PITJ

Matthew-ku 7

Aṉangu Kutjupa Kuranmankuwiyangku Wantinytjaku

(Luke-aku 6:37-38, 41-42)

1“Nyura uti aṉangu kutjupa tjuṯa wangkara kuranmankunytja wiyangku wantima nyuranya kuḻu kuranmankunytjaku-tawara. 2Panya nyura aṉangu kutjupa tjuṯa wangkara kuranmankunyangkampa Godalu palu puṟunytjuṯu nyuranya kuranmankuku. Palu nyura aṉangu tjuṯa wangkara pukuḻmankunyangka Godalu palu puṟunytjuṯu nyuranya pukuḻmankuku.

3-5“Palu nyaaku nyura aṉangu kutjupa tjuṯa wangkara kuranmankupai? Tjinguṟu nyura nyanganyi Godaku walytja kutjupaku kuṟungka puṉu tjilpirpa tjukutjuku ngarinyangka. Palu nyurampa kuṟungka tjinguṟu puṉu puḻka ngarinyi. Ka nyura kuṟu palyangku-palku wangkaku palula alatji, ‘Wanyu kaṉanta puṉu pala tjilpirpa tjukutjuku mantjiṟa waṉi.’ Palu wiya, nyura ngunti kuṟu palyangku-palku kaṉany-kaṉanytju watarku wangkanyi. Uti nyura nyurampa kuṟunguṟu-waraṟa puṉu pala puḻkanya mantjiṟa waṉima munu palulanguṟu kuṟu palyaringkula utilta nyakuku aṉangu nyara kutjupaku kuṟunguṟu tjilpirpa tjukutjuku mantjiṟa waṉinytjikitjangku.” Alatji Jesulu tjanala wangkangi tjana kura walytjangku-waraṟa tjukaṟurungku ngurkantankunytjaku munu palulanguṟu kutju aṉangu Godaku walytja kutjupa kura nyakula wangkanytjaku.

6Munu piṟuku wangkangu, “Tjukurpa Palya Godaku wiṟu mulapa ngaṟanyi miḻmiḻpa alatjiṯu. Ka kutjupa-aṟa nyuntu tjukurpa nyanga palunya wangkanyangka aṉangu kutjupa tjuṯangku kuliṟa wantipai. Kaya wantinyangka piṟuku tjanala wangkanytja wiyangku wantima. Panya aṉangu nyara paluṟu tjana papa pikaṯi tjuṯa puṟunypa munu tjinguṟu pikipiki tjuṯa puṟunypa. Panya nyura tjanala Tjukurpa Palya rawangku wangkanyangka tjana pina pati alatjiṯu nyinanyi kulintja wiya munuya nyurampa pikaringkuku, panya papa pikaṯingku aṉangu patjalpai, palu puṟunypa. Munuya tjukurpa nyura wangkanytja kurakuralku, panya pikipiki tjuṯangku mai ungkunyangka tjinangku kantuṟa tjuḻpirta tjarpatjunkupai, palu puṟunypa tjana tjukurpa kurakuralku. Palulanguṟu nyura uti tjanala Godaku tjukurpa wiṟu tjuṯa rawangku wangkanytja wiyangku wantima, panya tjukurpa paluṟu miḻmiḻpa.”

Godala Rawangku Tjapintjaku Wantinytja Wiyangku

(Luke-aku 11:9-13)

7-8Munu palulanguṟu Jesulu tjananya Godala tjapintjaku wangkara nintiningi alatji, “Rawangkuya Godala ngatjinma nyura mukuringkunytjitjaku, ka nyuranya ungkuku. Munuya Godala rawangku tjapinma nyuranya tjukurpa palumpa nintintjaku, ka paluṟu nyuranya nintilku. Uwa, rawangkuya Godala tjapinma, panya aṉangungku tuwa pati ngaṟanyangka rawangku pungku-pungkupai pakaṟa alpamilantjaku, palu puṟunypa. Ka Godalu nyuranya kulilku, panya aṉangungku waḻi unngu nyinara tuwa pungku-pungkunyangka kuliṟa aḻaṟa ungkupai, palu puṟunypa Godalu rawangku tjapinnyangka kuliṟa ungkupai munu nintilpai munu alpamilalpai wantinytja wiyangku. 9Wati mamangku wanyu katjangku maiku ngatjinnyangka apu ungkupai? 10Munu wanyu antipinaku ngatjinnyangka palunya liru ungkupai? 11Wiya, nyura panya kura tjuṯangku nintingku tjitji nyurampa wiṟu tjuṯa kutju ungkupai ngatjinnyangka. Kaya palulanguṟu wanyu Mama Ilkaṟitjanya kulinma, paluṟu nyaa puṟunypa nyinanyi? Panya paluṟu wiṟu mulapa nyurala waintaṟa alatjiṯu, munu paluṟu intjanungku wiṟu mulapalta ungkupai nyura palula ngatjinnyangka.

12“Uwa, panya nyura mukuringanyi aṉangu kutjupa tjuṯangku nyurampa wiṟuṟa palyantjaku. Ka uti nyura alatjiṯu tjanampa palu puṟunypaṯu mukulyangku wiṟuṟa palyanma wantinytja wiyangku. Panya aṟa nyanga palunya Moselu tjana wangkatjara kutjupa tjuṯangku kuḻu iriṯi wangkangi.

Iwara Utju Nguriṟa Nyakula Waṉantjaku

(Luke-aku 13:24)

13-14“Kulilaya! Iwara kutjara ngaṟanyi aṉangu tjuṯa ankunytjaku. Kutju lipi kaita lipitjara, ka kutjupa utju kaita utjutjara. Ka panya iwara lipi kaṟalypa wiṟu ngaṟanyi, kaya nyara palulawanu aṉangu tjuṯa mulapa ankupai kaita lipiwanu tjarpara. Palu iwara nyara paluṟu ma-ngarinyi ngura kurakutu Godalanguṟu mauṉṯalpa tjituṟu-tjituṟu tiṯutjara nyinanytjaku. Ka iwara panya utju kaṟalypa wiya wituwitu ngaṟanyi, kaya iwara palunya aṉangu maṉkurtu kutju nguriṟa nyakula waṉalpai kaita utjuwanu tjarpara. Palu iwara nyara paluṟu ma-ngarinyi ngura wiṟukutu Godala tjunguringkula pukuḻpa tiṯutjara nyinanytjaku. Ka nyura uti kaita utjuwanu ma-tjarpara iwara pala utjungka anama.

Puṉu Maitjaranguṟu Ngurkantankunytja

(Luke-aku 6:43-45)

15“Nguḻu nyangamayanku wangkatjara ngunti tjuṯa, panya paluṟu tjanaya ngunti wiṟu-palku para-ngaṟapai tjiipi tjuṯa puṟunypa. Palu paluṟu tjana unngu mirpaṉtju alatjiṯu tjiṯutja inuṟa puṟunypa, munuya Godaku walytja tjuṯa kurantjikitjangku ngunti wangkapai. 16Ka nyura palunya tjananya ngurkantankuku tjanampa waṟkanguṟu, tjana palyantjitjanguṟu, panya nyanga palu puṟunypa tjuṯa aṉangu palya tjuṯangku palyalpai wiya, kura tjuṯangku kutju palyalpai. Kulinmaya mai tjuṯanguṟu, panya mai kiṟipitja tjuṯa puṉu tjilka-tjilkangka pakalpai wiya, ka mai iḻi tjuṯa puṉu tjilkaḻangka pakalpai wiyaṯu. Ka palu puṟunypa ngunti wangkapai tjuṯangku waṟka wiṟu puṯu palyaṉi. 17-18Panya puṉu palyangka kutju mai wiṟu tjuṯa pakaṟa puḻkaringkupai mayu palyatjara, palu puṉu wirwirpangka mai kura tjuṯa kutju pakalpai mayu kurakura. Ka palu puṟunypa puṉu palyangka mai kura tjuṯa pakalpai wiya, ka puṉu wirwirpangka mai wiṟu tjuṯa pakalpai wiyaṯu. Kaya aṟa nyanga palulanguṟu kuliṟa nintiringama panya wangkatjara palya tjuṯangku tjukaṟurungku kutju wangkapai, ka wangkatjara ngunti tjuṯangku aṉangu tjuṯa ngunti kuralpai. Ka palulanguṟu nyura wangkatjara kutjupa nyakula paluṟu wangkara palyantjitjanguṟu ngurkantankuku kura palumpa. 19Panya wati kaana walytjangku puṉu mai kuratjara ngaṟanyangka nyakula kaṯaṟa waṟungka waṉipai, palu puṟunypa Godalu wangkatjara ngunti tjuṯa rawangku wangkara ngunti kurannyangka paiṟa iyalku waṟukutu. 20Uwa, nyura wangkatjara kutjupangku ngunti wangkara palyannyangka nyakula palunya tjukaṟurungku ngurkantankuku kuliṟa, ‘Nyangatja Godalu iyantja wiya.’

Tjiṉṯu Maḻatjangka Jesunya Aṉangu Kutjupatjaraku Ngurparingkunytja

(Luke-aku 13:25-27)

21“Kulilaya! Panya aṉangu tjuṯangkuṉiya mayatjanmankupai. Palu kutjupa tjarangkuṉiya unytjungku kutju mayatjanmankupai munuya Godalu wangkanytjitja uwankara tjana wangaṉarangku kuliṟa palyalpai wiya. Ka nyara palulanguṟu Godalu tjananya puṯu walytjanmaṟa mayatjangku kanyilku. Palu tjana Mama Ilkaṟitjanya mukuringkunytja tjuṯa wangaṉarangku kulinnyangka kutju paluṟu tjananya walytjanmaṟa kanyilku. 22Panya tjiṉṯu maḻatjangka aṉangu panya tjuṯangku ngayunya mayatjanmaṟa alatji wangkaku, ‘Mayatja! Nganaṉa nyuntunya ini wangkara tjukurpa nyuntumpa tjakultjunkupai aṉangu tjuṯangka, munula palu puṟunypaṯu aṉangu tjuṯanguṟu mamu tjuṯa paiṟa iyalpai nyuntunya ini wangkara, munula piṟukuṯu nyuntunya ini wangkara miracle kutjupa kutjupa tjuṯa witulyangku palyalpai.’ 23Alatjiya ngayula wangkaku kaṉa tjanala ngapartji wangkaku, ‘Wiya, ngayulu nyurampa ngurpa alatjiṯu. Nyura panya rawangku kura tjuṯa palyalkatipai Godala tungunpungkula. Araya ngayulanguṟu!’

Tjukurpa Waḻi Palyalpai Kutjaratjara

(Luke-aku 6:47-49)

24“Kulilaya! Aṉangungku ngayulu wangkanytjitja kulintjatjanungku wangaṉarangku kuliṟa palyaṟampa paluṟu wati panya waḻi puḻi waḻungka palyantjanya puṟunypa nyinanyi. Panya wati paluṟu nintingku waḻi palyantjikitjangku waḻu puḻka ngurkantanu munu puḻi nyara palula purkaṟangku waḻi palyaṉu kuṉpu puḻka ngaṟanytjaku. 25Ka ngula mina puḻkangku pitjala puyiningi, ka karungka uṟu puḻka ukalingkula lipiringu munu ilytjiwanu ukalingangi. Ka waḻpa puḻkangku waḻi panya palunya puḻkaṟa uṉṯuningi, palu piḻukatinytja wiya alatjiṯu ngaṟangi, panya waḻi nyanga palunya puḻi waḻungka palyaṉu, ka witu alatjiṯu ngaṟangi urinytja wiya. Ka palu puṟunypa nyura ngayuku tjukurpa kulintjatjanungku wangaṉarangku kuliṟa palyaṟampa punkantja wiya kuṉpu ngaṟaku tjituṟu-tjituṟu kutjupa kutjupa nyurala wirkankunyangka.

26“Palu aṉangungku ngayulu wangkanytjitja kuliṟa wantirampa paluṟu wati panya waḻi palyalpai kutjupa puṟunypa nyinanyi, panya wati paluṟu kawakawangku waḻi palyantjikitjangku manta tjula ngurkantanu karungka itingka munu manta pala palula warpungkula waḻi palyaṉu tartjangka. 27Ka ngula mina puḻkangku pitjala puyiningi, ka karungka uṟu puḻka ukalingkula lipiringu munu ilytjiwanu ukalingangi. Ka waḻpa puḻkangku waḻi panya palunya puḻkaṟa uṉṯuningi, ka mapalku punkaṟa piḻukatingu munu uwankara alatjiṯu wiyaringu. Ka palu puṟunypa nyura ngayuku tjukurpa kulintjatjanungku wangaṉarangku kulintja wiyangku wantirampa nyura puṯu kuṉpu ngaṟaku munu tjituṟu-tjituṟu kutjupa kutjupa nyurala wirkankunyangka nyura punkalku. Kaya aṟa nyanga palula pulalanguṟu kulinma munuya ngayuku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa palyanma alatjiṯu ngula kutjupa kutjupa tjuṯa nyurala utiringkunyangka kuṉpu ngaṟanytjikitjangku.”

28Ka Jesulu tjukurpa nyanganpa wangkara wiyaringkunyangka aṉangu tjuṯangku kuliṟa nguwankuringu munuya kuliningi, “Ai, wati nyangangku muṉkara alatjiṯu wangkapai tjukurpa puḻka mulapa.” 29Panya paluṟu Godalu nintinnyangka tjanala wangkangi nintingku alatjiṯu, wati panya Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku puṟunypa wiya.