matthew-ku 12:22-30; Markaku 3:20-27)

14Ka wati mamutjara tjaa pati nyinangi puṯu wangkapai mamungku tjaa patinnyangka. Ka Jesulu mamu palunya paiṟa iyaṉu, ka wati panya palulanguṟu ngalya-pakaṟa palunya wantikatingu. Ka wati paluṟu piṟuku wangkapairingu, kaya aṉangu tjuṯangku palunya kuliṟa puḻkaṟa urulyaraṉu. 15Palu kutjupa tjuṯangkuya wangkangu, “Wiya, mamu ini Piiltjipaltu wati nyanga palunya witulyankupai panya mamu tjuṯaku mayatja puḻkangku, ka nyara palulanguṟu paluṟu mamu tjuṯa pailpai aṉangu tjuṯanguṟu.”

16Kaya kutjupa tjuṯangku Jesunya ngunti arkaṟa wituwituningi alatji wangkara, “Nyuntunya kunyu Godalu ilkaṟinguṟu witulyanu. Kalanya wanyu nintila munu kutjupa kutjupa witulya puḻkangku palyala, kala nyakula kulilku, ‘Munta, mulapa wati nyangatja Godalanguṟu pitjanytja.’ ”

17Palu Jesunya nintiringu tjana unngu kulintjitjaku, panya tjana kuliningi mamu Piiltjipaltu palunya witulyankunyangka-palku. Ka nyangatja kuliṟa paluṟu tjanala nyanga alatji wangkangu, “Kulilaya! Panya aṉangu tjuṯa ngura kutjunguṟu walytjaṟara walytjaṟarangku tjananku pikangku pungkula paṯuringkula tjungu uṯuḻu kutjungka nyinanytja wiyaringkupai. Ka palu puṟunypa aṉangu walytjaṟara walytjaṟara waḻi kutjungka nyinara rawa pikaringkula tjungu nyinanytja wiyaringkula mauṉṯalparingkupai. 18Ka palu puṟunypa tjinguṟu Satannga mamu palumpa walytja tjuṯaku pikaringkunyangkampa paluṟu tjana palumpa kuraringkula palula tjungu nyinanytja wiyaringkuku, ka paluṟu tjananya puṯu wituwituṟa uparingkuku munu tjanampa mayatja wiyaringkuku. Ka panya nyura ngayunya wangkapai alatji, ‘Mamu ini Piiltjipaltu wati nyanga palunya witulyankupai mamu tjuṯa paintjaku aṉangu tjuṯanguṟu.’ Alatjiṉi nyura wangkapai. 19Palu ngayulu tjinguṟu palumpa witulyatjarangku mamu tjuṯa painnyangkampa nganalu wanyu nyuranya waṉalpai tjuṯa witulyankupai mamu tjuṯa paintjaku? Mamungku? Wiya, nyura alatji wangkanyangkaya nyuranya waṉalpai tjuṯa nyurampa pikaringkuku panya Godalu tjananya witulyankupai mamu paintjaku Satantu wiyangku. Ala palatja! Nyura ngayunya ngunti mamutjaranmananyi. 20Palu wiya, Godalu ngayunya witulyankupai mamu tjuṯa paintjaku, ka nyara palulanguṟu nyura uti nyakunytjatjanungku kulilku, ‘Munta-uwa, mulapa Godanya pitjangu nganaṉanya mayatjangku walytjanmaṟa kanyintjikitja.’

21“Panya wati kuṉpungku kuḻaṯa munu tjuḻa waṟatjarangku waḻi anga-kanyilpai, ka waḻingka unngu palumpa ulytja uwankara palya ngaṟanyi paluṟu aṯunymankunyangka. 22Palu tjinguṟu wati kuṉpu puḻka mulapa pitjaku munu palunya pungkula waintariku. Munu palulanguṟu paluṟu wati panya palumpa kuḻaṯa, kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu mantjiṟa katiku ulytja uwankara kuḻu, munu katira palumpa walytja tjuṯa tjaraṟa ungkuku. Ka palu puṟunypa ngayulu witulya puḻka mulapa nyinanyi Satanta tjanala waintaṟa alatjiṯu.

23“Panya aṉangumpa ngayula tjungu nyinanytja wiya ngaṟalampa paluṟu Satanta tjungutja nyinanyi ngayuku mirpaṉtju. Munu paluṟu aṉangu tjuṯa Godalakutu wirkakatinytja wiyangku wantirampa paluṟu Satanku waṟkarinyi munu tjananya ngayulanguṟu wililytjingaṉi.

Mamu Aṉangunguṟu Painnyangka Maḻaku Pitjala Tjarpanytja

(Matthew-ku 12:43-45)

24“Ka mamu aṉangunguṟu painnyangka pakaṟa ankupai ngura piḻṯikutu munu para-ngurilpai paluṟu nyinara pakuwiyaringkunytjikitjangku. Palu tjinguṟu mamu paluṟu ngura puṯu nguriṟa kulilpai, ‘Wiya, ngayulu maḻaku ankuku ngura panya ngayulu ngaṉmanypa nyinanytjitjakutu.’ 25Munu mamu panya paluṟu pitjala nyakupai ngura panya paluṟu wiṟu kilina alatjiṯu ngaṟanyangka. 26Munu palulanguṟu maḻaku ankula paluṟu mamu 7 kutjupa aḻṯira katipai kura mulapalta, munuya paluṟu tjana palula tjarpara ngura palyaṟa tiṯutjara nyinapai. Ka aṉangu panya paluṟu ngula maḻangka puḻkaṟa mulapa kuraringkupai mamu panya paluṟu tjana unngu nyinara tiṯutjarangku kurannyangka.” Alatji Jesulu tjanala wangkara nintiningi mamu tjuṯatjara.

Ngananya Tjana Pukuḻpa Mulapa Nyinanyi?

27Ka Jesulu tjukurpa nyanganpa wangkanyangka minyma kutjungku mirara wangkangu, “Minyma panya nyuntumpa ngunytju pukuḻpa mulapa nyinanyi, panya paluṟu nyuntunya iṯi kanyinu mununta ampungka puḻkaṉu.”

28Palu Jesulu wangkangu palula, “Wiya, panya tjana kutjupa tjuṯa pukuḻpa mulapa nyinanyi, panya Godaku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa palyalpai tjuṯa.”

Jesulu Jonah-nyatjara Wangkanytja

(Matthew-ku 12:38-42; Markaku 8:12)

29Munu aṉangu tjuṯa mulapa tjunguringkunyangka paluṟu tjanala wangkangu, “Alatjiṯu nyura kura tjuṯa nyinanyi, panya nyura ngayuku puṯu mulamularingkula rawangku tjapini ngayulu miracle kutjupa kutjupa witulya puḻkangku palyantjaku, panya ngayulu nyara palu puṟunypa palyannyangka nyakula kutju nyura kulilpai mulamularingkunytjikitjangku. Palu wiya, Godalu kutjupa kutjupa nyura nyakunytjaku witulyangku palyantja wiyangku wantinyi, panya paluṟu ngaṉmanytju wati kutju ini panya Jonah-nya iyaṉu, ka nyura uti aṟa nyara palunya kulintjatjanumpa nintiringama. 30Panya wati nyara palunya Godalu iyaṉu aṉangu Ninapanya nguraṟa tjuṯangka wangkara nguḻutjunkunytjaku, tjana kuranguṟu piiwiyaringkula Godalakutu aṟuringkunytjaku. Ka palu puṟunypa Godalu ngayunya Watiku Katjanya iyaṉu, kaṉa aṉangu nyanga kuwari nyinanytja tjuṯangka palu puṟunypaṯu wangkanyi kuranguṟu piiwiyaringkula Godalakutu maḻaku aṟuringkunytjaku.

31“Ka panya ngula tjiṉṯu maḻatjangka Godalu aṉangu uwankara ngurkantaṟa tjaralku, ka nyara palula-aṟa minyma panya mayatja uḻpaṟiranguṟu pitjanytjalu nyuranya puntuṟa wangkara kuranmankuku ngayuku tjukurpa kuliṟa wantinytjitjangka. Panya paluṟu ngura uḻpaṟira pararinguṟu pitjangu mayatja puḻkangka Tjalamanta kulintjikitja paluṟu tjukurpa nintingku wangkanyangka. Ka kuwari kutjupa Tjalamanta waintaṟa puḻka mulapa nyurala tjungu nyinanyi nyura nyakula wangaṉarangku kulintjaku. Palu nyura ngayunya ngurkantankunytja wiya alatjiṯu.

32“Ka tjiṉṯu panya palulaṯu aṉangu Ninipanya nguraṟa tjuṯangku kuḻu nyuranya puntuṟa wangkaku ngayuku tjukurpa kuliṟa wantinytjitjanguṟu. Panya paluṟu tjana Jonah-lu Godaku tjukurpa wangkanyangka kulinu munuya piiwiyaringkula kura tjuṯa wantingu. Ka kuwari kutjupa Jonah-la waintaṟa puḻka mulapa nyurala tjungu nyinanyi nyura nyakula wangaṉarangku kulintjaku. Palu nyura ngayunya ngurkantankunytja wiya alatjiṯu.

Aṉanguku Tili

(Matthew-ku 5:15, 6:22-23)

33“Kaya wanyu kulinma nyangatja. Aṉangungku waḻi unngu lampa tiliṟa wanyu kutitjunkupai kumpilpa ngaṟanytjaku? Wiya, paluṟu uti tjunkupai katu tili paluṟu irnyaṟa utintjaku aṉangu tjuṯangku waḻingka tjarpara uti nyakunytjaku. 34Ka palu puṟunypa nyura kuṟungku tili nyakupai munu kutjupa kutjupa tili paluṟu irnyannyangka kuḻu.

“Munu nyura kuṟu palyangku uwankara uti nyanganyi. Palu nyura tjinguṟu kuṟu kurangku puṯu nyanganyi munu mungawaḻuṟungka nyinanyi. 35Kayanku palula-tawara purkaṟangku kulinma tili mulata kutju nyinanytjikitjangku Godaku panya tilingka. Tjinguṟu nyuntu tili nguntingka nyinanyi mungawaḻuṟungka. 36Palu nyura kurunpa winki Godaku puḻkaṟa nintiringkunytjikitja mukuringkulampa tili mulata nyinanyi mungawaḻuṟungka wiya alatjiṯu, ka Godalu tili puḻkalu nyurala uwankara tjukaṟurungku nintilku nyura palumpa ninti puḻkaringkula tili puḻkangka nyinanytjaku.”

Jesulu Paṟatji Tjuṯa Munu Moseku Tjukurpa Nintilpai Tjuṯa Kuḻu Kuranmankunytja

(Matthew-ku 23:1-36; Markaku 12:38-40; Luke-aku 20:45-47)

37Ka Jesulu tjukurpa wangkara wiyaringkunyangka wati Paṟatji kutjungku palunya aḻṯingu palula ankula mai ngalkunytjaku palumpa waḻingka. Ka mulapaṯu Jesunya anu palula tjungu munu waḻingka tjarpara anta ngarikatingu taipulangka itingka. 38Ka wati panya Paṟatjingku Jesunya nyakula puḻkaṟa urulyaraṟa kuliningi, “Ai, nyangangku aṟa nganampangka ngaṉmanytju manyirka paltjintja wiyaṯu mai ngalkunytjikitjangku.”

39Ka paluṟu urulyaraṟa kulinnyangka Jesulu nyakula palula wangkangu, “Panya nyura Paṟatji tjuṯangku kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯa palyalpai uti aṉangu tjuṯangku nyuranya nyakula palya-palku kulintjaku. Palu Godalu nyuranya unngu nyanganyi, panya nyura manyungku kutju aṉangu tjuṯa nguḻutjingaṟa kutjupa kutjupa tjuṯa tjanampa tjulyalpai, munu panya nyura kura kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu rawangku kampangkaṯu palyalpai. Uwa, nyura nyaa puṟunypa, panya aṉangungku piti uṟilitja kutju paltjiṟa wiṟulpai ka unngutja kiṯi raputji winki ngaṟapai, nyara palu puṟunypa nyura palya-palku nyinanyi kura mulapa. 40-41Nyura kawakawa tjuṯa! Godalu wanyu nyuranya puntu kutju palyaṉu kurunpa wiya? Wiya, paluṟu alatjiṯu nyuranya kurunpa winki palyaṉu, uṟilitja munu unngutja kuḻu. Ka nyura uti tjukaṟurungku kulinma munuya aṉangu ngaḻṯutjara tjuṯaku kurunpa winki ngaḻṯuringkula tjanampa mulamulangku palyanma wiṟu tjuṯa kutju, ka nyara palulanguṟu Godalu nyuranya kurunpa winkingku mulamulangku palyannyangka nyakula nyurampa puḻkaṟa pukuḻariku.

42“Palu nyurampa Paṟatji tjuṯaku pika puḻka mulapa ngaṟaku! Panya nyura ukiṟi paṉṯi wiṟu ini miinpa munu ruuwa munu ini kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu nyurampa kaananguṟu 100 mantjiṟa tjaraṟa 10 Godanya ungkupai Moseku panya tjukurta kulintjatjanungku. Palu nyura Moseku tjukurpa puḻka tjuṯa kuliṟa wantipai, panya nyura aṉangu tjuṯa ngunti kuralpai tjanampa tjukaṟurungku palyantja wiyangku, munu nyura Godaku puḻkaṟa mukuringkunytja wiyangku wantipai. Palya nyura ukiṟi panya tjuṯa Godanya unganyi, palu nyura uti waintaṟa kuḻu kulinma munuya aṉangu tjuṯaku tjukaṟurungku palyanma.

43“Uwa, mulapa nyurampa pika puḻka ngaṟaku ngula, panya nyura waḻi inmatjangka tjunguringkula tjiya wiṟu tjuṯa ngurkantankupai aṉangu tjuṯangka kuranyu uti nyinakatinytjikitja mukuringkula. Munu nyura tawunungka kaṉany-kaṉanypa para-ngaṟapai aṉangu tjuṯangku nyuranya nyakula mirawaṉinytjaku mukuringkula. 44Palu nyurampa pika puḻka mulapa ngaṟaku, panya nyura kurulpa irititja tjuṯa puṟunypa ngaṟanyi. Panya aṉangu tjuṯa kurulpa irititjawanu watarku ankupai manta palyangka-palku, palu puṟunypa nyuranya aṉangu tjuṯangku nyakula palya-palku kulilpai, palu wiya nyurala unngu kura puḻka mulapa ngaṟanyi.” Alatji Jesulu wangkangi tjanala Paṟatji tjuṯangka.

45Ka wati kutjupangku Moseku tjukurpa nintilpaingku palula wangkangu, “Nintilpai, nyuntu tjukurpa nyanga palunya wangkara nganaṉanya kuḻu paini.”

46Ka Jesulu palula ngapartji wangkara wangkangu, “Nyurampa kuḻu pika puḻka ngaṟaku Moseku panya tjukurpa nintilpai tjuṯaku, panya nyura aṉangu tjuṯa rawangku wituwitulpai tjukurpa kutjupa kutjupa tjuṯa wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku, kaya aṟa tjuṯa mulapa ngaṟanyangka puṯu kuliṟa kaar-kaararira kurunpa pakuringkupai. Panya mayatjangku palumpa wati waṟkaripaingka tjaṉangka kutjupa kutjupa puḻka mulapa katinytjaku tjaḻitjunkupai munu mayatja paluṟu tjaḻiṟa katira paku puḻkaringkunyangka nyakula palunya alpamilaṟa tjara palulanguṟu mantjiṟa tjaḻiṟa katinytja wiyangku wantipai. Nyara palu puṟunytju nyura aṉangu tjuṯa rawangku wituwitulpai kutjupa kutjupa tjuṯa mulapa palyantjaku, kaya pakuringkupai.

47“Uwa, mulapa nyurampa pika puḻka utiringkuku, panya nyura kuḻpi tjuṯa rawangku wiṟulpai nyara Godaku wati wangkatjara tjuṯa unngu miri ngarinyangka. Palu miri nyara palunya tjananya panya nyurampa tjamupitingku iriti iluntanangi. 48Kaṉa nyuranya kuḻpi tjuṯa wiṟuṟa kanyinnyangka nyakula kulilpai, ‘Munta, nyanga paluṟu tjana tjinguṟu palya kulini tjanampa tjamupitingku iriti wangkatjara tjuṯa iluntankunytja.’

49“Palu nyanga palunya Godalu nintingku kuliningi munu panya wangkangu, ‘Ngayulu iyalku wangkatjara tjuṯa, tjakulpa tjuṯa kuḻu aṉangu tjuṯa wangkara tjukaṟuruntjaku. Kaya tjara iluntankuku munuya tjara kutjupa kuralku.’ 50Uwa, nyurampa tjamupitingkuya wangkatjara tjuṯa kuwaripatjara mulapa iluntanangi munuya rawangkuṯu iluntankukatingi. Ka nyara palulanguṟu Godalu nyuranya nyanga kuwari nyinanytja tjuṯa kukanymanu panya nyura munu nyurampa tjamupitingku wati wangkatjara tjuṯa pungkula iluntankunytjitjangka. 51Panya nyura Abelnga-waraṟa iluntanu, munuya nyara palulanguṟu Godaku wangkatjara tjuṯa rawangku iluntaṟa waṉaningi, munuya palulanguṟu wati maḻatja Tjakaṟayanya kuḻu iluntanu paluṟu timpula unngu pitjilpa puḻkangka itingka ngaṟanyangka, Godala miṟangka. Uwa, panya palula tjanalanguṟu kuwari nyura kukanypa ngaṟanyi, panya nyurampa tjamupitingku tjananya rawangku pungkukatinytjitjangka.

52“Uwa mulapa pika puḻka mulapa nyurampa ngaṟaku Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯaku. Panya nyura aṉangu tjuṯangka wangkara nintinnyangka kutju tjana kuliṟa Godaku iwaraku nintiringkupai, palu nyura Godala tungunpungkula iwara pala palunya waṉantja wiyangku wantipai munu kutjupa tjuṯangku kuḻu iwara pala palunya waṉantjaku-tawara nyura tiṯutjara anga-ngaṟanyi tjanala tjukaṟurungku nintintja wiya.” Alatji Jesulu tjananya wangkangu.

53Ka Jesunya ankunytjikitja ritiringkunyangka wati tjukurpa nintilpai tjuṯangku munu Paṟatji tjuṯangku kuḻu palunya markuṉu munuya palula mirpaṉ-mirpaṉṯu rawangku tjapiningi paluṟu tjukurpa tjuṯa piṟuku wangkanyangka kulintjikitjangku. 54Panya paluṟu tjanaya ngunti arkaṟa palula tjapiningi ngunti wangkanyangka palunya kuutpakutu katira wangkanytjikitjangku.