PITJ

1 Kaṟintjaku 1

Paulalu Ngaṉmanytju Wangkanytja

1-2Uwa, Jesuku walytja tjuṯa, ngayuluṉa Paulalu nyurampa lita nyangatja walkatjunanyi ngura pala Kaṟintjala nyinanytja tjuṯaku. Panya ngayulu tjukurtjara Jesulu Christalu iyantja, panya Godaluṉi ngurkantanu palumpa tjukurpa aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku. Kali ngali maḻpaṟarangku kuwari tjunguringkula nyuralakutu lita nyangatja ma-iyaṉi wati ini Tjatjaniyalu ngali.

Panya Godalu nyuranya ngurkantanu aṉangu kutjupa tjuṯanguṟu nyura Jesula Christala tjunguringkula palumpa walytja nyinanytjaku. Munu panya palu puṟunypa ngura kutjupa tjuṯangka tjananya kuḻu Godalu ngurkantanu palumpa walytjaringkunytjaku, panya tjana kuḻu tjukurpa Jesunyatjara kulintjatjanu mulamularingu. Kaya Jesunya Christanya mayatjanmaṟa waḻkuṉi, panya paluṟu-maṉṯul tjanampa mayatja nyinanyi munu nganampa kuḻu. Kali lita nyangatja tjanalakutu kuḻu ma-iyaṉi paluṟu tjana kuḻu nyakula kulintjaku. 3Ka Mama Godalu, Mayatja Jesulu Christalu kuḻu nyuranya pukuḻtju puḻkangku kanyinma munu nyuranya kurunpa rapaṟa pukuḻmanama.

Paulanya Tjanampa Pukuḻarinytja

4Ngayulu rawangku nyuranya kuliṟa pukuḻarira Godanya waḻkulpai, panya paluṟu nyuranya Jesula Christala tjunguṟa nyurala kutjupa kutjupa tjuṯa mukulyangku nintiningi nyura palumpa waṟka wiṟuṟa palyantjaku. 5Ka mulapa nyura Christala tjungu nyinara ninti puḻkaringu munu panya raparingkula palumpa tjukurpa tjukaṟurungku wangkapai. 6Palulanguṟu nyura nintiringkula kulini panya tjukurpa Christanyatjara ngayulu nyurala tjakultjunkunytja ngunti wiya, palatja tjukaṟuru mulapa. 7Uwa, nyuranya panya Kurunpa Miḻmiḻṯu kutjupa kutjupa uwankara nintinu, ka nyura ninti nyinanyi Mayatja Jesunya maḻaku pitjanytjaku paṯaṟa. 8Ka Tjiṉṯu Maḻatjaku paṯannyangka Godalu nyuranya kuṉpu kanyilku. Ka nyara palulanguṟu tjiṉṯu nyara palula Jesunya pitjanyangka, kutjupangku nyuranya puṯu kuranmankuku. 9Uwa mulapa Godalu nyuranya kuṉpu kanyilku wantinytja wiyangku, panya alatji paluṟu kalkuṉu munu paluṟu kalkuntjatjanungku palyalku alatjiṯu wantinytja wiyangku. Paluṟu panya nyuranya ngurkantaṟa tjunguṉu palumpa katjangka Jesula Christala nganampa panya mayatjangka, ka nyura palula tjungu pukuḻpa nyinaku.

Jesuku Walytja Tjuṯa Uti Tjungu Nyinama

10Palu kulilaya walytja wiṟu tjuṯa. Ngayulu Jesuku waṟkarira nyuranya puḻkaṟa wangkara wituwituṉi tjungu kalypa nyinanytjaku. Pikaringkula ngapartji-ngapartjingku wangkawiyangkuyanku wantima, munuyanku mauṉṯalpa mauṉṯalpa palyalwiyangku kuḻu wantima. Palu tjunguringkulaya wangkara kulinma munuya tjungungku palyanmankula kutju palyanma. 11Alatjiṉa kuwari nyurala wangkanyi munuṉa nyuranya paini panya Jesuku walytja maṉkurtuṉiya minyma ini Kalawiku nguranguṟu pitjala tjakultjunu nyuranku pikangku ngaparku wangkanyangka nyakunytjatjanungku. 12Alatjiṉa kulinu tjana wangkanyangka, kutjupa tjarangkuya kunyu wangkapai, “Nganaṉa Paulala tjungutja.” Kaya kunyu kutjupa tjarangku wangkapai, “Wiya, nganaṉa wati Apalatjala tjungutja.” Kaya kunyu kutjupa tjarangku wangkapai, “Wiya, nganaṉa Peterla tjungutja.” Ka tjara kutjupangku wangkapai, “Wiya, nganaṉa Christala tjungutja.” 13Ka nyangatja tjukaṟuru wiya. Christanya kutju alatjiṯu, tjuṯa wiya, ka uti nyuntu nganaṉa uwankarangku palunya kutju waṉanma. Panya ngayulu nyurampa puṉu kaṯakutjarangka ilunytja wiyaṯu, paluṟu kutju nyurampa anga-ilungu. Ka panya nyura ngayula iningka baptise-arinytja wiyaṯu, palula iningka kutju nyura baptise-aringu, Jesula iningka. 14Ngayulu nyuralanguṟu kutjara kutju baptise-katingu wati ini nyanga pulanya Kuṟitjipanya munu Kayatjanya. Tjuṯaṉa baptise-katinytja wiyaṯu munuṉa nyanga palulanguṟu pukuḻarinyi. 15Tjinguṟu ngayulu nyuranya tjuṯa baptise-katinyangka nyura alatji wangkaku, “Ngayunya Paulalu baptise-katingu palula iningka, ka ngayulu pala palula tjungutja.” Alatji wangkanytjakuṉa pukuḻarinytja wiya. 16(Munta wanyu kaṉa kulila, mulapaṉa wati panya Tjipanatjanya, munu palumpa ngurangka nyinanytja tjuṯa kuḻu baptise-katingu. Palu ngayulu puṯu kulini kutjupa tjuṯa baptise-katinytjatjanungku. Munuṉa pukuḻarinyi panya tjuṯa wiya, maṉkurpa kutjuṉa baptise-katingu, ngunti kulintjaku-tawara.) 17Panya Christaluṉi ngayunya iyaṉu aṉangu tjuṯa baptise-katinytjaku wiya, palu tjukurpa palya palunyatjara para-tjakultjunkunytjakuṉi iyaṉu. Paluṟuṉi iyantja wiyaṯu aṉangu tjuṯa kaṉany-kaṉanytju wangkara wituwituntjaku. Palu tjukurpa Christanya puṉu kaṯakutjarangka ilunytja tjakultjunkunytjakuṉi wituṉu aṉangu tjuṯangku uti kulintjaku munu tjukurpa kuliṟa mulamularingkunytjaku. 18Ka panya aṉangu watarku nyinapai tjuṯangku tjukurpa nyangatja wangkanyangka kuliṟa analpai alatjiṯu alatji wangkara, “Wiya, kata kawakawangkuya ngunti wangkanyi.” Palu panya nganaṉanya Godalu wankaṟunu Jesunya puṉu kaṯakutjarangka ilunytjitjanguṟu. Kala palulanguṟu tjukurpa palunya kulini puḻka mulapa panya aṟa palulawanungku Godalu witulya puḻkangku wankaṟunkupai. 19Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi Godalu wangkanytja nyanga alatji,

“Kutjupa tjuṯangkuya ninti puḻkangku-palku wangkara kulilpai.

Palu wiya, ngayulu tjananya nintilku panya tjana nintipuka wiya, ninti tjukutjuku nyinanytja.

Munuya piṟuku kulilpai, ‘Nganaṉa uwankaraku ninti puḻka.’

Palu wiya, ngayulu tjanampa tjukurpa kulilwiyangku wantiku alatjiṯu.”

20Kala uti tjananya mirawaṉinytja wiyangku wantima wati panya nintipuka tjuṯa, munu tjukurku ninti puḻka tjuṯa kuḻu, panya tjana tjukurpa puḻka tjuṯa ngaparpungkula wangkapai nintingku-palku. Uwa, utila tjananya kuliṟa wantima, panya Godalu tjananya nyakula ngurpanmankupai alatjiṯu. 21Panya aṉangu mantatja kulilpai tjuṯangkuya walytjangku nintipuka kuliṟa Godaku puṯu nintiringanyi. Palu tjukurpa Christanya puṉu kaṯakutjarangka ilunytjitja kuliṟa kutju aṉangu Godaku nintiringkuku. Panya tjukurpa nyanga palumpa kuliṟa mulamularingkunyangka kutju Godalu aṉangu tjuṯa wankaṟunkupai Christalawanungku. Kaya aṉangu kutjupa tjuṯangku nyangatja kuliṟa analpai munuya wantipai, palu kutjupa tjarangku kuliṟa mulamularingkunyangka Godalu tjananya wankaṟunkupai. 22Kaya Jew tjuṯangku tjapilpai alatji wangkara, “Nintilalanya wanyu kutjupa kutjupa witulya puḻkangku palyaṟa, kala palulanguṟulta nyakula tjukurpa palumpa mulamulariwa.” Kaya Jew wiya tjuṯangku aṟa kutjupa wangkapai alatji, “Nganaṉa tjukurpa ninti puḻkangku wangkanyangka kulintjikitja mukuringanyi, munula pala palulanguṟulta kuliṟa mulamularingkuku.” 23Palu wiya, nganaṉa panya tjukurpa Jesunya puṉu kaṯakutjarangka ilunytjitja kutju tjakultjunkupai. Palu Jew kutjupa tjuṯangku nyangatja kuliṟa wantipai. Kaya aṉangu kutjupa tjuṯangku kulilpai, “Tjurkurpa nyangatja wiya nguwanpa, ngalypa-ngalypa nguwanpa.” 24Palu panya Godalu aṉangu kutjupatjara ngurkantanu palumpa walytja nyinanytjaku Jew tjuṯa munu Jew wiya tjuṯa kuḻu. Panya nganaṉa tjukurpa Christanya ilunytjitjaku mulamularingkunyangka Godalu nganaṉanya wankaṟunu.

Uwa, mulapa Godalu witulya puḻkangku nyanga alatji palyaṉu ninti puḻkangku. 25Panya watarkitja tjuṯangku tjukurpa Jesunya ilunytjitja kuliṟa anaṟa wangkapai, “Godanya-manti upampa munu puṯu palyalpaimpa nyinanyi. Tjinguṟu paluṟu ngurpa.” Palu wiya, Jesunya ilunyangka Godalu nintingku witulya puḻkangku wankaṟa pakaltjingaṉu, munulanya palulanguṟu nganaṉanya kuḻu wankaṟunkuku. Kala nyanga palulanguṟu kulini Godanya mulapa witulya puḻka nyinanyi, munu paluṟu nintipuka puḻka mulapa aṉangungku kulintjitjangka muṉkara alatjiṯu.

26Walytja tjuṯa, wanyuya kulila ngaṉmanyitja panya, panya ngaṉmanypa nyura Godaku ngurpa nyinangi, ka panya paluṟu nyuranya palumparinytjaku ngurkantanu. Palu panya nyura uwankara ngaṉmanypa ninti puḻka nyinanytja wiya, maṉkurpa kutjuya ninti nyinangi. Munu nyura uwankaraṯu ngaṉmanypa aṉangu tjuṯaku mayatja puḻka nyinanytja wiya, maṉkurpa kutjuya mayatja nyinangi. Munu panya nyura uwankaraṯu wati minyma puḻka wiya, maṉkurpa kutjuya puḻka nyinangi. 27Panya Godalu nyuranya ngurpa tjuṯa ngurkantanu ninti puḻka tjuṯangku nyakula tjananku walytjangku kuliṟa kuṉṯaringkuntjaku. Paluṟu nyuranya tjukutjuku tjuṯa ngurkantanu puḻka tjuṯangku nyakula kuliṟa kuṉṯaringkunytjaku.

28Uwa, nyuranya panya ninti puḻka tjuṯangku nyakula wantipai alatji kuliṟa, “Wiya palatja ngurpa kurakura tjuṯa, nganaṉanya puṟunypa wiya.” Palu Godalu alatjiṯu nyuranya ngurpa tjuṯa ngurkantanu nintipuka panya tjuṯangku nyakula tjananku walytjangku kuliṟa kuṉṯaringkunytjaku. 29Nyanga alatji Godalu ngurkantanu nyura walytjangku mirawaṉinytjaku-tawara. 30Panya paluṟu kutjungku nyuranya palyaṉu palumpa walytjaringkunytjaku Jesula Christalanguṟu. Panya Jesunya nyuntumpa nganampa ngalkilpa anga-ilungu Godalu nganaṉanya kura palyantjitjanguṟu kalypangku wantinytjaku nganaṉa kaṟalyarira palula tjunguringkula nyinanytjaku. Alatji Godalu nganaṉanya tjukaṟurunmankula walytjanmanu, ka nganaṉa palunya kutju mirawaṉinytjaku ngaṟanyi. 31Pala palulanguṟu nyiringka iriti walkatjunkunytja ngaṟanyi alatji,

“Utila mirawaṉinytjikitja mukuringkulampa Mayatja Godanya kutju mirawaṉima nganaṉanku mirawaṉinytja wiyangku.”