PITJ

Luke-aku 16

Wati Mayatja Ngunti Kurantja

1Munu Jesulu piṟuku wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Wati kutjupa mani puḻkatjara nyinangi, munu paluṟu wati kutjupa mayatja tjukutjuku tjunu palumpa uwankara aṯunymaṟa kanyintjaku. Palu ngula wati panya mani puḻkatjarangku kulinu tjana wangkanyangka munu nintiringu wati panya paluṟu tjunkunytjalu ngunti kurannyangka. 2Munu palunya aḻṯira wangkangu palula, ‘Ngayulu kulinu nyuntu ngayunya kampangkaṯu kurannyangka. Wanyuṉi nyuntu walkatjunkunytja uwankara nintila nyaaṉun ngayuku panya mani, panya nyuntu nyanga alatji palyaṟa ngayuku waṟkarinytja wiyaringkuku.’

3“Ka wati panya mayatja tjukutjukungku paluṟunku kuliningi walytjangku, ‘Yaaltjingalkuṉa? Panya ngayuku mayatjangkuṉi kuwari pailku waṟkanguṟu, kaṉa waṟka wiyangku paḻtjatjiratjarira upangku manta puṯu tjawalku munuṉatju kutjupangka ngatjintjaku kuṉṯaringanyi. 4Palu tjinguṟuṉa ngaṉmanytju kutjupa kutjupa palyalku, kantiṉi palya waṟkanguṟu paiṟa iyalku. Kaṉiya aṉangu kutjupa tjuṯangku ngayunya aḻṯiku munuṉiya tjanampa waḻingka kanyilku.’

5“Munu wati panya mayatja tjukutjukungku aḻṯingu wati maṉkurpa, panya paluṟu tjana ngaṉmanytju unytjungku kutjupa kutjupa mantjinu mayatja puḻkanguṟu munuya palunya ngapartji maḻakungku ungkunytjaku ngaṟangi. Ka wati panya paluṟu tjananya aḻṯira kutju kutju tjarpatjuṟa wangkangi. Munu paluṟu wati kutjungka tjapinu, ‘Nyuntu ngayuku mayatja nyaa ngapartji ungkunytjaku ngaṟanyi?’

6“Ka paluṟu wangkangu, ‘Ngayulu palunya piti puḻka tjuṯa uwilatjara 18 ungkunytjaku ngaṟanyi.’

“Ka wati panya mayatja tjukutjukungku palula wangkangu, ‘Wiya palya tjaṟula, munu nyiringka walkatjura piti puḻka 9 kutju maḻakungku ungkunytjikitjangku.’

7“Munu paluṟu piṟuku wati kutjupangka tjapinu, ‘Nyuntu ngayuku mayatja nyaa ngapartji ungkunytjaku ngaṟanyi?’

“Ka wati panya paluṟu wangkangu palula, ‘Ngayulu palunya yakutja mai uṉinytjara 1,000 ungkunytjaku ngaṟanyi.’

“Ka wati panya mayatja tjukutjukungku palula wangkangu, ‘Wiya palya tjaṟula, munu nyiringka walkatjura yakutja 800 kutju maḻakungku ungkunytjikitjangku.’

8“Ka ngula wati panya mani puḻkatjarangku kulinu wati panya paluṟu alatji palyannyangka, munu palunya mirawaṉingu kuliṟa, ‘Munta, wati nyangangku ayinayiningku palyaṉu aṉangu tjuṯangku palunya ngapartji ngula aḻṯinytjaku munu tjanampa ngurangka palunya kanyintjaku.’ ”

Ka Jesulu tjukurpa nyanga palunya wangkara wiyaringkula palumpa nintintja tjuṯangka utinu alatji wangkara, “Uwa, mulapa panya aṉangu mantatja kulilpai tjuṯangkuyanku ayinayiningku palyalpai mantangka nyanga pukuḻpa nyinanytjikitjangku, palu Godaku walytja tjuṯa palu puṟunypa wiya, panya tjana ngura nyara ilkaṟitjangka pukuḻpa nyinanytjikitjangku kutju kulilpai munkaritja waintaṟa.”

9Munu palulanguṟu tjananya wangkangu, “Palu ngayulu nyurala alatji wangkanyi. Uti nyura mani munu ulytja kutjupa kutjupa tjuṯa nyura kanyintjatjanungku munytjangku ma-ungama aṉangu kutjupa tjuṯa tjana pukuḻarinytjaku munu nyurampa maḻparingkunytjaku. Ka palulanguṟu nyura munu nyura kanyintja uwankara wiyaringkunyangka Godalu nyuranya mantjiṟa ngura ilkaṟitjangka pukuḻṯu tjunkuku palula tjungu tiṯutjara nyinanytjaku.

10“Ka nyura tjukutjuku tjuṯa-waraṟa tjukaṟurungku kanyintjatjanungku puḻka tjuṯa kuḻu tjukaṟurungku kanyilku, kaya nyurampa nyakula pukuḻariku alatjiṯu. Palu nyura tjukutjuku tjuṯa wiṟuṟa kanyintja wiyangku wantirampa puḻka tjuṯa kuḻu puṯu wiṟuṟa kanyilku. 11Ka nyura mantatja kutjupa kutjupa tjuṯa puṯu tjukaṟurungku kanyiṟampa Godalu wanyu nyuranya wiṟu tjuṯa palyanyku kanyintjaku ungkuku? Wiya alatjiṯu. 12Tjinguṟu kutjupangku nyuranya wangkara wantikatinyi palumpa kutjupa kutjupa nyura aṯunymaṟa kanyintjaku, ka nyura puṯu tjukaṟurungku wiṟuṟa kanyinnyangkampa paluṟu wanyu nyuranya ungkuku walytjangku kanyintjaku? Wiya alatjiṯu.

Tjukurpa Kutjupa Tjuṯa Jesulu Wangkanytja

13“Panya aṉangu kutju mayatja kutjarangka puṯu waṟkaripai. Paluṟu tjinguṟu kutjungka wangaṉarangku kulilku munu kutjupangka kulintja wiyangku wantira tungunpungkuku. Munu tjinguṟu kutjuku puḻkaṟa pukuḻarira kutjupaku puṯu pukuḻarira palumpa kuraringkuku. Ka pala palu puṟunypa nyura tjinguṟu maniku pukuḻarirampa Godaku puṯu pukuḻariku. Panya nyura puṯu kutjara tjunguṟa kulini Godanya munu mani kuḻu. Palu uti nyura Godanya kutju puḻkaṟa kulinma munu mani wantima.”

Jesulu Tjukurpa Kutjupa Piṟuku Wangkanytja

(Matthew-ku 11:12-13, 5:31-32; Markaku 10:11-12)

14Kaya wati Paṟatji tjuṯangku tjukurpa nyanganpa wangkanyangka ilangku kuliningi munuya Jesunya anaṟa palumpa ikaringangi panya tjanaya maniku kutju puḻkaṟa pukuḻaripai. 15Palu Jesulu tjanala wangkangu, “Nyuranku walytjangku kutju wiṟu kulilpai aṉangu kutjupa tjuṯangka miṟangka. Palu Godanya nyurampa ninti pala nyura unngu kulintjitjaku. Aṉangu tjuṯangku nyuranya nyakula mirawaṉipai, palu Godalu nyuranya unngu nyakula nyurampa pukuḻarinytja wiya alatjiṯu.

16“Tjukurpa panya Godalu Mosenya ungkunytjitja munu wangkatjara tjuṯangku kuḻu walkatjunkunytjitja rawa mulapa ngaṟangi aṉangu tjuṯangku wangaṉarangku kulintjaku. Palu panya mungaṯu Johnnga pitjangu munu aṉangu tjuṯangka tjakultjunangi tjukurpa panya Godalu aṉangu tjuṯa walytjanmaṟa mayatjangku kanyintjitja, kaṉa ngayulu kuḻu palu puṟunypaṯu tjakultjunangi. Kaya kuwari aṉangu uwankara puḻkaṟa arkaṉi Godala tjunguringkunytjikitjangku paluṟu tjananya walytjanmaṟa mayatjangku kanyintjaku. 17Palu kulilaya, panya manta ilkaṟi ngaṟanyangkampa tjukurpa uwankara Godalu Mosenya tjananya ungkunytja tjuṯa tiṯutjara alatjiṯu ngaṟaku nyura rawangku wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku, tjukurpa puḻka tjuṯa munu tjukutjuku tjuṯa kuḻu.

18“Palu kulila nyangatja! Watingku tjinguṟu kuri wantira minyma kutjupa aḻṯirampa kura puḻka palyaṉi. Ka palu puṟunypaṯu tjinguṟu wati kutjupangku minyma panya kuringku wantinytjanya aḻṯirampa paluṟu kuḻu kura puḻka palyaṉi.”

Wati Mani Puḻkatjara Munu Wati Ngaḻṯutjara

19Ka Jesulu wangkangu, “Wati kutjupa nyinangi mani puḻkatjara munu paluṟu rawa alatjiṯu mantara wiṟu tjuṯangka tjarpapai munu waḻi wiṟungka nyinara mai puḻka ngalkupai tjiṟirpi winkingka. 20Ka wati kutjupa ngaḻṯutjara nyinangi pika purtju winkitjara ini Lazarusanya. Kaya palunya katira tjunkupai wati panya mani puḻkatjaraku kaitangka itingka nyinara ngatjintjaku. 21Munu paluṟu mukuringangi wati panya mani puḻkatjaraku taipulanguṟu mai lampi punkannyangka ngalkula paḻtjaringkunytjikitja. Kaya tjiṯutja tjuṯangku pitjala wati panya palunya pika tjuṯa anytjulpai. 22Ka ngula Lazarusanya ilungu. Kaya angelpa tjuṯangku palunya katira Aipuṟamala itingka tjunu palula tjungu nyinanytjaku.

“Ka wati panya mani puḻkatjara kuḻu ilungu. Kaya palumpa maḻpa tjuṯangku palunya tjuṉutjunu. 23Ka paluṟu anu ngura kurakutu, munu nyara palula waṟungka tiṯutjara kampangi pika puḻka mulapa. Munu paluṟu ira-nyakula nyangu Aipuṟamanya parari mulapa nyinanyangka munu Lazarusanya kuḻu nyangu palula itingka nyinanyangka. 24Munu paluṟu mirara wangkangu, ‘Mama Aipuṟama! Ngaḻṯuriwatju munutju Lazarusanya ngalya-iyala paluṟu ngayulakutu pitjala minangka maṟa tjaḻatjunkula ngayunya tjaḻinypa pampuṟa purkantjaku. Pikaṉa puḻkaringu waṟungka nyanga nyinara nyinara.’

25“Palu Aipuṟamalu palula ngapartji wangkangu, ‘Katja, nyuntun kulini? Panya nyuntu mantangka nyinaran wiṟu tjuṯatjara nyinangi. Ka wati nyanga Lazarusanya ngaḻṯutjara nyinangi kura tjuṯatjara kutju. Palu paluṟu kuwari pukuḻpa mulapa nyinanyi ngura nyangangka. Kan kuwari nyuntu ngapartji pika puḻkatjara nyinanyi. 26Palu kulila ngaṯi puḻka mulapa ngaṟanyi nyuntula ngalila nyanga nguṟurpa. Ka nyanganguṟu kutjupa puṯu ma-itipiriku nyuntunya alpamilantjikitja. Ka palangka nyinapai tjuṯa puṯuṯu ngalya-itipiriku nganaṉalakutu pitjanytjikitja.’

27“Ka wati panya mani puḻkatjarangku wangkangu palula, ‘Palu wiṟungku wanyu Lazarusanya wati-iyala ngayuku mamaku waḻikutu panya mantangka nyinanytja tjuṯakutu. 28Panya ngayuku maḻanypa 5 nyinanyi nyara palula paluṟuwi tjananya wangkara nguḻutjingala ngura nyanga kurakutu pitjanytjaku-tawara.’

29“Palu Aipuṟamalu wangkangu palula ngapartji, ‘Tjana panya tjukurpa puḻka tjuṯa Mosenya ungkunytjitja kanyini munuya wangkatjara tjuṯangku walkatjunkunytja kuḻu kanyini. Uti tjana nyakula wangkara ngaṉmanypa nintiringama munu nintingkulta kuliṟa nguḻuringama.’

30“Ka paluṟu wangkangu, ‘Wiya mama Aipuṟama, tjana Moseku tjanampa tjukurku puṯu nguwanpa mulamularingkupai. Palu tjinguṟu wati kutjupangku, tjinguṟu Lazarusalu, ilunytjatjanu pakantjatjanungku tjanala ankula wangkaku, kaya palunya nyakula paluṟu wangkanyangka kuliṟa mulamularingama munuya kura palyantjatjanu piiwiyaringkula Godalakutu maḻaku aṟuringama.’

31“Palu Aipuṟamalu wangkangu palula, ‘Wiya, panya nyuntumpa maḻanypa tjuṯangkuya Moseku tjanampa tjukurpa tjuṯa kuliṟa wantirampa palu puṟunytjuṯu kutjupangku ilunytjatjanungku pakaṟa tjanala wangkanyangka kuliṟa mulamularingkunytja wiyangkuṯu wantiku.’ ” Alatji Jesulu tjanala wangkangi.