PITJ

Ruthaku 2

Ruthanya Wati Ini Pawatjaku Paamangka Mai Urantja

1Ka ngura pala palula Nayumiku walytja wati ini Pawatjanya nyinangi. Paluṟu panya Nayumiku kuriku walytja mulapa. Munu paluṟu paama puḻka kanyiningi munu ulytja, mani puḻkatjara kuḻu nyinangi. Kaya aṉangu tjuṯangku palula kulilpai paluṟu wangkanyangka, panya paluṟu palyanyku kulilpai.

2Ka Nayuminya pula panya ngura pala Bethlehemala tjarpara nyinangi. Ka kungkawaṟa Ruthalu wangkangu palumpa mingkayingka, “Mingkayi, wati minyma tjuṯangku paama tjuṯangka ukiṟi panya mai uṉinytjara kaṯaṟa karpiṟa ngaṟatjunkula waṉaṉi. Kaṉa palya ankuku mai ngalimpa urantjikitja paamakutu? Panya mai tjukun-tjukunpa maḻaringkula ngaripai tjana puṯu mantjintja. Kawi puṯa watingku wangka mai maḻaringkula ngarinytja urantjaku palumpa paamanguṟu.”

Ka Nayumilu wangkangu, “Uwa palya, ma-pitjala waṟkari mai ngalimpa urantjikitja.”

3Ka paluṟu anu paama tjuṯakutu. Munu ankula tjarpangu wati panya Pawatjaku paamangka. Palu paluṟu kulintja wiya wati panya paama nyanga palumpa walytja. Munu paluṟu wati minyma waṟkaripai tjuṯangka maḻangka mai muṯun-muṯunpa uraningi tjana wantikatinyangka. 4Munu paluṟu rawa waṟkaringi.

Ka ngula wati panya paama palumpa walytja Pawatjanya wirkanu tawunu panya Bethlehemalanguṟu munu palumpa waṟkaripai tjuṯa nyakula tjananya wangkangu, “Mayatja Godanya nyurala ilaringkula ngaṟanyi.”

Ka paluṟu tjana ngapartji palula wangkangu, “Uwa, ka Mayatja Godalu nyuntunya pukuḻmanama.”

5Ka palulanguṟu Pawatjalu wangkangu wati waṟka tjuṯaku mayatjangka, “Awa! Kungkawaṟa nyaratjampa ngananya nyinanyi?”

6Ka watingku panya ngapartji wangkangu, “Wiya, kungkawaṟa nyara paluṟu malikitja Mawapanya nguraṟa. Pala paluṟu kuwari pitjangu Nayumila mingkayingka. 7Palu paluṟuṉi mungawinki tjapinu waṟkarinytjikitjangku Nayumilu pulanku mai urantjikitjangku. Paluṟu mungawinki mulapa pitjala waṟkaringi munu waṟkarira waṟkarira kuwari nyanga wiltjangka nyinakatingu pakuwiyaringkunytjikitja.”

8-9Ka wati Pawatjanya Ruthalakutu ma-pitjangu munu ngaḻṯunytjungku wangkangu, “Awa! Nyuntu-puṯa ngayuku paamanguṟu kutju mai mantjinma, munu paama kutjupanguṟu ankula mantjilwiyangku wantima. Munu nyuntu minyma ngayuku waṟkaripai tjuṯangka itingka waṟkarima, kutju maḻa waṟkarinytja wiya. Munun wati minyma tjuṯangka mai kaṯaṟa karpinnyangka waṉaṟa ilangku nyangama minyma tjuṯangka itingka mai maḻaringkula ngarinytjitja urantjikitjangku. Ngayulu wati waṟkaripai tjuṯangka wangkangu nyuntunya pampulwiyangku wantinytjaku. Ka nyuntu waṟkarira waṟkarira iluringkula-puṯa mina nyaratja tjikinma panya ngayuku wati waṟkaripai tjuṯangku nyara tjutiṟa pitingka tjunkunytjitja.”

10Ka Ruthalu kulinu panya Pawatjanya paamaku mayatja munu paluṟu ngurkantaṟa tultjungaṟakatira ngalyangku manta pampuṟa palunya waḻkuṉu. Munu wangkangu, “Ngayulu maliki ngura nyangatja nguraṟa wiya, palu nyuntu ngayunya wiṟuṟa wangkanyi.”

11-12Ka watingku panya ngapartji wangkangu, “Wiya Rutha, kulinuṉa nyuntu kunyu mingkayi wiṟuṟa aṯunymanangi nyuntumpa kuri ilunyangka munu wantir'iyalwiyangku wiṟuṟa kanyintjikitjangku waṉaṉu. Panya nyuntu kunyu ngunytju mama walytja tjuṯa wantikatira pitjangu ngura nyanga ngurpatjakutu maliki tjuṯangka tjungu nyinanytjikitja. Nyuntu kungkawaṟa wiṟu mulapa. Ka Israelku Mayatja Godalu nyuntunya ngapartji wiṟuṟa kanyilku, panya nyuntu ngura nyangaku God kulintjatjanu pitjangu paluṟu nyuntunya aṯunymaṟa kanyintjaku.”

13Ka Ruthalu kuliṟa palula ngapartji wangkangu, “Mayatja, wiṟungkuṉitjun wangkara ipilymananyi. Ngayulu malikitja, palu nyuntu ngayunya wiṟuṟa wangkangu nyuntumpa waṟkaripai tjuṯa puṟunypa. Kaṉa kuwari raparinganyilta nyuntu ngayula alatjingaṟa wangkanyangka.”

14Munu paluṟu tjana waṟkarira waṟkarira kaḻaḻarinyangka ankula wiltjangka nyinakatira mai ngalkuningi. Ka wati panya Pawatjalu Ruthanya aḻṯira wangkangu, “Nyangatja mai nyuma nyuntumpa. Ka nyanga kiṟipitji wangaṟangka tjaḻatjuṟa ngalkunma.”

Ka paluṟu minyma wati waṟka tjuṯangka tjungungku nyinara ngalkuningi. Ka Pawatjalu piṟuku mai uṉinypa pauntjatjanungku Ruthanya ungu ngalkunytjaku. Ka Ruthalu mai ngalkula paḻtjaringkula tjara ngurakutu katinytjikitjangku tjunu. 15-16Munu paluṟu pakaṟa ma-pitjangu mai piṟuku urantjikitja.

Ka Pawatjalu wangkangu wati waṟkaripai tjuṯangka, “Awa! Kungkawaṟa nyangatjaya wantima pailwiyangka mai nyura kaṯaṟa kultu karpintjitjangka itingka mai mantangka ngarinyangka mantjintjaku. Munu kutjupa-aṟa mai panya nyura karpintjitjanguṟu maṉkurpa ilaṟa mantangka waṉima kungkawaṟa pala paluṟu mantjintjaku.”

17-18Ka Ruthalu uraṟa uraṟa mungartjiringu. Munu palulanguṟu mai paluṟunku alkaṟa alkaṟa mai uṉinypa puḻka yakutjangka uraṟa tjarpatjuṟa ngurakutu katingu. Munu paluṟu ngurangka wirkaṟa mai panya paluṟu urantjitja mingkayingka nintinu, munu palunya ungu mai panya kaḻaḻa ngalkula tjunkunytjatjanungku.

19Ka Nayumilu mai puḻka nyakula wangkangu Ruthala, “Ngangari! Ngura yaaltjingkan mai nyanga puḻka mantjinu? Nganaku paamangka? Ngayulu kuwari puḻkaṟa pukuḻarinyi munuṉa mukuringanyi Godalu wati nyara palunya pukuḻmankunytjaku nyuntunya wiṟuṟa alpamilannyangka.”

Ka Ruthalu wangkangu, “Ngayulu wati ini Pawatjaku paamangka mai nyanga palunya uraningi.”

20Ka Nayumilu wangkangu, “Munta-uwa! Mulapaṉa mukuringanyi Godalu palunya pukuḻmankunytjaku. Panya Mama Godalu aṉangu paluṟunku tjuṯa watarkuriwiyangku rawangku nyakula kanyini mungangka kaḻaḻa. Panya ngalimpa kuri ilungu, ka Godalu panya pula ilunytja kuliṟa ngalinya aṯunymananyi wanakaḻa kutjara. Awa kulila! Wati Pawatjanya nyuntumpa inkaṉi ngayuku walytja mulapa. Munu paluṟu ngalinya aṯunymankunytjaku ngaṟanyi alatjiṯu.”

21Ka Ruthalu ngapartji wangkangu, “Uwa, paluṟuṉi wiṟuṟa alpamilaṉu munuṉi wangkangu, ‘Nyuntu ngayuku paamangka kutju rawangku mai uranma ngayuku waṟkaripai tjuṯangka tjungungku. Munun mai uwankara uraṟa tjunkunyangka kutju wiyaringama.’ Alatjingaṟaṉi wiṟungku wangkangu.”

22Ka Nayumilu wangkangu, “Munta wiṟu ngana! Palya nyuntu palumpa paamangka waṟkarima minyma tjuṯawanu. Nyuntu tjinguṟu paama kutjupakutu ankulampa, kanta tjinguṟu watingku nyuntunya pampunma.”

23Ka paluṟu kuliningi mingkayingku wangkanyangka munu paluṟu rawa waṟkaringi minyma panya Pawatjaku waṟkaripai tjuṯangka tjungu. Ngaṉmanytju paluṟu tjana uraningi mai ini paali munu maḻanguṟu mai maḻatja wiita mantjiningi. Munu tjana mai uwankara waḻingka uraṟa tjunkula kutju wiyaringu piṟa kutjara wiyaringkunyangka. Ka pula rawa mingkayira pukuḻpa nyinangi.