PITJ

Johnku 8

Jesunya Arkantjikitjangkuya Minyma Kura Katinytja

1Ka Jesunya kutju anu puḻi ini Alipatjaralakutu. 2Munu ngarira tjiṉṯuringkula mungawinki mulapa maḻaku anu timpulakutu. Ka aṉangu winki palulakutu pitjangu, ka Jesulu nyinakatira tjanala tjukurpa wangkara nintiningi. 3Ka paluṟu tjanala wangkanyangka wati kutjupa tjuṯangku Moseku tjukurpa nintilpai tjuṯangku, Paṟatji tjuṯangku kuḻu minyma kutju ngalya-katingu. Minyma nyara paluṟu kunyu wati kutjupangka kampangkaṯu ngaringi kuri walytjatjarangka. Kaya katira palunya nguṟurpa ngaṟatjunu. 4Munuya wangkangu Jesula, “Nintilpai, minyma nyangatjaya nyangu wati kutjupangka kampangkaṯu ngarinyangka kuri walytjatjarangka. 5Ka panya Moselu walkatjunu minyma nyanga puṟunypa apungka atuṟa iluntankunytjaku wati kutjupangka kampangkaṯu ngarinyangka kuri walytjatjarangka. Kan yaaltji kulini? Iluntankukula?” 6Palu tjana Jesula ngunti arkaṟa tjapiningi, panya tjana kuliningi, “Tjinguṟu paluṟu ngunti wangkanyangkala palunya kuutpangka katira wangkaku.” Palu Jesulu pupakatira mantangka walkatjunangi manyirkangku.

7Kaya rawa nguwantu ngaṟala tjapiningi, ka Jesulu pakaṟa wangkangu tjanala, “Ngananya wanyu palya mulapa nyinanyi kura palyantja wiya alatjiṯu? Uti nyara paluṟu-waraṟa apu mantjiṟa minyma nyangatja atunma.” 8Munu paluṟu piṟuku pupakatira walkatjunangi mantangka.

9Kaya wati panya tjuṯangku kuliṟa kutju-kutju ankula wiyaringu tjiḻpi tjuṯa-waraṟa, ka maḻatja tjuṯa ngapartji maḻawanu anu. Ka Jesulu kutjuringkula pupara walkatjunangi.

10Munu wiyaringkula pakaṟa nyangu minyma panya paluṟu kutju ngaṟanyangka. Munu paluṟu wangkangu, “Yaaltjiringuya wati panya tjuṯa? Kutju ngaṟanytja wiya nyangatja nyuntunya kuranmaṟa atuṟa iluntankunytjikitja?”

11Ka minyma panya paluṟu wangkangu, “Uwa, uwankaraya ankula wiyaringu.”

Ka Jesulu palula wangkangu, “Ka ngayulu kuḻu nyuntunya kuranmaṟa atuntja wiya. Palya ara nguraku, munu piṟuku kura palyantja wiya palyanyku kutju nyinama.”

Jesunya Tili Aṉangu Uwankaraku

12Munu ngula Jesulu aṉangu tjuṯangka piṟuku wangkangi nyanga alatji, “Ngayuluṉa tili aṉangu manta winkitjaku. Ka kutjupangku ngayunya waṉaṟampa tili wankanya mantjilku, munu tili palunyatjara paluṟu puṯu mungawaḻuṟungka ngaṟaku.”

13Kaya Paṟatji tjuṯangku palula wangkangu, “Nyuntunkun walytjangku wangkanyi, kala nyuntumpa puṯu mulamularinganyi.”

14Ka Jesulu wangkangu, “Uwa, mulapa ngayulu walytjangku wangkanyi, palu ngayulu tjukaṟurungku wangkanyi ngunti wangkanytja wiyangku, panya ngayulu ninti ngayuku nguraku. Ngura nyara palulanguṟuṉa pitjangu munuṉa ngula maḻaku ananyi nyara palulakutu. Ka nyura ngurpa ngura nyara ngayulu ankunytjitjaku. 15Nyura aṉangu kutjupa tjuṯa nyakula walytjangku ngurkantaṟa kuranmankupai. Palu ngayuluṉa aṉangu kutjupa tjuṯa wangkapai wiya.

16“Palu tjinguṟu ngayulu aṉangu kutjupa nyakula ngurkantankunytjikitja mukuringkula ngayulu tjukaṟurungku ngurkantaṟa wangkaku. Panya ngayulu kutjungku ngurkantankupai wiya. Palu Mamanya ngayunya panya iyantjanya ngayula tjungu nyinanyi kali tjungungku ngurkantankupai. 17Panya tjukurpa irititja nyurampa alatji walkatjunu, ‘Tjinguṟu wati kutjarangku kutjupa kutjupa nyakunytjatjanungku pitjala nyurala tjakultjunkuku, ka paluṟu pula tjukurpa palunyaṯu wangkanyangka nyura kuliṟa mulamularingkupai. Palu pula pitjala tjukurpa tiṯutiṯu tjakultjunkunyangka nyura kuliṟa puṯu mulamularingkupai.’ 18Ka palu puṟunypaṯu ngali kutjarangku tjakultjunkupai tjukurpa palunyaṯu, ka pala palulanguṟu nyura uti mulamularingama. Panya ngayuluṉatju walytjangku tjakultjunkupai, ka Mamalu kuḻu tjukurpa palunyaṯu tjakultjunkupai ngayunya panya iyantjatjanungku.”

19Kaya palula tjapinu, “Nyuntumpa mama wanyu yaaltji?”

Ka Jesulu wangkangu, “Nyura ngayuku Mamaku ngurpa munu nyura ngayuku kuḻu ngurpa. Tjinguṟu nyura ngayunya tjukaṟurungku ngurkantaṟampa ngayuku Mama kuḻu tjukaṟurungkuṯu ngurkantanama ngayuku nintingkumpa.” 20Alatji Jesulu tjanala wangkangi timpulangka nyinara, panya nyara palula itingka piti tjuṯa ngaṟangi aṉangu tjuṯangku pitjala mani Godaku tjunkunytjaku. Palu Jewku mayatja tjuṯangkuya palunya nyakula witintja wiyangku wantingi, panya palumpa kuwaripaṯu ngaṟanyangka.

21Ka piṟuku Jesulu tjanala wangkangu, “Ngayuluṉa ananyi, kaṉi nyura puṯu ngurilku munu nyura puṯu nguriṟa kura winkiṯu iluku. Munu nyura ngayulu nyara ankunytjitjakutu puṯu ma-wirkankuku.”

22Kaya Jewku mayatja tjuṯangku alatji wangkanyangka kuliṟa wangkangu, “Munta-uwa, wati nyangangku wangkanyi nganaṉa kunyu puṯu waṉalku paluṟu nyara ankunytjitjakutu. Tjinguṟunku paluṟu walytjangku iluntankunytjikitjangku wangkanyi.”

23Ka Jesulu piṟuku wangkangu tjanala, “Nyura nyanga mantanguṟu, kaṉa ngayulu ilkaṟinguṟu pitjanytja. Panya nyurampa ngura nyangatja, ka ngayulu mantanguṟu wiya ilkaṟinguṟu pitjanytja. 24Ngayulu panya nyurala wangkangu nyura kura winkiṯu iluku. Panya ngayulu panya paluṟu, panya Godalu iriti kalkuntjanya, ka nyura ngayuku puṯu mulamularingkulampa mulapaṯu kura winki alatjiṯu iluku.”

25Kaya tjapinu, “Palu ngananya wanyu nyuntu?”

Ka wangkangu, “Panya paluṟu ngayulu, panya kuwaripatjaraṉa nyurala wangkangu. 26Ngayulu nyuranya ngurkantaṟa kuranmankunytjaku ngaṟanyi alatjiṯu, nyura kura tjuṯa palyantjitjanguṟu. Palu ngayunya iyantjalu witunnyangka kutjuṉa wangkanyi. Panya ngayunya iyantjanya tjukaṟuru alatjiṯu. Kaṉa palula kulintjatjanungku aṉangu uwankarangka tjukaṟurungku tjakultjunanyi.”

27Kaya puṯu kuliningi Jesulu palumpa Mama ilkaṟitja wangkanyangka panya palunya iyantjanya. 28Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Nyura ngayunya Watiku Katjanya ngula utitjunkuku munu utitjunkunytjatjanungku nyura ngayuku nintiringkula kulilku, ‘Munta-uwa, wati nyaratja panya paluṟu, Godalu panya kalkuntjanya, panya alatji paluṟu nganaṉala ngaṉmanytju wangkangi.’ Munu piṟuku nyura kulilku, ‘Munta-uwa, mulapa nyara paluṟu walytjangku palyalpai wiya, munu palumpa Mamangku nintinnyangka kutju wangkapai munu palyalpai.’ Alatji nyura nintiringkula kulilku ngayunya utitjunkunytjatjanungku. 29Panya ngayunya iyantjanya ngayula tjungu tiṯutjara nyinanyi, kaṉa paluṟu pukuḻarinytjaku rawangku palyaṉi, kaṉi palulanguṟu ngayunya wantikatinytja wiya.”

30Kaya paluṟu alatji wangkanyangka tjuṯa mulapa palumpa mulamularingu.

Jesuku Nintintja Mulapa Nyinanytjaku

31Ka Jesulu wangkangu aṉangu panya palumpa mulamularingkupai tjuṯangka, “Nyura ngayuku tjukurpa mulamulangku kuliṟa rawangku waṉaṟampa ngayuku nintintja mulapa nyinaku. 32Munu nyura nyara palulanguṟu tjukurpa Godanyatjara tjukaṟurungku kulilku, ka paluṟu nyuranya iwara kuranguṟu mantjintjatjanungku iwara palyangka tjunkuku nyura kaṟalyarira ankunytjaku.”

33Kaya Jewku mayatja tjuṯangku wangkangu, “Wiya, nganaṉa aṉangu Aipuṟamaku walytjapiti. Nganalulanya wanyu iwara kurangka katiṟinanyi? Wiya, kutjupangku nganaṉanya mayatjarira iwara kurangka katiṟinkunytja wiya alatjiṯu. Kan nyaaku ngunti wangkanyi Godalu nganaṉanya iwara kuranguṟu mantjiṟa iwara palyangka tjunkunytjaku?”

34Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi. Aṉangungkumpa rawangku kura palyaṟampa iwara kurangka tiṯutjara ananyi munu kura palunya puṯu wantikatinyi. 35Kulila wati munu palumpa katja. Panya katja paluṟu mamaku tjitji tiṯutjara nyinanyi. Ka aṉangu kutjupa malikitja waṟkaku pitjala, paluṟu unytju kutju tjukutjuku nyinapai wati panya palula. Palu watiku katja kutju tiṯutjara nyinapai palumpa mamangka tjungu. 36Ka Godaku katjangku tjinguṟu nyuranya iwara kuranguṟu mantjiṟa iwara palyangka tjunkunyangka nyura kaṟalyarira iwara pala palula pukuḻpa mulapa ankuku.

37“Palu ngayulu nyurampa ninti panya mulapa nyura Aipuṟamaku tjamupiti maḻatja maḻatja. Palu nyura ngayuku tjukurpa kuliṟa wantinyi. Nyara palulanguṟu nyura ngayunya pungkunytjikitjangku kulini. 38Ngayuluṉa Mamalu nintinnyangka kutju wangkara tjakultjunkupai, ka nyura palu puṟunytjuṯu wangaṉarangku nyurampa mamangka kuliṟa palyalpai.”

39Kaya wangkangu palula, “Wiya, nganampa mama Aipuṟamanya kutju.”

Ka Jesulu wangkangu, “Nyura Aipuṟamaku katja wiya. Tjinguṟu nyura Aipuṟamaku katja nyinarampa palu puṟunytjuṯu palyanma panya paluṟu palyantja puṟunypa. 40Ngayulu panya nyurala Godaku tjukurpa tjukaṟurungku wangkangi palula kulintjatjanungku. Ka nyara palulanguṟu nyura ngayunya iluntankunytjikitja mukuringanyi. Palu Aipuṟamalu Godaku wangkatjara tjuṯa iluntankunytjikitjangku kulintja wiya alatjiṯu. 41Palu nyura nyurampa mamangka wangaṉarangku kuliṟa palyaṉi.”

Kaya wangkangu, “Palu mama kutjupa-palkulanyan kulini? Wiya, nganaṉala mama Godanya kutjutjara nyinanyi.”

42Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Wiya, Godanya nyurampa mama wiya. Tjinguṟu Godanya nyurampa mama nyinanyangkampa nyura ngayuku pukuḻarima, panya ngayulu Mama Godalanguṟu pitjangu, munuṉa kuwari nyanga nyurala wangkanyi. Panya ngayuluṉatju walytjangku kuliṟa pitjanytja wiya, ngayuku mamangkuṉi ngayunya iyaṉu. 43Palu nyaanguṟuṉi nyura puṯu kulini ngayulu wangkanyangka? Wiya, panya nyura ngayuku tjukurpa kuliṟa wantinyi, pala palulanguṟu nyura puṯu kulini. 44Nyurampa mama panya mamu Satannga, ka nyura palula wangaṉarangku kuliṟa palyalpai. Palu Satannga panya kuwaripatjaralpi miriputju nyinangi munu tjuṯa alatjiṯu iluntanangi. Munu paluṟu tjukaṟuru wiya tiṯutjarangku ngunti kuralpai. Paluṟu tjakangku ngunti kuralpai tjukurpa nguntitjara nyinara. Munu paluṟu ngunti wangkapai tjuṯaku mama.

45“Ka ngayulu nyurala tjukurpa Godanyatjara tjukaṟurungku wangkangi, palu nyura kuliṟa ngayuku mulamularingkuwiyangku wantinyi alatjiṯu. 46Nyura wanyu ngayunya kura ngurkantananyi? Wiya, ngayulu kura wiya alatjiṯu. Palu ngayulu tjukaṟurungku kutju wangkanyi. Ka nyura ngayuku mulamularingkunytja wiyangku wantinyi ngayulu tjukaṟurungku wangkanyangka. 47Panya Godaku walytja tjuṯangku Godaku tjukurpa wangaṉarangku kulilpai. Palu nyura Godaku walytja wiya, munu nyura nyara palulanguṟu Godalu wangkanytjitja kuliṟa wantipai.”

Jesunyaya Mamutjara Wangkanytja

48Kaya Jewku mayatja tjuṯangku wangkangu Jesunya, “Ala palatja, nganaṉa tjukaṟurungku nyuntunya wangkangi. Nyuntun Jew mulapa wiya wati Tjamiṟiyanya nguraṟa munun mamutjara.”

49Ka Jesulu wangkangu, “Mamutjara wiyaṉa. Panya ngayulu Mamala wangaṉarangku kulini. Ka nyura ngayunya wangaṉarangku kulintja wiya. 50Palu ngayulu mukuringkunytja wiya ngayunya tjuṯangku mirawaṉinytjaku. Palu kutjupa nyinanyi munu paluṟu mukuringanyi tjuṯangku ngayunya mirawaṉinytjaku. Nyara paluṟu kutjungku uwankara tjukaṟurungku ngurkantankupai. 51Kaṉa tjukaṟurungku nyurala wangkanyi, ‘Aṉangungku ngayuku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟampa ilunytja wiya wanka tiṯutjara nyinaku.’ ”

52Kaya palula wangkangu, “Ala palatja, pala palulanguṟula nyuntunya kulini mamutjara alatjiṯu. Aipuṟamanya panya ngaṉmanypa ilungu, wati Godaku wangkatjara tjuṯa kuḻu. Kan yaaltji-yaaltjingku wangkanyi alatji, ‘Aṉangungku ngayuku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟampa iluwiya wanka tiṯutjara nyinaku.’ 53Palu nganampa tjamu Aipuṟamanya ngaṉmanypa ilungu Godaku wangkatjara tjuṯa kuḻu, kan nyuntu wanyu Aipuṟamala tjanala waintarinyi? Wiya, nyuntun wati tjukutjuku alatjiṯu.”

54Ka Jesulu wangkangu, “Tjinguṟuṉa walytjangku mirawaṉinyangkampa nyura ngayunya ananma. Palu kutjungku ngayunya mirawaṉinyi ngayuku Mamangku. Nyara palunya panya nyura Godanyanmananyi. 55Palu nyura palumpa ngurpa, ka ngayulu palumpa ninti. Tjinguṟu ngayulu ngunti ngurparingkula ngunti wangkama nyura puṟunytju, palu ngayulu palumpa nintingku wangkanyi munuṉa palumpa tjukurpa wangaṉarangku kulilpai. 56Nyurampa tjamu Aipuṟamalu ngaṉmanytju kulinu ngayulu ngula ilkaṟinguṟu mantakutu pitjanytja, munu puḻkaṟa pukuḻaringu. Munu ngula ngayulu ankunyangka nyakula paluṟu puḻkaṟaṯu pukuḻaringu.”

57Kaya Jewku mayatja tjuṯangku palula wangkangu, “Nyuntun Aipuṟamanya nyangu? Wiya nyuntun tjiḻpi wiya, nyuntu wati tjukutjuku. Aipuṟamanya iriti mulapa nyinangi nyuntula wiyangka.”

58Ka Jesulu wangkangu tjanala, “Tjukaṟurungkuṉa nyurala wangkanyi, Aipuṟamanya iṯi ngarinytja kuwaripangkaṉa ngayulu-waraṟa nyinangi Mamala tjungu, panya ngayuluṉa Tiṯutjara Nyinapainya.”

59Kaya nyangatja kuliṟa apu mantjinu palunya atuntjikitjangku. Palu Jesunya tjanala kumpiṟa nguṟurwanu ma-pakaṟa anu timpulanguṟu uṟilkutu.