PITJ

Genesis 49

Jacobalu Wiyaringkunytjikitjangku Katja Tjuṯangka Tjukurpa Wangkanytja

1-2Palula maḻangka Jacobalu palumpa katja uwankara aḻṯingu palula tjanala wangkanytjikitjangku. Kaya palulakutu ngalya-pitjangu. Ka tjanala wangkangu, “Katja tjuṯa ngalya-ilariwaya, kaṉa nyurala ngaṉmanytju tjukurpa wangka ngula nyanga alatjirinytjaku. Kaya kulinma ngayulu kuwari wangkanyangka panya ngayuluṉa nyurampa mama Israelnga.” Munu paluṟu wangkangi katja kutju kutjungka tjukurpa kutjupa kutjupa tjuṯa katja ngaṉmanyitjanguṟu maḻatjakutu. Palu paluṟu tjukurpa katja tjuṯaku kutju wangkawiyangku uwankaraku kutjuṯu wangkangi pakaḻipitiku puḻiripitiku ngunytjupitiku kulypalpitiku maḻanypitiku uwankaraku maḻatja maḻatjaku.

3-4Munu paluṟu Rupinta-waraṟa wangkangu nyanga alatji, “Rupin, nyuntu ngayuku katja ngaṉmanyitja, panya ngayulu kuṉpu puḻkangku nyuntunya utinu, ka nyuntu wati kuṉpu puḻka nyinangi kutjupa tjuṯangka waintaṟa. Palu nyuntu wati inuṟa nguwanpa panya nyuntu ngayuku kuringka ngunti tjunguringu kura mulapa. Munun palulanguṟu kuranyu puḻka nyinanytjatjanu nyuntumpa maḻanypa tjuṯangka maḻaringkula tjukutjuku nyinaku, nyuntumpa walytjapiti maḻatja maḻatja kuḻu.”

5-7Munu palulanguṟu Jacobalu Tjimiyanta pulala Levila wangkangu nyanga alatji, “Nyupali panya pikaṯi kutjarangku ngunti aṉangu tjuṯa waṟu-waṟuringkula tjuḻa waṟangka wakaṟa wiyaṉu, munu palu puṟunypaṯu nyupali puluka tjuṯa marpanypa unytjungku kaṯaṉu kaya puṯu anangi, ngaḻṯutjara. Uwa, nyupali panya kampangkaṯu tjaalymaṟa wangkara kulilpai aṉangu kutjupa tjuṯa pikangku pungkunytjikitjangku, kaṉa nyupalila tjunguringkunytja wiyangku wantinyi alatjiṯu. Pala palulanguṟuṉa Godala tjapintja wiya nyupalinya pukuḻmankunytjaku, munu nyupalimpa walytjapitiku kuḻu tjapintja wiyaṯu. Panya nyupali pikaṯi puḻka kutjara, kaṉa palulanguṟu nyupalinya manta ungkunytja wiyangku wantinyi ngura nyara Kainanta, kaya nyupalimpa walytja tjuṯa maḻatja maḻatja ngura walytjangka nyinanytja wiya wililyaraṟa ngura tjanampangka nyinaku ngayuku katja kutjupa tjuṯaku ngurangka.”

8-9Palulanguṟu Jacobalu Judah-la ngapartji wangkangu nyanga alatji, “Nyuntumpa walytjapitingku mirpaṉtju tjuṯa pikakitja pitjanyangka pungkula wililytjingalku, ka nyara palulanguṟu nyuntumpa kuṯa maḻanypa tjuṯaku walytjapitingku tultjungaṟakatira tjananya mirawaṉiku nyuntumpa walytjapiti. Panya paluṟu tjana witulya puḻka mulapa lion puṟunypa, kaya kutjupa tjuṯangku tjananya nyakula puḻkaṟa nguḻuringkuku munuya wantiku alatjiṯu tjanampa pikaringkunytja wiyangku. 10Panya nyuntumpa walytja tjuṯa mayatja puḻka nyinaku maḻatja maḻatja kuḻu mayatjaṯu wanapari wanapari nyinaku tiṯutjara, ka aṉangu ngura kutjupitja kutjupitja tjuṯangku tjanampa nguranguṟu wiṟu tjuṯa katira tjananya ungkuku mayatja puḻka nyinanyangka. 11-12Ka nyara nyuntumpa walytjapitiku ngurangka puṉu kiṟipitji tjuṯa mulapa pakalku manta lipiwanu, kaya waina puḻka mulapa tjulkuṟa palyalku. Munuya kuṟu tjitin-tjitinpa nyinaku waina puḻka tjikintjatjanu. Ka puluka nanikuta winki kuḻu ngura nyara palula para-ngaṟaku ukiṟi puḻkangka, ka nyuntumpa walytjapitiku kaṯiṯi piṟanpa mulapa ngaṟaku puluka, nanikuta ipi rawangku tjikintjatjanu.”

13Palulanguṟu Jacobalu Tjipulanta ngapartji wangkangu nyanga alatji, “Katja, nyuntumpa ngura ma-ngaṟaku ngura ini Tjaitantakutu, ka nyuntumpa walytjapiti uṟu puḻkangka tjartjarpa nyinaku. Ka nyara palulakutu pauta puḻka tjuṯa waḻpa puḻkangka-tawara pitjala nyinaku.”

14-15Munu palulanguṟu Itjakala ngapartji wangkangu alatji, “Katja, nyuntumpa walytjapiti tangkiyi kuṉpu mantangka pakuringkula ngarinytja puṟunypa luuta puḻkatjara. Panya tjana para-nyakula kulilku, ‘Munta-uwa, ngura wiṟu nyangatja.’ Munuya ngura pala palula puḻkaṟa waṟkariku ulytja puḻkatjararingkunytjikitja, munuya puḻkaṟa waṟkarira puṯu wantiku kutjupangku tjananya pauntjingaṟa waṟkamilantja puṟunypa.”

16-17Munu palulanguṟu Danta ngapartji wangkangu alatji, “Katja, nyuntumpa panya ngunytju Pilanya, ngayuku kuri Raitjilku panya waṟkaripai. Palu nyuntu katja mulapa ngayuku nyuntumpa kuṯa tjuṯa puṟunypa, panya nyuntumpa walytjapiti ma-tjuṯaringkuku maḻatja maḻatja ngayuku walytjapiti alatjiṯu nyuntumpa kuṯa tjuṯaku walytjapiti puṟunypa. Kaya paluṟu tjana kutjupa kutjupa uwankara tjukaṟurulku Israelkunu uwankaraku. Munu paluṟu tjana tjaultji nganyiri puḻka nyinaku liru mulya-purkutitji puṟunypa, panya liru paluṟu iwarangka itingka paṯaṟa ngarira nyanytju wati-pitjanyangka nyakula taṟi patjalpai, ka nyanytju waṟarakatira wati panya palula tatintjanya punkatjingalpai, palu puṟunypa tjana warmaḻa tjuṯa pitjanyangka paṯaṟa urulyku pungkuku.”

18Munu katja panya 7 wangkara wiyaringkula Jacobalu Godala tjukutjuku wangkangu alatji, “Mayatja, ngayulu nyuntumpa paṯaṉi nganaṉanya ngalkiṟa wankaṟunkunytjaku.”

19Munu palulanguṟu Jacobalu katja kutjupa tjuṯangka kuḻu wangkangi Kaatala-waraṟa nyanga alatji, “Katja, wati mirpaṉtju tjuṯa warmaḻarira pitjaku nyuntumpa walytjapiti pungkunytjikitja, palu paluṟu tjana witulya puḻkangku tjananya pungkula nguḻuṟa wililytjingalku.”

20Munu palulanguṟu katja kutjupangka Atjala ngapartji wangkangu nyanga alatji, “Katja, nyuntumpa walytjapiti mai wiṟu mulapa pakaltjingalku, kaya mayatja puḻka tjuṯangku tjanala payamilalku.”

21Munu palulanguṟu Napatalila ngapartji wangkangu nyanga alatji, “Katja, nyuntumpa walytjapiti maḻu inuṟa puṟunypa pukuḻpa para-ngaṟaku munuya tjitji wiṟu tjuṯa kanyilku.”

22Munu Josephala ngapartji wangkangu nyanga alatji, “Katja, nyuntumpa walytjapiti nyaa puṟunypa, panya puṉu kiṟipitji karu uṟutjarangka itingka pakaṟa puḻkaringkula mai puḻkatjararingkupai, palu puṟunypa nyuntumpa walytjapiti ma-tjuṯaringkuku maḻatja maḻatja. 23-24Ka panya wati nganyiri tjuṯa punaṟatjara pitjaku tjananya wakaṟa iluntankunytjikitja, palu tjana nguḻuringkunytja wiyangku rapangku ngaṟala tjananya wakaṟa wililytjingalku, panya Mayatja Godalu tjananya witulyankunyangka. Panya paluṟu ngayuku God witulya puḻka mulapa uwankarangka waintaṟa munu palumpa walytja tjuṯa rawangku aṯunymaṟa kanyilpai, panya wati tjiipi kanyilpaingku tjiipi tjuṯa wiṟuṟa aṯunymankupai, palu puṟunypa. Panya aṉangu tjuṯa nguḻuringkula apu murpukutu wirtjapakalpai wankaringkunytjikitja, palu puṟunypa Godanya nyinanyi Israelkunu tjuṯa wankaṟu kanyintjikitja. 25God nyara paluṟu nyuntumpa walytjapitingka tiṯutjara tjungu nyinara tjananya aṯunytju kanyilku, panya paluṟu witulya puḻka mulapa uwankarangka waintarinytja. Paluṟu rawangku palyalku tjananya minangku puyintjaku, munu paluṟu mina waḻa tjuṯa kuḻu manta unngunguṟu pakantjaku palyalku uṟu kuḻu karu tjuṯangka tiṯutjara ukalingkunytjaku. Ka ngura nyara palula nyuntumpa walytjapiti ma-tjuṯaringkuku maḻatja maḻatja pakaḻipiti puḻiripiti kulypalpiti ngunytjupiti kuṯapiti tjuṯa mulararinytjaku. 26Uwa, tjukurpa nyanga ngayulu nyuntula wangkanytja wiṟu mulapa ngaṟanyi kutjupa tjuṯangka waintarinytja puḻka mulapa, kaṉa Mayatja Godala tjapini tjukurpa nyanga paluṟu nyuntula utiringkunytjaku nyuntumpa walytjapitingka kuḻu. Ka paluṟu nyuranya wiṟu tjuṯa ungkula pukuḻmankuku, panya nyuntu katja wiṟu mulapa, nyuntumpa kuṯa tjuṯa puṟunypa wiya.”

27Munu palulanguṟu katja maḻatjangkalta ngapartji wangkangu Pintjimanta nyanga alatji, “Katja, nyuntumpa walytjapiti panya papa inuṟa pikaṯi tjuṯa puṟunypa nyinaku munuya rawangku aṉangu tjuṯa pungkukatira tjanampa mantara munu kutjupa kutjupa tjuṯa tjanampa mantjiṟa katiku.”

28Alatji Jacobalu wangkangi katja tjuṯangka wati panya 12-ngka. Kaya kuliningi kutju kutjungku, “Munta-uwa nyanga alatjiriku ngayukukunu tjuṯa.”

Jacobanya Wiyaringkunytja

29-32Palulanguṟu katja tjuṯangka wangkara wiyaringkula wangkangu, “Ala, kuwariṉa wiyaringanyi munuṉa pukuḻpa tjunguringanyi miri ngayuku walytja tjuṯangka. Kaṉiya kati Kainantakutu munuṉi tjuṉutjura tjamula mamala pulala itingka kuḻpi panya ngura Makipila, panya ngaṉmanytju payamilaṉu ngayuku tjamungku Aipuṟamalu paluṟu ilunyangka tjuṉutjunkunytjaku. Paluṟu panya payamilaṉu wati ini Ipuṟanta, wati Itjakunungka. Nyara palula panyaya tjuṉutjunu ngayuku tjamu kami Aipuṟamanya Tjiiṟanya pulanya munu maḻangka ngayuku mama ngunytju Isaacanya Ripikanya pulanya kuḻu tjuṉutjunu. Kaṉa ngayulu nyara palula tjuṉutjunu ngayuku panya kuri Liyanya. Ka nyura ngayunya nyara palulaṯu tjuṉutjura kuḻpi panya palula.” 33Munu Jacobanya katja tjuṯangka wangkara wiyaringkula palulanguṟu kankara ngarikatira wiyaringu.