PITJ

Exodus 27

1-8Ka chapter 27-ngka verse 1-nguṟu 8-kutu tjukurpa nyangatja ngaṟanyi, panya Godalu Mosela wangkangu pitjilpa puḻka taipula puṟunypa palyantjaku pala palula katu kuka pungkula tiliwakaṟa Godanya ungkunytjikitjangku. Ka aṟa nyanga paluṟu ngaṟanyi chapter 38-ngka verse 1-nguṟu 7-kutu, wati panya Pitjaliltu tjana pitjilpa nyanga palunya tjukaṟurungku palyantja Godalu wangkanytjitja alatjiṯu.

9-19Ka chapter 27-ngka verse 9-nguṟu 19-kutu tjukurpa nyangatja ngaṟanyi, panya Godalu Mosela wangkangu piintji palyantjaku Tiinta Miḻmiḻṯa para-ngaṟala aṟintankunytjaku. Paluṟu wangkangu yaaltjingaṟa puṉu tjuṯa palyantjaku munu ayana waṟa tjuṯa tjiilpanguṟu palyantjaku panya puṉu katu para-ngarira waṉantjaku munu piṟuku wangkangu mantara waṟa tjuṯa palyantjaku panya piintjingka waṟaly-waṟalyngaṟala waṉantjaku. Ka aṟa nyanga paluṟu ngaṟanyi chapter 38-ngka verse 9-nguṟu 20-kutu, panya wati Pitjaliltu tjana piintji nyanga palunya palyantja tiinta panya miḻmiḻṯa para-ngaṟala aṟintankunytjaku.

20-21Ka chapter 27-ngka verse 20-nguṟu 21-kutu tjukurpa muṯumuṯu ngaṟanyi, panya Godalu Mosela wangkangu yaaltjingaṟa lampa panya gold-nguṟu palyantja munga waṟa tili winki kanyintjaku tiṯutjara munga kutjupa munga kutjupa.