PITJ

Rome-aku 4

Aipuṟamanya Puṟunypala Mulamulariwa Godaku

1Uwa, nganaṉa Jew tjuṯa tjamu Aipuṟamalanguṟu tjuṯaringkunytja maḻatja maḻatja. Kala wanyu palunya kulinma. 2-3Panya paluṟu Godaku walytjaringkula tjukaṟuru alatjiṯu ngaṟangi Godala miṟangka. Palu paluṟu wanyu waṟka wiṟu palyantjatjanu Godaku walytjaringu munu palula tjukaṟuru ngaṟangi? Wiya, paluṟu Godaku mulamularingkunyangka kutju palunya Godalu tjukaṟurunmankula walytjanmanu. Ka nyara palulanguṟu paluṟunku walytjangku puṯu mirawaṉingi, panya paluṟu palyantjitja-nguṟu Godalu palunya tjukaṟurunmankunytja wiya. Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja nyanga alatji ngarinyi,

“Aipuṟamanya mulamularingu Godaku. Ka nyara palulanguṟu Godalu palunya mulamularingkunyangka nyakula tjukaṟurunmankula walytjanmanu.”

4Ka wati panya waṟkaripai wanyu kulinma, panya paluṟu waṟka palyantjatjanungku mani mantjilpai mayatjangka, munu paluṟu kulilpai, “Mani nyangatjaṉi unytjungku ungkunytja wiya, palu waṟka palyannyangka kutjuṉi nyangatja ungu.” 5Ka tjinguṟu nyura aṟa nyanga palulanguṟu kulini nyanga alatji, “Munta Godalu ngayunya walytjanmankuku ngayulu palumpa wiṟuṟa waṟkarinyangka kutju.” Palu wiya, Godalu nyanga alatji walytjanmankunytja wiya. Panya paluṟu aṉangu kura tjuṯa walytjanmankupai palumpa mulamularingkunyangka kutju, kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯa palyantjanguṟu wiya. Palu mulamularingkunyangka kutju wangkapai alatji, “Nyuntun kuwari ngayula miṟangka tjukaṟuru ngaṟanyi, kura wiya.” 6Ka Davidalu kuḻu wangkangu tjukurpa nyanga palu puṟunypa. Panya Godalu aṉangu tjukaṟurunmankupai paluṟu kutjupa kutjupa wiṟu tjuṯa palyantjanguṟu wiya, palu palumpa mulamularingkunyangka kutju paluṟu tjukaṟurunmankula walytjanmankupai. Ka nyanga palulanguṟulta paluṟu pukuḻpa mulapa nyinapai Godaku walytjaringkunytjatjanu. Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngarinyi alatji,

7-8“Aṉangu tjuṯaya pukuḻarinyi Godalu tjananya kura palyantjitjanguṟu pungkuwiyangku kalypangku wantinyangka.

Uwa, tjana pukuḻpa mulapa nyinanyi,

panya Godanya tjanampa kalyparingkula tjana kura palyantjitjaku watarkuringu alatjiṯu piṟuku kulintja wiya.”

9Ka aṟa nyangatja wanyu Davidalu Jew tjuṯaku kutju wangkangu panya Aipuṟamaku aṟangka watiringkunytja tjuṯaku kutju? Wiya, paluṟu wangkangu Jew tjuṯaku kutju wiya, palu panya aṉangu kutjupa uwankaraku kuḻu. Panya ngaṉmanytjuṉa Godaku tjukurnguṟu nyurala tjakultjunu alatji, “Panya Godalu Aipuṟamanya palumpa mulamularingkunyangka nyakula tjukaṟurunmankula walytjanmanu.” 10Palu tjinguṟu nyura kulini Aipuṟamanya watiringkunyangka kutju Godalu palunya tjukaṟurunmanu. Palu wiya, Godalu palunya tjitjilpi ngaṉmanytju alatjiṯu tjukaṟurunmanu. 11Panya Godalu palunya tjukaṟurunmanu palumpa mulamularingkunyangka, ka nyara palula maḻangka ngula Aipuṟamanya wati Jew-ringkulalta nyinangi. Palu nyaanguṟu Aipuṟamanya watiringu? Wiya, paluṟu watiringu alatji nintintjikitja panya mulamularingkunyangka kutju Godalu palunya tjukaṟurunmanu. Kaya Aipuṟamanya puṟunypa Godaku mulamularingkupai tjuṯa kuwari nyinanyi, panya tjananya kuḻu Godalu palumpa mulamularingkunyangka tjukaṟurunmanu Aipuṟamanya puṟunypa. Nyanga palulanguṟu Aipuṟamanya nganampa tjamu puḻka nyinanyi Godaku mulamularingkupai uwankaraku. Panya aṉangu Jew wiya tjuṯa nyinanyi Godaku mulamularingkupai tjuṯa, nyara paluṟu tjana kuḻu Aipuṟamaku walytja nyinanyi. 12Ka palu puṟunypaṯu nganaṉa Jew tjuṯa Godaku mulamularingkulampa nganaṉa kuḻu Aipuṟamaku walytja nyinanyi watiringkunytjanguṟu wiya, palu Godaku mulamularingkula kutju, Aipuṟamanya puṟunypa, panya wati nyara paluṟu ngaṉmanypa Godaku mulamularingu watiringkunytja kuwaripangka.

Mulamularingkunyangka Godalu Kalkuntja Panya Ungkupai

13Ka panya Godalu Aipuṟamanya ngaṉmanytju kalkuṉu alatji wangkara, “Nyuntu munu nyuntumpa walytjapiti maḻatja maḻatjangkuya manta winki mantjilku munuya aḻa lipiwanu nyinaku manta winkingka.” Palu Godalu wanyu alatji Aipuṟamanya kalkuṉu paluṟu Moseku tjukurta wangaṉarangku kulinnyangka? Wiya, Aipuṟamanya tjukurpa panya Mosenya ungkunytjitjangka kuwaripangka Godaku mulamularingu, ka pala palulanguṟu Godalu palunya tjukaṟurunmanu nyara palula-aṟa alatjiṯu. Munu palulanguṟu Godalu palunya kalkuṉu palumpa walytjapiti maḻatja maḻatja kuḻu manta winki ungkunytjikitjangku tjana manta winkingka lipiwanu tjuṯaringkula nyinanytjaku. 14Uwa, tjana mulamularingkula kutju mantjinu Godalu panya kalkuntja. Tjinguṟu Aipuṟamalu tjana Moseku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa palyantjatjanungku mantjinnyangkala tjinguṟu ngunti mulamularingama kuliṟa, “Tjukurwanungku-mantiya kalkuntja panyatja mantjinu, kala nyaaku mulamularingama?” Palu wiya, Aipuṟamalu mulamularingkula mantjinu, kala palunya arkaṟa tjukaṟuru mulamularinganyi. 15Panya Moseku tjukurtu nintilpai tjukaṟuru nyinanytjaku, ka tjukurpa pala palula tungunpungkunyangka Godalu mirpaṉarira iluntankupai. Palu tjinguṟu aṉangu kutjupa tjukurpa nyanga palumpa ngurpa nyinarampa paluṟu puṯu tungunpunganyi watarkitja alatjiṯu, panya kutjupangku palunya ngaṉmanytju tjakultjunkunytja wiyaṯu.

16Palu panya Aipuṟamanya mulamularingu Godaku, ka palulanguṟu palunya Godalu kalkuṉu. Kala palulanguṟu nintingku kulini panya Godalu mulapa ngaḻṯunytjungku kalkuntjatjanungku ungkupai palumpa mulamularingkunyangka. Nyangatja panya paluṟu mukuringkula kutjukampa ungkunytja Aipuṟamaku walytjapiti uwankara, Moseku tjukurpa kanyilpai tjuṯa kutju wiya, palu Godaku mulamularingkupai uwankara kuḻu paluṟu kalkuntjatjanungku ungu. Panya Aipuṟamanya nganampa uwankaraku tjamu ngaṉmanyitja mulapa nyinanyi, aṉangu mulamularingkupai uwankaraku. 17Panya nyiringka iriti walkatjunkunytja ngarinyi Godalu Aipuṟamanya kalkuntja nyanga alatji wangkara,

“Ngayuluṉa nyuntunya ngurkantanu aṉangu ngura winkitjaku tjamuringkunytjaku, kaya ngura winkinguṟu nyuntunya tjamu ngaṉmanyitja puḻka kuliṟa waḻkulku.”

Uwa mulapa Godalu palunya tjunu nganampa mama ngaṉmanyitja nyinanytjaku, panya paluṟu mulamularingu Godaku. Godanya panya miri ilunytjitja wankalpai munu kutjupa kutjupa tjuṯa palulpai wiyanguṟu alatjiṯu. 18Ka Aipuṟamanya tjitji wiya alatjiṯu nyinangi munu wiyaṯu tjiḻpiringu, palu paluṟu mulamularingangi alatjiṯu Godaku, munu watarkurinytja wiyangku tiṯutjarangku kuliningi ngula Godalu tjitji ungkunytjaku. Ka paluṟu tiṯutjara mulamularingkunyangka mulapaṯu walytjapiti tjuṯaringu palumpa katjanguṟu munuya ma-tjuṯaringkula maḻatja maḻatja mungilyi mulapa nyinangi wangka kutjupa kutjupa. Panya Godalu palula wangkangu Aipuṟamala nyanga alatji, “Nyuntumpa walytjapiti tjuṯaringkula mungilyi mulapa nyinaku maḻatja maḻatja.”

19-20Ka Aipuṟamanya panya rawa mulapa nyinangi kuḻi tjuṯa mulapa yiya 100 nguwanpa, munu paluṟunku kuliningi, “Panya ngayulu kuwari tjiḻpi mulararingu munuṉa waṯalpi ilunytjikitjalta nyinanyi. Ka ngayuku kuri Tjiiṟanya tjitji wiya alatjiṯu pamparingu panya ngali rawa mulapa nyinangi.” Palu nyanga alatji kuliṟa paluṟu tiṯutjara Godaku mulamularingangi watarkurinytja wiya. Munu palumpa mulamularingkula kurunpa kuṉpuringu munu Godanya rawangkuṯu mirawaṉingi. 21Panya paluṟu raparingkula watarkurinytja wiyangku kuliningi, “Mulapa Godalu kalkuntjatjanungku palyalku.” 22Nyara palulanguṟu mulamularingkunyangka Godalu Aipuṟamanya tjukaṟurunmankula walytjanmanu. 23-24Palu tjukurpa nyanga paluṟu wanyu Aipuṟamaku kutjuku? Wiya, tjukurpa paluṟu nganampa kuḻu ngaṟanyi. Panya nganaṉa mulamularinganyi Godalu Mayatja Jesunya ilunyangka wankaṟa pakaltjingantjitjaku. Ka nyara palulanguṟu Godalu nganaṉanya tjukaṟurunmananyi. 25Panya Mayatja Godalulanya Jesunya iyaṉu nganampa kuranguṟu anga-ilunytjaku, munu ilunyangka palunya wankaṟa pakaltjingaṉu Godalu nganaṉanya walytjanmankunytjikitjangku Jesula tjungu tjukaṟuru Godala miṟangka ngaṟanytjaku.