PITJ

Matthew-ku 15

Jesulu Paṟatji Tjuṯa Munu Moseku Tjukurpa Nintilpai Tjuṯa Wangkara Paintja

(Markaku 7:1-13)

1Kaya wati Paṟatji tjuṯa munu Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯa kuḻu Jerusalemalanguṟu pitjangu munuya Jesula tjapinu alatji, 2“Nyaakuya panyatja nyuntumpa nintintja tjuṯangku tjamuku tjanampa aṟa tjuṯa wangaṉarangku kuliṟa palyantja wiyangku wantinyi munuya maṟa paltjilwiyangku ngalkuni?”

3Ka Jesulu wangkangu tjanala, “Ka nyura kuḻu nyaaku wanyu Godalu wituntjitja tjuṯa kuliṟa wantinyi? Panya nyura Godaku tjukurpa wantipai nyurampa tjamu tjuṯaku aṟa kutju kuliṟa palyantjikitjangku. 4Panya Godalu wangkangu alatji, ‘Mamangka ngunytjungka wangaṉarangku kulinma!’ Munu piṟuku wangkangu alatji, ‘Aṉangu kutjupangku mama ngunytju warkinyangkampa palunya pungkula iluntankunytjaku ngaṟanyi!’ 5Palu nyura tjukurpa nyanganpa kampa kutjupankupai. Tjinguṟu aṉangungku kutjupa kutjupa kanyini munu kanyintjatjanungku palumpa mama ngunytju ngaḻṯutjara nyinanyangka nyakula ungkunytjaku ngaṟanyi. Palu paluṟu tjinguṟu alatji wangkaku palula pulala, ‘Tjinguṟuṉa nyupalinya nyangatja ungama nyupali mantjiṟa pukuḻaṟinytjaku, palu puṯuṉa nyupalinya unganyi panya ngaṉmanytjuṉa Godanya kalkuṉu nyangatja palumparinytjaku.’ Uwa, nyanga alatji nyura ngunti wangkapai mama ngunytju ungkuwiyangku wantinytjikitjangku. 6Palu panya Godalu wangkangu mamangka ngunytjungka wangaṉarangku kulintjaku munu pulanya aṯunymaṟa kanyintjaku, ka nyura tjukurpa palatja wiyanmananyi munu nyurampa tjukurpa kutju wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku wangkanyi. 7Uwa, nyura ngunti palya-palku kaṉany-kaṉanypa nyinapai tjuṯa, panya wangkatjara Aitjayalu iriti nyiringka nyuranyatjara tjukaṟurungku walkatjunu alatji,

8‘Aṉangu nyangantuya ngayunya winpinpingku kutju waḻkulpai,

panya tjana kurunpa winkingku ngayunya waḻkuntja wiya alatjiṯu.

9Tjana ngayunya unytjungku kutju waḻkulpai,

panya tjana aṟa tjuṯa walytjangku kutju kuliṟa nintilpai tjukurpa aṉangitja tjuṯa, ngayulanguṟu wiya.’ ”

Alatji Jesulu tjanala wangkangi wati panya Paṟatji tjuṯangka munu Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangka kuḻu.

Nyaangku Aṉangu Kuralpai?

(Markaku 7:14-23)

10Munu palulanguṟu Jesulu aṉangu tjuṯa aḻṯingu kaya ilaringu palula kulintjikitja. Ka paluṟu tjanala wangkangu alatji, “Ngayulaya kuliṟa nintiriwa! 11Panya paluṟu tjana kulilpai aṉangungku maṟa paltjintja wiyangku mai mantjiṟa ngalkunytjatjanu kuraringkupai munu nyara palulanguṟu kuraringkunytjatjanungku Godanya puṯu waḻkulpai. Palu wiya, panya maingku kukangku aṉangu palunya puṯu kuralpai. Panya paluṟu unngu walytjangku kura kuliṟa kutju kuraringkupai munu panya kura wangkapai. Nyara palulanguṟu paluṟu puṯu Godanya waḻkulpai, kura unngu walytjangku kuliṟa, panya nyara palula unngunguṟu pakaṟa palunya kuralpai. Palu nyara maingku kukangku ma-tjarpara palunya puṯu kuralpai.”

12Kaya nintintja tjuṯangku palula wangkangu alatji, “Nyuntun wanyu kulinu Paṟatji nyanga tjuṯa miilarantja tjukurpa nyanga nyuntu wangkanytjitjanguṟu?”

13Ka Jesulu wangkangu, “Kulilaya! Paluṟu tjana tjukurpa tjuṯa aṉangu tjuṯangka wangkara nintilpai, palu tjukurpa paluṟu tjana Godalanguṟu wiya tjana walytjangku kuliṟa nintintja. Tjukurpa palumpa tjanampa puṉu kura tjuṯa puṟunypa, panya watingku palumpa kaanangka puṉu kura tjuṯa pakaltjingantja wiyangku puṉu palya tjuṯa kutju pakaltjingalpai munu kura tjuṯa pakannyangka nyakula palunya tjananya milku winki warpuṟa waṉipai. Ka palu puṟunypa Mama Ilkaṟitjalu Paṟatji tjuṯaku tjukurpa palula tjanala nintintja wiya, munu paluṟu tjukurpa palunya tjananya uwankara wiyalku. 14Ka nyura tjananya kuliṟa wantima panya tjanaya kuṟu pati puṟunypa tjuṯangku nyuranya ngunti katiṟinanyi, panya kuṟu patingku aṉangu kuṟu pati kutjupa witiṟa katira paluṟu pulaṯu piṯi ngaṯingka punkalku.”

15Ka Peterlu wangkangu Jesula, “Palu wanyu tjukurpa nyanganpa nganaṉala wangkara utila kala kulila!”

16Ka Jesulu wangkangu tjanala, “Nyura kuḻu-manti puṯu kulini aṉangu kutjupa tjuṯa puṟunytju. 17Kulilaya! Panya aṉangungku maṟa raputjingku mai mantjiṟa ngalkunyangka mai paluṟu tjaawanu tjuningka tjarpara ngaripai munu nyara palulanguṟu kutjupawanu ma-pakalpai uṟilkutu. Mai nyara paluṟu panya tjaawanu tjarpara aṉangu palunya kurunpa puṯu kuralpai paluṟu kuliṟa kura palyantjaku. 18Palu wanyuya tjaanguṟu nyanga ngalya-pakantjanya kulila, panya kura wangkanytja! Panya aṉangungku kura wangkapai mainguṟu wiya, palu paluṟu alatjiṯu unngu kura kuliṟa kura wangkapai, munu nyara palulanguṟu kutju paluṟu Godanya puṯu waḻkuṉi maṟa raputjingku mai mantjiṟa ngalkunytjatjanungku wiya. 19Panya aṉangungku unngu kura tjuṯa kulintjatjanungku kura tjuṯa palyalpai alatjiṯu, panya paluṟu kura palyantjikitjangku rawangku kulilpai, munu nyara palulanguṟu aṉangu kutjupa iluntankupai, munu kuri walytjatjarangka ngaripai munu tjuṯangka pirtjipai. Munu paluṟu kutjupa kutjupa walytjatjara kutitjunkupai, munu ngunti wangkapai, munu tjaalymaṟa ngukaṟa wangkapai. 20Uwa, kura nyanga palunya tjananya aṉangungku unngu kulilpai palyantjikitjangku munu nyara palulanguṟulta kuraringkula Godanya puṯu waḻkulpai kura nyanganpa unngu kuliṟa palyantjatjanungku. Palu maṟa paltjintja wiyangku mai mantjiṟa ngalkunyangka nyakula Godalu kuranmankupai wiya.” Alatji Jesulu tjanala wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka.

Minyma Ngura Kutjupitja Jesuku Mulamularingkunytja

(Markaku 7:24-30)

21Munu palulanguṟu Jesulu ngura palunya wantikatira alinytjara anu tawunu Tayala pulala Tjaitanta iṯingka unytju nyinanytjikitja. 22Ka ngura nyara palula minyma Kainannga nguraṟa pitjangu Jesulakutu munu palula mirara wangkangu alatji, “Davidakun katja, ngaḻṯuriwatju! Ngayuku uṉṯalpa mamutjara pika puḻka nyinanyi.”

23Ka Jesulu kuliṟa wantingi paluṟu wangkanyangka ngapartji wangkanytja wiyangku. Ka minyma paluṟu rawangku tjananya mirara waṉaṟinangi, kaya nintintja tjuṯangku Jesula wangkangu, “Paiṟa iyala! Palangkulanya rawangku alatjiṯu mirara waṉaṟinanyi.”

24Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, Godalu ngayunya aṉangu Israelkunu tjuṯakutu kutju iyaṉu, panya paluṟu tjana tjiipi kawalirinytja tjuṯa puṟunypa nyinanyi kutjupangku aṯunymankunytja wiya.”

25Ka minyma paluṟu kuliṟa pitjala Jesula tjinangka tultjungaṟakatira wangkangu, “Mayatja, ngaḻṯuringkulatju palyala!”

26Ka Jesulu wantira palula wangkangu, “Wiya, ngayulu aṉangu Jew tjuṯa palyantja wiyaṯu, munuṉa nyaaku ngura kutjupitja Jew wiya tjuṯa-waraṟa palyalku? Wanyu minyma kulila, panya paluṟu tjitji palumpa tjuṯa-waraṟa mai ungkula paḻtjalpai munu palulanguṟu tjana paḻtjaringkunyangka kutju lampi tjuṯa papa tjuṯa ungkupai.”

27Ka minymangku wangkangu, “Uwa mulapa Mayatja, palu panya tjitji tjuṯangku ngalkunnyangka mai lampi tjuṯa taipulanguṟu punka-punkalpai, kaya papa tjuṯangku ngalkupai.”

28Ka Jesulu palula wangkangu, “Minyma ngana, wiṟun wangkangu! Mulapa nyuntu ngayuku puḻkaṟa mulamularinganyi, kaṉa palulanguṟu nyuntu pala mukuringkunytja palyalku.” Ka mulapaṯu palumpa uṉṯalpa mapalku palyaringu nyara palula-aṟaṯu.

Jesulu Aṉangu Tjuṯa Palyaṟunguntja

29Ka ngula Jesulu ngura panya palunya wantikatira maḻaku anu uṟu Galileelakutu munu nyara palula uṟu kantilypa waṟaṟa anangi munu paluṟu puḻi murpungka tjukutjuku ma-tatiṟa nyinakatingu. 30Ka aṉangu winki mulapa palulakutu pitjangi, munuya pikatjara tjuṯa kuḻukuḻu ngalya-katingi panya lurpalpai tjuṯa, kuṟu pati tjuṯa, nyumpu tjuṯa, tjaa pati tjuṯa, pina pati tjuṯa kuḻu munu pika kutjupa kutjupa tjuṯatjara kuḻu. Munuya ngalya-katira Jesula tjinangka iṯingka ngaritjunangi, ka tjananya uwankara palyaṟunguningi. 31Kaya aṉangu tjuṯangku nyakula nguwankuringu tjaa patingku wangkanyangka munu lurpalpai tjuṯa palyaringkunyangka, nyumpu tjuṯa para-ngaṟanyangka, munu kuṟu patingku nyakunyangka. Munuya Godanya mirawaṉira waḻkuningi panya Israelku Godanya.

Jesulu Piṟuku Aṉangu Winki 4,000 Maingka Paḻtjantja

(Markaku 8:1-10)

32Ka palulanguṟu Jesulu nintintja tjuṯa aḻṯira tjanala wangkangu, “Ngayulu ngaḻṯuringanyi aṉangu nyanga tjuṯaku, panya ngayula nyanganpa nyinangi tjiṉṯu maṉkurpa ka kuwari mai wiya tjanampa ngalkunytjaku. Kaṉa puṯu kulini tjana iwarangka paḻtjatjiratja ankunytjaku. Tjinguṟuya nguṟurpaṯu uparingkula punkalku.”

33Kaya nintintja tjuṯangku palula tjapinu, “Palu yaaltjingkala wanyu mai nyanga puḻka mantjilku aṉangu winki paḻtjantjikitjangku? Nyangatja ilytji, ngura parari alatjiṯu.”

34Ka Jesulu tjanala tjapinu, “Palu mai tampa yaaltjiṯu nyura wanyu kanyini?”

Kaya wangkangu, “Mai 7 munu kuka antipina maṉkurpa kuḻu.”

35Ka Jesulu wangkangu aṉangu tjuṯa mantangka nyinakatinytjaku. 36Munu mai panya 7 mantjinu kuka panya antipina kuḻu munu Godanya mainguṟu panya pukuḻarira waḻkuṉu munu palulanguṟu mai kaṯantaṟa nintintja tjuṯa ungu aṉangu tjuṯa para-ungkunytjaku. 37Kaya uwankarangku mantjiṟa ngalkula paḻtjaringu, kaya palula maḻangka nintintja tjuṯangku mai lampi muṯun-muṯunpa tjuṯa tjana ngalkula wantinytja mantjiṟa piṯi 7-ta tjaalyngaṟatjunu. 38Uwa, ngura nyara palula wati 4,000-tu mai palunya ngalkuṉu, winki mulatu. Ka minyma tjitji kuḻukuḻu pala palula nyinangiṯu munuya uwankarangku ngalkula paḻtjaringu. 39Ka palula maḻangka Jesulu aṉangu uwankara ngurakutu wituṉu munu pautangka tatiṟa anu ngura ini Makatantakutu.