PITJ

Markaku 5

Jesulu Wati Mamu Tjuṯatjara Palyaṟunguntja

1Kaya nyara palula maḻangka mantangka ma-wirkanu kampa kutjupa kakaraṟa ngura puḻkangka ini Kaṟatjala. 2Ka Jesunya pautanguṟu ukalingkula ngaṟanyangka wati mamu tjuṯatjara palulakutu ngalya-wirtjapakaṉu kuḻpinguṟu. 3-4Panya ngura nyara palula kuḻpi tjuṯa ngaṟangi miri tjuṯa tjunkupai. Ka wati nyara paluṟu ngura pala palula nyinapai kuḻpingka. Panya palunyaya aṉangu tjuṯangku ngaṉmanytju witiṟa tjiinangka karpilpai palumpa nguḻuringkula. Tjuṯa-aṟangkuya tjina maṟa kuḻu karpiningi, ka paluṟu kaṯantanangi alatjiṯu munu ayana tjina karpintja panya kaṯantaṟa araltjanangi alatjiṯu. Wati paluṟu panya kuṉpu puḻka mulapa, kaya palunya puṯu witiṟa karpiningi munuya puṯu palyaringkunytjaku palyaningi. 5Ka paluṟu kaḻaḻa mungangka tiṯutjara kuḻpi tjuṯangka para-ngaṟapai puḻi katu kuḻukuḻu munu paluṟu mirara paluṟunku walytjangku puḻingka aṯuṟa miṟi wilypanpungkupai.

6Munu wati nyara paluṟu pararinguṟu nyangu Jesunya pautanguṟu waṟarakatira ngaṟanyangka munu palulakutu wirtjapakaṟa tultjungaṟakatingu. 7-8Ka Jesulu mamu panya palula unngu nyinanytjanya painu watinguṟu panya pakantjaku. Ka wati unngunguṟu puḻkaṟa mirara wangkangu, “Jesu, nyuntu God Katutja puḻkaku katja. Ngayunya nyaantjikitjan pitjangu? Palu wanyuṉi pikantankuwiyangku wantima munuṉi Godala miṟangka kalkula wantinytjikitjangku.”

9Ka Jesulu palula tjapinu, “Palu nyuntu wanyu ini ngananya?” Ka wangkangu, “Ngayulu ini Tjuṯanya panya nganaṉa mamu tjuṯa mulapa wati nyanga palula nyinanyi.” 10Munu paluṟu tjana tjuṯa-aṟangku Jesula ngatjiningi ngura nyara palulanguṟu paiṟa iyalwiyangku wantinytjaku.

11Ka ngura nyara palula itingka pikipiki winki mulatu 2,000-tu ngaṟala ukiṟi para-ngalkuningi puḻi paṉṯangka. 12Ka mamu tjuṯangku Jesula ngatjinu alatji wangkara, “Wanyulanya witula pikipiki nyara tjuṯakutu, kala nyara palula tjanala tjarpa.” 13Ka tjananya palyanmanu. Kaya watinguṟu panya pakaṟa pikipiki tjuṯangka tjarpangu, kaya mamu tjuṯa tjarpanyangka pikipiki panya winki mulapa puḻi-waraṟangka tjaṟukutu wirtjapakaṟa uṟungka wala winki tjarpangu munuya kaṟulukatira uwankara wiyaringu.

14Kaya wati panya pikipiki kanyilpai tjuṯangku nyangatja nyakula wirtjapakaṉu tawunukutu ngura kutjupa tjuṯakutu kuḻu munuya aṉangu tjuṯangka para-wangkangi. Kaya kuliṟa pitjangu nyakunytjikitja. 15Munuya pitjala nyangu Jesunya munu wati panya ngaṉmanypa mamutjara nyinanytjanya palula tjungu nyinanyangka mantaratjara, panya wati paluṟu kata palyaringkula nyinangi pilunpa. Kaya nyakula puḻkaṟa nguḻuringu Jesuku. 16Kaya pikipiki kanyilpai tjuṯangku wati panya mamutjara palyaringkunytja nyakunytjatjanungku tjanala tjakultjunangi, pikipiki tjuṯa ilura wiyaringkunytja kuḻu. 17Kaya palulanguṟu aṉangu tjuṯangku wangkangi Jesula paluṟu ngura tjanampa wantikatira ankunytjaku.

18Ka Jesunya pautangka tatinnyangka wati panya paluṟu ngatjiningi palula, “Nyuntulaṉa tjungu ankuku?”

19Ka Jesulu palunya markuṉu munu wangkangu, “Ngurakutu maḻaku ara munu nyuntumpa walytja tjuṯangka tjakultjura Mayatjalu nyuntumpa puḻkaṟa ngaḻṯuringkula nyuntunya palyaṟunguntja.” 20Ka mulapaṯu paluṟu ankula para-ngaṟangi manta panya ngura tawunu 10-tjarangka munu Jesulu palunya palyantja aṉangu tjuṯangka para-tjakultjunangi, kaya kuliṟa puṯu nguwanpa kuliningi, “Mulapa nyangatja?”

Tjaiṟatjaku Uṉṯalpa Munu Minymangku Jesunya Pampuntja

21Nyara palulanguṟu Jesunya tjana maḻaku ma-itipiringu pautangka uṟungka kampa wiluṟaralku. Ka uṟu nyara palula tjartjarpa kampa kutjupa aṉangu winki mulapa palula tjunguringu. 22-23Ka nyara palula wati tjukurtjara ini Tjaiṟatjanya wirkanu. Wati nyara paluṟu panya waḻi inmatjaku mayatja nyinangi ngura nyara palula, munu paluṟu Jesunya nyakula palula tjinangka itingka tultjungaṟakatira kurunpa winkingku ngatjiningi wangkara, “Ngayuku uṉṯalpa kungkawaṟa tjukutjuku pika puḻka ngarinyi munu nguwanpa ilunyi. Wanyu pitjala maṟangku pampula ka palyaringkula wankariwa.” 24Ka Jesulu kuliṟa palula tjunguringkula anu.

Kaya aṉangu winki mulatu palunya waṉaningi munuya ila-ila ankula palunya utjuningi. 25Ka nyara palula aṉangu tjuṯangka nguṟur-nguṟurpa minyma kutjupa pika milkaḻitjara ngaṟangi. Minyma nyara paluṟu pika rawa ngaṟangi 12 yiyangka tjiṉṯu winki. 26Munu paluṟu ngangkaṟi kutjupa kutjupa arkaṟa mani puḻkangka payamilaningi palunya palyaṟunguntjaku, palu puṯuya palyaningi, ka mani palumpa wiyaringu. Ka pika panya paluṟu tjukutjukuringkunytja wiya puḻkaringu. 27-28Ka minyma paluṟu Jesunya pitjanyangka kulinu munu aṉangu tjuṯangka nguṟurpa pitjala palula tjaṉawanu ilaringkula kuliningi, “Wanyuṉatju mantara palumpa pampula munuṉatju palyariwa.” Munu paluṟu pampuṉu. 29Ka mantara pampunnyangka pika panya paluṟu kuwariṯu mapalku wiyaringu. Ka paluṟu unngu walytjangku kuliningi, “Ai, pika ngayuku wiyaringu.”

30Palu Jesulu unngu kulinu palumpa mantara pampunnyangka, panya witulya palumpa palulanguṟu pakaṉu. Ka pinkuraraṟa aṉangu tjuṯangka tjapinu, “Nganalu ngayuku mantara pampuṉu?” 31Ka palumpa nintintja tjuṯangku wangkangu, “Palu aṉangu nyanga tjuṯan nyanganyi utjunnyangka? Nyaakun kutju ankula-palku para-tjapini kutjupangku pampuntja?”

32Palu Jesulu wantinytja wiyangku para-nyangangi alatjiṯu nyakunytjikitjangku, “Nganaluṉi panyatja pampuṉu?” 33Ka minymangku panya paluṟunku palyaringkunytjatjanungku kuliṟa utiringu Jesula munu puḻkaṟa nguḻuringkula tjititingkula palula tjinangka tultjungaṟakatingu munu uwankara palula utingku tjakultjunu. 34Ka Jesulu wangkangu palula, “Wiya palya, nyuntu ngayuku mulamularingkula palyaringu. Ara kurunpa pukuḻarira, munu tiṯutjara pika wiya palya nyinama.”

35Ka Jesulu tjanala kuwaripangkuṯu ngaṟala wangkanyangka wati maṉkurpa wirkanu Tjaiṟatjaku nguranguṟu munuya wangkangu Tjaiṟatjala, “Alatjiṯu wanti nintilpainya ngunti katinytjaku-tawara. Alatjiṯun purkutjararingu.”

36Ka Jesulu tjana wangkanyangka kuliṟa wantingu munu wati panya Tjaiṟatjala wangkangu, “Puḻkaṟa kulilwiyangku wantima munu mulamulariwa kutju.” 37Munu paluṟu aṉangu kutjupa tjuṯa markuṉu nyinanytjaku munu Peternya, Jamesanya Johnnga tjananya kutju katingu. 38Munuya ankula Tjaiṟatjaku waḻingka uṟilta wirkanu munuya nyangu aṉangu tjuṯa puḻkaṟa ulara mirawakaṟa waṉinyangka. 39-40Ka Jesulu yaatangka ma-tjarpara tjanala wangkangu, “Nyaanguṟu nyura mirawakaṟa puḻkaṟa ulanyi? Tjitji nyangatja ilunytja wiya, kunkunpa ngarinyi.” Kaya alatji kuliṟa Jesunya anaṟa ikaringangi ngunti wangkanyangka-palku.

Ka tjananya uwankara uṟilkutu pakaltjingaṉu munu tjitjiku mama ngunytju munu nintintja panya maṉkurpa kutju katingu munuya palumpa ruumangka tjarpangu tjitji panya ngarinytjalakutu. 41Munu Jesulu tjitji panya maṟa witiṟa wangkangu, “Tjitji awa, wangkanyiṉanta, pakala.” 42Ka mapalku pakaṟa para-ngaṟangi. (Tjitji paluṟu panya kungkawaṟa tjukutjuku 12 yiya kutju.) Kaya panya Jesula tjungu tjarpanytjatjanungku tjitji panya wankaringkula para-ngaṟanyangka nyakula urulyaraningi, “Awari, mulapa nyangatja ilunytjatjanu wankaringu!” 43Ka Jesulu tjitjiku panya mamangka ngunytjungka wangkangu, “Kulila pula! Nyupali nyangatja nyakunytjatjanungku aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytja wiyangku wantima. Palya! Palu kuwari pula mai uwa tjitji nyanga palunya.”