PITJ

Genesis 34

Wati Kutjupangku Liyaku Uṉṯalta Ngunti Ngarinytja

1Ka Jacobaku pulampa Liyaku uṉṯalpa kutju nyinangi ini panya Tiinanya. Munu tjiṉṯu kutjupa kungkawaṟa nyara paluṟu anu waḻikutu minyma Kainannga nguraṟa tjuṯa nyakunytjikitja. 2-3Ka ngura pala palumpa wati ini Aimurnga mayatja nyinangi ngura ititja tjuṯaku kuḻu. Ka Aimurku katjangku Tjikimalu nyangu Tiinanya wirkankunyangka, munu palunya witiṟa mauṉṯalpa katira palula kampangkaṯu ngunti ngaringu. Munu palulanguṟu kungkawaṟa palumpa puḻkaṟa kurunpa winki mukuringu munu nyinara purkaṟangku wangkara ngultjuningi palumpa mukuringkula. 4Munu palulanguṟu palumpa mamangka Aimurta wangkangu, “Mama! Ngayuluṉa kungkawaṟa nyangaku puḻkaṟa mukuringanyi. Wanyu palumpa mamangka tjapila, kaṉa aḻṯira kanyinma.”

5Ka Jacobalu kulinu palumpa uṉṯalpa kampangkaṯu kurangku pampunnyangka. Palu palumpa katja tjuṯangkuya kuka tjuṯa paṯu kanyiningi, ka palulanguṟu Jacobanya kanmarpa nyinangi palumpa katja tjuṯa pitjanytjaku paṯaṟa. 6Ka Tjikimaku mama anu Jacobala wangkanytjikitja. 7Kaya Jacobaku katja tjuṯangku palumpa tjanampa maḻanypa pampuntja kuliṟa mapalku pitjangu kuka panya tjuṯa ma-wantikatira. Panya paluṟu tjana puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟurira mirpaṉpa mulararingu, panya Tjikimalu mulapa kura palyaṉu Jacobaku uṉṯalpa. Uti paluṟu pampulwiyangku wantima.

8Ka Aimurtu wirkaṟa wangkangu Jacobala tjanala, “Ngayuku katja Tjikimanya puḻkaṟa kurunpa winki mukuringanyi nyuntumpa uṉṯalku. Wanyu palunya uwa pula kuriṟara nyinanytjaku. 9Uti nyuranku uṉṯalpa tjuṯa ngayuku katja tjuṯa ngalya-ungkuku kuri aḻṯinytjaku, kala nganaṉa ngapartji nyuranya ma-ungkuku kuri ngapartji aḻṯinytjaku nganampa uṉṯalpiti. 10Panya nganaṉa mukuringanyi nyura nganaṉala tjunguringkula nyinanytjaku nganampa nyanga mantangka. Ka nyura ngura kutjupaku kutjupaku mukuringkula palya payamilala, munu ngura aḻa lipiwanu para-nyinama ngura kutjupangka kutjupangka. Munu nyura mukuringkula kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu payamilanma munu ngula piṟuku tjalamilanma mukuringkula.” Alatji Aimurtu Jacobala tjanala wangkangi.

11Ka palulanguṟu palumpa katjangku Tjikimalu ngapartji Jacobala tjanala wangkangu, “Wanyuṉiya wiṟungku ungama kuri aḻṯinytjaku, kaṉa nyuranya ungkuku kutjupa kutjupa uwankara nyura ngayula ngatjinnyangka. 12Wangkaṉiya, nyaaku nyura mukuringanyi? Nyaaṉa nyuranya ungkuku? Mukuringkulaya puḻka mulapa ungkunytjaku wangka, kaṉa nyuranya puḻkaṯu ungkuku nyura wangkanytjitja. Panya ngayulu kungka pala palunya mulamulangku aḻṯinytjikitjangku wangkanyi.”

13Palu Jacobaku katja tjuṯa palumpa tjanampa maḻanypa pampuṟa kurantjitjanguṟu Tjikimanya pulanya mamaṟara ngapartji pungkunytjikitja mukuringangi. 14Munuya alatji pulala wangkangu, “Wiya, nganaṉa puṯu nguwanpa nganampa maḻanypa unganyi tjitjingku aḻṯinytjaku. Nyara palulanguṟu nganaṉa kuṉṯaringkupai tjitjingku aḻṯinyangka. 15Palu nyuntu nganaṉa puṟunypa watiringkunyangka kutju nganaṉa nyuntunya aḻṯinytjaku ungkuku, nyuntumpa walytjapiti kuḻukuḻu nganaṉanya puṟunyarinyangka. 16Nyara palulanguṟu kutju nganaṉa nyuranya aḻṯinytjaku ungkuku nganampa uṉṯalpiti, munula ngapartji nyurampa uṉṯalpiti mantjilku nganampa katja tjuṯangku kuḻu aḻṯinytjaku. Munula palulanguṟu uriwiyaringkulalta nyurala nyinaku, munula nyuntu nganaṉa aṉangu kutjuringkulalta nyinaku. 17Palu nyura watiringkunytja wiyangku wantinyangka nganaṉa nganampa maḻanypa mantjiṟa katiku, munula ngura kutjupakutu ankuku.” Alatjiya Tiinaku kuṯa tjuṯangku wangkangi Aimurta pulala Tjikimala.

18Ka Aimurtu pula nyanga palunya kuliṟa palyanmanu. 19Munu palulanguṟu wati nyanga Tjikimanya warpungkula tawunukutu anu Jacobakunu tjuṯa puṟunyarinytjikitja panya paluṟu puḻkaṟa mukuringangi Jacobaku uṉṯalku. Paluṟu panya kuṯa puḻka nyinangi wati Aimurku katja kuranyitja, kaya tawunu nyara palunya nguraṟa tjuṯangku palunya mayatjanmankupai. 20Ka Aimurnga pula anu tawunuku kaitangka mitingiku tjunguringkunytjikitja. Kaya wati panya palunya nguraṟa tjuṯa kuḻu pitjala kaitangka tjunguringu mitingi kulintjikitja.

21Ka Tjikimalu pula wangkangu tjanala, “Nyara Jacobanya tjana wati palya tjuṯa nganampa maḻpa tjuṯa. Wanti tjananya ngura manta nyangangka palya nyinanytjaku munu tjana payamilaṟa tjalamilantjaku kuḻu palya wantima. Panya ngura nyangatja manta parariwanu ngaṟanyi. Ka nganaṉa tjanampa uṉṯalpa aḻṯinyi, ka tjana ngapartji nganampa uṉṯalpa tjuṯa aḻṯinyiṯu. 22Palu wati nyanga paluṟu tjanaya alatji nganaṉala wangkangu, ‘Nyura nganaṉa puṟunypa watiringkunyangka kutjula nyurala nyinaku aṉangu kutjuringkula.’ 23Ala! Palyanmarala tjananya munula tjananya puṟunyarima. Panya tjana nganaṉala tjungu nyinanyangka palumpa tjanampa kuka nganampariku, munu kutjupa kutjupa tjanampa uwankara nganamparikuṯu.” Alatji Aimurtu pula tjanala wangkangu palumpa pulampa walytjapitingka.

24Kaya wati ngura pala palunya nguraṟa tjuṯangku nyangatja kuliṟa palyanmanu munuya uwankara Jacobanya tjananya puṟunyaringu panya tjana ngaṉmanypa tjitji tjuṯa nyinangi munuya watiringu.

25Kaya wati panya Aimurnga Tjikimanya tjana ngura walytjangka walytjangka rawa nguwanpa nyinara pakuwiyaringangi. Ka palulanguṟu tjiṉṯu maṉkurpa ngaṟala wiyaringkunyangka kungkawaṟa panya Tiinaku kuṯa kutjara Tjimiyannga pula Levinya pikakitja pitjangu, tjuḻa waṟa puḻkatjara. Munu pula tawunu panya palula tjarpara wati uwankara pungkula wiyaṉu panya tjana waḻi unngu watarku nyinara pakuwiyaringkunyangka. 26Munu pula Aimurnga pulanya Tjikimanya kuḻu pungkula iluntanu, munu pula pulampa maḻanypa Tiinanya Tjikimaku waḻinguṟu mantjiṟa katingu ngurakutu tawunu pala palunya wantikatira. 27Ka panya paluṟu pula pungkula wiyannyangka Jacobaku katja kutjupa tjuṯangku pitjala nyangu wati miri tjuṯa ngarira waṉinyangka, munuya ngura pala palulanguṟu kutjupa kutjupa uwankara mantjiṟa katingu, panya Tjikimalu tjanampa maḻanypa Tiinanya kurantjitjanguṟu mirpaṉarira. 28-29Munuya nanikuta, tjiipi, puluka, tangkiyi, kuka uwankara yaata tjanampanguṟu pakaltjingaṟa katingu, munuya tawunu nyara palula waḻi tjuṯangka para-tjarpara kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯa uwankara mulapa mantjiningi. Munuya minyma tjuṯa, tjitji tjuṯa kuḻu ngura nyara palunya nguraṟa uwankara mantjiṟa katingu, Jacobaku panya katja tjuṯangku.

30Ka Jacobalu Tjimiyanta pulala Levila wangkangu, “Nyupali ngayunya kurakutuṉu alatjiṯu. Panya nyanga palulanguṟu Kainankunu tjuṯa munu Piṟitjikunu tjuṯaya kuwari nganampa mirpaṉarinyi, munuya aṉangu kutjupa manta nyanganta nyinanytja tjuṯa kuḻu nganampa kuraringkuku. Munulanyaya tjinguṟu tjaṯuringkula pitjala pungkuku. Kaṉa yaaltjiriku? Panya ngayulu wati tjuṯa kanyintja wiya tjananya pitjanyangka pungkula waintarinytjaku. Kaya palulanguṟu nganaṉanya uwankara pungkula wiyalku.” 31Kaya wangkangu palumpa katja tjuṯangku, “Wiya, wati nyarangku nganampa maḻanypa kurangku pampuṉu, kala palya pungu, panya puṯula wantingi.”