PITJ

Acts 3

Peterlu Pula Johntu Wati Nyumpu Palyaṟunguntja

1Ka tjiṉṯu kutjupa mungartjirinyangka Peternya pula Johnnga timpul-akutu anu panya aṉangu tjuṯaya tjaka rawa ankupai mungartji tiṯutjara Godala tjapintjikitja. 2Palu mungartji nyara palula pula timpulakutu ilaringkula nyangu wati nyumpu nyinanyangka. Wati nyara paluṟu panya iṯilpi nyumpu ngarinytja, kaya palunya walytja tjuṯangku katira tjunkupai timpulaku kaita panya ini Wiṟula iwarangka itingka, ka paluṟu nyinara maniku ngatjilpai aṉangu tjuṯa timpulangka tjarpanyangka nyakula. 3Munu wati panya paluṟu nyangu Peternya pulanya Johnnga nguwanpa ma-waintarinyangka munu pulala mapalku maniku ngatjinu. 4Ka Peterlu pula Johntu nyakula palula wangkangu, “Nyawalinya!” 5Ka paluṟu pulanya puḻkaṟa ira-nyangu alatji ngunti kuliṟa, “Mani ungkunytjikitjangku-mantiṉi pula wangkanyi.”

6Palu Peterlu palula wangkangu, “Ngayulu mani wiya, palu kutjupaṉanku palyalku. Panya Jesulu Nazarethanya nguraṟangku ngayunya witulyanu, kaṉa wangkanyi nyuntunya, ‘Pakala munu paḻtjuṟa para-ngaṟa.’ ” 7Munu wangkara maṟa waku witiṟa pakaltjingaṉu, ka tjina kutjaraṯu palyaringkula taṟi kuṉpuringu. 8Munu mapalku pakaṟa para-ngaṟala arkaṟa Peternya pulanya timpulangka tjarpanyangka waṉaṟa-tjarpangu munu waṟarakatira paḻtjuṟa Godanya waḻkuningi.

9Kaya winkingku nyangangi wati panya palunya para-ngaṟala Godanya waḻkunnyangka. 10Munuya wangkangu, “Ai! Wati panya paluṟu palatja! Kaita panya ini ‘Wiṟula’ nyinara ngatjilpainya!” Munuya puṯu nguwanpa kuliningi wati nyumpu nyinanytjatjanungku palyaringkula para-ngaṟala Godanya waḻkunnyangka nyakula.

Peterlu Aṉangu Tjuṯangka Timpulangka Wangkanytja

11Ka timpulangka kantilytja wiltja waṟa para-ngaṟala aṟintanangi. Kaya aṉangu tjuṯa timpulangka tjarpapai kampa kakaraṟanguṟu. Nyanga paluṟu ini Tjalamanku Wiltja. Ka nyanga palula wati panya nyumpu palyaringkunytjalu pukuḻarira Peternya pulanya Johnnga witiṟa ngaṟangi. Kaya aṉangu tjuṯangku palunya nyakula puṯu kuliningi, munuya uwankara wati panya palula tjanalakutu ngalya-ngalya-wirtjapakaṟa ngaṟala tjananya nyangangi. 12Ka Peterlu tjananya para-nyakula waṉaṟa wangkangi, “Wati Israelkunu tjuṯa! Kulilaya! Nyura nyaaku puṯu kulini wati nyangatja nyakula munu ngalinya puḻkaṟa nyanganyi? Tjinguṟu nyura kulini ngali Godalawanu tjukaṟuru nyinara wati nyanga nyumpu witulyangku palyaṟunguṉu. 13-14Palu wanyuya kulila! Godanya panya nganampa tjamupitiku mayatja puḻka nyinanyi Aipuṟamaku Isaacku Jacobaku tjanampa, munu panya Jesunya ilunyangka wankaṟa pakaltjingaṉu munu ilkaṟingka tjunu mayatja puḻka mulapa nyinanytjaku. Panya paluṟu Godaku waṟka mantangka nyanga nyinara wangaṉarangku kuliṟa palyaningi, ka panya nyura palunya ma-ungu palumpa mirpaṉtju tjuṯangku palunya iluntankunytjaku. Munu panya nyura piṟuku Pilate-alu walatjunkunytjikitjangku wangkanyangka tungun-tunguntu wangkangi palunya iluntankunytjaku alatjiṯu. Uwa, nyura panya palunya wantingu alatjiṯu wati palya mulapa. 15Munu panya nyura wati miriputjuku mukuringu palumpa aṟangka walatjunkunytjaku. Palu nyura alatjiṯu iluntanu wati panya wankaṟunkupainya, palu Godalu palunya ilunytjitja wankaṟa pakaltjingaṉu, kali nyakunytjatjanungku kuwari nyurala tjukaṟurungku tjakultjunanyi.

16“Ka nyura uwankara ninti wati nyanga palumpa, panya iṯilpi nyumpu ngarinytjitjaku. Wati nyanga palunya panya Godalu palyaṟunguṉu Jesuku mulamularingkunyangka, ka nyanga nyura kuwari uwankarangku palyaringkunyangka nyanganyi. Uwa, Jesuku mulamularingkunyangka wati nyanga palunya Godalu pakaltjingaṉu.

17“Ka walytja tjuṯa! Ngayulu ninti panya nyura nyurampa mayatja tjuṯangka tjunguringkula ngurpangku Jesunya iluntanu Wankaṟunkupainya Godalu kalkuntja, Godalu iyantja kulilwiyangkuṯu. 18Panya ngaṉmanytjuya Godaku wangkatjara tjuṯangku Jesunya pikatjararingkunytjaku nyiringka walkatjunu, ka mulapa tjana panya ngaṉmanytju walkatjuṟa wantinytja alatjiṯu utiringu. 19Ka wanyuya kulila, munuya kura wantira maḻaku aṟuriwa Godalakutu, ka paluṟu nyuranya kalypangku pungkuwiyangku wantiku. 20Munu nyuranya kurunpa palyaṟunguṟa ipilymaṟa kanyilku munu Jesunya ngula iyalku nyuralakutu, panya paluṟu ngaṉmanytju palunya iyantjikitjangku kalkuṉu nyuranya wankaṟunkunytjaku. 21Panya Godaku wangkatjara tjuṯangku ngaṉmanytjulpi nyiringka walkatjunkunytja ngaṟanyi Godalu wangkara kalkuntja alatji, ‘Ngayulu panya ngaṉmanytju uwankara wiṟu mulapa palyaṉu, ka panya uwankara kuraringu, palu ngulaṉa piṟuku maḻakungku wiṟulku.’ Palu Jesunya kuwaripaṯu ilkaṟingka nyinanyi tjiṉṯu nyara palumpa paṯaṟa. Munu nyara palula aṟa kutju pitjaku.

22“Ka nyura uti kura palyantjitjanguṟu piiwiyaringkula kampa kutjuparima panya Moselu wangkangu alatji,

‘Mayatja Godalu wati wangkatjara nyuralakutu iyalku aṉangu nyurampa walytjanguṟu, ka paluṟu ngayulu puṟunytju nyurala wangkaku. Ka nyura uti palula wangaṉarangku kulinma paluṟu wangkanyangka. 23Palu nyura tjinguṟu palula kulilwiyangku wantinyangkampa Godalu nyuranya wantir'iyalku alatjiṯu nyurampa walytja tjuṯanguṟu mauṉṯalpa nyinanytjaku munu palumpa walytja wiyaringkunytjaku kuḻu.’

24Kaya Samueltu tjana wangkatjara kutjupa tjuṯangku kuḻu uwankarangku ngaṉmanytju wangkara nyiringka walkatjunu ngula utiringkunytjaku. 25Panya Godalu Aipuṟamala kalkuṉu alatji, ‘Nyuntumpa walytjapiti maḻatjanguṟuṉa ngayulu aṉangu manta winkitja pukuḻmankuku.’ Ka kalkuntja nyara paluṟu nyurampa kuḻu ngaṟanyi. 26Ka Godalu palulanguṟu Jesunya ngurkantaṟa iyaṉu nyuralakutu-waraṟa nyura ngaṉmanytju kulintja kampa kutjuparira kura wantira pukuḻpa nyinanytjaku, ka nyara palula maḻangka kutjupa tjuṯangku kuḻu palunya kuliṟa kura wantira kampa kutjuparira pukuḻpa nyinaku.” Alatji Peterlu tjanala wangkangi Jew tjuṯangka.