PITJ

2 Tjitja-lanikaku 3

Paulaku Tjanampa Godala Tjapintjaku

1Palu walytja tjuṯa, wanyuya wiṟungku nganampa Godala tjapinma. Munuya palula tjapinma aṉangu ngura winkitjangku Tjukurpa Palya Jesunyatjara kulintjaku ngura tjuṯangka. Munuya palula tjapinma tjananya unngu nintintjaku, kaya ngura winkingka tjukurpa palya kulintjatjanu mulamularingkuku, nyura puṟunypa, panya nyura kuliṟa mapalku mulamularingu, palu puṟunypa. 2Munuya Godala rawangku tjapinma paluṟu nganaṉanya wankaṟu kanyintjaku wati kura tjuṯangku mirpaṉarira pungkunytjaku-tawara, panya aṉangu kutjupa tjuṯangku Godaku tjukurpa kuliṟa wantipai mulamularingkuwiyangku.

3Palu walytja tjuṯa, kulilaya. Mayatja Jesunya nyuntula nganaṉala tiṯutjara nyinanyi wantikatinytja wiya, munu panya paluṟu nyuranya kalkuntjatjanungku mulapa kurunpa rapa nyinanytjaku palyalku munu nyuranya mamungka-tawara aṯunytju wankaṟu kanyilku. 4Uwa, nganaṉa Mayatja Jesuku puḻkaṟa mulamularinganyi munula palulanguṟu kulini alatji, “Mulapa Tjitja-lanikala nyinanytja tjuṯangku kuwari wiṟu tjuṯa palyaṉi nganaṉa panya tjanala ngaṉmanytju wangkanytja tjuṯa.” Munula piṟuku kulini alatji, “Mulapa tjana tiṯutjarangku palyalku wantinytja wiyangku.”

5Kala Mayatja Jesula nyurampa tjapilpai nyuranya Godaku mukulya nintintjaku, ka nyura nintiringkula kulilku panya Godanya nyurampa puḻkaṟa mukuringanyi. Munula piṟuku tjapini paluṟu nyuranya kurunpa rapantjaku, nyura Jesulu puṟunytju Godanya tungun-tunguntu waṉantjaku pakuringkunytja wiyangku.

Jesuku Walytja Tjuṯa Uti Waṟkarima

6Palu walytja tjuṯa kulilaya, Mayatja Jesulu Christalu panya nganaṉanya wangkangu maikitja puḻkaṟa waṟkarinytjaku pakuringkunytja wiya. Kaya kulila, panya nyurampa ngurangka kunyu Jesuku walytja kutjupa tjarangku waṟka wantira nyinanyi. Ka tjana waṟka wantinyangka nyura uti palula tjanala tjunguringkuwiyangku wantima, panya paluṟu tjana kuliṟa wantinyi nganaṉa waṟkaku tjananya wituwitunnyangka. 7Nyura panya ninti nganampa, panya nganaṉa nyurala nyinaralpi pakuwiya waṟkaringi nyurala miṟangka nyura nganaṉanya nyakula nyura kuḻu arkaṟa waṟka wiṟuṟa palyantjaku. 8Munu panya kutjupangku nganaṉanya maingka paḻtjaṟa kanyinnyangkala nganaṉa palunya mani ngapartji ungangi. Munu panyala kaḻaḻa mungangka kuḻu puḻkaṟa waṟkaringi mani palyaṟa mai walytjangku mantjintjikitja nyurala ngatjintjaku-tawara. 9Tjinguṟula tjukurpa wangkarampa nyurala maiku ngatjinma, panya Jesulu nganaṉanya wituṟa iyaṉu tjukurpa nyurala tjakultjunkunytjaku. Palu wiya, nganaṉa panya nyurala ngatjintja wiyangku wantira puḻkaṟa waṟkarira mani palyaṟa mai walytjangku mantjiningi nyura kuḻu nyakula nintiringkula waṟkarira mani maiku palyantjaku. 10Panya nganaṉa ngaṉmanytju nyurala nyinaralpi nyuranya alatji wangkara painu, “Aṉangungku waṟka wantira nyinanyangkaya mai ungkunytja wiyangku wantima.”

11Alatjila wangkanyi panya kutjupangku kuwari nganaṉala tjakultjunu panya nyuralanguṟu kunyu Jesuku walytja kutjupa tjarangku waṟka wantira nyinanyi, munuya kunyu waṟka wantira para-ngaṟala aṉangu waṟkaripai tjuṯangka unytju tjunguringkula kuralpai tjanampa waṟka. 12Kala palunya tjananya puḻkaṟa wituwituṉi manikitja waṟkarinytjaku, mai walytjangku payamilaṟa ngalkunytjaku. Nyangatjala Mayatja Jesulu wangkanytja wangkanyi nganaṉa kuliṟa walytjangku wangkanytja wiya, kaya uti tjana wangaṉarangku kulinma munuya manikitja puḻkaṟa waṟkarima mai walytjangku mantjintjikitja.

13Palu walytja wiṟu tjuṯa, rawangkuya wiṟu tjuṯa kutju palyanma pakuringkunytja wiyangku.

14Uwa, nyangatjala tjukurpa tjuṯa walkatjunu nyura tjukaṟurungku kuliṟa palyantjaku. Ka nyura tjinguṟu Jesuku walytja kutjupa kuliṟa wantinyangka nyakula uti palunya tjuṯangka miṟangka painma munuya palula tjunguringkuwiyangku wantima. Ka aṉangu paluṟu kuliṟa kuṉṯaringkuku munu tjinguṟu kampa kutjuparira palyaringkuku. 15Palu nyura uti palumpa mirpaṉarinytja wiyangku purkaṟangku kalypangku wangkara palunya tjukaṟurunma, panya paluṟu Jesuku walytjaṯu nyinanyi munu nyurampa kuḻu.

Tjukurpa Maḻatja

16Uwa Mayatja Jesulu kutjungku nganaṉanya kurunpa rapa pukuḻpa nyinanytjaku palyalpai. Kala palula nyurampa tjapini nyuranya kuḻu tjiṉṯu kutjupa tjiṉṯu kutjupa kurunpa rapantjaku, ka kutjupa kutjupa tjuṯa nyurala utiringkunyangka nyura tiṯutjara pukuḻpa rapa ngaṟaku. Kala tjapini Mayatja Jesula paluṟu nyurala tjungu tiṯutjara nyinanytjaku.

17Uwa, alatjiṯuṉa wangkanyi nyurala lita nyangangka. Palu wati ngayuku maḻpangku ngayulu wangkanyangka kulintjatjanungku lita nyangatja walkatjunanyi nyurampa, palu kuwari nyangaṉa ngayulu alatjiṯulta walkatjunanyi nyanga alatji, “Ngayulu ini Paulanya munuṉa nyuranya rawangku kulilpai.” Nyanga alatji panyaṉa tjukurpa maḻatja walkatjunkupai lita uwankarangka aṉangu uwankarangku walka ngayuku ngurkantaṟa kulintjaku, “Mulapa nyangatja Paulaku lita.”

18Uwa, alatjiṯuṉa walkatjunanyi. Ka Mayatja Jesulu Christalu nyuranya pukuḻtjungku wiṟuṟa kanyinma.