PITJ

Luke-aku 1

Ngaṉmanytju Tjakultjunkunytja

1-2Maḻpa wiṟu Tjiyapilatja, lita nyangatjaṉa nyuntumpa walkatjunanyi nyuntu Jesunya mantangka nyinanytja tjukaṟurungku kulintjaku. Panya ngaṉmanytjuya tjuṯangku palula tjungu nyinaralpi palunya nyangangi paluṟu palyannyangka. Munuya paluṟu tjana nyakunytjatjanungku munu kulintjatjanungku kuḻu aṉangu tjuṯangka tjakultjunangi nganaṉala kuḻu. Kaya kutjupa tjarangku nyiringka walkatjunangi tjukurpa palunyatjaraṯu. 3-4Kaṉa tjukurpa nyanga palunya tjananya nyakula, kutjupa tjuṯangka kuḻu tjapiṟa kuliṟa purkaṟa nintiringangi tjukurpa uwankaraku. Munuṉa kuwari uti mulapa tjukurpa uwankara tjukaṟurungku walkatjunkunytjikitja mukuringanyi. Panya nyuntu tjukurpa tjuṯa ngaṉmanytjulpi kuliningi, palu lita nyanga palulanguṟu nyuntu uwankara tjukaṟurungku nyakula kuliṟa nintiringkuku.

Ka tjukurpa nyanga paluṟu nyiri nyangangka ngaṟanyi.

Angeltu Tjakaṟayala Tjakultjunkunytja

5Nyara palula aṟangka, panya wati Iṟatanya manta Judeaku winkiku mayatja puḻka nyinanyangka, wati ini Tjakaṟayanya tjukurtjara nyinangi. Wati nyara paluṟu panya Apitjanya tjamutjara nyinangi. Ka palumpa kuri kuḻu nyinangi minyma ini Elizabethanya. Minyma nyara paluṟu panya wati Aaronta tjanalanguṟu. 6Munu nyanga paluṟu pula tjukaṟuru mulapa nyinangi Godala miṟangka munu pula Godaku tjukurpa uwankara wangaṉarangku kulilpai. 7Palu paluṟu pula kutjara alatjiṯu rawa nyinangi tjitji wiya munu pula tjiḻpiringkula pamparingu.

8Ka tjiṉṯu kutjupa timpulangka Apitjakunu tjuṯangku ngapartji waṟka palyantjaku ngaṟangi, ka wati panya Tjakaṟayanya tjukurtjara tjanala tjungu waṟkaringi Godala miṟangka. 9Kaya wati nyanga palunya ngurkantanu timpulangka unngu tjarpara pitjilta nyaḻpi wiṟu tjunkula tiliṟa puyu paṉṯi wiṟu palyantjaku. Nyanga paluṟu tjana alatjinkupai tjanampa aṟangka, munuya wati kutju ngurkantankupai tjukurtjarangku puyu paṉṯi wiṟu tilintjaku. 10Ka tjiṉṯu wirkanu puyu paṉṯi wiṟu tilintjaku, kaya aṉangu tjuṯa mulapaṯu timpulangka uṟilta ngaṟala Godala tjapiningi.

11Ka wati panya paluṟu timpula unngu puyu paṉṯi wiṟu tilinnyangka Mayatjaku angelpa utiringu palula munu ngaṟangi pitjilpangka kampa wakungka wiṟu paṉṯipaingka itingka. 12Ka Tjakaṟayalu angelpa nyakula urulyaraṉu munu puḻkaṟa nguḻuringu. 13Ka angeltu palula wangkangu, “Tjakaṟaya, nguḻuringkuwiya ngaṟama. Godalunta kulinu nyuntu palula tjapinnyangka munuṉi wituṉu nyuntula tjakultjunkunytjaku panya nyuntumpa kuri Elizabethanya pakuringkuku, ka nyupali katjatjararingkuku. Ka iṯi wirkankunyangka nyuntu palunya inila Johnnga. 14Munu nyupali puḻkaṟa pukuḻariku, kaya aṉangu kutjupa tjuṯa kuḻukuḻu palumpa nyakula pukuḻariku. 15Panya paluṟu ngula puḻkaringkula Godala miṟangka wati puḻka alatjiṯu nyinaku Godaku tjukurtjara puḻka mulapa. Munu paluṟu wama tjikintja wiya nyinaku. Ka paluṟu iṯi wirkankunyangka alatjiṯu Kurunpa Miḻmiḻnga tjarpaku munu palula tjungu tiṯutjara nyinaku. 16Ka wati nyara paluṟu Israelkunu tjuṯangka tjukurpa wangkara maḻakungku tjananya aḻṯira Godala tjungulku piṟuku palumpa walytja nyinanytjaku. 17Munu paluṟu kuranyurira rapangku nguḻu wiyangku wangkaku Godaku tjukurpa, panya wati panya Ilaitjalu iriti Godaku tjukurtjara puḻkangku Godaku tjukurpa wangkangi, palu puṟunytju. Kaya mama tjuṯangku palunya kuliṟa kampa kutjuparira tjananku tjitji tjuṯa tjukaṟurungku mukulyangku aṯunymankuku. Munuya aṉangu kutjupa tjuṯangku kuḻu Godala tungunpungkunytjatjanungku paluṟu wangkanyangka kulilku munuya aṟuringkula Godala tjukaṟurungku kulilku. Uwa, wati nyara paluṟu aṉangu tjuṯa alatjirinytjaku palyalku tjana kuliṟa Mayatjaku aḻa-aḻa paṯaṟa nyinanytjaku.” Nyanga palunya angeltu wangkangu wati panya Tjakaṟayala.

18Ka paluṟu angelta kuliṟa puṯu mulamularingkula palula ngapartji wangkangu, “Wiya, ngali tjiḻpiringu munu pamparingu kuḻu. Yaaltjingaṟali tjitji kanyilku? Wanyuṉi kutjupa kutjupa nintila kaṉa nyakula mulamulariwa nyuntu panya wangkanytja tjukaṟuru ngaṟanytjaku.”

19Ka angeltu wangkangu palula, “Ngayuluṉa ini Kaipuṟilnga panya Godala miṟangka ngaṟapainya. Kaṉi Godalu wituṉu tjukurpa nyanga palunya nyuntula tjakultjunkunytjaku. 20Palu kulila, ngayulu nyanga nyuntula wangkanytjitjaku nyuntu puṯu mulamularingkulampa nyuntu tjaa patiringkuku munun puṯu wangkaku. Ka tjukurpa nyanga ngayulu wangkanytjanya nyuntula utiringkuku alatjiṯu, kan nyakuku tjiṉṯu nyara palula, munun iṯi wirkankunyangka kutju ngula tjaa aḻaringkuku munun wangkaku.” Alatji angeltu palula wangkangu.

21Kaya aṉangu tjuṯa uṟilta ngaṟala paṯaningi wati panya Tjakaṟayaku munuya ngaṟala puṯu kuliningi wangkara, “Nyaaku paluṟu timpulangka unngu tjarpara rawaringu?” 22Ka Tjakaṟayanya timpulanguṟu ngalya-pakaṉu munu puṯu wangkangi. Kaya maṟa kutju urinyangka nyakula kuliningi, “Munta, tjinguṟu kutjupa kutjupa palula utiringu timpula unngu, ka nyanga palulanguṟu tjaa patiringu.”

23Ka tjiṉṯu maṉkurnguṟu Tjakaṟayalu timpulangka waṟka wiyaṟa ngurakutu anu. 24Ka nyara palula maḻangka palumpa kuri Elizabethanya pakuringu munu uṟilkutu pakantja wiya waḻi unngu kutju nyinangi tiṯutjara piṟa maṉkurpa kutjara. 25Munu paluṟu pukuḻarira alatji wangkangu, “Ngangari, wiṟu mulapa nyangatja. Ngula-ngulaṉitju mulapaṯu Mayatjalu pukuḻmanu. Panya ngaṉmanytjuṉitjuya aṉangu tjuṯangku kuraṟa pungkupai tjitji wiya nyinanyangka, kaṉa kuṉṯaringkupai. Palu kuwari nyanga Mayatjalu ngayuku kuṉṯa wiyaṉu alatjiṯu, kaya puṯulta ngayunya piṟuku nyanga puṟunypa wangkanyi.”

Angeltu Mary-la Tjakultjunkunytja

26-27Ka piṟa maṉkur-maṉkurpa wiyaringkunyangka Elizabethanya tjuni puḻkaringu. Ka Godalu iyaṉu angelpa ini Kaipuṟilnga kungkawaṟa nyiṯayikutu ini Mary-lakutu. Kungkawaṟa nyanga paluṟu ngura ini Nazarethala nyinangi uṟu Galileela wiluṟara munu paluṟu wati ini Josephalu ngaṉmanytju kalkuntja nyinangi aḻṯinytja wiyaṯu. Wati nyanga paluṟu mayatja Davidaku walytjapitinguṟu utiringkula nyinangi. Palu nyanga pula aḻṯinytja wiyaṯu kuwaripa nyinangi paṯaṟa. 28Ka angelpa panya paluṟu wirkanu Mary-la munu pukuḻṯu tjakultjunu palula alatji, “Awa, Mayatjanyanku puḻkaṟa pukuḻarinyi, mununta ilangku kanyiṟa nyuntumpa wiṟu mulapa palyalku.”

29Ka Mary-lu wangkanyangka kuliṟa puḻkaṟa urulyaraṉu munu kuliningi, “Nyaaṉi nyangangku wangkangu?” 30Ka angeltu palula wangkangu, “Nguḻuringkunytja wiya nyinama, Mary. Mayatjanya nyuntumpa puḻkaṟa pukuḻarinyi mununta paluṟu nyuntunya ngurkantanu. 31Kulila, nyuntu kuwari iṯitjararingkuku, munun katja kanyilku munun palunya inilku Jesunya. 32Ka paluṟu puḻka mulapa nyinaku Mayatja Katutja Puḻkaku katja. Ka Godalu palunya tjunkuku Mayatja puḻka nyinanytjaku wati panya palumpa tjamu Davidaku aṟangka. 33Ka paluṟu mayatja puḻka mulapa rawa nyinaku Israelkunu tjuṯaku aṉangu kutjupa tjuṯaku kuḻu tiṯutjara alatjiṯu wiyaringkunytja wiya.” Nyanga palunya angeltu Mary-la wangkangu.

34Ka Mary-lu palula ngapartji wangkangu, “Palu nganalanguṟuṉa iṯi nyanga palunya kanyilku? Panya ngayulu watiku ngurpa munuṉa wati kutjupangka nyinanytja wiyaṯu.”

35Ka angeltu palula wangkangu, “Kulila, Kurunpa Miḻmiḻnga nyuntula tjarpaku munu Godaku witulya puḻkatjarangku nyuntunya iṯitjararingkunytjaku palyalku. Ka nyara palulanguṟu nyuntu iṯi miḻmiḻpa kanyilku ‘Godaku Katja.’ 36Munu wanyu piṟuku kulila, nyuntumpa panya walytja Elizabethanya, Tjakaṟayaku panya kuri. Paluṟu pampa mulapa nyinanyi. Palu kuwari nyanga paluṟu iṯitjara nyinanyi. Munu panya piṟa maṉkur-maṉkurnguṟu tjitji kanyilku pampa panya mulatu. 37Ka nyangatja kulinma panya Godalu kutjupa kutjupa uwankara alatjiṯu paluṟu nintingku palyalpai.”

38Ka Mary-lu nyangatja kuliṟa wangkangu, “Uwa palya, ngayuluṉatju mulapa Mayatjaku walytja nyinanyi paluṟu wangkanytja wangaṉarangku kuliṟa palyantjikitja. Ka nyanga nyuntu wangkanytja palya ngayula utiringkuku.” Ka nyanga palulanguṟu angeltu palunya wantikatira anu.

Mary-nya Elizabethalakutu Ankunytja

39Ka palula maḻangka Mary-lu mapalku ulytja karpiṟa ma-pakaṉu uḻpaṟiralku palumpa walytja Elizabethanya nyakunytjikitja. Panya paluṟu pula kuriṟara nyinangi Jerusalemala uḻpaṟira-pitinypa tawunu tjukutjukungka apu murpu tjuṯangka nguṟur-kutjara. 40Palu Mary-nya wala puḻka nguwanpa ankula ankula tjiṉṯu maṉkurnguṟu ngura panya palula wirkanu munu pulampa waḻingka tjarpara Elizabethanya nyakula puḻkaṟa pukuḻaringu munu palunya waḻkuṉu. 41Ka Mary-lu wangkanyangka Elizabethalu kulinu palula tjuningka unngu iṯi puḻkaṟa urinyangka. Ka nyara palula aṟangka Kurunpa Miḻmiḻnga Elizabethala tjarpangu munu tjukaṟurungku nintinu wangkanytjaku, 42ka puḻkaṟa pukuḻarira mirara wangkangu alatji, “Mama God, wiṟungkun minyma nyanga Mary-nya ngurkantanu munun pukuḻmanu minyma kutjupa uwankarangka waintaṟa, munun iṯi panya Mary-lu ngula kanyintjanya nyuntu pukuḻmaṟa kanyilku. 43Ngayuluṉa minyma puḻka wiya, tjukutjuku nyinanyi, ka nyangatja nyaaku Mayatjaku ngunytju ngayulakutu pitjangu puḻkakutu-palku? Palu palya, puḻkaṟaṉa pukuḻarinyi palumpa. 44Ka nyuntu panya kuwari wirkaṟa wangkanyangka ngayulu kulinu ngayula unngu iṯi pukuḻarira urinyangka. 45Ka palan nyuntu kuḻu pukuḻpa ngaṟanyi panya nyuntu Mayatjalu wangkanyangka kuliṟa mulamularingu munu palan paṯaṉi paluṟu wangkanytja utiringkunytjaku.” Alatji Elizabethalu Mary-la wangkara pukuḻaringi.

Mary-lu Godanya Mirawaṉinytja

46Ka Mary-lu alatji wangkangu,

“Ngayuluṉa kuwari puḻkaṟa alatjiṯu mirawaṉinyi Mayatjanya,

47Munuṉatju palumpa puḻkaṟa pukuḻarinyi, nganampa God panya Wankaṟunkupaiku.

48Panya paluṟuṉitju ngurkantanu tjukutjuku nyinanyangka

munuṉi nyanga nyakunytjatjanungku pukuḻmanu.

Kaya nyanganguṟu aṉangu tjuṯangku ngayunya rawangku kulilku wangkara alatji, ‘Mulapa minyma nyanga palunya Godalu puḻkaṟa pukuḻmanu.’

49Panya Godalu witulya puḻkangku ngayuku puḻka mulapa palyaṉu.

Nyara paluṟu wiṟu mulapa.

50Munu aṉangu tjuṯangku palunya rawangku kulinnyangka paluṟu tiṯutjarangku alatjiṯu ngaḻṯunytjungku kanyilpai aṉangu uwankara, munu aṉangu kutjupa palula tjanala maḻatja tjuṯa kuḻukuḻu.

51Munu paluṟu kaṉany-kaṉanyaripai tjuṯa wililytjingalpai witulya puḻkangku tjananku walytjangku kuliṟa palyannyangka.

52Munu paluṟu alatjiṯu mayatja puḻka tjuṯa pauntjingaṟa tjaṟulpai,

munu tjukutjuku tjuṯa katulpai puḻka katu nyinanytjaku.

53Munu paluṟu paḻtjatjiratja tjuṯa paḻtjalpai wiṟu tjuṯa ungkula,

munu mani puḻkatjara tjuṯa paiṟa iyalpai maṟalpa ankunytjaku.

54-55Paluṟu panya ngaṉmanytju kalkuṉu nganampa tjamu tjuṯa Aipuṟamanya tjananya, ngaḻṯunytjungku kanyintjikitjangku

munu panyalanya tiṯutjarangku mukulyangku kanyini nganaṉanya, Aipuṟamaku walytjapiti maḻatja uwankara kuḻukuḻu.

Uwa, mulapa paluṟu nganaṉanya Israelkunu tjuṯa palumpa walytjapiti ngaḻṯunytjungku aṯunymaṟa tiṯutjarangku kanyilpai.”

Alatji Mary-lu Godanya waḻkuṟa wangkangi.

56Munu paluṟu palumpa walytjangka Elizabethala piṟa maṉkurpa nyinangi, munu nyinara wiyaringkula palulanguṟu maḻakulta anu alinytjara ngura walytjakutu.

Johnnga Iṯi Wirkankunytja

57-58Ka maḻangka Elizabethalu iṯi kanyintjaku ilaringu, ka paluṟu katja kanyinu. Munu paluṟu puḻkaṟa pukuḻaringu Godalu palunya wiṟungku ungkunyangka. Kaya maḻpa tjuṯa walytja tjuṯa kuḻukuḻu nyangatja kuliṟa palula tjunguringkula pukuḻaringu uwankara.

59Munuya palulanguṟu tjiṉṯu 7 ngaṟala wiyaringkunyangka maḻangka aṉangu tjuṯa piṟuku tjunguringu wati tjukurtjarangku iṯi palunya watintjaku. Munuya palunya kuliningi mamangka iningka tjunkunytjikitjangku, Tjakaṟayala. 60Palu palumpa ngunytjungku wangkangu, “Wiya alatjiṯu, tjitji nyanga paluṟu ini Johnnga.”

61Kaya aṉangu tjuṯangku wangkangu palula, “Palu nyuntumpa walytja kutjupa ini nyanga paluṟu nyinanytja wiyaṯu.” 62Munuya palumpa mamangka maṟangku tjapiningi, “Tjitji nyangatjan ini ngananya tjunkuku? Tjakultjuralanya kala kulila.”

63Ka Tjakaṟayalu maṟangku wangkangu nyiri ungkunytjaku. Kaya mantjiṟa palunya ungu. Ka paluṟu walkatjunu nyiri nyara palula alatji, “Paluṟu ini Johnnga.” Kaya uwankarangku nyakula urulyaraṉu. 64Ka palulanguṟu Tjakaṟayanya tjaa mapalku aḻaringu munu wangkapairingu, munu paluṟu Godanya puḻkaṟa mirawaṉingi. 65Kaya palumpa maḻpa tjuṯangku palunya nyakula urulyaraṉu. Ka tjukurpa nyanga paluṟu manta Judeala ngura winkingka lipiringu. 66Kaya ngura uwankarangka aṉangu tjuṯangku tjukurpa nyanga palunya kulinu munuya rawangku kuliningi, “Mulapa Godalu tjitji nyara palunya maṟangku kanyini. Ka yaaltji-yaaltji paluṟu nyinaku ngula puḻkaringkula?” Alatji tjana wangkara kuliningi.

Tjakaṟayalu Godanya Waḻkuntja

67Ka Kurunpa Miḻmiḻnga tjarpangu wati panya Tjakaṟayala, iṯi panya Johnku mamangka munu palunya kuranyukutungku nintinu, ka paluṟu pukuḻarira wangkangu alatji,

68“Waḻkunmala Godanya, Israelkunu tjuṯa kanyilpainya,

panya paluṟu pitjangu palumpa walytja tjuṯa wankaṟunkunytjikitja.

69Godalulampa iyaṉu wankaṟunkupainya witulya puḻkatjara.

Ka wankaṟunkupainya nyanga paluṟu wati panya Davidaku walytjapitinguṟu utiringu. Panya iriti mulapa nyinangi Davidanya Godaku waṟkaripai.

70-71Panya Godalu iriti kalkuṉu nganaṉanya wankaṟunkunytjikitjangku mirpaṉtju tjuṯangku pungkunytjaku-tawara,

ka panyaya palumpa wangkatjara tjuṯangku palula kuliṟa nyiringka walkatjunu paluṟu kalkuntjitja nganaṉa kulintjaku.

72Munu panya wangkangu nganampa tjamu irititja tjuṯangka Aipuṟamala tjanala palunya tjananya ngaḻṯunytjungku kanyintjikitjangku

munu paluṟu kalkuntjatjanungku palyaṉu alatjiṯu munu kanyiningi tjananya.

73-75Panya paluṟu iriti mulapa Aipuṟamala tjanala kalkuṉu alatji wangkara,

‘Nyurampa mirpaṉtju tjuṯangku nyuranya pungkunytjikitjangku kulinnyangkaṉa nyuranya ngalkilku nyura wankaṟu nyinanytjaku munu ngayunya rapangku waḻkuntjaku tjanampa nguḻuringkunytja wiyangku.

Nyara palulanguṟu nyura ngayula miṟangka palyanyku nyinaku tiṯutjara.’ ”

76Munu Tjakaṟayalu piṟuku katjaku tjukurpa ngapartji wangkangu alatji,

“Nyuntu God Katutja Puḻkaku wangkatjara nyinaku,

munun Mayatjanya pitjanytjaku paṯaṟa kuranyurira ngaṉmanytju tamalmaṟa wantiku aṉangu tjuṯangku kuliṟa palumpa aḻa-aḻa paṯaṟa nyinanytjaku.

77Nyuntu tjanala ngaṉmanytju tjakultjunkuku alatji, ‘Godalu nyuranya kura tjuṯa palyantjitjanguṟu pungkuwiyangku kalypangku wantiku munu palulanguṟu nyuranya wankaṟunkuku.’

78Uwa, mulapa Godanya nganampa ngaḻṯunytju mukulya puḻka mulapa nyinanyi.

Panya tjiṟirpingku mungawinki pakaṟa manta uwankara utilpai,

palu puṟunytju ilkaṟinguṟu pitjanytjalu nganaṉanya kurunpa unngu utilku.

79Panya nganaṉa mungawaḻuṟungka nyinanyi munula iwara palyangka ankunytjikitjangku puṯu kuliṟa ilunytjikitja kutju ngaṟanyi.

Palu panya Godalu ilkaṟinguṟu tili puḻka iyalku, ka nganaṉanya utilku iwara palyangka Godala tjungu pilunpa pukuḻpa ankunytjaku.”

Nyanga palunya Tjakaṟayalu Kurunpa Miḻmiḻṯu nintinnyangka wangkangi.

80Ka palumpa katja Johnnga tjitji puḻkaringu, munu Godanya kurunpa winkingku kuliningi. Munu paluṟu ngula puḻkaringkula anu ilytjikutu munu ilytjingka nyinangi paraniri kumpilpa, munu ngula utiringu Godaku tjukurpa wangkanytjikitja Israelkunu tjuṯangka.