PITJ

2 Kaṟintjaku 6

1Uwa, ngali Godala tjunguringkula waṟkarinyi nyuranya wangkara kuṉpuntjikitja. Panya Godalu nyurampa pukuḻtju puḻkangku palyaṉu, kali nyuranya wangkara puḻkaṟa wituwituṉi nyura mulamulangku kuliṟa palunya rawangku waṉantjaku wantinytja wiyangku. 2Panya Godalu iriti wangkanytja alatji ngaṟanyi nyiringka,

“Ngayulu ngaṉmanytju kulinu ngula nyuranya wankaṟunkunytjikitjangku.

Munuṉa tjiṉṯu panya paluṟu wirkankunyangka nyuranya tjukaṟurungku wankaṟunu.”

Alatji Godalu wangkangu tjukurpa nyanga palunya. Ka mulapa kuwari ngaṟanyi Godalu nyuranya pukuḻtju puḻkangku wankaṟunkunytja. Kaya kuliṟa rawangku palunya waṉanma wantinytja wiyangku.

3Uwa, ngali Godaku waṟka tjukaṟurungku kuliṟa palyaṉi nyura nyakula tjukaṟurungku kulintjaku palunya. Tjinguṟu ngali ngunti-ngunti palyannyangka nyakula nyura ngalinya wiyanmanama munu Godanya kuḻu wantima. Palula-tawarali tjukaṟurungku palyalpai. 4Panya aṉangu winkingku nyanganyi ngali Godaku waṟka palyannyangka, kali mukuringanyi tjana ngalinya rawa tjukaṟuru waṟkarinyangka nyakunytjaku. Munu palulanguṟu pika kutjupa kutjupa tjuṯa ngalila wirkankunyangka ngali wantinytja wiyangku Godaku waṟka tungun-tunguntu tiṯutjarangku palyaṉi.

5Panya kutjupa-aṟaya Jesunya wantipai tjuṯangku ngalinya puḻkaṟa pungkupai, kutjupa-aṟaya ngalinya tjailangka tjarpatjunkupai, kutjupa-aṟaya aṉangu kutjupa tjuṯa tjunguringkula kapuṯurira wangkara ngalimpa pikaringkupai. Ka ngali puḻkaṟa waṟkaripai mungangka kaḻaḻa, munuli kutjupa-aṟa paḻtjatjiratja nyinapai munuli kunkunpa wiya nyinapai. Palu ngali puḻkaṟa kuliṟa tjituṟu-tjituṟurinytja wiyangku Godaku waṟka rawangku palyalpai wantinytja wiyangku. 6Munuli tjukaṟuru palyanyku nyinapai munuli Godaku tjukurpa nintingku kulilpai, munuli purkaṟangku kulilpai mirpaṉarinytja wiyangku, munuli aṉangu tjuṯaku ngaḻṯunytju pukuḻtju nyinapai. Ka panya Kurunpa Miḻmiḻnga ngalila tjungu nyinanyi, kali aṉangu tjuṯaku puḻkaṟa mukuringkupai kurunpa winki. Kaya aṉangu tjuṯangku ngalinya alatji palyannyangka nyakula kulilpai, “Mulapa nyanga pula Godaku waṟka tjukaṟurungku palyaṉi.”

7Uwa, ngali panya tjukurpa tjukaṟuru aṉangu tjuṯangka wangkapai, munuli Godalu witulya puḻkangku nintinnyangka palumpa waṟka tjukaṟurungku palyalpai. Ka aṉangu tjuṯangku ngalinya kurannyangka ngali kuraringkunytja wiya tjukaṟuru alatjiṯu nyinapai, kalinya tjana puṯu kuraṟa nyakupai tjukaṟuru nyinanyangka. Panya wati kuḻaṯatjara kuṯitjitjara ngaṟanyangka warmaḻangku puṯu wakalpai, palu puṟunypaya ngalinya tjukaṟuru Godalawanu nyinanyangka puṯu kuralpai pikaringkunyangka nyakunytjikitjangku.

8Kaya aṉangu kutjupa tjuṯangku ngalinya wangkara walytjanmaṟa waḻkulpai. Kaya tjara kutjupangku ngalinya analpai. Kaya tjara kutjupangku ngalila wangaṉarangku kulilpai. Kalinya tjara kutjupangku warkipai, kaya tjara kutjupangku ngalinya nguntinmankupai, palu ngali Godaku waṟkarira tjukaṟurungku kutju wangkapai ngunti wangkanytja wiyangku. 9Panya aṉangu winkiya ngalimpa ninti nyinanyi, palu kutjupa tjaraya ngalimpa ngunti ngurparingkupai. Kutjupa-aṟali nguwanpa ilungi, palu wiya, wankaṯuli nyangatja nyinanyi ilunytja wiya. Kalinya kutjupa tjuṯangku kura palyannyangka-palku puḻkaṟa pungangi, palu ngali iluwiya alatjiṯu nyinara Godaku waṟka tungun-tunguntu palyaṉi.

10Uwa, rawangkuya ngalinya kuralpai tjituṟu-tjituṟu palyantjikitjangku, palu ngali kurunpa pukuḻaripai alatjiṯu. Kutjupa-aṟali maṟalpa nyinapai mani munu mantara wiya. Palu palya, panya ngali maṟaltu aṉangu tjuṯangka Godaku tjukurpa wangkapai, kaya kuliṟa puḻkaṟa pukuḻaripai kurunitja puḻka mantjintjatjanungku. Uwa, kuwarili maṟalpa nyinanyi kutjupa kutjupa tjuṯa kanyintja wiya, palu palya panya ngali Jesuku walytja nyinara uwankara kanyini Godalanguṟu.

11Palu walytja wiṟu tjuṯa, ngura pala Kaṟintjala nyinanytja tjuṯa! Nyangatjali utingku nyurala wangkanyi kumpilpa wiyangku, panya ngali nyurampa puḻkaṟa mukuringkula nyurala wangkanyi. 12Uwa, ngali rawa nyurampa mukuringangi kurunpa winki, nyuranyali watarkurira wantinytja wiya alatjiṯu. Palu tjinguṟu nyura ngalimpa ngaṉmanypa kurunpa winki mukuringkunytjatjanungku nyura kuwari ngalinya wantinyi nguwanpa. 13Palu kulilaya! Ngali nyurampa puḻkaṟa mukuringanyi, panya wati palumpa tjitji tjuṯaku puḻkaṟa mukuringkupai, palu puṟunypa ngali nyurampa puḻkaṟa mukuringanyi mama puṟunypa. Ka uti nyura ngapartji kurunpa winkiṯu ngalimpa mukuringama.

Godanya Wantipai Tjuṯa Munu Godaku Walytja Tjuṯa Puṯu Tjungu Nyinapai

14Walytja wiṟu tjuṯa! Tjunguringkuwiyangkuya wantima Jesuku mulamularingkupai wiya tjuṯangka! Wanyu tangkiyingku munu pulukangku tjungungku wakina ilaṟa katipai? Wiya. Nyara palu puṟunypa Jesuku walytja tjuṯa munu aṉangu mulamularingkupai wiya tjuṯa puṯu tjungu ngaṟanyi. Panya aṉangu Godala wangaṉarangku kulilpaingku munu aṉangu Godala tungunpungkupaingku tjungungku puṯu wiṟuṟa palyalpai. Panya kaḻaḻa munu munga tjungu ngaṟanytja wiya, palu puṟunypaṯu. 15Ka wanyu Christalu pula Satantu tjukurpa tjungungku wangkara kuliṟa palyalpai? Wiya alatjiṯu. Ka palu puṟunypa Jesuku walytjangku munu Jesuku walytja wiyangku puṯu tjungungku kuliṟa palyalpai. 16Kaya Godaku walytja tjuṯangku wanyu Godaku timpulangka god ngalypa-ngalypa puṉunguṟu palyantja tjuṯa tjunkula waḻkulpai? Wiya. Palu kulilaya! Nyuntu nganaṉa Godaku timpula puṟunypa ngaṟanyi, panya paluṟu nganaṉala unngu nyinanyi. Panya Godalu iriti wangkanytja nyiringka ngaṟanyi alatji,

“Ngayuluṉa tjanala nguraṟarira nyinaku,

munuṉa tjanala tjungu para-pitjalinkuku.

Ngayuluṉa tjanampa God puḻka nyinaku,

kaya aṉangu nyanga paluṟu tjana ngayuku walytjapiti mulapa nyinaku.”

17Munu palulanguṟu Godalu piṟuku alatji wangkangu,

“Ngayuku mirpaṉtju tjuṯangkaya tjunguringkuwiya mauṉṯalpa nyinama.

Munuya kutjupa kutjupa kura ngaṟanyangka pampulwiyangku wantima.

Kaṉa nyuranya pukuḻṯu aḻṯira kanyilku.

18Munuṉa nyurampa Mama alatjiṯu nyinaku.

Ka nyura ngayuku katjapiti uṉṯalpiti nyinaku.”

Alatji Godalu mayatja witulya puḻkangku wangkangu.